สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองพา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงอัญฎางค์  บุญนุ่ม
 
1. นางสนธยา  เกื้อฉิม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกฤตยาณี  ระดาดก
2. เด็กชายกฤษฎา  วงเขน
3. เด็กชายณัฐพล  เพ็ชรรมย์
4. เด็กชายภานุชิต  หวัดแก้ว
5. เด็กชายรัชชานนท์  หนูเที่ยง
 
1. นางสนธยา  เกื้อฉิม
2. นางสาวกฤติกา  แดงสุวรรณ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 21 1. เด็กชายนัทธวัฒน์  เพ็ชรคงแก้ว
2. เด็กชายศุภณัฐ  รอดทิม
 
1. นางสาววิชชุดา  ดีชูศร
2. นางสาวสุภิญญา  แป้น
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  เดิมโรย
2. เด็กหญิงพัชราภา  สังข์มัน
3. เด็กหญิงเนตรชนก  โสพรรณรัตน์
 
1. นางสาวกฤติกา  แดงสุวรรณ
2. นางสนธยา  เกื้อฉิม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 62 ทองแดง 19 1. เด็กชายณัฐพงษ์  รอดจนา
2. เด็กชายนฤเบศ  เดิมโรย
3. เด็กชายอานนท์  พรหมสีหา
 
1. นางสาวสุภิญญา  แป้น
2. นางวริษฐา  เพ็ชร์รอด
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 24 1. เด็กชายรัชชานนท์  ย้งลี
2. เด็กชายวรวรรธน์   ชุมด้วน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เร่งให้
 
1. นางสาวหอมจันทร์  เนตรมณี
2. นางวริษฐา  เพ็ชร์รอด
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 19 1. เด็กชายรัฐภูมิ  หลวงปัน
 
1. นางสาวสุภิญญา  แป้น