หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-stn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางประภาพรรณ หลีเยาว์โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังประธานกรรมการ
2. นางยามีลา หลังปูเต๊ะโรงเรียนบ้านบันนังปุเลากรรมการ
3. นางทัศนีย์ บุญเสนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางอารี สุรนันทะวงศ์โรงเรียนบ้านตันหยงโปประธานกรรมการ
2. นางสภา เหมนะห์โรงเรียนบ้านบันนังปุเลากรรมการ
3. นางบัณฑิตา ชายแก้วโรงเรียนบ้านแประเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพรรณ ชาชะโรงเรียนบ้านปาเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายดาหนัน หลังนุ้ยโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางส่งศรี คงชูช่วยโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางปิยะพิชญ์ จิตรหลังโรงเรียนบ้านขอนคลานประธานกรรมการ
2. นางนิพา หลงแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ ๔๙"กรรมการ
3. นายเอกพล ปรีชาโรงเรียนบ้านป่าพนกรรมการ
4. นางณัฐพร วงศ์เมฆโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางปิยะพิชญ์ จิตรหลังโรงเรียนบ้านขอนคลานประธานกรรมการ
2. นายเอกพล ปรีชาโรงเรียนบ้านป่าพลกรรมการ
3. นางณัฐพร วงศ์เมฆโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกัลยาณี เวลาดีโรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบประธานกรรมการ
2. นายสัณห์ รังสรรค์โรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ สาแมโรงเรียนบ้านปาเต๊ะกรรมการ
4. นางกัลยาณี หลีดินซุดโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางประคอง อังศุภานิชโรงเรียนบ้านท่าแลหลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริณี หนูหมาดโรงเรียนวรรธนะสารกรรมการ
3. นางสาวยาวารีย์ หลงกาสาโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ หวันสูโรงเรียนบ้านลาหงาประธานกรรมการ
2. นางสาวนัสศณา ดาหมาดโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
3. นางฟาตีมะห์ ลายูโรงเรียนบ้านดูสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุพิศ ระสิตานนท์โรงเรียนบ้านนาลาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวดี หวันตาหลาโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
3. นางกิตติยา หลีเส็นโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอำไพ สุขจันทร์โรงเรียนบ้านควนประธานกรรมการ
2. นางสุภางค์ เพชรทองโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหินกรรมการ
3. นายอนิรุทร์ โทบุรีโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางญาดา นุ้ยไฉนโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ประธานกรรมการ
2. นางฉันทิสา ยาบาโรงเรียนบ้านวังสายทองกรรมการ
3. นางสุภิตาล เด่นดาราโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวนูรียะ หลีเยาว์โรงเรียนบ้านทุ่งวิมานประธานกรรมการ
2. นายสมปอง เผือกสมโรงเรียนวัดหน้าเมืองกรรมการ
3. นางสาวออนอนงค์ มิตรารมย์โรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายสุพล จินตเมฆาโรงเรียนบ้านป่าพนประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา ราเย็นโรงเรียนบ้านนาแก้วกรรมการ
3. นางสาวเวรวดี อิทรัตน์โรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายมิตร รักษะโบ๊ะโรงเรียนอนุบาลละงูประธานกรรมการ
2. นางอารี สุรนันทะวงศ์โรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
3. นางสาวนุชนารถ นาคพันะ์โรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายยูสิต เกปันโรงเรียนบ้านควนสตอประธานกรรมการ
2. นางนิศาฤกษ์ วงศ์ชนะโรงเรียนบ้านวังพะเนียดกรรมการ
3. นางสุจิรา ตัมพวิสิฏฐ์โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๑๒๐กรรมการ
4. นางสาวสุจิกา ยีมัสซาโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายยูสิต เกปันโรงเรียนบ้านควนสตอประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิกา ยีมัสซาโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังกรรมการ
3. นางสุจิรา ตัมพวิสิฏฐ์โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๑๒๐กรรมการ
4. นางสาวนิศาฤกษ์ วงศ์ชนะโรงเรียนบ้านวังพะเนียดกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมะลิ เตาวะโตโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42รองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุไรยา เหล็มจิโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางชนินทร มะแอเคียนโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนวลละออง ปิริยะโรงเรียนบ้านช่องไทรประธานกรรมการ
2. นายสมาน บิลละเต๊ะโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการ
3. นางสายใจ ศรียานโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวคณิตา โอมณีโรงเรียนบ้านสายควนประธานกรรมการ
2. นางมารีหวัน ใบสะเม๊าะโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
3. นางสาวธรัญญา สุชานันทพงศ์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวโศภิษฐ์ ตันติวัฒนาโรงเรียนบ้านเขาจีนประธานกรรมการ
2. นางสุนี พันสกุลโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
3. นางศิริวรรณ อ่อนประเสริฐโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1กรรมการ
4. นางสาวสุปราณี แดงงามโรงเรียนบ้านตะโละใสกรรมการ
5. นางสุนันท์ เมืองปานโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวโศภิษฐ์ ตันติวัฒนาโรงเรียนบ้านเขาจีนประธานกรรมการ
2. นางสุนี พันสกุลโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
3. นางศิริวรรณ อ่อนประเสริฐโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1กรรมการ
4. นางสาวสุปราณี แดงงามโรงเรียนบ้านตะโละใสกรรมการ
5. นางสุนันท์ เมืองปานโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุรินญา หลงหาโรงเรียนบ้านลาหงาประธานกรรมการ
2. นางพนิดา พุมมณีโรงเรียนบ้านเขาไครกรรมการ
3. นายลาปัน ดำพิลาโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
4. นายวสันต์ แดวากมโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ปานคงโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรินญา หลงหาโรงเรียนบ้านลาหงาประธานกรรมการ
2. นางพนิดา พุมมณีโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นายลาปัน ดำพิลาโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
4. นายวสันต์ แดวากมโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ปานคงโรงเรียนตันหยงโปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอาซีซัน ทองสีสันโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังประธานกรรมการ
2. นางสาววารินี แซะอาหลีโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
3. นางสาวอัซมา มาลินีโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ หลังชายโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
5. นางสาวมะลิ นาคสง่าโรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอาซีซัน ทองสีสันโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังประธานกรรมการ
2. นางสาววารินี แซะอาหลีโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
3. นางสาวอัซมา มาลินีโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ หลังชายโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
5. นางสาวมะลิ นาคสง่าโรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางฮาสาน๊ะ ยีปันจอโรงเรียนบ้านลาหงาประธานกรรมการ
