สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 78 เงิน 12 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  พัฒนกุล
 
1. นางวิไลภรณ์  เกสรา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 36 1. เด็กหญิงชลธิดา  พรมสอน
2. เด็กชายนครินทร์  แก้วเหล็ก
 
1. นางสาวปริชาต  บุญศรีนุ้ย
2. นางวิไลภรณ์  เกสรา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.67 เงิน 44 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทำดี
 
1. นางสาวปราณี  ช่วยยิ้ม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 74.67 เงิน 4 1. เด็กชายวิศณุ  เหมาะประมาณ
 
1. นางสาวณันทิกาญจน์  ริยาพันธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.6 เงิน 25 1. เด็กหญิงทิพย์วดี  อินทรสุทธิ์
 
1. นางสาวปราณี  ช่วยยิ้ม