สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 54 1. เด็กหญิงจันทร์สุดา  หนูเกื้อ
 
1. นางสาวขนิษฐา   ทิพย์เสภา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 59.3 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายภูวดล  นุ่มนิ่ม
2. เด็กหญิงเมธิณี  หีตเต้ง
 
1. นางสาวธัญชนก  บุญสุวรรณ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายคงฤทธิ์  บัวรอด
2. เด็กชายจิรายุทธ  เพ็งศรี
3. เด็กหญิงธิชาดา  ด้วงแดง
4. เด็กชายนัฏฐพงษ์  คงทิพย์
5. เด็กหญิงพรกนก  ขจร
6. เด็กหญิงอ้อยขวั่น  ชัยศักดิ์
 
1. นายวิรัช  ถิ่นหัวเตย
2. นายเจษฎา  จิตราภิรมย์
3. นายวิจารณ์  คงระเรื่อย