สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกลาง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 85 ทอง 16 1. เด็กหญิงวรรณพร  วิเศษมาก
 
1. นางเตือนใจ  พูลสวัสดิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 22 1. เด็กหญิงชาลิสา  เภตราใหญ่
 
1. นางศศิปรียา  ศิริมงคล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 5 1. นางสาวฐัศสอน  นุมาศ
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐพล  อรภักดี
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเจน  จอมกลาง
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขันทอง
2. เด็กหญิงสุดาภา  ศรีวิลัย
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  ทับอุย
 
1. นายสุเทพ  ถิ่นสมอ
2. นางวันดี  ถิ่นสมอ
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นายวรรณโน  อินทร์เนื่อง