2. นายสอแล๊ะ หมันเร๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิลาวัณย์ สินจรูญศักดิ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
4. นางสาวสุดใจ ชายเกตุโรงเรียนบ้านบารายีกรรมการ
5. นายมุสลาม เละสันโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
6. นางพนารัตน์ มิ่งมากโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
7. นางสาวรุสนี หลงหันโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
8. นางมาลัยวรรณ ลัดเลียโรงเรียนบ้านตูแตหรำกรรมการ
9. นางอรุณี มณีโส๊ะโรงเรียนบ้านวังสายทองกรรมการ
10. นางสาววัลลัดดา สุขหรรษาโรงเรียนบ้านวังตงกรรมการ
11. นางสาวสุภาวดี ชูดำโรงเรียนบ้านป่าพนกรรมการ
12. นางสาวสิริลักษณ์ สังข์สมบูรณ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
13. นางศิริญญา จางวางโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
14. นางสาวณัฐกาญจน์ เพ็ชรมณีโรงเรียนบ้านอุไดกรรมการ
15. นางซีตีฟาตีมะฮ์ หมีนหวังโรงเรียนบ้านป่าพนกรรมการ
16. นายมูฮำหมาด หมูดงามโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการและเลขานุการ
17. นางนารีส๊ะ โสสนุ้ยโรงเรียนบ้านกาเนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางฮาสาน๊ะ ยีปันจอโรงเรียนบ้านลาหงาประธานกรรมการ
2. นายสอแล๊ะ หมันเร๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิลาวัณย์ สินจรูญศักดิ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
4. นางสาวสุดใจ ชายเกตุโรงเรียนบ้านบารายีกรรมการ
5. นายมุสลาม เละสันโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
6. นางพนารัตน์ มิ่งมากโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
7. นางสาวรุสนี หลงหันโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
8. นางมาลัยวรรณ ลัดเลียโรงเรียนบ้านตูแตหรำกรรมการ
9. นางอรุณี มณีโส๊ะโรงเรียนบ้านวังสายทองกรรมการ
10. นางวัลลัดดา สุขหรรษาโรงเรียนบ้านวังตงกรรมการ
11. นางสาวสุภาวดี ชูดำโรงเรียนบ้านป่าพนกรรมการ
12. นางสาวสิริลักษณ์ สังข์สมบูรณ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
13. นางศิริญญา จางวางโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
14. นางสาวณัฐกาญจน์ เพ็ชรมณีโรงเรียนบ้านอุไดกรรมการ
15. นางซีตีฟาตีมะฮ์ หมีนหวังโรงเรียนบ้านป่าพนกรรมการ
16. นายมูฮำหมาด หมูดงามโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการและเลขานุการ
17. นางนารีส๊ะ โสสนุ้ยโรงเรียนบ้านกาเนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางฮาสาน๊ะ ยีปันจอโรงเรียนบ้านลาหงาประธานกรรมการ
2. นายสอแล๊ะ หมันเร๊ะโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิลาวัณย์ สินจรูญศักดิ์โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
4. นางสาวสุดใจ ชายเกตุโรงเรียนบ้านบารายีกรรมการ
5. นายมุสลาม เละสันโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
6. นางพนารัตน์ มิ่งมากโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
7. นางสาวรุสนี หลงหันโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
8. นางมาลัยวรรณ ลัดเลียโรงเรียนบ้านตูแตหรำกรรมการ
9. นางอรุณี มณีโส๊ะโรงเรียนบ้านวังสายทองกรรมการ
10. นางวัลลัดดา สุขหรรษาโรงเรียนบ้านวังตงกรรมการ
11. นางสาวสุภาวดี ชูดำโรงเรียนบ้านป่าพนกรรมการ
12. นางสาวสิริลักษณ์ สังข์สมบูรณ์โรงเรียนบ้านนาลานกรรมการ
13. นางศิริญญา จางวางโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
14. นางสาวณัฐกาญจน์ เพ็ชรมณีโรงเรียนบ้านอุไดกรรมการ
15. นางซีตีฟาตีมะฮ์ หมีนหวังโรงเรียนบ้านป่าพนกรรมการ
16. นายมูฮำหมาด หมูดงามโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการและเลขานุการ
17. นางนารีส๊ะ โสสนุ้ยโรงเรียนบ้านกาเนะกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอัสมะ ลีมูสาโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
2. นางอุไร นาคสง่า โรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
3. นางสาวสุพัตร เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนผังปาล์ม 1กรรมการ
4. นางยุวนิต ช่างสานโรงเรียนบ้านกาเนะกรรมการ
5. นางสาวแนลลี วาอาดโรงเรียนจริยธรรมกรรมการ
6. นางเรณู นาคเล็ก โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัลวาณีย์ มณีโสะโรงเรียนบ้านวังสายทองกรรมการ
2. นางฟารีดา ตำสำสูโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
3. นางซัยนับ อัสนีย์ โรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
4. นางฟารานัส หวังกุหลำโรงเรียนบ้านนาแก้วกรรมการ
5. นางศิริรัตน์ เสกสรรค์โรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
6. นางอรอนงค์ สุขเนียมโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจริญญา อุสา โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยฯกรรมการ
2. นางสาวอลิศรา บัวเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นางปาริชาติ อูเจ๊ะโรงเรียนบ้านปาเต๊ะกรรมการ
4. นางมัลลิกา ยิ้วเจริญวงค์โรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอรุณี สังข์แก้ว โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยฯกรรมการ
2. นางนุสรา ลำโปโรงเรียนบ้านตะโล๊ะใสกรรมการ
3. นางมารียำ อุมา โรงเรียนบ้านดูสนกรรมการ
4. นางสาวสาริญา ชูเก็นโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอับดุลอาซีร์ ยาหมายโรงเรียนบ้านปากปิงกรรมการ
2. นางปิยะนุช สันง๊ะโรงเรียนผังปาล์ม 2กรรมการ
3. นางนิฟติมา หมาดทิ้งโรงเรียนบ้านปาเต๊ะกรรมการ
4. นางรัตนาวดี หมีนพรานโรงเรียนบ้านท่าแพ กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพร คำขวัญโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
2. นายอารอบัน หลงหันโรงเรียนบ้านตันหยงอุมากรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ ปอหราโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120กรรมการ
4. นางฮอดิย๊ะ อาดำ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวปนัดดา ปานรงค์โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังกรรมการ
2. นางสุไวบ๊ะ หมาดทิ้งโรงเรียนบ้านวังประจันกรรมการ
3. นางยารีนา บิลหลีโรงเรียนบ้านโตนปาหนันกรรมการ
4. นางมาซีเต๊าะ กิจบรรทัด โรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษรอ หมันเส็น โรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
2. นางสุมลมาศ ชูเหมือนโรงเรียนวรรธนะสารกรรมการ
3. นางสุดา เส็นสมมาตรโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
4. นายธีรพงศ์ นาคสง่า โรงเรียนบ้านตูแตหรำกรรมการ
5. นางสุวรรณา เทพแก้วโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางจิราพร องศาราโรงเรียนบ้านตะโล๊ะใสกรรมการ
2. นายฮาลัน ด่อละ โรงเรียนบ้านเกาะยาวกรรมการ
3. นางสาวอัลวาณีย์ มณีโสะโรงเรียนบ้านวังสายทองกรรมการ
4. นางสาวนุจรี เจียงศรีภัณฑ์โรงเรียนบ้านควนขันกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนายธีรยุทธ์ ชาตรีโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
2. นางอรอนงค์ สุขเนียม โรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางสาวฮาสาน๊ะ สาและ โรงเรียนอนุบาลควนโดน กรรมการ
4. นางนัฐญา ไหมฉิม โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอาลี วัฒนะโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
2. นายบริวัฒน์ ไหมขาว โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มกรรมการ
3. นายอับดุลอาสีด สาดีน โรงเรียนบ้านควนล่อนกรรมการ
4. นางวิยดา ศรีสุวรรณ์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
