การเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู
เนื่องจาก ขณะนี้ได้ปิดระบบการแก้ไข หรือการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูแล้ว ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียนหรือครูว่าถูกต้องหรือไม่ หากมีความประสงค์จะแก้ไข หรือเปลี่ยนตัว ให้ทำหนังสือจากโรงเรียนยื่นต่อคณะกรรมการติดสินการแข่งขันกิจกรรม ณ ที่รายงานตัวเป็นรายกิจกรรม
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 15:00 น.