รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สุขไชยะ
 
1. นางสาวปิยะลักษณ์  นวลแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าฝาง 1. เด็กหญิงปองขวัญ  น่าดี
 
1. นายสงวน  หมาดอี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงโป 1. เด็กชายอนิรุตติ  บูนำ
 
1. นางอารี  สุรนันทะวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กหญิงอัญชสา  คงมัยลิก
 
1. นางสาวนิลาวัณย์  สินจรูญศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  พรหมสุวรรณ์
 
1. นางอุไร  ฉ้วนกลิ่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงซีตีฮาญาด  ยาดำ
 
1. นางสาวสุวัยดา  แกสมาน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงฮาลิซ่า  เกปัน
 
1. นางวนิดา  ศิริวัฒน์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. นายสกรานนท์  พันธุ์คง
 
1. นางเบญจพร  เพ็ชรมาลัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กหญิงโรสนา  มาลินี
 
1. นางสาวสุนันทา  หมีดหรน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงจัยดาฮ์  ใบบิเด็น
 
1. นางเพ็ญศรี  เจริญสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กหญิงศริญญา  จอระกาสง
 
1. นางกิตติยา  หลีเส็น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงจุลลดา  กาดเส็น
2. เด็กหญิงพิชญาภา   จิตต์หลัง
3. เด็กชายอัสลัน   จิเหม
 
1. นางศิริพร  ไสยฉิม
2. นางสาวกัลยรัตน์  ขวัญทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกชพร  เอ้งฉ้วน
2. เด็กหญิงนาราภัทร  หมีนสัน
3. เด็กหญิงไรฮานา  มารามาศ
 
1. นางอุไร  ฉ้วนกลิ่น
2. นางวนิดา  ศิริวัฒน์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงชนิตา  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงชลธิชา   นุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงไปรปรีญา  ศรียา
 
1. นางเบญจพร  เพ็ชรมาลัย
2. นางสุภาวดี  แก้วเนื้ออ่อน
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แหละยูหีม
2. เด็กหญิงนูรีน  บือนา
 
1. นางสาวอาพร  พูนแก้ว
2. นางสุวรรณา  มณีโชติ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. นายชานล  เดชากุลไพพศาล
2. นางสาวสุชาวดี  ณ พัทลุง
 
1. นางสาวออนอนงค์  มิตรารมย์
2. นางวรกมล  เรืองเพชร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลศานติศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รอดเสน
 
1. นางวรรณี  สะมะแอ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา 1. เด็กหญิงชัญญาณัฐ  ทิพย์รองพล
 
1. นายประเสริฐ  เกตศรีนา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงพัชรา  โอภาจร
 
1. นางสาวรอสีย๊ะ  นิลสกุล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  พูลภักดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชุมชาติ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ดามปันนะ
 
1. นางสาวเกศราพร  บำรุงชาติ
2. นางกัลยาณี  จันทร์เทพ
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสตอ 1. เด็กหญิงนาเดียร์  กรุจั่น
2. เด็กหญิงริสกีนา  เกปัน
3. เด็กหญิงฮานาล่า  วัดเส็น
 
1. นางสาวอัซมา  มาลินี
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงกรรณศุฎา  โจมการ
2. เด็กหญิงอรยา  ทองเอียด
3. เด็กหญิงเสาวรส  ดอกชะบา
 
1. นางอาอีฉ๊ะ  เตาวะโต
2. นางจิศรา  ปันดีกา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กชายฟัยซอล  องศารา
2. เด็กชายเอกศักดิ์  สะอีด
 
1. นางสาวสุปราณี  แดงงาม
2. นางสาวรอบีหยัน  ด่านเท่ง
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางแก้ว 1. นางสาวนฤมล  จันทร์สว่าง
2. นายวรวิช  ศรีนุ้ยคง
 
1. นางกมลวรรณ  หมัดอะดำ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 1. เด็กหญิงนัจญวา  เตบสัน
 
1. นางจันทร์จิรา  หมันเร๊ะ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงวนิดา  พิทักษ์วัฒนานนท์
 
1. นายสอแล๊ะ  หมันเร๊ะ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจีน 1. นางสาวกุลธิดา  เอียดรักษ์
 
1. นางรีนา  โส๊ะพันธ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายคุณัชญ์  ศุขมณี
2. เด็กชายญาณธร  นิลหัสรังษี
3. เด็กหญิงเขมจิรา  เอี่ยวเล็ก
 
1. นางนัฐญา  ไหมฉิม
2. นางสาวสุนทรี  โกวิทพิทยาคาร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมชู
2. เด็กหญิงซูรัยดา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงอรวรรยา  สามัญ
 
1. นางอรอนงค์  สุขเนียม
2. นางอ้อมใจ  เหมสนิท
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากันโต๊ะทิด 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทิพทอง
2. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  หวังดี
3. เด็กหญิงโสภิตนภา   บูเก็ม
 
1. นายวิรัตน์  คลังข้อง
2. นายธีรวัฒน์  หลีนิ่ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงมาริษา  แหล่ทองคำ
2. เด็กหญิงหทัยพัจน์  ธณพสิษฐ์
3. เด็กหญิงอาภัสรา  สารศรี
 
1. นางอ้อมใจ  เหมสนิท
2. นางรุ่งจิตร  อร่ามศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกชพร  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงบัซลา  เกปัน
3. เด็กชายปุณณกัณฐ์  หนูน้อย
 
1. นางสไบแพร  ฉิมเกื้อ
2. นางประไพ  คงยอด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงชลธิดา  แดหวัน
2. เด็กชายธีทัต  เล่งเจ๊ะ
3. เด็กชายพรหมินทร์  นุ้ยคดี
 
