รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กชายจิรายุ  สงสมอ
 
1. นางอรชร  ไกรราญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สับสุข
 
1. นางอรชร  ไกรราญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คงเมือง
 
1. นางสาริณี  ธรรมบดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงญาณิศา  โพธิรัตน์
 
1. นางสุปรียา  จุลกัลป์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กหญิงวาศิณี  จำปี
 
1. นางปุณยาภัทร  เพชรดุก
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1. เด็กหญิงอรษา  วงศ์สุรินทร์
 
1. นางสุปราณี  ไกรสิทธิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 3 1. เด็กหญิงเวศิญา  ถิ่นมะลวน
 
1. นางนฤมล  ปรีชาชาญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1. เด็กหญิงวิรวรรณ  ขำคม
 
1. นายอับดุลฟาซีร์  มะแลง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายมณีพงษ์  มีศิริ
 
1. นางพรเพ็ญ  ขุนปักษี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวเตย 1. เด็กหญิงพลอย  พม่า
 
1. นางกฤษณา  เกื้อด้วง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คงเพชรดิษฐ์
 
1. นางสุปราณี  ไกรสิทธิ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กหญิงสนิฎา  ทองนาแค
2. เด็กหญิงสหฤทัย  หนูบุญ
3. เด็กหญิงสุพิทชา  อินทร์ชุมนุม
 
1. นางสาวอารี  บรรจงด้วง
2. นางสาวนิภาวรรณ  ศรีรักษา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1. เด็กหญิงจันทราทิพย์  วงษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุวภัทร  มิตรสมพร
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เหมหมัน
2. นางนิดา  กลับรินทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กหญิงกุลนันท์  มีชนะ
2. เด็กชายนันทกร  เพชรทอง
 
1. นางสาวปรัษฐา  รัตนคช
2. นางสาวณัฐธิดา  พูลพิพัฒน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี
 
1. นางราตรี  แสงสังข์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรหมรักษ์
 
1. นางอรุณรัตน์  ฤทธิพันธุ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญญานุพงศ์
2. เด็กหญิงเกศินี  แซ่ซั่ว
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  บางเมือง
 
1. นางอรปรียา  รอดเจริญ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังผักแว่น 1. เด็กชายภัทรวิชญ์  เนตรรุ่ง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเผือก
3. เด็กชายเจษฎากร  เพชรทอง
 
1. นางสาวจันจิรา  แกล้วหาญ
2. นางสาวขวัญใจ  แก้วเกิด
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกศาวาส 1. เด็กหญิงชาลิสา  อินทร์ภักดี
2. เด็กหญิงประภัสสร  ไกรชู
3. เด็กหญิงอัมรัตน์  ฤทธิกุล
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ปล้องนิราศ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กชายธนวัฒน์  นาคะปฏิยุทธ
2. เด็กชายศักดิ์รพี  หมานพัฒน์
 
1. นางสาวมาลัยทิพย์  คนซื่อ
2. นางอรุณรัตน์  ฤทธิพันธุ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวเตย 1. เด็กชายปรเมศ  บุญเขียว
 
1. นางกฤษณา  เกื้อด้วง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภา 1. เด็กหญิงรัตติกา  เพชรสุวรรณ
 
1. นางรัตนา  คงทิพย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แมนมิตร
2. เด็กชายพศวีร์  เรืองสนาม
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  เอ้งฉ้วน
 
1. นางจีระยุ  นาหมั่นคง
2. นายสุรเชษฐ์  นาหมั่นคง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ไพฑูรย์
2. เด็กชายนพวิชญ์  ไหมพูล
3. เด็กหญิงพรสินี  ซื่อธานุวงศ์
 
1. นางสุพรรณษา  คงตั้ง
2. นางรัตนา  พรมสวาสดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  สุวรรณอำภา
2. เด็กชายพศุตม์  อินทมา
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  มหาโชติ
 
1. นางจิราพร  รักดำ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงชฎาภัทร  แก้วสังข์
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปานเจริญ
3. เด็กหญิงภัสภร  รองเมือง
 
1. นายสุเชษฐ์  ดิษฐราชา
2. นางปริยดา  นิลทจันทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  กรุยะ
2. เด็กหญิงศศิธร  เภาแก้ว
3. เด็กหญิงเกศินี  ทิพยเพชร
 
1. นางสาวกรกาญจน์  เรืองขจรไพโรจน์
2. นายวชิระ  อาษาสุจริต
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  หนูสุข
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  สงกรานต์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  บุญใหญ่
 
1. นางสาวชริญา  อรุณรุ่งเรือง
2. นางวารุณี  คงปล้อง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงบวรรัตน์  จรัญรักษ์
2. เด็กหญิงสุวภัทร  ไกรดาว
3. เด็กหญิงสุวภา  ไกรดาว
 
1. นางสาวปราณี  หมะหวีเอ็น
2. นางชยพร   ชูบัว
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชูนาวา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กองสิน
 
1. นายจรินทร์  ชูนาวา
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 1. นางสาวรัชดาภรณ์  บำรุงรัตน์
2. นางสาววาสนา  โคตรชมภู
 
1. นางบุญช่วย  อินทร์อักษร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทราวาส 1. เด็กชายกฤษณพงค์  มาดี
2. เด็กชายอรรถกร  ศุภลักษณ์
 
1. นางสาวคณิตา  รัตนมาลี
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กชายปัญจพล  แซ่เห้ง
2. เด็กชายสรศักดิ์  แก้วศรีจันทร์
 
1. นายชาญชัย  รักเดช
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1. เด็กชายกิตติพงศ์  นุ่นหยู่
2. เด็กชายอภิรัตน์  จันทร์แก้ว
 
1. นางสาวอรุณทิพย์  เตยแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  คงจูด
2. เด็กชายวัชรินทร์  วิเศษรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  อาจณรงค์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1. เด็กชายทักวิวัฒน์  พ่วนอุ๋ย
2. เด็กชายอรรณพ  จ่าทอง
 
