สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 56 เข้าร่วม 66 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สอนประสม
 
1. นางสาวสริตา  เดชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 71 เงิน 41 1. เด็กหญิงนิตยา  สุขใจ
 
1. นางสาวสริตา  เดชา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 94 1. เด็กชายอรรถพร  จิตรสม
 
1. นางสาวสริตา  เดชา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 45 1. เด็กหญิงวนพร  ชื่อจริง
 
1. นางสาวสริตา  เดชา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  นุ่นทอง
2. เด็กหญิงศราพร  เมืองปลอด
 
1. นางสาวสริตา  เดชา
2. นายสุทธิศักดิ์  ฤทธิเดช
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  รักเชื้อ
 
1. นางสาวสุภัทรสร  แก้วอ่อน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงธนภรณ์  วิเชียร
 
1. นายสมศรี  แคนอินทร์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 49 1. เด็กชายวราดล   พรหมลิ
 
1. นายสมศรี  แคนอินทร์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรพงศ์  ภูมิโสม
2. เด็กชายอัครนิรุธ  เพชรชู
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ชนะทัพ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 37.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินกฤต  รุตแพ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เรืองเนตร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ชนะทัพ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 14.57 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายนนทวัฒน์  วิเชียร
2. เด็กชายสุรพงษ์  เรืองเนตร
 
1. นายณรงค์ฤทธิ์  ชนะทัพ
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 50 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ยุ่ยฉิม
2. เด็กหญิงอรนลิน  กาญจนวงศ์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  ฤทธิเดช
2. นายสมศรี  แคนอินทร์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชวกร  จันทร์สังสา
 
1. นางสาวสุภัทรสร   แก้วอ่อน
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิริลดา  ชูวารี
2. เด็กชายอติชาติ  สังข์เรียง
3. เด็กหญิงไอย์ลดา  วิเชียร
 
1. นางสาวจารี   เลขมาศ
2. นางสาวอินทิรา  เหล่าจก