1. นางสาวอามาลีนา  มานะกล้า
2. นายสุธานี   เพ็ชรทอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกมลชนก  รัตนะ
2. เด็กหญิงณภัทร  ภัทรมงคลเขตต์
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เผือกสม
 
1. นางเนตรชฎารัตน์  สงด้วง
2. นางสาวศศิธร  เดชานนท์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  เพ็ชรตะกั่ว
2. เด็กหญิงมัลดา  สุดรอด
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  หมานุ้ย
 
1. นางอรอนงค์  สุขเนียม
2. นางอ้อมใจ  เหมสนิท
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายณัฐพงษ์  นุ่นมี
2. เด็กชายอัซกัส  กุลโรจนสิริ
 
1. นางสไบแพร  ฉิมเกื้อ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1. นายทวี   จูมทอง
2. นางสาวสุลัยมี  หมาดเต๊ะ
 
1. นางจริญญา  อุสา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กชายวัชรพงษ์  ทองอ่อน
2. เด็กชายศอรีฟ  ลัดเลีย
 
1. นายนาคพันธ์  ติงหวัง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตง 1. เด็กชายกอซีย์  คลังข้อง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พยัควัลย์
 
1. นายอาหลี  รอเกตุ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงกลิง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  หลงกูหนัน
2. เด็กชายธนา  ติ้งสุวรรณ
 
1. นายทวี  สุวาหลำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. นายบุคอรี  รัญจวน
2. นายเกียรติศักดิ์  สาบวช
 
1. นางสาวขวัญนภา  ขาวแก้ว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตง 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  เวชสิทธิ์
2. เด็กชายนันทกานต์  ยุลสา
 
1. นายวันชัย  แซะหมูด
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ใบสมัน
2. เด็กหญิงทัณฑิมา  เบญจกุล
3. เด็กหญิงบุลภรณ์  ภาณุทัต
4. เด็กหญิงวรัทยา  ไชยศักดิ์
5. เด็กหญิงอนัดดา  ลาหมีน
 
1. นางกาญจนา  ดินงุ่น
2. นางสาวประภา  แซ่จุ้ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  หนูยิ่ง
2. เด็กหญิงปิญชาน์  นวลสุชล
3. เด็กหญิงภัคจิรา  สงคราม
4. เด็กหญิงอังคณา  สุยสุทธิ์
5. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  วิจิตรโสภา
 
1. นางสาวโสภา  ภุมี
2. นางสาวปาณิสรา  กระจายโภชน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังพระเคียน 1. เด็กหญิงธนัญญา  ปิ่นมณี
2. เด็กหญิงนะดา  หมาดแน้ง
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  เหมปอง
4. เด็กหญิงศลิษา   หนูสุข
5. เด็กหญิงเบญจรรณ  เพ็ชรจำรัส
 
1. นางพิชานัน  ทวีกายุจันทร์
2. นายกิตติศักดิ์  อาหลี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กหญิงชนากานต์  เรืองสวัสดิ์
2. เด็กหญิงซารีญา  จอหวัง
3. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีดูกา
4. เด็กชายร็อบบานี  อาหมาน
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  เลื่องสุนทร
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เกษา
2. นางนิรมล  หลงหา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กหญิงตัสนีม  กายอ
2. เด็กชายบาซิล  โต๊ะสมัน
3. เด็กหญิงบีบีสุไกนา  ปาติง
4. เด็กหญิงวินัญญา  โอมณี
5. เด็กหญิงเซลีนท์  องสารา
 
1. นางมาริหยาม  เหมนะ
2. นางสาวยามีนา  อุสมา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงโป 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  ตาหมาด
2. เด็กหญิงวรรณิศา  หมัดตานี
3. เด็กหญิงวรรณิษา  บราเหม
4. เด็กหญิงศศิธร  เตส่วน
5. เด็กหญิงสุกัญญา  อุสมา
 
1. นายลาปัน  ดำพิลา
2. นายนพดล  หมีนสัน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1. เด็กหญิงกูนิซซาร่า  บิสนุม
2. เด็กชายซัลมาน  พรหมาด
3. เด็กหญิงณชนก  ถั่วดี
4. เด็กหญิงฟาริด้าร์  ทองฉิม
5. เด็กชายไบฮากี  ยูโซ๊ะ
 
1. นายชากีรีน  โสะประจิน
2. นางสาวนาซีเร๊าะ  หลีนุ้ย
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงชลิตา  กรมเมือง
2. เด็กหญิงซูรายา  อยู่ดี
3. เด็กหญิงสุภาวนี  หลงสาม๊ะ
4. เด็กหญิงอาทิมา  อยู่ดี
5. เด็กหญิงโซเฟีย  นาวา
 
1. นางสาวปัทมา  มาลินี
2. นายมะรีดวน  เจ๊ะแต
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 1. เด็กหญิงจีวรัตน์  มะสมัน
2. เด็กหญิงชนม์ณภัทร  ฮะยีบิลัง
3. เด็กหญิงดาหวัน  อุเส็นยาง
4. เด็กหญิงธัญชนก  ทิ้งปากถ้ำ
5. เด็กหญิงประภัสสร  อำมาตี
6. เด็กชายฟาดินทร์  แดงคง
7. เด็กหญิงฟิรฮาน่า  จิเบ็ญจะ
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  สาดีน
9. เด็กชายลุกมาน  สันโด
10. เด็กหญิงวาณิศา  ตำแกสา
11. เด็กหญิงวิชญาดา  ดาราไก
12. เด็กชายวุฒินันท์  มะสมัน
13. เด็กชายศรายุทธ  อมลียา
14. เด็กหญิงศรุตา  ล่องลอย
15. เด็กหญิงศิริญญา  ท้ิงปากถ้ำ
16. เด็กหญิงสุพินดา  บุญเกิด
17. เด็กหญิงอริสรา  หัสนี
18. เด็กชายอัสมี  สุขสุวรรณ
19. เด็กหญิงอานีร่า  ยากะจิ
20. เด็กหญิงอารยา  อิสมาแอน
 