1. นายประเสริฐ  เรืองปลอด
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชนะพร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  หนูททอง
2. เด็กหญิงพัฒนารี  สอนสิทธิ์
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ฉุนเฉียว
4. เด็กหญิงอาทิติญา  อาวุธ
5. เด็กหญิงเขมณิจ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสุธิตา  ชูทอง
2. นางสาวสุรีวัลย์  สุขสลัก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีบุญโรจน์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  พงศ์อำไพ
3. เด็กหญิงทิตย์ติญา  สวัสดิโกมล
4. เด็กหญิงพัชรพร  สกุลคง
5. เด็กหญิงสิริพัชร  พีระเกียรติขจร
 
1. นางฐาปณี  ชูเชื้อ
2. นางสาวพรฤดี  เปียใหม่
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เกื้อสกุล
2. เด็กหญิงธรารัตน์   คชฤทธิ์
3. เด็กหญิงลัดดาพร  โอ่ทอง
4. เด็กหญิงอทิตยา  อาศัย
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ผลจันทร์
 
1. นายสุริด  วาทีตรง
2. นางดรุณี  กอนทิพย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงฐานิสา  แดงเรือง
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  พลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  พัฒนา
4. เด็กหญิงปนัดดา  ถุงพลอย
5. เด็กหญิงพิชชาพร  ทองจีน
 
1. นายธวัชชัย  ฉีดเสน
2. นางสาวนริศรา  เพชรชู
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โคตร
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  เต็มไป
3. เด็กชายภวิศ   พงษ์อารีย์
4. เด็กชายสรวิษ  หลงรอด
5. เด็กชายเสริมศักดิ์  ไมอินทร์
 
1. นางผุสดี  ฉีดเสน
2. นางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สันเส็น
2. เด็กหญิงชลดา  กาเด็น
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  สันแดง
4. เด็กหญิงสุทธิดา  เชิดชู
5. เด็กหญิงอริสรา  จุนเด็น
 
1. นางกุหลาบ  เที่ยงภาษา
2. นางสาวเมธิกา  ทองมีเพชร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทนา
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีน้ำรอบ
3. เด็กชายทนงศักดิ์  เผือกภูมิ
4. เด็กหญิงศุภานัน  พลไกร
5. เด็กชายอดิศักดิ์  เลี่ยนจ้าย
 
1. นางสาวอรพรรณ  รักษ์เดช
2. นางสาริณี  ธรรมบดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บัวใหญ่
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ภิญโญ
3. เด็กหญิงณัตฑริการต์  เหตุทอง
4. เด็กหญิงอรอุมา  ปลัดรักษา
5. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  ช่วยสำราญ
 
1. นายวชิรพันธุ์  พัฒนภากรณ์
2. นางสาววราภรณ์  หงษ์ทอง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดิษฐรักษ์
2. เด็กชายคมน์  ขาวจิตร
3. เด็กหญิงดลพร  นิลสวัสดิ์
4. เด็กชายธรรมรัตน์  พุฒทอง
5. เด็กหญิงนฤมล  พิมท่าทอง
6. เด็กหญิงปาตลี  สุวรรณวงษ์
7. เด็กชายปุญฤทธิ์  ขำนุ้ย
8. เด็กหญิงภัทราวดี  ขาวจิตร
9. เด็กหญิงรสริน  คงชนะ
10. เด็กชายศรศิลป์  อนุรา
11. เด็กชายศุภวิชญ์  แพะโสม
12. เด็กชายสัณหณัฐ  สังข์เพขร
13. เด็กหญิงสิริมา  ภักดีวานิช
14. เด็กหญิงสุลลิตา  ศรัทธาสุข
15. เด็กหญิงอลิษา  นาเจริญ
16. เด็กหญิงอินทิรา  ยิ่งผล
17. เด็กชายเศรษฐพงศ์  โกลาหล
18. เด็กชายเอกรัตน์  ดาศรี
 
1. นางสาวมาศสุภา  แพ่งรักษ์
2. นางสาวกิตติรา  เพ็ชรยก
3. นางนวลรัตน์  แสวงกาญจน์
4. นางสาววิระวรรณ  สุวรรณใจดี
5. นางสาวนิภาพร  นาคสนั่น
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  ถึงด้วง
 
1. นางสาวภัตราภรณ์  คงทรัพย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธนิคม 1. เด็กหญิงสริตา  ธนอารักษ์
 
1. นางสาวอุมาพร  สุวรรณน้อย
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  พรหมมี
 
1. นายมนัส  กอนทิพย์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 1. เด็กชายชยุต  สรรพขาว
2. เด็กหญิงไอลดา  เกตุแก้ว
 
1. นางพาฝัน   นิติพนากุล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีเทพ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ดวงจันทร์กาล
 
1. นางสาวนิภาดา  แสงแก้ว
2. นางสาวมณีรัตน์  คงแย้ม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  ไพลอย
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สุภาวหา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  แก้วศรี
2. นางสาวณัฐธิดา  พูลสวัสดิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงชวินดา  เมืองดี
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ช่วยอยู่
4. เด็กหญิงปาลินี  เชื้อพราหมณ์
5. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ช่วยยิ้ม
6. เด็กหญิงพิชามญธุ์  ดำนุ้ย
7. เด็กหญิงลลิตภัทร  สังไย
8. เด็กหญิงสุณัญญา  เอี่ยมปิยะ
9. เด็กหญิงสุภัชชา  ดำสุวรรณ
10. เด็กหญิงอรปรียา  นกนุช
 
1. นางสาวยุคล  อักษรชื่น
2. นางรัตนา  พรมสวาสดิ์
3. นางสุจินต์  คงสนอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กหญิงกนกพร  หล่อพันธ์
2. เด็กหญิงกัลยา  แก้วกระจ่าง
3. เด็กหญิงกัลริญา  กุลบุตร
4. นางสาวตรีกิติ  แซ่ลิ้ม
5. เด็กหญิงธัญลักษณ์  แสงแก้ว
6. เด็กหญิงนันทพร  ไทยชนะ
7. นางสาวปาลิตา  สร้อยสนธิ์
8. นางสาวปิยะฉัตร  ณะจันทร์
9. เด็กหญิงสิริลักษณ์  กาญจนะ
10. นางสาวอริศรา  สำเภา
 
