หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนควนสุบรรณ 21 44 32
2 002 โรงเรียนจงฮั้ว 36 79 58
3 003 โรงเรียนจิตประชาราษฎร์ 11 31 19
4 004 โรงเรียนดวงใจแม่ 0 0 0
5 006 โรงเรียนทรัพย์ทวี 35 60 47
6 015 โรงเรียนนาสาร 65 132 95
7 016 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 12 31 18
8 017 โรงเรียนบ้านกลาง 12 19 12
9 018 โรงเรียนบ้านกอบแกบ 22 47 35
10 021 โรงเรียนบ้านขุนราษฎร์ 0 0 0
11 028 โรงเรียนบ้านคลองกา 24 52 39
12 029 โรงเรียนบ้านคลองจัน 17 22 16
13 030 โรงเรียนบ้านคลองปราบ 13 29 20
14 031 โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง 73 143 103
15 032 โรงเรียนบ้านคลองยา 19 34 30
16 034 โรงเรียนบ้านคลองหาเหนือ 16 31 22
17 033 โรงเรียนบ้านคลองโร 47 88 68
18 035 โรงเรียนบ้านคลองโหยน 30 77 39
19 036 โรงเรียนบ้านควนกลาง 4 20 6
20 037 โรงเรียนบ้านควนกองเมือง 21 41 33
21 038 โรงเรียนบ้านควนคีรีวงศ์ 33 55 47
22 040 โรงเรียนบ้านควนนิยม 60 99 79
23 042 โรงเรียนบ้านควนปราง 23 46 32
24 043 โรงเรียนบ้านควนพรุพี 17 41 31
25 044 โรงเรียนบ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ 28 52 32
26 046 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย 13 31 21
27 045 โรงเรียนบ้านควนมหาชัย(พระแสง) 6 12 10
28 047 โรงเรียนบ้านควนยอ 34 65 50
29 048 โรงเรียนบ้านควนสระ 57 123 89
30 049 โรงเรียนบ้านควนสว่างวัฒนา 8 15 8
31 050 โรงเรียนบ้านควนสามัคคี 23 41 28
32 051 โรงเรียนบ้านควนสินชัย 20 57 37
33 052 โรงเรียนบ้านควนสูง 38 81 54
34 039 โรงเรียนบ้านควนเจริญ 4 8 7
35 041 โรงเรียนบ้านควนเนียง 16 40 27
36 053 โรงเรียนบ้านควนใหม่ 20 56 32
37 055 โรงเรียนบ้านช่องช้าง 32 59 37
38 056 โรงเรียนบ้านดอนงาม 12 26 20
39 057 โรงเรียนบ้านดอนทราย 12 21 16
40 058 โรงเรียนบ้านทรายทอง 22 41 30
41 059 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 56 139 75
42 060 โรงเรียนบ้านทุ่งจูด 9 14 9
43 061 โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา 14 37 16
44 063 โรงเรียนบ้านทุ่งหญ้าแดง 28 61 41
45 062 โรงเรียนบ้านทุ่งในไร่ 5 5 5
46 065 โรงเรียนบ้านธารอารี 30 55 41
47 066 โรงเรียนบ้านนาควน 33 65 50
48 067 โรงเรียนบ้านนาชุมเห็ด 5 16 11
49 071 โรงเรียนบ้านบางดี 10 20 15
50 072 โรงเรียนบ้านบางน้ำเย็น 14 27 20
51 073 โรงเรียนบ้านบางประสามัคคี 10 20 14
52 074 โรงเรียนบ้านบางปาน 37 70 55
53 075 โรงเรียนบ้านบางรูป 45 128 67
54 076 โรงเรียนบ้านบางหยด 13 23 17
55 077 โรงเรียนบ้านบางหอย 18 47 29
56 078 โรงเรียนบ้านบางเหรียง 37 75 46
57 081 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 36 78 55
58 079 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี 10 16 14
59 080 โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 69 159 107
60 070 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 19 42 29
61 082 โรงเรียนบ้านประตูพลิก 47 118 76
62 083 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 51 118 76
63 084 โรงเรียนบ้านปลายน้ำ 29 46 30
64 085 โรงเรียนบ้านปลายศอก 51 107 75
65 086 โรงเรียนบ้านปลายสาย 13 22 19
66 087 โรงเรียนบ้านปากด่าน 41 69 51
67 088 โรงเรียนบ้านปากสาย 14 36 16
68 089 โรงเรียนบ้านปากหาน 17 46 33
69 090 โรงเรียนบ้านพรหมรังสิต 31 52 44
70 091 โรงเรียนบ้านพรุแชง 70 133 101
71 093 โรงเรียนบ้านยวนปลา 15 27 21
72 094 โรงเรียนบ้านยางอุง 10 19 12
