สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  คงจูด
2. เด็กชายวัชรินทร์  วิเศษรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  อาจณรงค์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  จินพล
 
1. นายชาญณรงค์  เกตุแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวมินทร์  อินนาวา
2. เด็กชายภาณุสรณ์  ชาวอังวะ
3. เด็กชายวิทวัส  ปานเพรี
 
1. นายชาญณรงค์  เกตุแก้ว
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ยอดประดิษฐ์
 
1. นางสาวกาญจนา  คงเอียด
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  สมมาศ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองผึ้ง
3. เด็กหญิงวีนัส  สงทอง
4. เด็กหญิงอัญชลิดา  ทองผึ้ง
5. เด็กหญิงอุมาภรณ์  บัวผัน
6. เด็กหญิงเมฑาวดี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวบัณฑิตา  ราชบัณฑิตย์
2. นางสาวอมรรัตน์  อาญา
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  เพ็ชรนอก
2. เด็กหญิงอนันพร  จักรไชย
 
1. นางสาวชะมัยภรณ์  ยอดจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  คงเอียด
 
7 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.08 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สืบกระพันธ์
2. นางสาววริศรา  ทองผึ้ง
3. นางสาวอรสา  เมืองไทย
 
1. นายมูฮำหมัดนูรด์  มีบุญลาภ
2. นางสาวชะมัยภรณ์  ยอดจันทร์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุพร  ชัยยะ
2. เด็กชายวรพงษ์  ทองสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงศิวลี   นิลสำราญ
 
1. นางสาวชะมัยภรณ์  ยอดจันทร์
2. นางสาวกาญจนา  คงเอียด
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงศ์  พรพนาสิทธิ์
2. เด็กหญิงยวิษฐา  แสงแดด
3. เด็กหญิงสุพัชฌา  ฆ้องลา
 
1. นางสาวอรวรรณ  เพชรอาวุธ
2. นายพีระศักดิ์  ดำปาน
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงการะเกด  กลิ่นด่านกลาง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   คงณรงค์
3. เด็กหญิงสุภัทรา  กลับศรี
 
1. นางพยอม  ช่วยบำรุง
2. นางปัตตานี  เพ็ญประดิษฐ์