1. นางสำอาง  สุนทรพัฒน์
2. นางจิตรลดา  สุวรรณทิพย์
3. นางสาวพิชยา  เพชรนิล
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชูเพชร
2. เด็กหญิงชนากานต์  ทิมรัตน์
3. เด็กหญิงนาตาชา  นาคครื้น
4. เด็กหญิงปรียากร  ฤทธิกุล
5. เด็กหญิงปุณยาพร  เจริญ
6. เด็กหญิงพัชรมล  แซ่อุ้ย
7. เด็กหญิงมนทิรา  คณะแนม
8. เด็กหญิงรัตนาวดี  กุมารน้อย
9. เด็กหญิงฤดีวรรณ  กิจเจริญ
10. เด็กหญิงสิราลักษณ์  เภอสม
11. เด็กหญิงสิริวิมล  เทพหนู
12. เด็กหญิงสุนันทา  โยธาจุล
13. เด็กหญิงอนัญพร  เอกวิเชียร
14. เด็กหญิงอรวรรณ  ฤทธิกุล
15. เด็กหญิงอลิษา  แซ่ลิ่ม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  นิลนิยม
2. นางสายใจ  ฉัตรบรรยงค์
3. นายวีระพล  แสวงกิจ
4. นายสุพักพงษ์  อินทร์แย้ม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพาวาส 1. เด็กหญิงปณิดา  บัวเพ็ชร
2. เด็กหญิงพัชรมัย  ชัยกล้า
 
1. นายพิทยา  เอกสุวรรณ
2. นางวรรณี  สำเภา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กชายภูริณัฐ  อยู่วัง
 
1. นางลัดดาวัลย์  สัตตะพันธ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงสุมาลี  โชติรัติกาล
 
1. นางลัดดาวัลย์  สัตตะพันธ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนไร่ 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สำลี
 
1. นางสาวจันทิมา  เฮ้ากุล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงนนทกรร  เนตรวัตร
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กชายพัชรพล  สารภี
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญศรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสาน 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  ขันทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  ผลบุญ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงรติกานต์  ผลแก้ว
 
1. นางสาวศุภาภรณ์  เพชรแก้ว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายรัชชานนท์  คงระบำ
 
1. นางสาวจรรยา  เพชรแต่ง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองมาก
2. เด็กชายสิทธิพร  คงแก้ว
 
1. นางสาวมลฤดี  ประทุมวรรณ
2. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองศรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กหญิงบัณฑิดา  ชาติรักษา
2. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เทียมยม
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  สงรักษ์
2. นางนิตยา  วัฒนโสภา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กหญิงชนากานต์  เรืองเวช
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองเกิด
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  สงรักษ์
2. นางนิตยา  วัฒนโสภา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สุดแสน
 
1. นายวัฒนภูมิ  คมนา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายกิตติภพ  คงตั้ง
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขเกษม
3. เด็กชายอภิวิชญ์  เลื่อนแป้น
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
2. นางสาวสุคันธา  ชิตเพชร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กชายจิรกฤต  เวชสุวรรณ
2. เด็กชายชยพล  แจ้งไธสง
3. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทร์ทรัพย์
 
1. นายจักรพงค์  สุขเกษม
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ใสสะอาด
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. เด็กชายนวมินทร์  อินนาวา
2. เด็กชายภาณุสรณ์  ชาวอังวะ
3. เด็กชายวิทวัส  ปานเพรี
 
1. นายชาญณรงค์  เกตุแก้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กชายณัฐพล  วุฒิชัย
 
1. นายธีรภัทร  ทองชื่น
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. เด็กหญิงยวิษฐา  แก้วสิงขรณ์
 
1. นางสรินทร์  สินพรหมมาตย์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กหญิงรุจิษยา  วิเชียรแก้ว
 
1. นายญาณวรรธน์  บัวขาว
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผุยอุทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงอรนลิน  บุญฤทธิ์
 
1. นายธีรภัทร  ทองชื่น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กหญิงสุธิตา  รัตนูปกรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองชะอม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กชายภานุพงศ์  คงชะนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสหชัย  จันทร์เทศ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงชาลิสา  ดีแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงพิชามญช์  คชโสภณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนาราม 1. เด็กหญิงจิตติมา  แสนเกตุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  ผอมดำ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กชายปัณณธร  ทูลฉลาด
 
1. นายศักดิ์สิริ  รำไพ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กชายจักรพงศ์  ศรีชาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  อินทร์เมือง
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ทิพย์บุญทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงพัณณิตา  บุษราคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าขนอน 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทองชะอม
2. เด็กชายจักรพงศ์  ศรีชาย
3. เด็กหญิงชาลิสา  ดีแก้ว
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  ศรีชาย
5. เด็กหญิงพัณณิตา  บุษราคำ
6. เด็กหญิงพิชามญช์  คชโสภณ
7. เด็กหญิงพิลาสินี  บุษราคำ
8. เด็กชายภัทระ  ศักดา
9. เด็กหญิงมลิสา  วิเชียรวงศ์
10. เด็กหญิงสุณิสา  พานจันทร์
11. เด็กหญิงอมลวรรณ  ภูมี
12. เด็กหญิงอัจฉริยะฉาย  บรรสิทธิ์
13. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีบุรุษ
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปล้องชู
15. เด็กชายเพชรรัตน์  ช่วยชนะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิภาวดี  อินทร์ด้วง
2. นางอรสา  อ่วมพัฒน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาขุน 1. เด็กหญิงจิณณพัฒ  คุณวิจิตร
2. เด็กชายติณพัฒน์  ศักดิภาชน์
3. เด็กชายติณพัฒน์  ชูจันทร์
4. เด็กชายนพรัตน์  อินทรกำเนิด
5. เด็กหญิงภควดี  โกหนด
6. เด็กชายราเชนทร์  สุวรรณศรี
7. เด็กหญิงรุจิษยา  วิเชียรแก้ว
8. เด็กชายวัชรชัย  รุ่งสุวรรณ
9. เด็กหญิงสุตาภัทร  โกหนด
10. เด็กชายสุรินทร์  พุฒชุมแสง
11. เด็กชายอภิรักษ์  เอกวิริยะกุล
12. เด็กชายเอกชัย  สุขอุ่น
 