5. นางจริยา นารีเปนโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนาคพันธ์ ติงหวังโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ หมีนพรานโรงเรียนบ้านวังปริงกรรมการ
3. นายปรีชา จิตรหลังโรงเรียนบ้านขอนคลานกรรมการ
4. นางสุวรรณา เทพแก้วโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนัสรุนเลาะห์ คงสิเหร่โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
2. นายอับดุลเราะมาน ตะวันโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายสอาด มาลินีโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงกรรมการ
4. นายประชา มัจฉาโรงเรียนอนุบาลท่าแพกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอับดุลอาซีร์ ยาหมายโรงเรียนบ้านปากปิงกรรมการ
2. นายอับดลกาหรีม รอเกตโรงเรียนบ้านปลักหว้ากรรมการ
3. นายประกิต ผลมูลโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
4. นางนิฟติมา หมาดทิ้งโรงเรียนบ้านปาเต๊ะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอรรถพร คำขวัญโรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
2. นายพิพิธ บำรุงเมืองโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการ
3. นายยูโสบ เส็นสมมาตรโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
4. นางเรณู นาคเล็ก โรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวพาขวัญ สะเล่พรัด โรงเรียนบ้านปากละงูประธานกรรมการ
2. นางสุนิดา หลงสมัน โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูกกรรมการ
3. นางอารีนา พยายามโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอริยภรณ์ ภักดีโรงเรียนบ้านปากบางประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์ บินรินทร์โรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
3. นายสุชาติ นาคสง่าโรงเรียนบ้านโคกพยอมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางมิรันตี ภักดีโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ ประกอบชัยชนะ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยมิตรภาพที่ 49 กรรมการ
3. นางสาววันนา แกสมานโรงเรียนบ้านปาเต๊ะ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสราวุธ โต๊ะหลีโรงเรียนบ้านเกตรีประธานกรรมการ
2. นายสิกิริย้า สันหละโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง กรรมการ
3. นายธวัชชัย รอเกตโรงเรียนบ้านป่าพน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมนิตย์ ธีรชาติอนันต์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนประธานกรรมการ
2. นายธานิศ บินรินทร์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งกรรมการ
3. นางสาวสุจิรา นุกูลโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ โต๊ะหลีโรงเรียนบ้านเกตรีประธานกรรมการ
2. นายสิกิริย้า สันหละโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง กรรมการ
3. นายธวัชชัย รอเกตโรงเรียนบ้านป่าพน กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวงศกร หมัดอะดัมโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยฯ ประธานกรรมการ
2. นายอาคม จันทะโรโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 กรรมการ
3. นางอักษรทิพย์ องศาราโรงเรียนบ้านนาทอนกรรมการ
4. นางสาวปัทมา มาลินีโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวงศกร หมัดอะดัมโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยฯ ประธานกรรมการ
2. นางอักษรทิพย์ องศาราโรงเรียนบ้านนาทอนกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ สิทธิชัยโรงเรียนอนุบาลควนกาหลง กรรมการ
4. นายอาคม จันทะโรโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 กรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายอารีย์ ตาเอ็นโรงเรียนบ้านแประเหนือ ประธานกรรมการ
2. นายสุไลมาน ยังปากน้ำโรงเรียนบ้านดาหลำ กรรมการ
3. นายณรงศักดิ์ เส็นจิตโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนารีรัตน์ อัลมาตรโรงเรียนบ้านดูสนประธานกรรมการ
2. นางมาดีย๊ะ หลังเกตุโรงเรียนบ้านโตนปาหนัน กรรมการ
3. นางมูฮิบบ๊ะฮ์ โส๊ะสันส๊ะโรงเรียนบ้านแประใต้ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอ๊ะหมาด หลีเส็นโรงเรียนบ้านบูเกตยามู ประธานกรรมการ
2. นายนิเวศน์ หลีเส็นโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการ
3. นางสาวสาลมา เหมมันต์โรงเรียนบ้านสายควนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปานูซี สาแมโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มประธานกรรมการ
2. นางสาวติมะเหรียม เกษตรกาลาม์โรงเรียนบ้านปลักหว้ากรรมการ
3. นางอาบีด๊ะฮ์ คงสิเหร่โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนงลักษณ์ สายสุนีย์โรงเรียนสาครเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ อินทสโรโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง กรรมการ
3. นางอุไร บุญตามช่วยโรงเรียนเขาจีนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางบุญเจือ เตส่วนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ อินทสโรโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง กรรมการ
3. นางจารีย์ ข้างแก้วโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ ข้างแก้วโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 42 ประธานกรรมการ
2. นายสมสิน แซ่เฮ้าโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลัง กรรมการ
3. นางบุญเจือ เตส่วนโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายฯ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางอนงค์ รัตน์วงค์โรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางศรินรัตน์ ชูมีโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางสาววรรธรัตน์ ปานแก้วโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
1. นายพัฒน์พงศ์ จันสีดา โรงเรียนบ้านบุโบย ประธานกรรมการ
2. นางละอองทิพย์ จันทร์วิลาศ โรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
3. นางอรนุช เสียงดัง โรงเรียนผังปาล์ม 1 กรรมการ
4. นางสาวศุภวัลย์ ชูมีโรงเรียนบ้านกาแบงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางเชาวนี ดำริห์ใจจริงโรงเรียนบ้านท่าแพประธานกรรมการ
2. นายสันต์พงศ์ สิทธิภาจิรสกุลโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังกรรมการ
3. นายมนัส พิณสุวรรณโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20กรรมการ
4. นางสุจิตรา อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางเชาวนีย์ ดำริห์ใจจริงโรงเรียนบ้านท่าแพประธานกรรมการ
2. นายสันต์พงศ์ สิทธิภาจิรสกุลโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังกรรมการ
3. นายมนัส พิณสุวรรณโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20กรรมการ
4. นางสุจิตรา อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายหวันบูราหัส ปะดุกาโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลประธานกรรมการ
2. นายนพรัตน์ เกษมโรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
3. นางสุณี ใบหาดโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ กันหนองผือโรงเรียนบ้านปาเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายอับดุลตอเหรบ ลีมูสาโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนากรรมการ
3. นายสุดเขต จันต๊ะโรงเรียนบ้านวังตงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายดาวูด หมันเบ็ญหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา"ชูสินอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางกนกชล เกษมสิริกรโรงเรียนบ้านควนขันกรรมการ
3. นางสาวอริศรา ยืนยงโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าแลหลากรรมการ