1. นางยลาณี  วงศาชนัท
2. นางอภิญญา  หาโส๊ะ
3. นางสาวสลิตา  หลังชาย
4. นางอลิษา  ศรีสุวรรณ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าแพ 1. เด็กหญิงชลดา  ตุกังหัน
 
1. นางญาตาวี  นุ้ยโส๊ะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  จันทมณี
 
1. นางหัทยา  แซมะแซ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  เกษม
 
1. นางสาวปวิณา  แสะหมูด
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายธนพล  แซ่ลิ่ม
2. เด็กหญิงเปรมภิกา  สุยะราช
 
1. นางศรินรัตน์  ชูมี
2. นางสาวโสภา  ภูมี
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายจอมทัพ  จีนลิบ
2. เด็กหญิงปวริศา  พูนพานิช
 
1. นางรัชนี  เสมสม
2. นางอุไร  ฉ้วนกลิ่น
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. นายนรภัทร  สอนคง
2. นางสาวภัทสนันท์  สุกใส
 
1. นางสาวสุจิรา  นุกูล
2. นางสาวสอฟีย๊ะ  เกปัน
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงจิตราพร  เมฆทอง
2. เด็กหญิงชนิตา  สะอาด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  แท่นประมูล
4. เด็กหญิงธันย์ชนก   ถีระวงค์
5. เด็กหญิงพิชชา  เพชรกาฬ
6. เด็กหญิงพีรดา  สิทธิสาร
7. เด็กหญิงรักษิณา  เจนใจ
8. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  หอมชื่น
9. เด็กหญิงวิภาวี  ชำนิธุรการ
10. เด็กหญิงอภิชญา  เพชรจำรัส
 
1. นางจรูญศรี  ประทีป ณ ถลาง
2. นางรัชนี  เสมสม
3. นางอุไร  ฉ้วนกลิ่น
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงกมลชนก  ดอกไม้หอม
2. เด็กหญิงฐิติมา  พันธ์เอก
3. เด็กหญิงณญาดา  เพ็ชรพันธ์
4. เด็กหญิงณัฐริกา  น้อยดำ
5. เด็กหญิงปณิตา  แซ่ลิ่ว
6. เด็กหญิงพรนัชชา  ศรีวงษ์
7. เด็กหญิงยุวดี  เจริญผล
8. เด็กหญิงอมรลักษณ์  บุญศิริ
9. เด็กหญิงเกศกนก  ชมภู
10. เด็กหญิงเนตรนภา  มาประโสม
 
1. นางอนงค์  รัตนวงศ์
2. นางสาวโสภา  ภูมี
3. นางศรินรัตน์  ชูมี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ต่อขาว
2. เด็กหญิงฐิติภร  อนันตอัมพร
3. เด็กหญิงณัฐิดา  ง๊ะสมัน
4. เด็กหญิงปริญญา  หีมปอง
5. เด็กหญิงมารีนา  สองพัง
6. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  มาลยารมย์
7. เด็กหญิงวรัทยา  หีมปอง
8. เด็กหญิงวริดา  เหล็มปาน
9. เด็กหญิงศิรินภา  สุขโข
10. เด็กหญิงสุตาภัทร  เส็มหมาด
11. เด็กหญิงสุนิสา  ชาวสวน
12. เด็กหญิงสุภิสรา  ดาเระหมีน
13. เด็กหญิงอารียา  เทพพิทักษ์
14. เด็กหญิงอารีรัตน์  เอี้ยวสกุล
15. เด็กหญิงเกศสุดา  เหาะหาด
 
1. นายภัทรพล  สำเร
2. นางทัศนีย์  บุญเสน
3. นางสาวภรณ์ปิยะ  ลัคนาวงศ์
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายเพชรศึกษา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยางทอง
2. เด็กชายภาคิน  เอกมณี
 
1. นายสุริยา  อุศมา
2. นางสาวประภาวรรณ  สุขเขียว
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงเมธาวี  เซ็นซูลี
2. นางสาวโรสนา  เพชรน้อย
 
1. นางศิริญญา  จางวาง
2. นางกุลติยา  หมาดสา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กชายวรากร  ดูระเบียบ
 
1. นางดุษฎี  อนุศาสนนันทน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อุ่นคงทอง
 
1. นางณฐพร  วงศ์เมฆ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายมูฮำหมัดอาซีรัฟ  ปูหัด
 
1. นางสาวไลลา  ดาโอ๊ะ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทักษิณสยาม 1. เด็กหญิงภูริชญา  บัวงาม
 
1. นางสาวซูฮายนี  สันตา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กหญิงจัสมิน  วงศ์เจริญ
 
1. นางทัศณีย์  ปีไสย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  โอแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเย็นฤดี  ถนอมวิลัย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กหญิงนารีหม๊ะ  เจะสนิ
 
1. นางฉวี  ขาวดี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงอารียา  เต๊ะปูยู
 
1. นางสาวไลลา  ดาโอ๊ะ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทิพย์สังข์
2. เด็กหญิงธัญญพัทธ์  จันทร์เอียด
 