1. นายญาณวรรธน์  บัวขาว
2. นายกฤษฎา  คะตะโต
3. นายสุนทร  ด่านภัทรวรวัฒน์
4. นายสมบูรณ์  ใจตรง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สะโรจน์
2. เด็กชายฐากูร  โปเซ่ง
3. เด็กชายณัฎฐพล  สุพัฒน์แก้ว
4. เด็กหญิงณัฐพัชร์  กระมล
5. เด็กชายณัฐภูมิ  สุพัฒน์แก้ว
6. เด็กชายธนพร  ศชเสนีย์
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภักดีเพชร
8. เด็กชายพรศักดิ์  แง่งจุ้ย
9. เด็กชายพัฒนา  ศรีบุรุษ
10. เด็กหญิงวัลภา  ผิวพรหม
11. เด็กหญิงศศิวิมล  กุฎีคง
12. เด็กชายศิขรินทร์  แก้วพิชัย
13. เด็กชายศุภณัฐ  กลิ่นเมฆ
14. เด็กหญิงศุภมาส  วงสวัสดิ์
15. เด็กหญิงสุภาวดี  นาคโพธิ์
16. เด็กหญิงอฐิติยา  ลิ้มสวัสดิ์
17. เด็กหญิงอรณา  พรหมสุรินทร์
18. เด็กหญิงอรนิช  พรหมสุรินทร์
19. เด็กชายอรรถสรายุ  ศรีบุรุษ
20. เด็กชายไกรศักดิ์  บังเกิด
 
1. นายวชิรวุธ  มีโพธิ์
2. นางธิพรทิพย์  มีโพธิ์
3. นายสุนทร   ธรรมบำรุง
4. นางวชิรา  อินทสมบัติ
5. นางสุพรเพ็ญ  กระจ่างแจ้ง
6. นางพิไลววรณ  ศรีประดู่
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำวราราม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ราชสมบัติ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  เพ็ชรมณี
3. เด็กชายสุรชัย  รักสุข
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  ชำนินวล
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทิมคลับ
6. เด็กชายเทวรินทร์  ธงชัย
 
1. นายภานุ  ลักษณะ
2. นายวัฒนภูมิ  คมนา
3. นางยุพาพันธ์  คุณวิจิตร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กชายกฤษดา  สุดถนอม
2. เด็กหญิงกวิทรา  วงษา
3. เด็กหญิงจินดาพร  เฉ้งฉิ้น
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทรวงค์
5. เด็กหญิงชนกานต์  สินชาตรี
6. เด็กชายชัยพฤกษ์  ชุมปา
7. เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงรอด
8. เด็กหญิงฐิติมา  พรรณรักณรงค์
9. เด็กหญิงณิชารีย์  คงรอด
10. เด็กหญิงทิพาพร  ดอนมอญ
11. เด็กหญิงธณศร  โปฉิม
12. เด็กหญิงธาราพร  บุญเกษม
13. เด็กหญิงธีราพร  พึ่งวิริยตน
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  ชาติรักษา
15. เด็กหญิงปรียานุช  เอิบอิ่ม
16. เด็กหญิงพรพิมล  เถียรวิชิต
17. เด็กหญิงพิมพิศา  นาคจินดา
18. เด็กหญิงมณธิรา  พรหมคุ้ม
19. เด็กหญิงมนตกานต์  เกิดสมบัติ
20. เด็กหญิงรุ่งฤดี  เทียมยม
21. เด็กหญิงลลิตา  หีตอักษร
22. เด็กชายวิริทธิ์พล  แสงพิทักษ์
23. เด็กหญิงศินัญญา  เทียมยม
24. เด็กหญิงสลินลา  คงจุ้ย
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุญคง
26. เด็กหญิงสุทธิภัทร  สุพรรณฉัตร
27. เด็กหญิงสุพรรษา  เชื้อพุทธ
28. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คงรอด
29. เด็กหญิงอธิตยา  เกิดสมบัติ
30. เด็กหญิงเกษสุพัตรา  จันทโกมุท
31. เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดสมบัติ
 
1. นางศศิธร  แก้วศรี
2. นางนิตยา  วัฒนโสภา
3. นางฤทัยรักษ์  โกละกะ
4. นางสาวสุภาพร  บุญสนอง
5. นางสุพิชฌาย์  เกื้อหนุน
6. นางสาววลัยลักษณ์  สงรักษ์
7. นางสิริลักษณ์  ตรียวง
8. นายวิโรจน์  วัฒนโสภา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กชายกันตินันท์  ปานเนือง
 
1. นางโสภารัตน์  วิชัยดิษฐ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ 1. เด็กชายสิงหา  อ่อนหาดพอ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  แก้วประดับ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวอรจิรา  สงดำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงศิวรานนท์  คำมะนาง
 
1. นางวัชรี  ศรีช่วย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กชายภูธณัศกร  ลีฬหคุณากร
 
1. นางนฤมล  อาชาฤทธิ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตนยาง 1. เด็กชายสุรชาติ  ศรีนอง
 
1. นายเตชินณ์  อินทบำรุง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงกัณฐรัตน์  เพ็งเมือง
 
1. นางศศิธร  รัตนอรุณ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1. เด็กหญิงสุธิดา  แสนเพ็งเคน
 
1. นายต่อศักดิ์  ประยูรวงศ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาขุน 1. เด็กชายธรรณธรณ์  พัฒแทน
 
1. นางสาวสกุณา  นวนทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1. นายณัฐพงษ์  รักกะเปา
 
1. นายวุฒิพงษ์  แพรกทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงณิชภัทร  วัติสุ
 
1. นายไฟโซล  สามานุง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปุยรักษา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ล่องอำไพ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กชายภูธณัศกร  ลีฬหคุณากร
 
1. นางนฤมล  อาชาฤทธิ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายรัฐพล  อรภักดี
 
1. นายอนุรักษ์  ปิ่นมณี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานทอง
 
1. นางสาวอรจิรา  สงดำ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ชาติวงษ์
 