73 097 โรงเรียนบ้านยูงงาม 15 28 22
74 096 โรงเรียนบ้านยูงงาม(เวียงสระ) 17 31 25
75 098 โรงเรียนบ้านยูงทอง 19 28 22
76 095 โรงเรียนบ้านย่านดินแดง 62 187 111
77 099 โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 37 87 60
78 102 โรงเรียนบ้านลานเข้ 4 4 4
79 103 โรงเรียนบ้านวังหิน 23 50 35
80 104 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 20 37 28
81 105 โรงเรียนบ้านสวยศรี 19 26 22
82 108 โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 28 60 44
83 109 โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลา 27 53 37
84 110 โรงเรียนบ้านสี่แยกสามัคคี 6 11 10
85 106 โรงเรียนบ้านส้อง 76 171 115
86 107 โรงเรียนบ้านส้องเหนือ 5 11 7
87 115 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 7 11 10
88 118 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 72 147 109
89 116 โรงเรียนบ้านหนองเรียน 5 7 7
90 117 โรงเรียนบ้านหนองโสน 35 64 53
91 120 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 21 43 34
92 119 โรงเรียนบ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 24 57 36
93 121 โรงเรียนบ้านหมาก 12 24 19
94 131 โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ ๒๑๗ 78 243 120
95 132 โรงเรียนบ้านหานเพชร 20 41 32
96 122 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 13 18 17
97 123 โรงเรียนบ้านห้วยตอ 5 9 8
98 124 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 31 65 47
99 125 โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 33 82 54
100 126 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 41 95 68
101 127 โรงเรียนบ้านห้วยล่วง 23 39 33
102 128 โรงเรียนบ้านห้วยห้าง 31 67 46
103 129 โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 45 96 71
104 130 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 10 23 14
105 020 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 22 38 30
106 019 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 3 5 3
107 022 โรงเรียนบ้านเขาตอก 23 46 36
108 024 โรงเรียนบ้านเขานิพันธ์ 15 25 21
109 023 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 4 7 6
110 025 โรงเรียนบ้านเขาปูน 57 109 76
111 026 โรงเรียนบ้านเขารักษ์ 19 52 31
112 027 โรงเรียนบ้านเขาสามยอด 32 72 49
113 092 โรงเรียนบ้านเมรัย 31 61 47
114 133 โรงเรียนบ้านเหมืองทวด 17 32 18
115 054 โรงเรียนบ้านโคกมะม่วง 40 85 55
116 068 โรงเรียนบ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ 8 17 13
117 069 โรงเรียนบ้านในไร่ 9 19 14
118 064 โรงเรียนบ้านไทรห้อง 11 25 20
119 100 โรงเรียนบ้านไร่ยาว 29 63 41
120 101 โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 15 29 22
121 111 โรงเรียนบ้านไสขรบ 30 85 51
122 113 โรงเรียนบ้านไสดง 39 72 55
123 112 โรงเรียนบ้านไสดง(พระแสง) 28 58 43
124 114 โรงเรียนบ้านไสท้อน 28 94 51
125 134 โรงเรียนประชาอุทิศ 21 39 31
126 135 โรงเรียนปัญญาทิพย์ 24 41 35
127 136 โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ 37 85 59
128 137 โรงเรียนพุทธยาศรม 68 232 94
129 138 โรงเรียนมหาราช 2 28 52 43
130 139 โรงเรียนมิตรประชาราษฎร์ 24 61 38
131 141 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12 24 44 27
132 142 โรงเรียนวัดคลองฉนวน 19 38 29
133 143 โรงเรียนวัดคลองตาล 31 48 43