1. นางสาวเสาวณีย์  รัตนฐากูร
2. นางซอฟีเยาะ  หวันจิ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงนูรอัยนี่  ยูโสะ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมจรรย์
 
1. นางสาวเสาวณีย์  รัตนฐากูร
2. นางซอฟีเยาะ  หวันจิ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงรัตติกานต์  ถนอมภูมิ
2. นางสาวเรณู  เคียนงาม
 
1. นางยาแลหอ  ตะวัน
2. นางกุลติยา  หมาดสา
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 2 1. เด็กหญิงฟารีดา  สาริกา
 
1. นางอารีย์  ขวัญเจริญ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กหญิงญานิสา  ลาภวงศ์
2. เด็กชายนันทพงศ์   สุขโข
3. เด็กหญิงปิยธิดา  โครธาสุวรรณ
 
1. นางสาวซมา  โย๊ะหมาด
2. นายเอกลักษณ์  นุกูล
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงนัสรีญา  มรรคาเขต
2. เด็กชายมุนิสสะรา  แก้วนพรัตน์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทองชุม
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางหัทยา  จุลสัตย์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายกัณฑชาติ  โต๊ะปลัด
2. เด็กชายชลวิทย์  ยาหยาหมัน
3. เด็กชายธนทัต  นิ่งเบบ
 
1. นายอาสิร่น  ลัดเลีย
2. นายยารูดีน  องศารา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กชายณภัทร  เมฆเรือง
 
1. นางสาวบูหลัน  เปรมใจ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงสิริพิชยา  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุริยา  จันโสด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชูพุ่มพัว
2. เด็กหญิงกัตติกา  บัวพรม
3. เด็กชายคเณษวร  อินทร์ชนะ
4. เด็กหญิงชลธิชา  ชุลี
5. เด็กชายช็อปเปอร์  ภู่สาย
6. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภู่สาย
7. เด็กหญิงณันตฌา  ชูเวช
8. เด็กหญิงธนวรรณ  มะโนรส
9. เด็กหญิงธันว์ชนก  คงเปีย
10. เด็กหญิงนัฐติยา  กมลเจริญ
11. เด็กหญิงบัลกีส  เส็นสมมาตร
12. เด็กหญิงพรณภา  หนูขาว
13. เด็กหญิงพันชิตา  สารมานิตย์
14. เด็กหญิงภูกัณฐ์  องสารา
15. เด็กชายภูริณัฐ  ตันติภาธร
16. เด็กชายมนัสติพงศ์  แสงโพลง
17. เด็กชายสรยุทธ  ทองละมุล
18. เด็กหญิงสิริกร  คุนะมะเส
19. เด็กหญิงสิริยากร  นวนศรี
20. เด็กหญิงสุพรรษา  หยันยามีน
21. เด็กหญิงอรปรียา  สว่างเพชร
22. เด็กชายอริญชัย  ซอเจริญกุล
23. เด็กชายอะลีฝีน  ปาละหมีน
24. เด็กชายอาณัติ  ตันติภาธร
25. เด็กหญิงอาทิตกานต์  องสารา
26. เด็กชายเกรียงไกร  คงสังข์
27. เด็กหญิงเจนจิรา  หล้าเก็ม
28. เด็กหญิงเจนจิรา  คณะย้อย
 
1. นางศิริ  ไชยอ่อนแก้ว
2. นายณรงค์ศักดิ์  รินรส
3. นางสาววรกานดา  ก่อประเสริฐ
4. นายจีรพัฒน์  แสงบุราณ
5. นางปราณี  ชมเชย
6. นางชุติมา  แซ่เจีย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควน 1. เด็กชายวารุส  ติ้งโหยบ
 
1. นางสุดา  นิสาและ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมะนัง 1. เด็กชายเดชเดชา  คงตุ้ง
 
1. นางสาวสุจิรา  นุกูล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรธนะสาร 1. เด็กหญิงภัทราพร  ชูเกลี้ยง
 
1. นายธวัช  อินทร์ชู
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงอรปรียา   แดหวา
 
1. นางมิรันตี  ภักดี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายธีรภัทร  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นายถิรวัฒน์  คงจันทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1. นายสฤษฏ์  เพชรสุวรรณ
 
1. นายธีีรพงศ์  สุขสง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรรธนะสาร 1. เด็กหญิงภัทราพร  ชูเกลี้ยง
 
1. นางลาวัลย์  หมีนเหม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงวีรดา  ช่างเหล็ก
 
1. นางมิรันตี  ภักดี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายธีรภัทร์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นายถิรวัฒน์  คงจันทร์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1. นายสฤษฏ์  เพชรสุวรรณ
 
1. นางอัจฉรา  ศรีนคร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงจินจุฑา  เอียวสกุล
 
1. นางสาวสุริยา  จันโสด
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงวีรดา  ช่างเหล็ก
 
1. นางมิรันตี  ภักดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กชายธีรภัทร์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
 
1. นายถิรวัฒน์  คงจันทร์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย "มิตรภาพที่49" 1. นายสฤษฏ์  เพชรสุวรรณ
 
1. นายธีรพงศ์  สุขสง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงญาดา  ขาวผ่อง
 
1. นางสาวปาณิสรา  กระจายโภชน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงอรปรียา   แดหวา
 