1. นางวัชรี  ศรีช่วย
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสงสิทธิ์
2. เด็กชายดุลยวัต  โสภาผล
3. เด็กชายพงศกร  มณีนวล
4. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญคุ้ม
5. เด็กชายอดิสรณ์  บุญคุ้ม
6. เด็กชายอนุชา  มาสวัสดิ์
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  เต็มตาวงศ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สงอินทร์
2. นายสุวัฒน์  อนุพัฒน์
3. นางสาวชุติมตี  เจี้ยงยี่
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงจันจิรา  หนูขาว
2. เด็กหญิงจีรปรียา  จิตตารมย์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์จินดา
4. เด็กหญิงชาลิสา  แสงสิทธิ์
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  พรหมศร
6. เด็กหญิงณิชภัทร  วัติสุ
7. เด็กชายดลยวัต  ทองแสน
8. เด็กชายธนาธิป  ถิ่นบ้านใหม่
9. เด็กหญิงธนิตา  ไสสุวรรณ
10. เด็กชายธัญยภัทร  ขาวจีน
11. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มีหาดยาย
12. เด็กหญิงธิติมา  บุตรรอด
13. เด็กชายนภัทร  จันทรัตน์
14. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เจริญฤทธิ์
15. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญศรี
16. เด็กชายปัณณธร  แก้วล้อม
17. เด็กหญิงพิมพิศา  หลิวปลอด
18. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงกลิ่น
19. เด็กชายภคิน  มีหาดยาย
20. เด็กหญิงภัคนันท์  นิลเพชร
21. เด็กชายรัชต์ธร  ขวัญรอด
22. เด็กชายวรเชษฐ์  งามเหมือน
23. เด็กชายวสวัตติ์  แดงทอง
24. เด็กหญิงสาวิกา  พลบุญ
25. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญคุ้ม
26. เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วสกุล
27. เด็กชายอดิศักดิ์  มากแก้วกุล
28. เด็กหญิงอุษณี  ศรียาภัย
29. เด็กชายเมธัส  แสงสิทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  สงอินทร์
2. นายสุวัฒน์  อนุพัฒน์
3. นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์
4. นางสาวชุติมตี  เจี้ยงยี่
5. นางสาวดวงฤดี  แย้มแก้ว
6. นางสาวธิดารัตน์  พิมสาร
7. นางกนกกานต์  ลบลาย
8. นางสาวณัฐรินีย์  รตนอำไพ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกัลญานี  หนูมาก
2. เด็กหญิงกุลนันทน์  สุวรรณรักษ์
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พรหมหิตาธร
4. เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์เจริญ
5. เด็กหญิงดวงกมล  สวัสดี
6. เด็กหญิงพรนภัส  นุ่นนาแซง
7. เด็กชายพิสิทธิ์  กัลปสุทธิ์
8. เด็กชายภานุพงษ์  โนนยะโส
9. เด็กชายวริทธิ์  จิตวิเศษ
10. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีสมพร
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ฉ้วนกลิ่น
2. นางสาวศิริธร  พรมสงฆ์
3. นางเพ็ญศรี  สิทธิเชนทร์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มิตตะกา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองดอนอ่ำ
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขอ่อน
4. เด็กชายธนพล  วิเศษแก้ว
5. เด็กชายนันทกร  เพชรทอง
6. เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  สุขอ่อน
7. เด็กหญิงสุกัญญา  หมื่นกล้า
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะ
9. เด็กชายสุทัตตา  จัดจำรูญ
10. เด็กชายอดิศร  แสงเดือน
 
1. นางสาวกอบแก้ว  ถนอมกล่อม
2. นางกรกนก  ยอดจันทร์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์  ชุมพงศ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอู่ตะเภา 1. เด็กหญิงกฤติมา  คงคชวรรณ์
2. เด็กหญิงกัลญาณี  หนูมาก
3. เด็กหญิงกุลนันทน์  สุวรรณรักษ์
4. เด็กหญิงชมพูนุช  สุมน
5. เด็กหญิงณัฐวรา  ไมอินทร์
6. เด็กหญิงดวงกมล  สวัสดี
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ใสสะอาด
8. เด็กหญิงนภัสนันท์  เต็มไป
9. เด็กหญิงพรนภัส  นุ่นนาแซง
10. เด็กหญิงภัคจีรา  บุญประสงค์
11. เด็กหญิงสุดธิดา  จำปาทิ
12. เด็กหญิงสุภัสสร  ศรีสมพร
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ฉ้วนกลิ่น
2. นางผุสดี  ฉีดเสน
3. นางนฤมล  อาชาฤทธิ์
4. นางสาววาสนา  จรเปลี่ยว
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดปากตรัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  มาอุ้ย
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  มิตตะกา
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  เห้งเหมาะ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองดอนอ่ำ
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขอ่อน
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  คงคชวรรณ
7. เด็กหญิงนฤมล  พานิช
8. เด็กหญิงนิลพันธุ์  ฉลาดแฉลม
9. เด็กหญิงปภาวดี  รุ่งสว่าง
10. เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์สว่าง
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะ
12. เด็กหญิงสุภาพิศ  อุตขันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญญาภัสร์  ชุมพงศ์
2. นางสาวออนจิต  เทียนแก้ว
3. นางนวพร  บัวทองจันทร์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สีนาแค
2. เด็กหญิงชลลดา  บังแสง
3. เด็กหญิงชุตินันท์  แก้วรักษา
4. เด็กหญิงณัฐชนันท์  รักแก้ว
5. เด็กหญิงณิชวดี  เสืออินทร์โท
6. เด็กหญิงนัถสร  จิตต์มาก
7. เด็กหญิงอติพร  ดำหนูอินทร์
8. เด็กหญิงอมิตา  ชุมทอง
9. เด็กหญิงเสาวรส  หนูมี
 
1. นางนลินรัตน์  หล่อวงศ์
2. นายนราวิชญ์  เดชา
3. นางสาวนลินี  ยอดดวงใจ
4. นางสาวจิณฐภัศฌ์  เดชกุบ
5. นางสาวนงเยาว์  นีลวัฒนานนท์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสาน 1. เด็กชายภูวดล  เผือกเดช
2. เด็กชายฤทธิราช  ภิรมย์
3. เด็กหญิงวรรณวิศา  เพาะกระโทก
4. เด็กชายอนาวิล  กองกุล
5. เด็กชายอนิวัตติ์  โสภาคย์
 
