สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเดิมเจ้า สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 109 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   แดงมณี
 
1. นางจารี  ตุลาธร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 16 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  จรูญรักษ์
 
1. นางสาวดวงกมล  สิบมุด
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 54 เข้าร่วม 54 1. เด็กชายพนมพร   พัฒนเดชากุล
2. เด็กหญิงสุภานันท์   เสือถม
 
1. นางจารี  ตุลาธร
2. นายราชันย์  อักษรเผือก