หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนตรังวิทยา,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง,โรงเรียนอนุบาลตรัง วัดควนวิเศษ ทิพยรัตน์วิทยา
วิเชียรมาตุ,เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2 นางปรีชาวรรณ นานช้า ครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
3 นางสุภารัตน์ แก้วเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
4 นายเรวัต จันทรจนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
5 ว่าที่ ร.ต.ภานุมาศ จันทร์เพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
6 นายพิรุณ พึ่งพาณิช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
7 นายวินิชย์ แกล้วทนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
8 นายบุญณะ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
9 นายสวนดี นานอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
10 นายบรรจง ส่งเสริม ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
11 นายสมบูรณ์ กิึ่งเลี่ยน ครูโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
12 นางนาถพิมล คงเอียด ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
13 นางวาสนา นานอน ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
14 นางมาลี ราชภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
15 นายสมพร สุทธิยาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
16 นายเอกพงษ์ โสภณพลศาล ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ประถมศึกษา)
17 นายปรัชญา อินทรักเดช ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ประถมศึกษา)
18 นายสุวิทย์ ฟองโหย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
19 นายวินิชย์ แกล้วทนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
20 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
21 นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ
22 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ รองประธานกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ
23 นายจรวย บุญล้อม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) รองประธานกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ
24 นางอาวร พราหมเภทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาริการาม กรรมการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ
25 นายเกรียงไกร อุสหกรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเป็ด กรรมการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ
26 นายสุชาติ เตี่ยวย่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสมาน กรรมการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ
27 นายอัสลามี หนูเบะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาติง กรรมการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ
28 นางลดารัตน์ รอดเสวก ครูโรงเรียนวัดควนวิเศษ กรรมการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ
29 นางนิยม นานช้า ครูโรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ
30 นางหทัยทิพย์ เพชรฤทธิ์ ครูโรงเรียนวัดสาริการาม กรรมการกลุ่มสาระการศึกษาพิเศษ
31 นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
32 นางพัทธกานต์ หนูนารถ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการและเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ
33 นางอัญชลี ใจทน ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ
34 นายระนิต ณ พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
35 นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
36 นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
37 นางสุธา โชติมณี ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
38 นางศุภวัลย์ มะนะโส ครูโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
39 นายไชยฤทธิ์ เรืองขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
40 นางสุคนธ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
41 นายศักดิ์ดา ไพสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้่ำผุด กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
42 นายประเสริฐศักดิ์ ลักตอธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
43 นางสาวภาวนา ดำเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเทศ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
44 นางเฉลิมขวัญ ศกุนตะฤทธิ์ ศึกษานิเทศ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
45 นายวินิชย์ แกล้วทนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
46 นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
47 นายชาญณรงค์ ไชยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
48 นางสุคนธ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
49 นายประเสริฐศักดิ์ ลัทธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
50 นายวรกร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
51 นายพีรพล จริงจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
52 นายเดช สง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทะเล รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
53 นายชาญณรงค์ ไชยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนานอน รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
54 นางสุคนธ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
55 นายประเสริฐศักดิ์ ลัทธิธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสีนวล รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
56 นายสนทยา ภักดีวานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
57 นายสวนดี นานอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
58 นายวรกร สุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
59 นายสำเริง ช่วยเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
60 นายสุพร ศรสงวนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง" รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
61 นางสาวนวพร รอดหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
62 นางสาวชวลา จินดาผ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปุด รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
63 นายไชยฤทธิ์ เรืองขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
64 นางสุคนธ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
65 นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง รองประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
66 นายเสวก วงษ์เจริญผล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
67 นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
68 นายสุรวิทย์ สุทธิปรีชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิพัง รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
69 นางสุคนธ์ แก้วละเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
70 นางอุศนาพร บุญช่วย ครู โรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
71 นางสาวสุนิตย์ เอ้งฉ้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
72 นางอุไรวรรณ จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
73 นางสุภารัตน์ แก้วเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
74 นางจิราภรณ์ ใจจ้อง ครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
75 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
76 นายเรวัต จันทรจนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
77 ว่าที่ ร.ต.ภานุมาศ จันทร์เพชร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
78 นายพิรุณ พึ่งพาณิช ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
79 นายสำเริง ศรีวิน ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