1. นางสาวสุนิสา  ขุนเศรษฐ
2. นางสาวชิดชนา  เอียดกุล
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  แก้วยาว
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  อนุพัฒน์
 
1. นางกนกกานต์  ลบลาย
2. นางสาวแก้วตา  ด้วนอุสาห์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1. เด็กหญิงชิดชนก  รักษาพราหมณ์
 
1. MissFu   Wenjing
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1. เด็กหญิงกชกร  แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ขุนทอง
3. เด็กหญิงทัศนีย์  หน่วงเหนี่ยว
4. เด็กหญิงปนัดดา  ชูทอง
5. เด็กชายพิพัฒน์  เพชรสุด
6. เด็กชายวีรศักดิ์  จะฤทธิ์ล้ำ
 
1. นางทัศนีย์  จิตจำ
2. นางสายใหม  เพชรน้อย
3. นางสาวจีราภา  บุญมาก
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขจรบำรุง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เพชรวงศ์
2. เด็กชายณัฐพล  แซ่จู
3. เด็กชายธนพงศ์  ทองพูล
4. เด็กชายธนายุทธ  ธรรมเจริญ
5. เด็กชายมนุษเชษฐ์  แถวทองคำ
6. เด็กชายสันติภาพ  สุดจำนงค์
7. เด็กชายสุรเอก  แสงฤทธิ์
8. เด็กชายเอกสิทธิ์  นิยะกิจ
 
1. นางสาวประไพ  ร่าหมาน
2. นางบุษรา  ศักดา
3. นายพงษ์พจน์  เพลินแก้ว
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนา 1. เด็กหญิงกรรฑิมา  ฤทธิกุล
2. เด็กหญิงนิสิตา  แสงตาขุน
3. เด็กหญิงพิณิชฎาวรรณ  ฤทธิกุล
4. เด็กหญิงพิมพิศา  สถิตย์
5. เด็กหญิงยุวัลย์ดา  สุขแสง
6. เด็กหญิงรักตะวัน  สุขกระจ่าง
7. เด็กหญิงวรัญญา  ทองพรุสยาม
8. เด็กหญิงศิริกาญจน์  บุญเสนาะ
9. เด็กหญิงสาธิตา  เต็มเปี่ยม
10. เด็กชายเอกสิทธิ์  วิชัยดิษฐ์
 
1. นายณฤทธิ์  หนูสมแก้ว
2. นางสาวกัญญาภรณ์  ไชยแพทย์
3. นางสาวอุมารินทร์  วิชัยดิษฐ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามสัก 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  ปาลโมกข์
2. เด็กหญิงอทิตา  ชุมพล
3. เด็กหญิงอทิยา  ใสสะอาด
 
1. นางสาวบูญประสงค์  คงประเสริฐ
2. นางสาวเพ็ญสกาว  สมทิพย์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. นางสาวจิราวรรณ  จันทนา
2. นางสาวอทิตยา  จันทร์ปลี
3. นางสาวโสรญา  ทองดี
 
1. นางกนกพร  คงรักษา
2. นางสาวพิชยา  เพชรนิล
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรที่ 91 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  พิทักษ์
2. เด็กหญิงชลดา   พรหมทัสน์
3. เด็กหญิงนฤมล  กล่อมเจริญ
 
1. นางนริศรา  ภักดี
2. นางสาววันทนา  หล๊ะหมูด
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ภิญโญ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทร์วิเศษ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พิมพ์วัน
 
1. นางกาญจนา  ชูนาวา
2. นายจรินทร์  ชูนาวา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงชาริสา  โกปิน
2. เด็กชายศุภณัฐ  รำเพย
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางวัจนา  ไสยสุคนธ์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กชายชัยชนะ  สวนสร
2. เด็กชายแท่งทอง  ต่อตัน
 
1. นางสาวอรพรรณ  รักษ์เดช
2. นางสาริณี  ธรรมบดี
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายกฤษณะ  มลมาลา
2. เด็กชายสืบศักดิ์  ศรีปลอด
 
1. นายธัญโรจน์  ก๊กเลี่ยม
2. นางอัจฉราพร   สงฤทธิ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กชายตติพัฒน์  จันทร์น้ำดำ
2. เด็กชายธนกร  เฮ่าหนู
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางวัจนา  ไสยสุคนธ์
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กหญิงพรกนก  พลายด้วง
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จันทร์เดช
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญสนอง
2. นางฤทัยรักษ์  โกละกะ
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแซะ 1. เด็กชายฐากูร  เข็มทอง
2. เด็กชายธัญวิชญ์  แผ่นบรรพต
 
1. นางสาวสุภาพร  บุญสนอง
2. นางฤทัยรักษ์  โกละกะ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชยาราม 1. เด็กหญิงคณภร  นาคน้อย
2. เด็กหญิงวริยา  ทองจีน
 
1. นางสาวพรวิภา  คงรินทร์
2. นางสาวเนตรชนก  ทองเทพ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงดวงกมล  เทพชื่น
2. เด็กหญิงนุศรา  มุงคุณแสน
 
1. นายศักดิ์ชริน  อาจหาญ
2. นางสาวปราณี  หมะหวีเอ็น
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กหญิงมินทราวดี  จันทร์ปาน
2. เด็กหญิงลภาภัทร  หวัดสนิท
 
1. นางสิริรัตน์  สังวาลไชย
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนไร่ 1. เด็กชายจุมพล  ดวงสุวรรณ
2. เด็กชายนพดล  เวชวิทยาอำไพกิจ
 
1. นายศักดา  ทองท่าชี
2. นางวิไลวรรณ  พันธมอญ
3. นางวิไลวรรณ  พันธมอญ
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สืบกระพันธ์
2. นางสาววริศรา  ทองผึ้ง
3. นางสาวอรสา  เมืองไทย
 