5. นางนอรีตา โต๊ะดานอมือตือรีโรงเรียนบ้านสาครกรรมการ
6. นางสาวสุนิษา บินตาเอบโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายดาวูด หมันเบ็ญหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา"ชูสินอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางกนกชล เกษมสิริกรโรงเรียนบ้านควนขันกรรมการ
3. นางสาวอริศรา ยืนยงโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ ศิริพันธ์โรงเรียนบ้านท่าแลหลากรรมการ
5. นางสาวสุนิษา บินตาเอบโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสนอง อุสาโรงเรียนบ้านวังประจันประธานกรรมการ
2. นายมะรง แวหมะโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
3. นายวรายุทธ์ ปะดุกาโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังกรรมการ
4. นายหาหมาด ขาวเฉาะโรงเรียนทุ่งเสม็ดฯกรรมการ
5. นายวิโรจน์ สวัสดีโรงเรียนผังปาล์ม 1กรรมการ
6. นายพลากร ทองรุ่งโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายทวีศักดิ์ หลีหาดโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุฑิษา กำเนิดผลโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
3. นางจุฑามาศ ยังนิ่งโรงเรียนบ้านางแก้วกรรมการ
4. นางเบญจมาศ ฤทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
5. นางสาวฟัยรุส ลาเต๊ะโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายทวีศักดิ์ หลีหาดโรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุฑิษา กำเนิดผลโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการ
3. นางจุฑามาศ ยอหันโรงเรียนบ้านางแก้วกรรมการ
4. นางเบญจมาศ ฤทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
5. นางลักขณา ถีระวงศ์โรงเรียนบ้านน้ำหรากรรมการ
6. นางสาวฟัยรุส ลาเต๊ะโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสนอง อุสาโรงเรียนบ้านวังประจันประธานกรรมการ
2. นายมะรง แวหมะโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
3. นายวรายุทธ์ ปะดุกาโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังกรรมการ
4. นายหาหมาด ขาวเฉาะโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดฯกรรมการ
5. นายวิโรจน์ สวัสดีโรงเรียนผังปาล์ม 1กรรมการ
6. นายพลากร ทองรุ่งโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สาดีนโรงเรียนบ้านแป-ระ เหนือประธานกรรมการ
2. นายอิซา อัสนีย์โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
3. นายถนอมพร เรณูนวลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40กรรมการ
4. นายอาซีดี ยามาเล็นโรงเรียนบ้านสาครเหนือกรรมการ
5. นายอนุพนธ์ นารีเปนโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สาดีนโรงเรียนบ้านแป-ระ เหนือประธานกรรมการ
2. นายอิซา อัสนีย์โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
3. นายถนอมพร เรณูนวลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40กรรมการ
4. นายอาซีดี ยามาเล็นโรงเรียนบ้านสาครเหนือกรรมการ
5. นายอนุพนธ์ นารีเปนโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวมณิภา จิตนุ้ยโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร อาตย์สกุลโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลังกรรมการ
3. นางสาวอุดมรักษ์ ศรีละนนท์โรงเรียนบ้านขอนคลานกรรมการ
4. นางสาวกุลศิริ ศรีแสงจันทร์โรงเรียนวัดชมพูนิมิตรกรรมการ
5. นางจินตนา ง๊ะสมันโรงเรียนบ้านตะโละใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวมณิภา จิตนุ้ยโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร อาตย์สกุลโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลังกรรมการ
3. นางสาวอุดมรักษ์ ศรีละนนท์โรงเรียนบ้านขอนคลานกรรมการ
4. นางสาวกุลศิริ ศรีแสงจันทร์โรงเรียนวัดชมพูนิมิตรกรรมการ
5. นางจินตนา ง๊ะสมันโรงเรียนบ้านตะโละใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ปีไสยโรงเรียนผังปาล์ม 2ประธานกรรมการ
2. นายอิสมาแอ็น หมาดกาสินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูลกรรมการ
3. นายเชิดชาย ชูแก้วโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
4. นายบุญเชิญ โอภาโสโรงเรียนบ้านบุโบยกรรมการ
5. นางซมา โย๊ะหมาดโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สาดีนโรงเรียนบ้านแป-ระ เหนือประธานกรรมการ
2. นายอิซา อัสนีย์โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลกรรมการ
3. นายถนอมพร เรณูนวลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40กรรมการ
4. นายอาซีดี ยามาเล็นโรงเรียนบ้านสาครเหนือกรรมการ
5. นายอนุพนธ์ นารีเปนโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายยารุดดีน องศาราโรงเรียนบ้านปากบางประธานกรรมการ
2. นายอารอบีซาน ปากบาราโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการ
3. นายประนอม พรมมีโรงเรียนบ้านท่าข้ามควายกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ยาวาหาบโรงเรียนบ้านเกาะยวนกรรมการ
5. นางสาวมาลินี หลีมานันโรงเรียนบ้านตูแตหรำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายยารุดดีน องศาราโรงเรียนบ้านปากบางประธานกรรมการ
2. นายอารอบีซาน ปากบาราโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการ
3. นายประนอม พรมมีโรงเรียนบ้านท่าข้ามควายกรรมการ
4. นายอดิศักดิ์ ยาวาหาบโรงเรียนบ้านเกาะยวนกรรมการ
5. นางสาวมาลินี หลีมานันโรงเรียนบ้านตูแตหรำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ปีไสยโรงเรียนผังปาล์ม 2ประธานกรรมการ
2. นายอิสมาแอ็น หมาดกาสินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูลกรรมการ
3. นายเชิดชาย ชูแก้วโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
4. นายบุญเชิญ โอภาโสโรงเรียนบ้านบุโบยกรรมการ
5. นางซมา โย๊ะหมาดโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางจำเรียง คงนวลโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
4. นางบุญญารัตน์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางจำเรียง คงนวลโรงเรียนบ้านทุ่งวิมานกรรมการ
4. นางบุญญารัตน์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายอดิศร ปานแจ่มโรงเรียนบ้านดาหลำประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางสาวสุริยา จันโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายนิมิตย์ ชัยรัตนวงศ์โรงเรียนบ้านหนองหอยโข่งกรรมการ
5. นายอาเฉด นิ่งเบบโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
6. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
7. นายธีระชัย ทีปรักษพันธ์โรงเรียนบ้านปากบารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอดิศร ปานแจ่มโรงเรียนบ้านดาหลำประธานกรรมการ
2. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุริยา จันโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"กรรมการ
5. นายอาลีฟ บูสามารถโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนากรรมการ
6. นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตรโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ปานแจ่มโรงเรียนบ้านดาหลำประธานกรรมการ
2. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุริยา จันโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"กรรมการ
5. นายอาลีฟ บูสามารถโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนากรรมการ
6. นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตรโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอดิศร ปานแจ่มโรงเรียนบ้านดาหลำประธานกรรมการ
2. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุริยา จันโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"กรรมการ
5. นายอาลีฟ บูสามารถโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนากรรมการ
6. นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตรโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ปานแจ่มโรงเรียนบ้านดาหลำประธานกรรมการ
2. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวสุริยา จันโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"กรรมการ
5. นายอาลีฟ บูสามารถโรงเรียนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนากรรมการ
6. นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตรโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"ประธานกรรมการ
2. นายเสรี อุโหยบโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
3. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย บุญศิริโรงเรียนบ้านเขาไครกรรมการ
5. นายการียา อ่อนตุกโรงเรียนบ้านราวปลากรรมการ
6. นางเรนุกา วรจารุพงค์โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"ประธานกรรมการ
2. นายเสรี อุโหยบโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
3. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย บุญศิริโรงเรียนบ้านเขาไครกรรมการ
5. นายการียา อ่อนตุกโรงเรียนบ้านราวปลากรรมการ
6. นางเรนุกา วรจารุพงค์โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"ประธานกรรมการ
2. นายเสรี อุโหยบโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
3. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย บุญศิริโรงเรียนบ้านเขาไครกรรมการ
5. นายการียา อ่อนตุกโรงเรียนบ้านราวปลากรรมการ
6. นางเรนุกา วรจารุพงค์โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรพงศ์ สุขสงโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย"มิตรภาพที่ 49"ประธานกรรมการ
2. นายเสรี อุโหยบโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการ
3. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย บุญศิริโรงเรียนบ้านเขาไครกรรมการ
5. นายการียา อ่อนตุกโรงเรียนบ้านราวปลากรรมการ
6. นางเรนุกา วรจารุพงค์โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายประเวช จิ้วจวบโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
5. นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตรโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการ
6. นางสาวสุริยา จันโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
7. นางสาวเสาวณีย์ รัตนฐากูรโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรกรรมการ
8. นางนิตติยา แลบติกโรงเรียนผังปาล์ม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายประเวช จิ้วจวบโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
5. นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตรโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการ
6. นางสาวสุริยา จันโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
7. นางสาวเสาวณีย์ รัตนฐากูรโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรกรรมการ
8. นางนิตติยา แลบติกโรงเรียนผังปาล์ม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายประเวช จิ้วจวบโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
5. นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตรโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการ
6. นางสาวสุริยา จันโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
7. นางสาวเสาวณีย์ รัตนฐากูรโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรกรรมการ
8. นางนิตติยา แลบติกโรงเรียนผังปาล์ม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขนบ ศรีฟ้าโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายประเวช จิ้วจวบโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
5. นางกาญจนาพันธ์ สิกบุตรโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการ
6. นางสาวสุริยา จันโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
7. นางสาวเสาวณีย์ รัตนฐากูรโรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรกรรมการ
8. นางนิตติยา แลบติกโรงเรียนผังปาล์ม 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางสาวสุริยา จัณโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
5. นายวิฑูรณ์ เหล็มปานโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
6. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
7. นางสาวปวีณา อุสมาโรงเรียนวรรธนะสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางสาวสุริยา จันโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
5. นายวิฑูรณ์ เหล็มปานโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
6. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
7. นางสาวปวีณา อุสมาโรงเรียนวรรธนะสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางสาวสุริยา จันโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
5. นายวิฑูรณ์ เหล็มปานโรงเรียบ้านสายควนกรรมการ
6. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
7. นางสาวปวีณา อุสมาโรงเรียนวรรธนะสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ รัตนประพันธ์โรงเรียนบ้านนาลานประธานกรรมการ
2. นายธเนศ เรืองสกุลโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
3. นางสาวสุริยา จันโสดโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
4. นายถิรวัฒน์ คงจันทร์โรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
5. นายวิฑูรณ์ เหล็มปานโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
6. นายสมาน หวังผลโรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการ
7. นางสาวปวีณา อุสมาโรงเรียนวรรธนะสารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศิริกาญจน์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สำผัสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูลกรรมการ
3. นางจุรีมาศ ศรีหิรัญโรงเรียนบ้านตะโละใสกรรมการ
4. นางปราณี ไกรสยามโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเย็นฤดี ถนอมวิลัยโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศิริกาญจน์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สัมผัสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 สตูลกรรมการ
3. นางจุรีมาศ ศรีหิรัญโรงเรียนบ้านตะโละใสกรรมการ
4. นางปราณี ไกรสยามโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเย็นฤดี ถนอมวิลัยโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางจุรีมาศ ศรีหิรัญโรงเรียนบ้านตะโละใสประธานกรรมการ
2. นางศิริกาญจน์ ดาวเรืองโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเย็นฤดี ถนอมวิลัยโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
4. นางปราณี ไกรสยามโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. นางสาวสวนิต โอภิธาภรณ์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางจรรยวรรธน์ คงธ์สมณ์โรงเรียนบ้านบุโบยประธานกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ สุนยานัยโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเย็นฤดี ถนอมวิลัยโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
4. นางสาวสวนิต โอภิธาภรณ์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ลาภบุญผลโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจรรยวรรธน์ คงธ์สมณ์โรงเรียนบ้านบุโบยประธานกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ สุนยานัยโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเย็นฤดี ถนอมวิลัยโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
