สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองรอก สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายภัทรดนัย  เพชรรัตน์
 
1. นางสาววรรณธิดา  ด้วงโยธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 42 1. เด็กหญิงดวงกมล  บุษราคำ
 
1. นางสาวทิพาวรรณ  ปู่สังข์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  บำเพ็ญ
 
1. นางจริยา  ใจดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงอริสรา  พีระเกียรติขจร
 
1. นางสาวทิพาวรรณ  ปู่สังข์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 93 1. เด็กชายอัมรินทร์  เบิกบาน
 
1. นางสาวทิพาวรรณ  ปู่สังข์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอังคนา  วัตรสังข์
 
1. นางสาวพรฤดี  เปียใหม่
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงพรทิพย์  โชติเมธีกุล
 
1. นางดรุณี  กอนทิพย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 8 1. เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ภู่
 
1. นางสาวณัฐหทัย  เกิดแสงสุริยงค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงประกายมุก  มีพฤกษ์
2. เด็กชายพลวัฒน์  บาลจ่าย
3. เด็กหญิงเกษรกมล  ชุมพล
 
1. นางสาวพรฤดี  เปียใหม่
2. นายสุริด  วาทีตรง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรอุมา  คงนวล
2. เด็กหญิงอุบลรัตน์  เทพสุรินทร์
 
1. นางสาวพรฤดี  เปียใหม่
2. นายสุริด  วาทีตรง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุมาลินี  บุญเชิด
 
1. นางสาวศิรินาฎ  เศรษฐชนะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 13 เข้าร่วม 58 1. เด็กหญิงวิลัลศา  คำแป้น
 
1. นางสาวศิรินาฎ  เศรษฐชนะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายชิติพัทธ์  พิลารัก
 
1. นางสาวศิรินาฎ  เศรษฐชนะ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวริทธิ์  แดงมา
 
1. นางสาวศิรินาฎ  เศรษฐชนะ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 17.9 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายทินโชติ  อ่อนคง
2. เด็กชายสุธารักษ์  พิทักษ์วงษ์
 
1. นางสาวโศรดา  ธนากัณฑ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงจิตรวรรณ  ชูราศรี
2. เด็กหญิงชญานี  สังขนฤบดี
3. เด็กหญิงชาลิสา  สุขกลิ่น
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  วัฒนเสน
5. เด็กหญิงสิริพร  ชัยอินทร์
 
1. นางสาวณัฐหทัย  เกิดแสงสุริยงค์
2. นางกชวรรณ  รัตนวิจิตร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีบุญโรจน์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  พงศ์อำไพ
3. เด็กหญิงทิตย์ติญา  สวัสดิโกมล
4. เด็กหญิงพัชรพร  สกุลคง
5. เด็กหญิงสิริพัชร  พีระเกียรติขจร
 
1. นางฐาปณี  ชูเชื้อ
2. นางสาวพรฤดี  เปียใหม่
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เกื้อสกุล
2. เด็กหญิงธรารัตน์   คชฤทธิ์
3. เด็กหญิงลัดดาพร  โอ่ทอง
4. เด็กหญิงอทิตยา  อาศัย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ผลจันทร์
 
1. นายสุริด  วาทีตรง
2. นางดรุณี  กอนทิพย์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โอ่ทอง
 
1. นางกชวรรณ  รัตนวิจิตร
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73.2 เงิน 16 1. เด็กชายธนกร  หอมจิต
 
1. นางสาวพรทิพย์  หาญญา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  พรหมมี
 
1. นายมนัส  กอนทิพย์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กชายธีระเชษฐ์  ดวนใหญ่
2. เด็กหญิงเกวลิน  หมัดมี่
 
1. นางสาวณัฐหทัย  เกิดแสงสุริยงค์
2. นางกชวรรณ  รัตนวิจิตร
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.33 เงิน 61 1. เด็กหญิงจรรยพร  คำพิลา
2. เด็กชายอภิรักษ์  สวัสดิโกมล
 
1. นางฐาปณี  ชูเชื้อ
2. นางสาวชูศรี  ขจรบุญ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐนรี  จามพัฒน์
2. เด็กชายมังกร  แซ่อั้ง
 
1. นางสาวพรฤดี  เปียใหม่
2. นางสาวโศรดา  ธนากัณฑ์
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงจิตรฤทัย  ละมอง
2. เด็กหญิงปณัฎฎา  พรเจริญ
 
1. นางสาวพรทิพย์  หาญญา
2. นางสาวชูศรี  ขจรบุญ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงอคิราภ์  ก่ออ้อ
2. เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์ร้อย
 
1. นายสมชาย  พรหมจันทร์
2. นางสาวโศรดา  ธนากัณฑ์
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 53 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายยศกร  เพชรเกลี้ยง
 
1. นางสาวสุนิดา  ธรรมชาติ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนากานต์  ระวัง
 
1. นางสาวสุนิดา  ธรรมชาติ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายสุรเดช  สุมา
 
1. นางจริยา  ใจดี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แตงกรด
 
1. นางสาวสุนิดา  ธรรมชาติ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 57 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นะประสม
 
1. นางสาวสุนิดา  ธรรมชาติ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำพัน
 
1. นางสาวสุนิดา  ธรรมชาติ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญนาโค
 
1. นางสาวสุนิดา  ธรรมชาติ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 58.67 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองเจริญ
 
1. นางนาตยา  ไพฑูรย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.67 เงิน 38 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เรืองศรี
 
