สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตลาดหนองหวาย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์นาคพันธ์
 
1. นางฐิติมา  บุตรเลี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ทำทาทอง
2. เด็กหญิงสวณีย์  มั่งฮวด
 
1. นางฐิติมา  บุตรเลี่ยม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 12 1. เด็กชายอชิตะ  สันเมือง
 
1. นางสาวชุติมตี  เจี้ยงยี่
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายปุณณรัตน์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวชุติมตี  เจี้ยงยี่
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 10 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  มะหนิ
 
1. นางสาวชุติมตี  เจี้ยงยี่
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงพิมพิศา  พรมแดง
2. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สุวรรณ
 
1. นางสาวโสภา  ชูโส
2. นางสาวธิดารัตน์  พิมสาร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวริสรา  สุขแสง
2. เด็กหญิงศริญญา  ศรีทอง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดิษฐราชา
 
1. นางศิริรัตน์  เพ็ชรรอด
2. นางสาวภทพร  อินทอง
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 30 1. เด็กชายคมกฤษณ์  บุญปล้อง
2. เด็กหญิงลลิลธร  ทุ่มทวน
3. เด็กชายศิรพัชร  แผ่นบรรพต
 
1. นางวิไลลักษณ์  พัฒน์ราช
2. นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์