สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดพรุศรี สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 34 เข้าร่วม 69 1. เด็กชายสรายุทธ  ทองรักษ์
 
1. นางฐิติมา  เมฆหมอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72 เงิน 21 1. เด็กชายอภินันทศักดิ์  รอดเจริญ
 
1. นายทวีศักดิ์  เมฆหมอก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงสาธิดา  หีตยิ้ม
 
1. นายสมชิต  อ้างหยิ่ม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสมพร  อภิโมทย์
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกัญจนพร  สายแก้ว
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นกเชี่ยว
3. เด็กหญิงรัชตวรรณ  นามบุตร
 
1. นายอดุลเดช  กองชาวนา
2. นางจิตติมา  เจริญธนวานิชย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายทองพูน  ภูมิลำเนา
2. เด็กชายนราธิป  อังกาบ
3. เด็กหญิงสุธิดา  หีตยิ้ม
 
1. นายอดุลเดช  กองชาวนา
2. นางจิตติมา  เจริญธนวานิชย์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76.8 เงิน 15 1. เด็กหญิงชาลิสา  จันทฤทธิ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เมฆหมอก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ผลาผล
 
1. นายมาโนช  ม่วงรักษ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภูวนัย  ไพเราะ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สัมพันธ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรรณรดา  บุญญะ
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สัมพันธ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นามจริง
 
1. นางฐิติมา  เมฆหมอก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชัยธรรม
 
1. นางฐิติมา  เมฆหมอก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศึกเสือ
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.33 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญจนพร  สายแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวน้ำทิพย์  บุญญะ
 
1. นางสาววาสนา  จันทร์ทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุวาลี  หีตยิ้ม
 
1. นางสาวธัศสิการ์  เพชรา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงลภัสรดา  พรมทอง
2. เด็กหญิงศุภัชญา  มุสิก
 
1. นายอดุลเดช  กองชาวนา
2. นางจิตติมา  เจริญธนวานิชย์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรานนต์  ทองจันทร์
2. เด็กชายอภิวิชญ์  เบ้าคำ
 
1. นายอดุลเดช  กองชาวนา
2. นางจิตติมา  เจริญธนวานิชย์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 66 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพชรศรี
2. เด็กหญิงนัทท์นภัส  เบ้าคำ
 
1. นายอดุลเดช  กองชาวนา
2. นางจิตติมา  เจริญธนวานิชย์
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรภัทร  บุญสนองศักดิ์
2. เด็กชายธีรพล  โรจน์บุตร
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ชูสิทธิ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เมฆหมอก
2. นางสาวธัศสิการ์  เพชรา
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทวีวา
2. เด็กชายภูริณัฐ  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเมธาวดี  แก้วงาม
 
1. นายทวีศักดิ์  เมฆหมอก
2. นางสาววีนา  ชูทอง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นกเชี่ยว
2. เด็กหญิงรัชตวรรณ  นามบุตร
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพย์ชิต
 
1. นางศศิธร  กลีบเมฆ
2. นางสาววาสนา  จันทร์ทอง
 
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 50 เข้าร่วม 84 1. เด็กชายกิตติภัทร  แซ่ซั่ว
2. เด็กชายวัชรากร  แก้วกัน
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุตรเทพ
 
1. นางอรัญญา  นนทศักดิ์
2. นางสาววีนา  ชูทอง
 
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 42 เข้าร่วม 100 1. เด็กหญิงกชกร  ทองสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงทักษพร  ศฤงคาร
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ชูจันทร์
 
1. นางสาววีนา  ชูทอง
2. นางอรัญญา  นนทศักดิ์