80 นางสมจิตร สัมพันธรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
81 นางอำพร มณเฑียรสุภา ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
82 นางณัฐพร โบสะอิ ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
83 นางปฏิชาติ หนูนุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
84 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
85 นายสุรเชฐ นาวลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
86 นายภิญโญ ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
87 นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
88 นายประเวช ไกรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
89 นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
90 นางจิรา โจ้งจาบ ครูโรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
91 นางสาวอำพา ข่ายม่าย ศึกษานิเทศก์ สพป. ตรัง เขต1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
92 นางเนวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ศึกษานิเทศก์ สพป. ตรัง เขต1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
93 นายสำเริง ศรีวิน โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
94 นางสมจิตร สัมพันธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
95 นางอำพร มณเฑียรสุภา โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
96 นางณัฐพร โบสะอิ โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
97 นางปฏิชาติ หนูนุ่ม ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
98 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการกลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
99 นางสมใจ เสรีพิพัฒนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
100 นายจเร กลิ่นเกษร โรงเรียนหนองผักฉีด กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
101 นายมนัส แก้วกูล วิทยาลัยการอาชีพตรัง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
102 นายประพจน์ เสียมไหม โรงเรียนอัมพวันวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
103 ว่าที่ ร.ต.นิธิศ ปรางหมู่ วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
104 นายสันติพงศ์ คุ้มครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
105 นางสาววันดี เสียมไหม ครู โรงเรียนบ้านนาทะเล กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
106 นางจุรีพร สิงห์อินทร์ ครู โรงเรียนบ้านย่านตาขาว กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
107 นางมาลี ราชภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
108 นายทวี ศรีคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
109 นายสมศักดิ์ ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
110 นางสุภารัตน์ แก้วเพ็ง ครู โรงเรียนตรังวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
111 ว่าที่รต.ภานุมาศ จันทร์เทพ ครู โรงเรียนตรังวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
112 นางสาวปิยะมาศ ขุ่นน่าน ครู โรงเรียนตรังวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
113 นายอนุชา วารีรักษ์ ครู โรงเรียนตรังวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
114 นางบุษกร บุญเมือง ครู โรงเรียนตรังวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
115 นางฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
116 นายสุธิพงษ์ ว่องวรานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางยาง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
117 นายคะนึง แก้วอัมพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนยาง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
118 นางสุภารัตน์ แก้วเพ็ง ครู โรงเรียนตรังวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
119 ว่าที่รต.ภานุมาศ จันทร์เทพ ครู โรงเรียนตรังวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
120 นางสาวปิยะมาศ ขุ่นน่าน ครู โรงเรียนตรังวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
121 นายอนุชา วารีรักษ์ ครู โรงเรียนตรังวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
122 นางบุษกร บุญเมือง ครู โรงเรียนตรังวิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
123 นางฉวีวรรณ ศิลปะ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
124 นางสุจิรา ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ สพป. ตรัง เขต1 กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
125 นายประทีป ชัยเพชร ครูโรงเรียนวัดธรรมาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
126 นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
127 นายวีระยุทธ ธนทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
128 นางเยาวลักษณ์ ไชยมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
129 นายสมชาติ ครชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเต็ง รองประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
130 นายสัญญา ทองมีขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสนฑ์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
131 นายทรงพล บุญธรรม ครูโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
132 นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพล ครูโรงเรียนเพาะปัญญาในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
133 นายอาคม ดำปิน ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
134 นางยินดี ตรังคบุรีรัตน์ ครูโรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
135 นางสาวผุสดี บ่นหา ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
136 นางสาวผุสดี บ่นหา โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
137 นายสมพร สุทธิยาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดนานอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
138 นางสุพร โขขัด ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
139 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
140 นางสุพร โขขัด โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
141 นางสาวเยาวลักษณ์ เอี้ยวสง่า โรงเรียนอนุบาลตรัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
142 นายประเสริฐ หนูนวล โรงเรียนหนองผักฉีด กรรมการและเลขานุการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
143 นายสิทธิพงษ์ เก้าเอี้ยน โรงเรียนหนองผักฉีด เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นางรัตนา หล่อสุพรรณพร โรงเรียนบ้านย่านตาขาว เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
145 นางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้ว ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
146 นางสาวศิริภรณ์ เพชรแก้ว ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
147 นางรัตนา หล่อสุพรรณพร โรงเรียนบ้านย่านตาขาว เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน
148 นายสมพร ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านท่าเทศ เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
149 นายสิทธิพงษ์ เก้าเอี้ยน โรงเรียนหนองผักฉีด เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
150 นายสิทธิพงษ์ เก้าเอี้ยน โรงเรียนหนองผักฉีด เจ้าหน้าที่บันทึกผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(มัธยมศึกษา)
151 นางสุคนธ์ทิพย์ คงทอง ครู โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
152 นางสาวสุชาดา ชัยสงคราม ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะปุด กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
153 นายสุนทร ยุ่นชั้น พนักงานราชการ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 เจ้าหน้าที่บัทึกผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]