สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดินก้อง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เพชรวงศ์
 
1. นางสาวบุษบา  จีนชูแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 60 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  เซซัง
 
1. นายจิรพงศ์  เพชรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายปกเกศ  ช่วยรักษา
 
1. นายจิรพงศ์  เพชรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 74 1. เด็กชายกิตติคุณ  เผือกด้วง
2. เด็กหญิงอนิตยา   หงษาลึก
 
1. นางบุษบา  จีนชูแก้ว
2. นางสาวลักขณา  เกี้ยวเจียด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภค  สวนอาษา
2. เด็กหญิงแก้วกัญญา  คำภูมี
 
1. นายจิรพงศ์  เพชรัตน์
2. นายชนะ  พรหมม่วง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปริญญา   พรหมม่วง
 
1. นายชนะ  พรหมม่วง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พรหมม่วง
 
1. นายชนะ  พรหมม่วง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายปริญญา   พรหมม่วง
 
1. นายชนะ  พรหมม่วง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิชญา  อักษรสม
 
1. นายชนะ  พรหมม่วง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พรหมม่วง
 
1. นายชนะ  พรหมม่วง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.03 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมะลิษา  สวนอาษา
2. เด็กหญิงอนัญญา  พุ่มพุทธ
3. เด็กหญิงอภิจารวี  เสมรอด
 
1. นางบุษบา  จีนชูแก้ว
2. นางลักขณา  เกี้ยวเจียด
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   มากมิตร
2. เด็กหญิงศศิมา   สมการ
3. เด็กหญิงอัญชสา  จิตมหา
 
1. นางบุษบา  จีนชูแก้ว
2. นางสาวลักขณา  เกี้ยวเจียด