1. นายมูฮำหมัดนูรด์  มีบุญลาภ
2. นางสาวชะมัยภรณ์  ยอดจันทร์
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วพิชัย
2. เด็กชายธีระพงษ์  พันธ์แพ
3. เด็กชายภัครพล  คงเจริญ
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นายหริพล  โชติรัตนชัย
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายขจรเกียรติ  ประจิตต์
2. เด็กชายประเสริฐ  มหะมัด
3. เด็กชายปิ่นมนัส  วรรณบวร
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นายหริพล  โชติรัตนชัย
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าม่วง 1. เด็กชายชินาธิป  พิณเศรษฐ์
2. เด็กชายณัฐนนท์  ล้อมเขตต์
3. เด็กชายภูริณัฐ  คงเจริญ
 
1. นายวชิระ  อาษาสุจริต
2. นายหริพล  โชติรัตนชัย
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางประชาภิบาล 1. เด็กชายตรีเพชร  ชาญโพธิ์
2. เด็กชายธนกฤต  คล้ายศรี
3. เด็กชายธนวรรษ  บัวศรี
 
1. นางกานดา  ใจชื่น
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายกัณทรากร  ขันทอง
2. เด็กชายธีระพงศ์  รอดทองอ่อน
3. เด็กชายวิศรุต  พัฒชู
 
1. นางสุวรรณี  แก้วเลื่อน
2. นายจิรายุ  แก้วเลื่อน
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดินก้อง 1. เด็กหญิงมะลิษา  สวนอาษา
2. เด็กหญิงอนัญญา  พุ่มพุทธ
3. เด็กหญิงอภิจารวี  เสมรอด
 
1. นางบุษบา  จีนชูแก้ว
2. นางลักขณา  เกี้ยวเจียด
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กชายวรวุฒิ  เลื่อนลอย
2. เด็กชายวีระศักดิ์  บ้างบุญเรือง
3. เด็กชายอนิวัฒต์  พัฒชู
 
1. นางสุวรรณี  แก้วเลื่อน
2. นายประมล  ศรีสุวรรณ
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงฐานิตา  สุขทา
2. เด็กหญิงณัฐนรี  เทพจินดา
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุเพชร
4. เด็กหญิงพรหมพร  จันทร์ชู
5. เด็กหญิงภัทรวดี  กู้เมือง
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หนูแดง
 
1. นางศุภรัตน์  พรหมบุตร
2. นางรัตนา   แสนสิงห์
3. นางวิภาดา  วุฒิพงษ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 1. เด็กหญิงวรัชยา  ชุมพินิจ
2. เด็กหญิงวิมูสา  หนูแก้ว
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  วรรณฉวี
4. เด็กหญิงสุธาสีนี  โกงเหลง
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ  เวชพราหมณ์
6. เด็กหญิงอลิสา  สามงามรอด
 
1. นางนลินี  จันทร์สน
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  แดงโชติ
2. เด็กหญิงบุษกร  ทองจันทร์
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นาคกุล
 
1. นางวิไล  เพชรบำรุง
2. นายโกวิท  เพชรบำรุง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขันทอง
2. เด็กหญิงสุดาภา  ศรีวิลัย
3. เด็กหญิงเย็นฤดี  ทับอุย
 
1. นายสุเทพ  ถิ่นสมอ
2. นางวันดี  ถิ่นสมอ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงกรองกาญจน์  สำลี
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เมืองชู
3. เด็กหญิงวรัญญา  ทองตะกุก
 
1. นายบรรณจง  พงประยูรณ์
2. นางสาวธีรภรณ์  สุริยปราการ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงทรรณนีย์  บุญสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันท์มนัส  รักษายศ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  อินทวิเศษ
 
1. นายบรรณจง  พงประยูรณ์
2. นางสาวธีรภรณ์  สุริยปราการ
3. นางสาวธีรภรณ์  สุริยปราการ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหิน 1. เด็กหญิงกุสุมา  สีอรัญ
2. เด็กหญิงอาทิมา  ปรึกษาเหตุ
3. เด็กหญิงแพรมาศ  สายสุวรรณ
 
1. นางวิไล  เพชรบำรุง
2. นายโกวิท  เพชรบำรุง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง 1. เด็กหญิงกชมน  มังษาอุดม
2. เด็กหญิงวรรณิษา  นาคโนนหัน
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  บัวสมุย
 
1. นางหทัยรัตน์  เผือกสวัสดิ์
2. นายกมล  ดิษณะ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวิโรจนาราม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สวัสดี
2. เด็กหญิงอภิชญา  ส่งปลื้ม
3. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ทองสกุล
 
1. นางทรงศรี  วงศ์สุบรรณ
2. นางสาวจุไรรัตน์  มีเสน
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถ้ำผึ้ง 1. เด็กชายปิยะณัฐ  รัตนพฤทธิ์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หนูบุญ
3. เด็กหญิงอาภาภรณ์  พรหมศิริ
 
1. นางสาววารุณี  บุญประสงค์
2. นางอาทิตติยา  คำแก้ว
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1. เด็กชายดลยวัต  ทองแสน
2. เด็กชายธนกฤต  แสงเผือก
3. เด็กหญิงสุนันทา  หอมนวล
 
1. นางสาวภทพร  อินทอง
2. นางศิริรัตน์  เพ็ชรรอด
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงนลิน  เต้บำรุง
2. เด็กหญิงพิมพิศา   หยาหลี
3. เด็กหญิงโศภนิศ  สันเส็น
 
1. นางกุหลาบ  เที่ยงภาษา
2. นางสาวซาบารีย๊ะ  ขาเร็ง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ่วมพัฒน์
2. เด็กหญิงรุจิษยา  คชเชนทร์
3. เด็กหญิงหัสยานี  พังยาง
 
1. นางสาริณี  ธรรมบดี
2. นางวันทนา  เกิดบุญช่วย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงณัฐรดี  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงพิศชนก  คำดำริห์
3. เด็กหญิงสิริมา   มะรื่น
 
1. นางสาริณี  ธรรมบดี
2. นางวันทนา  เกิดบุญช่วย
 
156 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงสิริลดา  ชูวารี
2. เด็กชายอติชาติ  สังข์เรียง
3. เด็กหญิงไอย์ลดา  วิเชียร
 
