สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพนม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงสุวคนธ์  สงเคราะห์
 
1. นางกาญจนา  พืชผล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณญาณัฐ  ลาภเกิน
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วัฒนชัย
 
1. นายสมพร  แก้วมณี
2. นายวรรณชัย  แกล้วกล้า