4. นางสาวสวนิต โอภิธาภรณ์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ลาภบุญผลโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางปราณี ไกรสยามโรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางอุมาภรณ์ สุนยานัยโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
3. นางจรรยวรรธน์ คงธ์สมณ์โรงเรียนบ้านบุโบยกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ลาภบุญผลโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการ
5. นางอรอนงค์ กลัดทองโรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวพรกมล รัตนมหันต์โรงเรียนสตูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยูน ดยุค เซนโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
3. นางสาวนภิสา เส็นติระโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรกมล รัตนมหันต์โรงเรียนสตูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยูน ดยุค เซนโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
3. นางสาวนภิสา เส็นติระโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวพรกมล รัตนมหันต์โรงเรียนสตูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวยูน ดยุค เซนโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการ
3. นางสาวนภิสา เส็นติระโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายวรพล ด้วงเอียดโรงเรียนบ้านตันหยงโปประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี ชนะสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองขุดรองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย หนูแก่นเพชรโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
4. นายสมาน ปราบยาวาโรงเรียนบ้านคลองสองปากกรรมการ
5. นายยุทธนา แคยิหวาโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
6. นายวุฒิศาส์น สำสูโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการ
7. นายชรินทร์ โกฎแสงโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายกมล สาขะมุติโรงเรียนอนุบาลสตูลประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศาส์น สำสูโรงเรียนบ้านนาพญารองประธานกรรมการ
3. นายอุเซ็ง อิสแมโรงเรียนบ้านวังสายทองกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เล็กสรรค์โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายจรัสพงศ์ คงช่วยโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
6. นายณรงค์เดช บัวบางกูดโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114"กรรมการ
7. นายประเสริฐ โต๊ะประดู่โรงเรียนบ้านทุ่งพัฒนากรรมการ
8. นายกัญชยุทธ์ สุขศรีโรงเรียนบ้านเขาไครกรรมการ
9. นายมนัส พิณสุวรรณโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20กรรมการ
10. นายวิเวก โชติพันธ์โรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการ
11. นายดนัย ดาเระหมีนโรงเรียนบ้านนาทอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรพล ด้วงเอียดโรงเรียนบ้านตันหยงโปประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ โกฎแสงโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120รองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย หนูแก่นเพชรโรงเรียนอนุบาลมะนังกรรมการ
4. นายวิเวก โชติพันธ์โรงเรียนบ้านช่องไทรกรรมการ
5. นายกมล สาขะมุติโรงเรียนอนุบาลสตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายกฤษณะ ปราบยาวาโรงเรียนบ้านปากบาราประธานกรรมการ
2. นายฟาริค สุขสง่าโรงเรียนบ้านทุ่งรองประธานกรรมการ
3. นายสนิท นันทรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49"กรรมการ
4. นายวรวุฒิ ปาละสันโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้กรรมการ
5. นายวิโรจน์ ดาหลายโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายอุดม คงมัยลิกโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหินประธานกรรมการ
2. นางจิรัชยา รักษารักษ์โรงเรียนบ้านดาหลำกรรมการ
3. นายสามาตร ตำบันโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสวรรยา หยังหลังโรงเรียนบ้านท่าแพประธานกรรมการ
2. นางสาวสุไรณ๊ เหมโคกน้อยโรงเรียนบ้านใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ ชอบแต่งโรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำกรรมการ
4. นางยุพา สัมพันธชิตโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่ 49"กรรมการ
5. นางยูไวเร๊าะ ชำนาญเพาะโรงเรียนบ้านปากละงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ปราบยาวาโรงเรียนบ้านตะโละใสประธานกรรมการ
2. นางศลัยลา หมาดเท่งโรงเรียนบ้านไสใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมราการ วงศ์กำไรโรงเรียนบ้านบุโบยกรรมการ
4. นางจันทกานต์ ฝาหละเหย็บโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการ
5. นางสาวอาเสี๊ย เขียดสังข์โรงเรียนบ้านบารายีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวสุจี จันทร์จิตตะการโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี ปาละวัลโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
3. นางณฐมน นุ้ยมาโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายสุกรี มาลียันบ้านหาดทรายยาวประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี ทิพย์นรากุลบ้านป่าแก่บ่อหินรองประธานกรรมการ
3. นายอับดุลเลาะห์ พันหวังบ้านกุบังปะโหลดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายซัครียา หมาดบากาบ้านควนเกประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล หวังกถุหลำผังปาล์ม ๗รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายสมร ลารีนูบ้านคลองสองปากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายชิตตนนท์ รักสุวชนบ้านห้วยมะพร้าวประธานกรรมการ
2. นายธานินท์ สุขสง่าบ้านควนเกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกูฮัฟเศาะฮ์ กูยาหยาบ้านบันนังปุเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสายสมร ลารีนูบ้านคลองสองปากประธานกรรมการ
2. นางอภิรดี ทิพย์นรากุลบ้านทุ่งดินลุ่มรองประธานกรรมการ
3. นายซัครียา หมาดบากาบ้านควนเกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายซัครียา หมาดบากาบ้านควนเกประธานกรรมการ
2. นางสาวยาวาเรี๊ยะ หลงหันอนุบาลทุ้งหว้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายสมร ลารีนูบ้านคลองสองปากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธีรพล ใสบริสุทธิ์บ้านคลองขุดกรรมการ
2. นายชินกฤต ตันสตูลบ้านนางแก้วกรรมการ
3. นายซูอีด อัสนีย์บ้านเกตรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายธีรพล ใสบริสุทธิ์บ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นายชินกฤต ตันสตูลบ้านนางแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายซูอีด อัสนีย์บ้านเกตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวยาวาเรี๊ยะ หลงหันอนุบาลทุ้งหว้าประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเลาะห์ พันหวังบ้านกุบังปะโหลดรองประธานกรรมการ
3. นายสุกรี มาลียันบ้านหาดทรายยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางอาอีฉีะ เปรมใจบ้านเขาจีนกรรมการ
2. นางยุภา ดุลยาภรณ์บ้านห้วยน้ำดำกรรมการ
3. นางสาวมยุรีย์ บิลเหล็บบ้านป่าแก่บ่อหินกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางยุภา ดุลยาภรณ์บ้านห้วยน้ำดำกรรมการ