1. นางมิรันตี  ภักดี
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงจิรัชญา   จิตรัตนะ
2. เด็กชายชนสรณ์  อุมาจิ
3. เด็กชายชัชวาลย์  ดุลยาภรณ์
4. เด็กชายรัฐภูมิ   จิมาร
5. เด็กหญิงวรากุล   เกนุ้ย
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   หมาดหมีน
7. เด็กชายสุทิน   รักสอาด
8. เด็กหญิงอัซซัลวา   ล่าหมัน
9. เด็กชายอับดุลรอศักดิ์  สูนสละ
10. เด็กหญิงไรบีนา   คงเลิศ
 
1. นางจรรยวรรธน์  คงธ์สมณ์
2. นางจุฑาพร   สันจิตร
3. นางเสน่ห์  หวันตาหลา
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุโบย 1. เด็กหญิงจิตติพร  สุนธนนท์
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  อาลมาตร
3. เด็กหญิงฐิติชญา  สอและ
4. เด็กชายณัทภัทร   หมาดหมีน
5. เด็กชายธนกร   บูสู
6. เด็กหญิงนัทมน   บาโห้ย
7. เด็กชายนัทวุฒิ   มีนวัฒนกุล
8. เด็กชายอับดุลการีม   ติ้งสง่า
 
1. นางจรรยวรรธน์  คงธ์สมณ์
2. นางวาสนา   แสงขาว
3. นางจันทิพย์  คลังข้อง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ไชยสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ตู้เซ่ง
3. เด็กหญิงธนภร  เทพเสนา
4. เด็กหญิงบุลพร  บุญนวล
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  สว่างแจ้ง
6. เด็กหญิงรัตนาวดี  เพ็ชรแก้ว
7. เด็กหญิงวริศรา  บุปผามาศ
8. เด็กหญิงศิรภัสสร  อำมาตย์นิติกุล
 
1. นางดุษฎี  ตันสกุล
2. นางอุมาภรณ์  สุนยานัย
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หลังจิ
2. เด็กหญิงณัฐมณฑน์  ธณพสิษฐ์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วรพันธ์
4. เด็กหญิงนารีทิพย์  ชมภู
5. เด็กหญิงปภาพินท์  ปากหวาน
6. เด็กหญิงมาริษา  ปาจะโณ
7. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ประทุมมณี
8. เด็กหญิงสุพัตรา  พูลแก้ว
9. เด็กหญิงอรษา  คงกำเนิด
 
1. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
2. นางสาวนงเยาว์  ขันทอง
3. นายอัฐธพงศ์  สะอีด
4. นางสาลินี  หนูจันทร์
5. นางสาวปาณิสรา  กระจายโภชน์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงจรรยาลักษณ์  ศูนย์คล้าย
2. เด็กหญิงธนพร  รุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  พุ๊กอ้วน
4. เด็กหญิงนูรดีนี  ดารอเง๊าะ
5. เด็กหญิงพรทิพย์  พันธ์วงษา
6. เด็กชายฟาฎอล  โต๊ะม๋อง
7. เด็กหญิงลัดดา  ทองนวล
8. เด็กหญิงวรางคณา  แก้วทองมา
9. เด็กหญิงวิมล  ณ แก้ว
10. เด็กหญิงศิรภา  กุลเจริญ
11. เด็กหญิงสุดารัตน์  หลังกอลอ
12. เด็กชายสุทัศน์  เกลี้ยงคำหมอ
13. เด็กหญิงสุพิชญา  คงสง
14. เด็กหญิงอิสรียา  ปาจะโณ
15. เด็กหญิงเสาวภา  มาตุเวช
 
1. นางศิริกาญจน์  ดาวเรือง
2. นางสาวนงเยาว์  ขันทอง
3. นายอัฐธพงศ์  สะอีด
4. นางสาลินี  หนูจันทร์
5. นางสาวปาณิสรา  กระจายโภชน์
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายนพณัติ  โกบปุเลา
2. เด็กหญิงมนตนา  องศารา
3. เด็กชายสุรินทร์  เหรียญนุ้ย
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  นาวา
5. เด็กหญิงฮามีน๊ะ  บุตรไทย
 
1. นางสาวสุนทรี  ณ นคร
2. นางชนมน  ตันธนภัยวงศ์
3. นางชนมน  ตันธนภัยวงศ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจงหัว 1. เด็กหญิงพิชญา  วงศ์สุภานิชกุล
 
1. นางสาวปาลิตา  แซ่เย่า
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 1. เด็กชายซัยฟุตดีน  อาหน่าย
2. เด็กหญิงณัญวา  บิลังโหลด
3. เด็กชายทินกร  หมาดแดหวา
4. เด็กหญิงฟิตเราะห์  ฮะยีบิลัง
5. เด็กหญิงวิศัยย์ศยา  ดาราไก
6. เด็กชายวุฒิชัย  เบ็ญหา
 
1. นางสาววนิดา  เส็นบัตร
2. นายฐปวัฒ  ประกอบชัยชนะ
3. นายสุกรี  มาลียัน
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 1. เด็กชายกณวรรธ  แดงแย้ม
2. เด็กชายจิรภัทร  ย่องเซ่ง
3. เด็กชายชยพล  เทพรักษ์
4. เด็กชายธีรวุฒิ  บุญรังษี
5. เด็กชายสราวุฒิ  วรรณดี
6. เด็กชายสุทธิภัทร  สอนคง
 
