สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดธัญญาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 77.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐานิตา  น้ำพุ
2. เด็กหญิงทรรศนีย์  อินทวงศ์
3. เด็กหญิงศิริพร  ทองทา
 
1. นางอรัญญา  ส่งแสง
2. นางจุรีวรรณ  เพชรรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 65 1. เด็กชายพันธิตร  ประกอบทรัพย์
2. เด็กหญิงอภิรดี  ปานเกิด
 
1. นายวิรัช  พวงมณี
2. นายไสว  ศรีพงค์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73.8 เงิน 32 1. เด็กหญิงณัฏฐชา  แสงมณี
2. เด็กชายธนกฤต  จันทร์เมฆ
 
1. นางจุรีวรรณ  เพชรรักษ์
2. นางสาวจิราทิพย์  ไชยนวล
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 74 เงิน 17 1. เด็กหญิงจิรนันท์  เรณโร
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โคตรสุวรรณ์
 
1. นางจุรีวรรณ  เพชรรักษ์
2. นางสาวณัฐสุดา  นบนอบ
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายวีระชัย  แก้วจำรัส
 
1. นางสาวณัฐสุดา  นบนอบ
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กชายชยากร  แก้วจำรัส
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตแจ่ม
3. เด็กหญิงรินรดา  ทัศดี
 
1. นางจุรีวรรณ  เพชรรักษ์
2. นายวิรัช  พวงมณ๊