1. นางนาตยา  ไพฑูรย์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงศุภมาส  สิทธิเสนา
 
1. นางจริยา  ใจดี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72.6 เงิน 13 1. เด็กหญิงมณฑิตา  นาคราช
 
1. นางนาตยา  ไพฑูรย์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 75.6 เงิน 5 1. เด็กชายสราวุฒิ  แต่งเลี่ยน
 
1. นายภูวนาถ  จันทร์คง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 17 1. เด็กหญิงกิติมา  คงปาน
 
1. นายภูวนาถ  จันทร์คง
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78.5 เงิน 19 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งวดี  มีลาภ
 
1. นางสาววรรณธิดา  ด้วงโยธา
2. นางกชวรรณ  รัตนวิจิตร
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 12 1. เด็กชายพีระภัทร์  พรหมขวัญ
2. เด็กชายสิทธินนท์  โกละกะ
 
1. นางสาวปวีณา  เครืออ้ายตา
2. นางสาวศิรินาฎ  เศรษฐชนะ
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 21 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เจริญพันธ์
2. เด็กชายอนุรักษ์  แคล่วคล่อง
 
1. นายโกสนธ์  ด้วงโยธา
2. นางสาววรรณธิดา  ด้วงโยธา
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัฒนชัย  บาลจ่าย
2. เด็กชายรชต  ผะดาศรี
3. เด็กชายวัชรา  ส่องศรี
 
1. นายสุริด  วาทีตรง
2. นายภูวนาท  จันทร์คง
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สีทร
2. เด็กหญิงนิตยวรรณ  อรพิมพ์
3. เด็กชายสมปอง  จึ่งสุวรรณ์
 
1. นางจริยา  ใจดี
2. นางสาวปวีณา  เครืออ้ายตา
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาพร  ฤาเดช
2. เด็กหญิงพรรณวดี  คงแก้ว
3. เด็กหญิงสิรินธร  ฤาเดช
 
1. นางจริยา  ใจดี
2. นายสุริด  วาทีตรง
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  นวลผอม
2. เด็กหญิงจิราพร  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงนันทิยา  พรหมช่วย
4. เด็กหญิงพิมพิดา  คงนวล
5. เด็กหญิงยอดหญิง  วัตรสังข์
6. เด็กหญิงเนตรกมล  คชเวช
 
1. นางสาวปวีณา  เครืออ้ายตา
2. นางสาวโศรดา  ธนากัณฑ์
 
47 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 57 เข้าร่วม 75 1. เด็กหญิงณราทิพย์  พรหมเพชรนิล
2. เด็กชายธนพล  โชติพล
3. เด็กหญิงวรัญชลี  แพงศรี
 
1. นายเอกราช  ศรีชาย
2. นางสาวประกายกาญจณ์  รอดทิม
 
48 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงบุญยวีย์  แก้วศิริ
 
1. นางดรุณี  กอนทิพย์
 
49 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายสราวุฒิ  มุขขันธ์
 
1. นางจริยา  ใจดี
 
50 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอเปค  ริทัดสาร
 
1. นางสาวพรทิพย์  หาญญา
 
51 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไกรภพ  ทองจิตร
 
1. นางจริยา  ใจดี
 
52 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 60 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญยวีณ์  แก้วศิริ
 
1. นางดรุณี  กอนทิพย์
 
53 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวิทยา  สีทร
 
1. นางสาวพรทิพย์  หาญญา
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพิกา  ศรีแสง
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ศรีแสง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีรักษา
 
1. นางจริยา  ใจดี
2. นายศุภชัย  ใจดี
 
55 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงดลญา  ณะนากูล
2. เด็กชายธนัท  เสนานุรักษ์
 
1. นางสาวรัชนู  ฤทธิกุล
2. นางสาวพรฤดี  เปียใหม่
 
56 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์บัว
 
1. นางจริยา  ใจดี
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิ์สกะ  ฤทธิกัน
 
1. นางจริยา  ใจดี
 
58 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 18 1. เด็กหญิงดาริกา  ทองแบน
 
1. นางสาวพรทิพย์  หาญญา
 
59 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โตขาว
2. เด็กหญิงปิยะดา  คงสมทอง
3. เด็กหญิงวนิดา  นิตย์นรา
 
1. นางสาวปวีณา  เครืออ้ายตา
2. นางสาวชูศรี  ขจรบุญ
 
60 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนทีธร  วงศ์พิพันธ์
2. เด็กชายพีระเดช  สุขยืน
3. เด็กชายยศภัทร  หยู่ตุ้ง
 
1. นายศุภชัย  ใจดี
2. นางสาวรัชนู  ฤทธิกุล
 
61 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตินัน  ฤทธิกัน
2. เด็กชายภูวดล  พรหมดวง
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ฤทธิกัน
 
1. นายศุภชัย  ใจดี
2. นายอดิศักดิ์  รุ่งแดง
 
62 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กชายกันตพงศ์  อินทกูล
2. เด็กชายธนภัทร  สรลิขิต
3. เด็กชายสุริยันต์  เลาหกุล
 
1. นายอดิศักดิ์  รุ่งแดง
2. นายศุภชัย  ใจดี
 
63 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิรุณเมษ  สุมา
2. เด็กชายอโณทัย  เกื้อสุข
 
1. นายศุภชัย  ใจดี
2. นางสาววรรณธิดา  ด้วงโยธา