สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  นุ่นหยู่
2. เด็กชายอภิรัตน์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  เตยแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทักวิวัฒน์  พ่วนอุ๋ย
2. เด็กชายอรรณพ  จ่าทอง
 
1. นายประเสริฐ  เรืองปลอด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงเปรมปฐมชนก  บุญชู
 
1. นายสมรัฐ  อินทริยา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองมาก
2. เด็กชายสิทธิพร  คงแก้ว
 
1. นางสาวมลฤดี  ประทุมวรรณ
2. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงแก้ว
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ใจเพชร
 
1. นางสาวมลฤดี  ประทุมวรรณ
2. นางสาวเพ็ญศรี  เออแสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยนันท์  ไทรสุวรรณ์
 
1. นางสาวอดาวัลย์  สโมทาน
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง 10 1. เด็กหญิงลลิตา   ส่งโสม
2. เด็กหญิงลลิษา  ส่งโสม
3. เด็กชายไรวินท์  ฝ่ายเดช
 
1. นางสาวนิตธยา  ชูขาว
2. นางสาววันเพ็ญ  เส้งมี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษดา  ด้วงเรือง
2. เด็กหญิงกัญวรา  สวัสดี
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ฝ่ายเดช
 
1. นางสาวนิตธยา  ชูขาว
2. นางสาวนรินรัตน์  ช่วยศรีนวล