2. นายอาอีฉีะ เปรมใจบ้านเขาจีนกรรมการ
3. นางสาวสายสมร ลารีนูบ้านคลองสองปากกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นายวิจิตต์ ช่วยพิชัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา สังข์ทองบ้านคลองน้ำเค็มรองประธานกรรมการ
3. นางจุรี นราจิตบ้านปากบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
1. นายวิจิตต์ ช่วยพิชัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา สังข์ทองบ้านคลองน้ำเค็มรองประธานกรรมการ
3. นางจุรี นราจิตบ้านปากบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิจิตต์ ช่วยพิชัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสักดิ์ดา สังข์ทองบ้านคลองน้ำเค็มรองประธานกรรมการ
3. นางจุรี นราจิตบ้านปากบางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิจิตต์ ช่วยพิชัยศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา สังข์ทองบ้านคลองน้ำเค็มรองประธานกรรมการ
3. นางจุรี นราจิตบ้านปากบางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนิตยา มณีโส๊ะโรงเรียนบ้านนาพญาประธานกรรมการ
2. นางโสมมณี อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นางโนรี หนูชูสุขโรงเรียนบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอานิกูล เก้าเอี้ยนโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มประธานกรรมการ
2. นางสุดา นิสาและโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
3. นางโสภา มีเสนโรงเรียนบ้านนาพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสนิท นันทรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยประธานกรรมการ
2. นายสิวกรณ์ กิจบรรทัดโรงเรียนผังปาล์ม 4กรรมการ
3. นางมะลิ จันมาโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล มาศภูมิโรงเรียนบ้านกาเนะประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ กลอนเสนาะโรงเรียนผังปาล์ม 3กรรมการ
3. นางฝาตีม๊ะ กองหลังโรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางมาลัยวัลย์ เหมราโรงเรียนบ้านปากบาราประธานกรรมการ
2. นางสาวมัตติกา หวังหมานโรงเรียนบ้านตันหยงอุมากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลงประธานกรรมการ
2. นายอุสมาน แคยิหวาโรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ชูเลิศโรงเรียนบ้านนาทอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสวน สุทธิพงศ์โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตรประธานกรรมการ
2. นางยูรีย๊ะ บิสนุมโรงเรียนบ้านตะโละใสกรรมการ
3. นางอารีวรรณ หลงสลำโรงเรียนบ้านทางยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอาทิกร เก้าเอี้ยนโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้าประธานกรรมการ
2. นางจารี แสงชูดโรงเรียนบ้านเขาไครกรรมการ
3. นางวรรธิดา คมขำโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายมีชัย เชื้อช่วยชูโรงเรียนผังปาล์ม 7ประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ ช่างสานโรงเรียนบ้านนาแคกรรมการ
3. นางยุพิน รัตนสุวรรณโรงเรียนบ้านเกตรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางบีบีสัยมา โต๊ะยิโรงเรียนอนุบาลละงูประธานกรรมการ
2. นางฮาบีด๊ะ สุบินโรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูลกรรมการ
3. นางสาวศรีสุดา หนูหมาดโรงเรียนบ้านบารายีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางโนระอีน ฮะยีบิลังโรงเรียนบ้านบูเกตยามูประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา ใบกาเด็นโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลนกรรมการ
3. นางสาวสุจี จันทร์จิตตะการโรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ เบญญคุปต์โรงเรียนบ้านวังประจันประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา เต็มเปี่ยมโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3กรรมการ
3. นางสุณีย์ ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสำอาง แก้วจินดาโรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะประธานกรรมการ
2. นางบุศรา สำเรโรงเรียนบ้านทุ่งไหม้กรรมการ
3. นางมาลัยวัลย์ เหมราโรงเรียนบ้านปากบารากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางจันทร์จิรา สังข์ทองโรงเรียนบ้านกุบังปะโหลดประธานกรรมการ
2. นางเสาวนิตย์ วิเศษสินธ์โรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นางรัชณี เรืองติกโรงเรียนบ้านโกตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุจิรา สุวรรณกิจโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา หลังชายโรงเรียนบ้านท่าพยอมกรรมการ
3. นางสาวจิชม นาปาเลนโรงเรียนบ้านตันหยงโปกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางศิวพร โขวัฒนกุลโรงเรียนบ้านปิใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ ขุนล่ำโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวชอีด๊ะ มะลาเฮงโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจำเริญ จันทร์จักษุโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ อาดำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายเตชา สุทธินนท์โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้ากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอารบี ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านควนสตอกรรมการ
2. นางนูรฟาตีมา สังเกาะโรงเรียนบ้านควนเกกรรมการ
3. นางวารี ยาแบโดโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางสาวชญาดา แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหินกรรมการ
5. นายนัฐพงษ์ ดินนุ้ยโรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวพิมพ์สุดา อนันต์โรงเรียนบ้านวังพระเคียนกรรมการ
2. นางอัมพร คุณอักษรโรงเรียนบ้านโตนาหนันกรรมการ
3. นางจินตนา ฉิมมุสิกโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 120กรรมการ
4. นางยามีล๊ะห์ หมาดเต๊ะโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. นางสุภีพีชย์ ปาละสันโรงเรียนบ้านทุุ่่งไหม้กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านปากละงูประธานกรรมการ
2. นางกัณฐิรัตน์ เกษาโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าวกรรมการ
3. นางมารศรี กุลทองโรงเรียนบ้านกาลูบีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสากีน๊ะ พันหวังโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังประธานกรรมการ
2. นางศมนวรรณ สุจริตธุรการโรงเรียนบ้านกาเน๊ะกรรมการ
3. นางเจ๊ะปารีด๊ะ รอเกตุโรงเรียนบ้านสวนเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านปากละงูประธานกรรมการ
2. นางกัณฐิรัตน์ เกษาโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าวกรรมการ
3. นางมารศรี กุลทองโรงเรียนบ้านกาลูบีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี แซ่ลิ่มโรงเรียนบ้านปากละงูประธานกรรมการ
2. นางกัณฐิรัตน์ เกษาโรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าวกรรมการ
3. นางมารศรี กุลทองโรงเรียนบ้านกาลูบีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา พรุเพชรแก้วโรงเรียนอนุบาลมะนังประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล เดชภักดีโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา หวังกุหลำโรงเรียนไทยรฐวิทยา 40กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา พรุเพชรแก้วโรงเรียนอนุบาลมะนังประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล เดชภักดีโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา หวังกุหลำโรงเรียนไทยรฐวิทยา 40กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา พรุเพชรแก้วโรงเรียนอนุบาลมะนังประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล เดชภักดีโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา หวังกุหลำโรงเรียนไทยรฐวิทยา 40กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุวรรณา พรุเพชรแก้วโรงเรียนอนุบาลมะนังประธานกรรมการ
