สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบ่อกรัง สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 65 1. เด็กชายณัฐชนน  ไชยยศ
2. เด็กหญิงรินรดา  บุตรรักษา
 
1. นางเจรียงพร  วัฒนานิล
2. นางพเยาว์  คงเหล่า
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84.66 ทอง 8 1. เด็กชายนัฐพล  เงาตระการคุณ
2. เด็กหญิงศศิธร  พิมพ์ลอย
 
1. นางอารีย์  ชูวงศ์ทวิพงศ์
2. นางสุชาดา  บุญฑริกรัตน์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 -    
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงศรัณรัชต์  รัชทูล
 
1. นางรัชฎาวรรณ  ทองศรี
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายธรรมรส  อักษรคง
 
1. นางกาญจนา  วงศ์วิริยะกุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 17 1. เด็กหญิงสุวภัทร  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางกาญจนา  วงศ์วิริยะกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  อารีกิจ
 
1. นางกาญจนา  วงศ์วิริยะกุล
2. นางกาญจนา  วงศ์วิริยะกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  งามดี
 
1. นางกาญจนา  วงศ์วิริยะกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.2 เงิน 16 1. เด็กหญิงชนากานต์  จำนงค์
 
1. นางกาญจนา  วงศ์วิริยะกุล
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กชายจตุพัฒน์  ลักษณะชู
2. เด็กชายธันวา  เจริญรักษ์
3. เด็กชายระพีพัฒน์  บุญส่ง
4. เด็กชายศุภชัย  จันทรมณี
5. เด็กชายสิริชัย   หนูไชยา
6. เด็กชายอินทัช  บุญเลี้ยง
 
1. นางสุพัต  ศรีบุญเรือง
2. นายศุภโชค  กุลวดีวงศ์
3. นางเจรียงพร  วัฒนานิล
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิยกาญจน์
2. เด็กหญิงธีรนาฎ  คงรอด
3. เด็กหญิงฟานิดา  สว่างนวล
 
1. นางเยาวลักษณ์  สังข์รอด
2. นางสาวสิริพันธ์  ทองนุ้ย
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา  ทิพย์มาตร
2. เด็กหญิงอทิตยา   คงรอด
 
1. นางเยาวลักษณ์  สองเมือง
2. นางมิรันตี  จรูญรุ่ง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 66 1. เด็กหญิงณัฐนรี  วงศ์คณาวุฒิไกร
2. เด็กหญิงอัสติมา  สาระยาน
 
1. นางมิรันตี  จรููญรุ่ง
2. นางเยาวลักษณ์  สองเมือง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนากานต์  จำนงค์
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์   บุญทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   แดงนุ้ย
 
1. นางเยาวลักษณ์  สองเมือง
2. นางสาคร  ทองตำลึง
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 22 1. เด็กชายตะวัน  วัชระสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมาริสา  เกลื่อนเมือง
3. เด็กหญิงรัญชิดา  ทองสงค์
 
1. นางสาววิชาฎา  เจริญเปลี่ยน
2. นางสุธาทิพย์   ทองตำลึง
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 65 ทองแดง 53 1. เด็กหญิงธนัญญา  หาญสติ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิตา  วารีเพชร
3. เด็กหญิงสุพิชยา  นรากล่ำ
 
1. นางสาววิชาฎา  เจริญเปลี่ยน
2. นางสุธาทิพย์   ทองตำลึง