1. นายชรินทร์   โกฏแสง
2. นางอภิราม์  เพชรจำรัส
3. นางสาวสุนิสา  เล็กบางพงค์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายทัตพงศ์  กล้าวถนอม
2. เด็กชายธนวัฒน์  โมรา
3. เด็กชายประพัตร  ธงยันต์
4. เด็กชายภูวดินทร์  บูหมัน
5. เด็กชายวายุ  บัวหอม
6. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เรืองฤทธิ์
7. เด็กชายเทพทัต  มากกิ้ม
8. เด็กชายไฟซาล  เต๊ะสาโหบ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ชนะสิทธิ์
2. นางจรรยา  หนูคล้าย
3. นายฮากิม  ลิขิตจิตกุล
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงซัยดินา  สำเร
2. เด็กหญิงณัฐชา  หมาดหมีน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปาละสัน
4. เด็กหญิงณัฐมน  มัจฉาเชี่ยว
5. เด็กหญิงธวัลพร  เพชรรัตน์
6. เด็กหญิงนันทิพร  ยาประจัน
7. เด็กหญิงภัทรธิดา  โสยดี
8. เด็กชายรุ่งเพชร  เกื้อแก้ว
9. เด็กชายสะนูซี  ศรียาน
10. เด็กหญิงไลลา  เส็นทุ่ย
 
1. นางสายใจ  ศรียาน
2. นายรัฐกรณ์  บุญแก้วสุข
3. นางสาวสุภาภรณ์  หมาดแน้ง
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาหลำ 1. นางสาวนริศรา  เจ๊ะหงะ
2. เด็กหญิงปริญญา  หลำยะ
3. นางสาวยุวดี  หนูรุ่น
4. เด็กชายรอซี  หามีน
5. เด็กชายอนุชัย  เดชอรัญ
 
1. นางจิรัชยา  รักษารักษ์
2. นางสาววนิตา  โอมณี
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กหญิงนุชนีย์  บิสนุม
2. เด็กหญิงมูนัดดา  นกดา
3. เด็กหญิงฮุสนา  เหมนะ
 
1. นางยูรีย๊ะ  บิสนุม
2. นางศิริพร  ปราบยาวา
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงนัสนันท์  สันติ
2. นางสาวฟาตอน๊ะ  โอมณี
3. เด็กหญิงอังคณา  หวังดี
 
1. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
2. นายอนิรุทร์  โทบุรี
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อหิน 1. เด็กหญิงกิตติวดี  นะเตี้ย
2. เด็กหญิงวราลี  กองหลัง
3. เด็กหญิงวาสนา  ปาลาหา
 
1. นางสายใจ  ศรียาน
2. นางสาวเสาด๊ะ  สานิง
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 1. เด็กหญิงกุลธรา  ทองหอม
2. เด็กชายอนุชิต  องอาจ
 
1. นางสาวสุนิสา  เล็กบางพงค์
2. นางสาววิลาวรรณ  ปอหรา
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายธนาวัฒน์  ชุ่มมงคล
2. เด็กชายธนาเทพ  ชุ่มมงคล
 
1. นายธีรพล  ใสบริสุทธิ์
2. นางจิศรา  ปันดีกา
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายวิวัฒน์  กระจาย
2. เด็กชายอิบรอน  หยังหลัง
 
1. นางมนิตย์   แช่มช้อย
2. นายมิตร  รักษะโบ๊ะ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมุสลิมสตูล 1. เด็กชายธนพล  หมาดกุล
2. เด็กชายนัซรุลเลาะห์  หลังยาหน่าย
 
1. นางสาวกูรอม๊ะ  ราเหม
2. นางสาวสาลาม๊ะ  หวันบิหลาย
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายเจ๊ะรานนท์  สัญญา
2. เด็กชายเอนกพงศ์  แก้วบุตร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนพดล  โพธิ์ดก
2. นางสาวอัสนี  เหร็บราเย็น
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 1. เด็กหญิงซันนี  ราเย็น
2. เด็กหญิงนุจจริยา  ราโอบ
 
1. นายชิตนนธว์  รักสุวชน
2. นางสาวฮีดายะห์  หะมิดง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 1. เด็กชายบุญเกิด  สุขวินยา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สุนสะดี
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
2. นางโนร์ลัยลา  โต๊ะประดู่
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงจุุฑาทิพย์  เพ็ชรัตน์
2. เด็กหญิงชลันฎา   บุญนำ
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
2. นายบรรลือ  หนูนุ่ม
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  วิชัยธรรมธร
2. เด็กชายฟิตฮาล  นุ้ยเด็น
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
2. นายเจริญ  จิหมาด
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา 1. เด็กชายอันดามัน  หลีจ้วน
2. เด็กหญิงอารยา  ยีกาเดียก
 
1. นายอับดุลเล๊าะ  ใบหมาดปันจอ
2. นายเจริญ  จิหมาด
 
122 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายชินภัทร  พัชโรภาส
2. เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  วีระทวีวิทย์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แซ่จู้
 
1. นางฝาริดะ  หมื่นชล
2. นายกูอาหมาด  กูหลง
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายชนะพล  เหร็มดี
2. เด็กหญิงศศิมา  พีพะระพรรณ
3. เด็กชายอลงกรณ์  เพอรัตน์
 
1. นายกูอาหมาด  กูหลง
2. นางสาวปราณี  ศรียาน
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไคร 1. เด็กชายติรมีซีย์  ด่านเท่ง
2. เด็กชายฟารุก  อุรามา
3. เด็กชายฮาบีบ  วัฒนะ
 
1. นางนัศรียา  เกตุมุณี
2. นางสาวมะฮ์กลือซง  มัสปอ
 
125 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์   ทองเกื้อ
2. เด็กหญิงอารียา  ลายัง
3. เด็กหญิงโรสซีตาร์  แดหวัน
 