1. นางสาวจารี   เลขมาศ
2. นางสาวอินทิรา  เหล่าจก
 
157 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเชี่ยวหมวง 1. เด็กชายนิธิศธร   ทองพลับ
2. เด็กชายปกร  ภูมลา
3. เด็กหญิงวนัชพร  หนูขำ
 
1. นางเยาวลักษณ์  เรืองรอง
2. นางนฤมล  สารสิทธิ์
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายเอเปค  ริทัดสาร
 
1. นางสาวพรทิพย์  หาญญา
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พาเสน่ห์
 
1. นางฟาติหม๊ะ  มะหะหมัด
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไท 1. เด็กชายสุรทัศ  ศรีรอด
 
1. นางนงคราญ  เชื้อนุ่น
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายกิตติธัช  ไตรรัตน์
 
1. นางชลทิชา  โชจรูญเดช
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1. เด็กชายขจรยศ  วรภูมิ
 
1. นางพัชนี  แซ่ตัน
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายพชรพล  หนูแก้ว
2. เด็กชายวรินทร์  ศรีสะอาด
3. เด็กชายสาวิตรี  วรสุทธิ์
 
1. นางสาวจิตราวดี  บัวเจริญ
2. นางสาวณัฐณิชา  โพนพันนา
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กชายชาญณรงค์  ทองล้วน
2. เด็กชายชาญณรงค์  อ่วมพัฒน์
3. เด็กชายไตรภพ  สีพันลม
 
1. นางวัชรี  แสงอรุณ
2. นางสาวกนกวรรณ  สุปันตี
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสียน 1. เด็กชายจิรายุทธ  อุดมพันธ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญมา
 
1. นางสุภาวรรณ  หวานแก้ว
2. นางสาวผกามาศ  หยีหรีม
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แจ่มใส
 
1. นางสุมาลี  ศรีเพขรพูล
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สังข์บัว
 
1. นางจริยา  ใจดี
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1. เด็กหญิงกุลนันท์  จันทร์ทอง
 
1. นายกิตติพงษ์  บุญศรี
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสาน 1. เด็กชายภูวเนศวร์  หลวงปลอด
 
1. นางสาวสุดาพิศ  ชูรีย์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายสิทธิ์สกะ  ฤทธิกัน
 
1. นางจริยา  ใจดี
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลาง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วแดง
 
1. นายวรรณโน  อินทร์เนื่อง
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จินโต
 
1. นางสุปรียา  ปานเมือง
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปลอดรักษ์
 
1. นางปราณี  แย้มยี่สุ่น
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กหญิงชัยพร  คีรีมา
2. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วิชัยดิษฐ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ภาราสถิตย์
4. เด็กหญิงปิยะดา  ภาราสถิตย์
5. เด็กหญิงวรัญยา  ทองคะหะ
6. เด็กหญิงอติพร  บุญแทน
 
1. นางศิริพร  รัศมี
2. นางสาวผกามาศ  จันทร์หนองไทร
3. นางหนึ่งหทัย  มาลา
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพัฒนา 1. เด็กชายภิษณุ  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายเด็กชายณัชพล  พิมท่าทอง
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  วัญญา
 
1. นางจินตนา  นาควิเชียร
2. นางสาวเพ็ญนภา  สังข์สุวรรณ
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ทิพย์บรรพต
2. เด็กชายรัตนชัย  อ่อนละมุล
3. เด็กชายอนุชา  เทพพิพิธ
 
1. นางศุภรัตน์  พรหมบุตร
2. นางรัตนา  แสนสิงห์
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายนทีธร  วงศ์พิพันธ์
2. เด็กชายพีระเดช  สุขยืน
3. เด็กชายยศภัทร  หยู่ตุ้ง
 
1. นายศุภชัย  ใจดี
2. นางสาวรัชนู  ฤทธิกุล
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองรอก 1. เด็กชายกิตินัน  ฤทธิกัน
2. เด็กชายภูวดล  พรหมดวง
3. เด็กชายวีรวัฒน์  ฤทธิกัน
 
1. นายศุภชัย  ใจดี
2. นายอดิศักดิ์  รุ่งแดง
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายชนานนท์  ไทยทอง
2. เด็กชายทัตเทพ  บุญญาธิการ
3. เด็กชายธนวัต  แก้ววงษา
 
1. นางสาวไอเซาะ  มามะ
2. นางสาวจีราพร  ทองแกมแก้ว
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีรัฐนิคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วศรีสุข
2. เด็กชายปานรวัฒน์  ปานเวช
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  ขนุนนิล
 
1. นางโสพิศ  โมรา
2. นางสาวจารุวรรณ  ภิรอด
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางงาม 1. เด็กชายรติพงษ์  อ่อนเอี่ยม
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  เจนเชี่ยวชาญ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวศรัญญา  ลีสวัสดิ์
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทวีทอง
2. เด็กชายวรัญญู  เกลี้ยงทอง
 
1. นายธัญโรจน์  ก๊กเลี่ยม
2. นางศิริพร   นุ่นชื่น
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายชนาธิป  ภูบุญอ้วน
2. เด็กชายสุริยา  ชนะยุทธ
 
1. นายธัญโรจน์  ก๊กเลี่ยม
2. นางสาวเบญจรัตน์   สียางนอก
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยกรวด 1. เด็กชายจิราธิวัฒน์  ตรียวง
2. เด็กชายเจรวิทย์  ครุครรชิต
 
1. นางสาวอรพรรณ  รักษ์เดช
2. นางศิริพร  รัศมี
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตรณาราม 1. เด็กชายธันชนิต  สายเท้าเอี้ยน
2. เด็กชายวิรัตน์  ไชยคำจันทร์
3. เด็กชายเจษฎา  สามงามพุ่ม
 
1. นางสุมาลี  ศรีเพขรพูล
2. นายเตาเพก  รามันเสะ
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคราม 1. เด็กหญิงดารุณี  ศรีสุข
2. เด็กหญิงปภาวดี  มีพริ้ง
3. เด็กหญิงรจณา  พรหมภินิต
 
1. นายบรรณจง  พงประยูรณ์
2. นางเพ็ญจันทร์  สมภักดี