สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงปาริชาติ  บุญไพบูลย์
 
1. นางสาวณปภัช  เกิดป้อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 65 1. เด็กหญิงชาลิสา  สมกลิ่น
 
1. นายอภิชาติ  แก้วดำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกนกอร  มีเผือก
 
1. นางสาวณปภัช  เกิดป้อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 63 1. เด็กหญิงธนวรรณ  กลิ่นจันทร์
 
1. นายอภิชาติ  แก้วดำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ทองปรีชา
 
1. นางสาวณปภัช  เกิดป้อม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายนพเก้า  อ่อนเกตุพล
 
1. นางศศิธร  รัตนอรุณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายปพน  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวโสรยา  ปั้นศีล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วงศ์อภัย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แปลนกลาง
3. เด็กชายนิรวิทย์  เห้งเหมาะ
 
1. นางศศิธร  รัตนอรุณ
2. นางสาวโสรยา  ปั้นศีล
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  หมื่นเทพ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุนทร
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พาหะมาก
4. เด็กชายสายชล  รัตนะกุล
5. เด็กหญิงอมิตตา  เพชรจำนง
6. เด็กหญิงแพรวดาว  ประเสริฐ
 
1. นางนวรัตน์  รัตนะ
2. นางสาวอิศรา  ทองมา
3. นายดนุพล  จันทร์สน