1. นายกูอาหมาด  กูหลง
2. นางฝาริดะ  หมื่นชล
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแบง 1. เด็กหญิงธิษณาบดี  สั่นสะท้าน
2. เด็กชายนวมินทร์  คำศรี
3. เด็กชายอัสหรี  หยังปาน
 
1. นางสูรีณี  กาเจ
2. นางจารุวรรณ  หยีมะเหรบ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายธีระเดช  ราชสุวรรณ
2. เด็กชายประมุกข์  ณ แก้ว
3. เด็กชายวิทวัตร  ยังเจริญ
 
1. นางจำเริญ  จันทร์จักษุ
2. นางอาอีฉ๊ะ  เตาวะโต
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กหญิงนุสรา  อิตรกี
2. เด็กหญิงปวีณา  มานุช
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พูลเกตุ
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นายวิชาญ  ประกอบชัยชนะ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์) 1. เด็กหญิงนันทวดี  เกตสุวรรณ
2. นายภานุพงศ์  เลนจง
3. เด็กหญิงอนงนาฏ  สุกแดง
 
1. นายอาบีดีน  หลีเส็น
2. นายวารุทธิ์  ช่างเหล็ก
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงญาลินดา  บินมูฮำหมัด
2. เด็กหญิงสุจินนา  เต๊ะปูยู
3. เด็กชายหมัดซาบูเด็น  วิลาวัลย์
 
1. นางสาวสาธิยา  เร็มเสม
2. นางสาวยุภารัตน์  ปันยัง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ 1. เด็กหญิงราเนียร์   เปรมใจ
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ   สัญญา
3. เด็กหญิงโรศิลา   เล๊ะทองคำ
 
1. นางซอลีอ๊ะ  ยาประจันทร์
2. นางสาวกัลยาณี   หลีดินซุด
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 1. เด็กหญิงดวงสมร  หาที
2. เด็กหญิงศรีสุดา  มอมไทรัตน์
3. เด็กชายสราวุฒิ  ด้วงแป้น
 
1. นายกิติพงษ์  แหน่งสกูล
2. นางสุภิตาล  เด่นดารา
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายจิรกิตติ์  นะมะโน
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วสีทอง
3. เด็กชายศุภเสกข์  นะมะโน
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางหัทยา  จุลสัตย์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ห่อหุ้ม
2. เด็กชายชัยรัตน์  บุญทอง
3. เด็กชายสุรพงศ์  ทองสง
 
1. นางสาวรอสีย๊ะ  นิลสกุล
2. นางวรรธิดา  คมขำ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่ม5 ประชารัฐ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ชาติวงค์
2. เด็กหญิงสุนิสา  สังข์ปลอด
3. เด็กหญิงแพรไหม  เผ่าช่างทอง
 
1. นางสุจิรา  สุวรรณกิจ
2. นางอัทธนีกร  เรืองพุฒ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงญาสิตา  โตะดิน
2. เด็กหญิงนุสรา  เตะปูยู
3. เด็กหญิงอรัญญา  เต๊ะปูยู
 
1. นางอรุณี  สังข์แก้ว
2. นางสาวสาธิยา  เร็มเสม
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด "มิตรภาพที่ 114" 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ธรรมชูเต
2. เด็กหญิงวาสนา  หยังหลัง
3. เด็กหญิงเกศกนก  มณีภาค
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุริยมาศ
2. นางสาวสาวิตรี  บุญเทพ
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา 1. เด็กหญิงฟาวิณี  โต๊ะปาน
2. เด็กหญิงศริญญา  เต๊ะปูยู
3. เด็กหญิงสุมิตา  โต๊ะดิน
 
1. นางอรุณี  สังข์แก้ว
2. นางสาวสาธิยา  เร็มเสม
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  หลานอาว์
2. เด็กหญิงนับสิบ   เพ็ญจันทร์
3. เด็กหญิงสุนิสา  ตรีมีน
 
1. นางสาวศิรานิจ  หลังแดง
2. นายนัฐพงษ์  ดินนุ้ย
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กหญิงนลรณีย์  หง้ากุล
2. เด็กหญิงปนัดดา  เหมปันดัน
3. เด็กหญิงศรุตา  เต๊ะปูยู
 
1. นางจันทพร  สาขะมุติ
2. นางสาวสุวรรณา  ชาญน้ำ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงกรีญาภรณ์  พรหมเมศร์
2. เด็กหญิงพรระวี  เลทองคำ
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทิ้งนุ้ย
 
1. นางสปีน๊ะ  หมีนพราน
2. นายมาหมาด  ตั้งใหม่
 
142 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวสาย
2. เด็กหญิงพัทรวดี  ขุนบุรี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สิงห์จันทร์
 
1. นางพรพิไล  เดชภักดี
2. นางปรีชา  แสงอุทัย
 
143 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสตูล 1. เด็กหญิงขวัญกมล  รักงาม
2. เด็กหญิงณหทัย  แก้วบุญส่ง
3. เด็กหญิงอัยณา   พันกาแด
 
1. นางสาวปวัณรัตน์  ล่องแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  หัสนันท์
 
144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กหญิงรอฟีด๊ะ  ขุนแสง
 
1. นางสาวอ่าอีฉ๊ะ  เกษม
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายอนุชา  อย่าทิ้ง
 
1. นางอริยภรณ์  ภักดี
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาหงา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวอ่าอีฉ๊ะ  เกษม
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายวัลล์ดารุซ  สาสว่าง
 
1. นางสาวอารียา  หมาดเหยด
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เงินพิบูลย์
 
1. นางหนึ่งหทัย  หลีนิ่ง
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กหญิงอารยา  เจ๊ะบ่าว
 
