หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายจักรพงษ์ ทองเพ็ชร์ รอง ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายกอเฉ็ม หมีนเหม รอง ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสะอาด อุสมา รอง ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมศักดิ์ พรหมสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายวินัย ชัยชนะ รอง ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายกฤษติภณ สุวิชญางกูร รอง ผอ.สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางเสาวณี ศรีสุด ผอ.กลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นางวิไลพักตร์ วชิรอนันต์ ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสุริยา หมาดทิ้ง ผอ.กลุ่มแผนงานและงบประมาณ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายเจษฎา โต๊ะปลัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางกัลยณี รณภูมิ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายสะอ้าน ไพจิตจินดา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายนภดล ยิ่งยงสกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายอับดนรอหมาน ปะดุกา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายพิภพ วัฒนะ ผอ.กลุ่มบริหารบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสานนท์ สุขศรี ผอ.โรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
18 นางรำเพย สุทธินนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
19 นายสนาน สุวรรณละออง ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
20 นายอะหมาดสุกรี มาลินี ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
21 นางทิพย์ เทศอาเส็น ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
22 นายดนตอเหลบ หมาดเหยด ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
23 นางสาวจิราพร อัครสมพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
24 นางสุวณี ไชยศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
25 นายสุทธิ สายสุนีย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
26 นางสาวพนิดา บินต่วน ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
27 นายเพ็ญภาค สุวรรณจินดา ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
28 นางสาวสมศรี แก้วทองมา รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลสตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
29 นางสาวนิตยา แซ่อึ้ง รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลสตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
30 นายอาดุล สานิง ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
31 นายอดุลย์ เลิศอริยะพงศ์กุล ผอ.โรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
32 นายสมศักดิ์ รักสัตย์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
33 นายวิจิตต์ ช่วยพิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
34 นายวิรัต สวัสดี ผอ.โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
35 ว่าที่ร้อยตรีบุญทิพย์ แก้วเนื้ออ่อน ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งวิมาน คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
36 นางจุรีรัตน์ แคยิหวา ผอ.โรงเรียนวัดหน้าเมือง คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
37 นายสะมะแอ ภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
38 นายอัมพล เอียดนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
39 นายสัมภาษณ์ ปลอดขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.สตูล คณะกรรมการดำเนินการประกวดแข่งขันกิจกรรม
40 นางพิกุล คำอุดม นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
41 นางอัจฉริยา บัวแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
42 นางเมธาพร กั่วพาณิชย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
43 นางโสรยา เด่นนิรันดร์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
44 นางกนกพร กันตวิชญ์วงศ์ นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
45 นางพันทิพา บุญชัก เจ้าพนักงานธุรการ สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
46 นางสาวอิสริยา มากจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดสตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
47 นางปรีดา มานะกล้า นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
48 นางนิรชา ส่งแสง นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
49 นางกัลยา พงศ์นฤเดช นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
50 นางนพวรรณ พงษ์พิศิทธิกุล พนักงานพิมพ์ดีด สพป.สตูล คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
51 นางสาวอาอีชะ บูเดียะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
52 นางสาวอามีน๊ะ ปังหลีเส็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
53 นายอิสมาแอล ปังหลีเส็น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
54 นางสุนี หลีดินซุด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
55 นางสาวนารียา ดำท่าคลอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
56 นางพูลทรัพย์ คชฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
57 นางทาริกา สังข์แก้ว นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
58 นางกัญจนา สมาคม นักจัดการงานทั่วไป สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
59 นายสมปอง สังข์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
60 นางสุนีย์ อาดำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
61 นางสาวเสอิ้น แก่นทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
62 นางสาวโสมสุดา พันกาแด นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
63 นายกุลทรัพย์ คชฤทธิ์ เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
64 นางกรุณา กมลวรรณ์ นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
65 นางสาวประวี เถรแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
66 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะวรรณ ตลาภา นักวิชาการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
67 นางสาวช่อผกา ชูเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
68 นางเนืองนิตย์ ดวงภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
69 นางจิราพร ศรีคงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
70 นายอดุลย์ หลีมานัน นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
71 นางสาวยุพิน สันแก้ว นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
72 นางพรพิศ จันทรโชติ นักวิชาการศึกษา สพป.สตูล คณะกรรมการผู้ประสานประจำหน่วยแข่งขัน
73 นายธีรพล ใสบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
74 นางสาวเพ็ญศรี ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
75 นางจรรยา หนูคล้าย ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
76 นางสาลินี หนูจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
77 นายอัฐพงศ์ สะอีด ลููกจ้างโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
78 นายอากิม ลิขิตจิตกุล ลููกจ้างโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
79 นายนาวิน ขาวผ่อง ลููกจ้างโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
80 นางสาวณัฐฐา ศรีงาม พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
81 นายวินัย หมาดกุล ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
82 นายชัยยงค์ ชูนวล ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
83 นายอิสมาแอน ดาแล่หมัน ครูโรงเรียนอนุบาลสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
84 นายมาหมาด ตั้งใหม่ พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
85 นายเวียงชัย จวนสว่าง พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
86 นายอรุณ ด่อล๊ะ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
87 นายธานินทร์ สุขสง่า ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
88 นางสุดนวลปรางค์ มากแสง ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
89 นางสุดา นิสาและ ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
90 นายกูสบีร่อน สะรัง ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
91 นายมุสลาม เละสัน ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
92 นายอับดลละ อาดำ ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
93 นายอดิศร ฮะอุรา ครูโรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
94 นายอับดุลรอศักดิ์ หาบยูโซ๊ะ ช่างไม้ 3 โรงเรียนบ้านควน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
95 นายหวันบูราหัส ปะดุกา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
96 นายอิซา อัสนีย์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
97 นายเชาวรินทร์ หมื่นอาด ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
98 นายไพโรจน์ แดงมณี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
99 นายชารินทร์ วงสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
100 นางนูรีดา แปดเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
101 นายอดุลย์ หลงกาสา ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
102 นางสาวสุไลญา ทองสีสัน ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
103 นางเจียมจิตร อนุวัฒนวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
104 นางวราภรณ์ แท่นประมูล ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
105 นางสาวโรสซาราห์ งะสงบ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
106 นางรสนี ผ่องฉวี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
107 นางสุคนธ์ ธรรมวาโร ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
108 นายอรุณ พรหมาด พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
109 นางนีรนุช เล๊ะสัน พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
110 นางสาวศิรินยา บูหมันสนูบุตร พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย
111 นายมู่สา เถาวัลย์ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และความปลอดภัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายนภดล ยิ่งยงสกุล โทร 089-468-6139, นายอับดลรอหมาน ปะดูกา โทร 086-956-9974
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]