สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางสาน สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 30 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วดี
2. เด็กชายภูเบศ  มาลาเวช
 
1. นางผกาภรณ์  เซ่งล้ำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  ผลบุญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 89 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  หนูมี
2. เด็กชายศุภณัฐ  เมฆมุสิก
 
1. นายอนุรักศ์  วิสาละ
2. นางผกาภรณ์  เซ่งล้ำ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78.67 เงิน 32 1. เด็กหญิงรินรดา  ศรีบุบผา
 
1. นางสาวสุนิสา  ขุนเศรษฐ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 13 1. เด็กหญิงวิชชุลดา  รัตนชัย
 
1. นางสาวชิดชนา  เอียดกุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงนันทสินี  เหมาะหมั่น
 
1. นางสาวชิดชนา  เอียดกุล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 71 เงิน 23 1. เด็กหญิงอธิติมา  ส้มเมือง
2. เด็กชายอภินัท  ชูช่วย
 
1. นางสาวมาลัยรัตน์  คงศาลา
2. นายสราวุธ  จู้มณฑา
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  ช่วยศรี
 
1. นางสาวสุดาพิศ  ชูรีย์