1. นางทัศนีย์  บุญเสน
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขอนคลาน 1. เด็กชายวสวัตติ์  จุนณศักดิ์ศรี
 
1. นางปิยะพิชญ์  จิตรหลัง
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 1. เด็กหญิงนันทิกา  ฮะยีบิลัง
2. เด็กชายปรัชญา  ทิ้งปากถ้ำ
3. เด็กชายวราพล  กูรีกัน
 
1. นางอัษนีย์  รุ่งเรือง
2. นางอาบีดะฮ์  คงสิเหร่
 
152 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายธนารักษ์  วิวัฒน์ไพบูลย์กิจ
2. เด็กหญิงรัฐณีภรณ์  ดับประดิษฐ์
 
1. นางรุ่งรัตน์  ไชยบุญ
2. นางณฐมน  นุ้ยมา
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ 1. เด็กชายเชาวัล  หลงสาม๊ะ
 
1. นางสาวสุฑิษา  กำเนิดผล
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวควน 1. เด็กชายบูรพา  นิยมวรรณ์
 
1. นายสุนันท์  เหร็มดี
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผังปาล์ม 1 1. เด็กชายกิตติธร  ลอยลิบ
 
1. นางอรนุช  เสียงดัง
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายอัครชัย  นุเหร็ม
 
1. นายยารูดีน  องศารา
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สีชุมภู
 
1. นางรัตติยา  หมู่เก็ม
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายสัณหวัช  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นายฮาโหรน  สะหยัง
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 1. เด็กหญิงจันทมณี  หาหลี
 
1. นางหนึ่งหทัย   หลีนิ่ง
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบาง 1. เด็กชายอนุชา  อย่าทิ้ง
 
1. นางอริยภรณ์  ภักดี
 
161 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ 1. เด็กชายติวานนท์  ยาปาก
 
1. นางเจ๊ะย๊ะ  และเจริญ
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กหญิงวันทนา   แก้วเสนา
 
1. นางฝาริดะ  หมื่นชล
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า 1. เด็กหญิงกรกนก  ไตรยวงศ์
 
1. นางสาวกัลยาณี  พิพัฒน์วรสกุล
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศิริเพชร
2. เด็กหญิงชญานิศ  บุญเตี่ยว
3. เด็กชายภูวเนตร  แซ่ตัน
4. เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟรี  มะมนัง
5. เด็กหญิงอาฟีส๊ะ  หมันสา
 
1. นางสาวปิยตา  วาดี
2. นางเจียมจิตร  อนุวัฒนวงศ์
 
165 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว 1. เด็กชายฟาริด  ยาหยาหมัน
2. เด็กหญิงศรุตา  ยาวาหาบ
3. เด็กชายโรสหลี  อำมาตี
 
1. นางอภิญญา  หาโส๊ะ
2. นางสาวสลิตา  หลังชาย
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากบารา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  มณีฉาย
2. เด็กหญิงอนัญลักษณ์  สาเก็น
3. เด็กชายอิบรอฮีม  ยี่ฮอ
 
1. นายอนิรุทร์  โทบุรี
2. นายกฤษณะ  ปราบยาวา
 
167 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาแบง 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทำเผือก
2. เด็กชายอนุวัต  สั่นสะท้าน
3. เด็กชายอรุณ  แซะหมูด
 
1. นางสูรีณี  กาเจ
2. นางจารุวรรณ  หยีมะเหรบ
 
168 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะพร้าว 1. เด็กชายถิรวัฒน์  จำฝังใจ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  มูดะหะยี
3. เด็กหญิงสุไวบ๊ะ  หมันบุตร
 
1. นางอาตีก๊ะ  หมาดหวัง
2. นางสาวฮีดายะห์  หะมิดง
 
169 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หลงหัน
2. เด็กหญิงสุพัตรา  มีนวล
3. เด็กชายไชยวัตร  จันทร์พูล
 
1. นางพวงศิริ  รักสัตย์
2. นางซาลีนา  รอเกตุ
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าชะมวง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  บุญทรัพย์
2. เด็กชายพันธ์ศักดิ์   ดำเนียม
 
1. นางหนึ่งหทัย  หลีนิ่ง
2. นายรอซิก   ปะดุลัง
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองขุด 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  เพ็ชรมุณี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ปลอดนุ้ย
 
1. นางเครือศรี  สวัสดี
2. นางณฐมน  นุ้ยมา
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสะโบ๊ะ 1. เด็กชายนาซีรุดดีน  ชายทุ่ย
2. เด็กชายวิริทธิ์พล  พุทธชื่น
 
1. นางอุไรวรรณ  เนาวเกตุ
2. นางกุหลาบ  เทพสุวรรณ
 
173 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลละงู 1. เด็กชายปฏิภาณ  แซ่หลี
2. เด็กชายอะมีน  นกเกษม
 
1. นางมนิตย์   แช่มช้อย
2. นางสาวฮาบีบ๊ะ  อาหมาน
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละใส 1. เด็กชายบัญชา  หีมโต๊ะเต๊ะ
2. เด็กชายอัลวา  แซะอาหลี
3. เด็กชายอาหนัด  หมัดสา
 
1. นายสราวุธ  งะสมัน
2. นายมโนช  สมันตรัฐ
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่ายรวมมิตร 1. เด็กชายคอลิค  ชัยคง
2. เด็กชายณัฐพงค์  คงห้อย
3. เด็กชายศรายุธ  เอียดนุ้ย
 
1. นายสวน  สิทธิพงษ์
2. นางหาลีม๊ะ  เจ๊ะเต๊ะ