2. นางพรพิไล เดชภักดีโรงเรียนอนุบาลควนกาหลงกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา หวังกุหลำโรงเรียนไทยรฐวิทยา 40กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสกุณา นองมณีโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
2. นางสาวตรีดาว รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านปิใหญ่กรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ หยีปองโรงเรียนบ้านทุ่งบุหลังกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสกุณา นองมณีโรงเรียนอนุบาลละงูกรรมการ
2. นางสาววัลญา ปากบาราโรงเรียนบ้านปากบางกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ช่วยชมโรงเรียนบ้านทุ่งริ้นกรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจุุฬาพัฒน์ อภิวรศักดิ์โรงเรียนบ้านมะหงังประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ กาฬศรีโรงเรียนบ้าป่าแก่บ่อหินกรรมการ
3. นางสาวศุภรัตน์ แก้วกุกโรงเรียนวรรธนะสารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางฉวี ขาวดีโรงเรียนผังปาล์ม 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัณธร สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
3. นางสาววรรณวิสา สรรเสริญโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางฉวี ขาวดีโรงเรียนผังปาล์ม 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณัณธร สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
3. นางสาววรรณวิสา สรรเสริญโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนุช คงถิ่นโรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ นิโกบโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังกรรมการ
3. นางอารีนา ปะดุกาโรงเรียนบ้านวังประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางฉวี ขาวดีโรงเรียนผังปาล์ม 2ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิสา สรรเสริญโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
3. นางสาวญาณัณธร สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนุช คงถิ่นโรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ นิโกบโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังกรรมการ
3. นางอารีนา ปะดุกาโรงเรียนบ้านวังประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางฉวี ขาวดีโรงเรียนผังปาล์ม 2กรรมการ
2. นางสาววรรณวิสา สรรเสริญโรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
3. นางสาวญาณัณธร สุวรรณประดิษฐ์โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนุช คงถิ่นโรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษณีย์ นิโกบโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังกรรมการ
3. นางอารีนา คงถิ่นโรงเรียนบ้านวังประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาววรรณี หวันสูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
2. นางสุรีพร บินหมัดโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
3. นางสาววาสนา อย่างดีโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุรีพร บินหมัดโรงเรียนบ้านลาหงาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี หวันสูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
3. นางสาววาสนา อย่างดีโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุรีพร บิลหมัดโรงเรียนบ้านลาหงากรรมการ
2. นางสาววรรณี หวันสูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
3. นางสาววาสนา อย่างดีโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุรีพร บินหมัดโรงเรียนบ้านลาหงาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี หวันสูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
3. นางสาววาสนา อย่างดีโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุรีพร บินหมัดโรงเรียนบ้านลาหงาประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณี หวันสูโรงเรียนบ้านคลองน้ำเค็มกรรมการ
3. นางสาววาสนา อย่างดีโรงเรียนบ้านในเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมาริสา รังสรรค์โรงเรียนบ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550ประธานกรรมการ
2. นางธนัชญา โอมณีโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการ
3. นางสาวเขมมินทรา ทองเนียมโรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 20กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรนุช เสียงดังโรงเรียนผังปาล์ม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ คงสีโรงเรียนผังปาล์ม 7กรรมการ
3. นางสาวพิธพร นิโกบโรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปรียาภรณ์ รื่นรมย์โรงเรียนบ้านควนประธานกรรมการ
2. นางสุณีย์ ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนากรรมการ
3. นางสาเราะ ดาแล่หมันโรงเรียนบ้านปันจอร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวิมล วรรณศรีโรงเรียนบ้านท่าศิลาประธานกรรมการ
2. นางเบญจา ขจรกาญจนกุลโรงเรียนบ้านคีรีวงกรรมการ
3. นางปวีณา จักขุมณีโรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางไมสูรี ดวงตาโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสนี ตาเดอินโรงเรียนอนุบาลควนโดนกรรมการ
3. นางสาวศิรานิจ หลังแดงโรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางไมสูรี ดวงตาโรงเรียนบ้านแป-ระเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสนี ตาเดอินโรงเรียนอนุบาลควนโดนกรรมการ
3. นางสาวศิรานิจ หลังแดงโรงเรียนบ้านท่าชะมวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์โรงเรียนบ้้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายบาฮารูดีน ยาโงะโรงเรียนบ้านตูแตหรำกรรมการ
3. นางสาวรุสนาณี เดาะหล๊ะโรงเรียนบ้านอุไดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางปาริดา บอเน๊ะโรงเรียนกุบังจามังประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี รัตนไพบูลย์โรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวสุธิพร สมันตรัฐโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิสิษฐ์ ธนศิยาเวทย์โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายบาฮารูดีน ยาโงะโรงเรียนบ้านตูแตหรำกรรมการ
3. นางสาวรุสนาณี เดาะหล๊ะโรงเรียนบ้านอุไดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปาริดา บอเน๊ะโรงเรียนกุบังจามังประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี รัตนไพบูลย์โรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
3. นางสาวสุธิพร สมันตรัฐโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรัตน์ ปัจฉิมศิริโรงเรียนบ้านฉลุงประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ โสยดีโรงเรียนบ้านนาข่ากรรมการ
3. นางสาวสุนิดา นาคมาโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรเชษฐ์ เนตรจรัสแสงโรงเรียนบ้านท่าแลหลาประธานกรรมการ
2. นายสุรัตน์ ปัจฉิมศิริโรงเรียนบ้านฉลุงกรรมการ
3. นางสุจิตตรา อับดุลลาห์โรงเรียนบ้านนางแก้วกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 089-468-6139, นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 086-956-9974
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]