สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหินดาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 38 1. เด็กชายวุฒิพงษ์  กลางณรงค์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อมรชาติ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72 เงิน 21 1. เด็กชายภาติยะ  หวัดคล้าย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  อมรชาติ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เจียมทิพย์
2. เด็กหญิงธนัชพร  สุเวช
3. เด็กหญิงอติกานต์  อ่อนหาดพอ
4. เด็กหญิงอริศรา  ปิ่นแก้ว
5. เด็กหญิงอโรชา  หนูทอง
 
1. นางสาวรติมา  รักษาพราหมณ์
2. นางจันทร์จีรา   จินดารักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70.66 เงิน 85 1. เด็กชายธนพงศ์  มัสยะวนิสกุล
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  สินอยู่
 
1. นางจันทร์จีรา   จินดารักษ์
2. นางพัชรินทร์  คงแย้ม