134 144 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ 18 43 24
135 145 โรงเรียนวัดควนศรี 11 23 18
136 146 โรงเรียนวัดดอนพยอม 15 41 25
137 148 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 81 225 135
138 147 โรงเรียนวัดท่าเจริญ 22 55 36
139 150 โรงเรียนวัดน้ำพุ 18 44 29
140 151 โรงเรียนวัดบางกำยาน 19 38 30
141 152 โรงเรียนวัดบางพา 25 44 36
142 153 โรงเรียนวัดบางสวรรค์ 35 61 43
143 154 โรงเรียนวัดบ้านส้อง 63 146 88
144 156 โรงเรียนวัดวิเวการาม 18 40 32
145 158 โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 59 151 98
146 159 โรงเรียนวัดสองแพรก 35 69 53
147 160 โรงเรียนวัดสามพัน 32 72 50
148 162 โรงเรียนวัดอรัญคามวารี 34 59 38
149 163 โรงเรียนวัดอินทการาม 28 70 45
150 155 โรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐาราม 51 184 97
151 157 โรงเรียนวัดเวียงสระ 30 82 49
152 161 โรงเรียนวัดโสภณประชาราม 6 11 8
153 149 โรงเรียนวัดไทรโพธิ์งาม 14 26 22
154 165 โรงเรียนศึกษาประชาคม 8 13 8
155 166 โรงเรียนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 17 33 24
156 167 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ 53 110 77
157 168 โรงเรียนสุธรรมเจริญมิตรภาพ 130 16 31 24
158 169 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 34 85 56
159 171 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 14 34 26
160 172 โรงเรียนอนุบาลกัญจนา 2 6 4
161 173 โรงเรียนอนุบาลขวัญแม่ 2 6 4
162 174 โรงเรียนอนุบาลงามทอง 36 71 51
163 176 โรงเรียนอนุบาลนงรัตน์ 2 6 4
164 177 โรงเรียนอนุบาลนวพร 50 128 66
165 178 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิต 14 21 14
166 179 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตา 2 6 4
167 181 โรงเรียนอนุบาลบ้านน้องเล็ก 0 0 0
168 180 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 63 133 100
169 182 โรงเรียนอนุบาลปิยะพัฒน์ 46 106 65
170 183 โรงเรียนอนุบาลพฤษชาติ 38 117 66
171 187 โรงเรียนอนุบาลภิญพัฒน์ 2 6 4
172 185 โรงเรียนอนุบาลเพียรจรัส 42 77 58
173 186 โรงเรียนอนุบาลเพื่อนลูกรัก 0 0 0
174 184 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญพักตร์ 2 6 4
175 188 โรงเรียนอุดมมิตรพัฒนา 21 36 21
176 140 โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 73 207 123
177 164 โรงเรียนเวียงสระศึกษา 2 6 4
178 014 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 22 55 92 71
179 170 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 70 146 92
180 175 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง 2 6 4
181 007 โรงเรียนเทศบาล 1 (ห้วยมุด) 0 0 0
182 008 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านอู่มาด) 0 0 0
183 009 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านคลองหา-นาเตรียะ) 0 0 0
184 010 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านทุ่งคาเกรียน) 0 0 0
185 011 โรงเรียนเทศบาล 5 (วสุนธราภิวัฒก์) 21 33 28
186 012 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหลวง 1 (บ้านโคกมะพร้าว) 12 15 13
187 013 โรงเรียนเทศบาลเมืองเวียง 0 0 0
188 005 โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน(เทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์) 0 0 0
รวม 4756 10408 7021
17429

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]