สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดถ้ำวราราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงสุวรรณี  อินทร์เหมือน
 
1. นางสุรัติ  กรดกางกั้น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เขียวเกลี้ยง
 
1. นางสาวเบญจมาภรณ์  แป้นสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 83 ทอง 29 1. เด็กหญิงจันทกานต์  พนาลี
 
1. นางสุรัติ  กรดกางกั้น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 81 ทอง 14 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุจิรา  จันทร์เกื้อ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงพิชญาภา  มากแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  อินทรชิต
 
1. นางสาวอัญชลี  ปรีชาชาญ
2. นางสาวอัชฎาภรณ์  ปานทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายนพเดช  รักสุข
 
1. นายวัฒนภูมิ  คมนา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุดแสน
 
1. นายวัฒนภูมิ  คมนา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ราชสมบัติ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  เพ็ชรมณี
3. เด็กชายสุรชัย  รักสุข
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชำนินวล
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิมคลับ
6. เด็กชายเทวรินทร์  ธงชัย
 
1. นายภานุ  ลักษณะ
2. นายวัฒนภูมิ  คมนา
3. นางยุพาพันธ์  คุณวิจิตร
 
9 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายชัยณวัฒน์  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงศิริญธาร  พันธ์สวัสดิ์
 
1. นางศิริพร  สุดเอี่ยม
2. นางยุพาพันธ์  คุณวิจิตร
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  กันคง
 
1. นางสาวจันทิมา  เจริญ