รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ โรงเรียนตรังวิทยา,วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง,โรงเรียนอนุบาลตรัง วัดควนวิเศษ ทิพยรัตน์วิทยา
วิเชียรมาตุ,เทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว
 
1. นางสตรีรัตน์  ลิ่มสถาพร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  พริกหอม
 
1. นางจินดา  วิริยะศักดิ์สกุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กหญิงสายธาร  เทศนอก
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  ชัยเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงาม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชุมเชื้อ
 
1. นางสุกัญญา  หนูเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงญาณิศา  บาหลัง
 
1. นางพิณญา  เพ็งสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงรุจิรา  อภัยพงศ์
 
1. นางฉลวย  อ่อนคง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงฟาริดา  ฤทธิหมุน
 
1. นางจิราภรณ์  ใจจ้อง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงนิชกานต์  นาคพัน
 
1. นางบุญแก้ว  เกิดความสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  นะวะกะ
 
1. นางวาสนา  จิตบุญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงสุรพิชญา  สามทอง
 
1. นางสุภนิต  วัฒนาสันติกุล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กหญิงมุทิตา  เสียมไหม
 
1. นางสาววันดี  เสียมไหม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงญาตาวีดา  บัวแดง
2. เด็กชายนพณัช  สากุล
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ต้องกระโทก
 
1. นางถนอมรัตน์  ย่องซื่อ
2. นางสาวผาทิพย์  มันตรัฐกรรม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงปรารถนา  ผ่อนย่อง
2. เด็กหญิงพรสินี  ขุนอินทร
3. เด็กหญิงอริยา  เอี่ยนเหล็ง
 
1. นางจิราภรณ์  ใจจ้อง
2. นางปรีชาวรรณ  นานช้า
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายพงศกร  ช่วยนวน
2. เด็กหญิงภัทรพร  ชูจำ
3. เด็กชายเอกชัย  ชูช่วย
 
1. นางบุญแก้ว  เกิดความสุข
2. นางอัจฉรา  วิโรจน์ศิริ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงวริศรา  ช่วยพันธ์
2. เด็กหญิงวริษฐา  ช่วยพันธ์
 
1. นางชุติมา  ภักดี
2. นางเปรมใจ  เจียมจราพันธ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงปารณัท  วงศ์น้อย
2. เด็กหญิงอัญชิตา  หนูวงศ์
 
1. นางบุญแก้ว  เกิดความสุข
2. นางสุรีรัตน์  เที่ยงธรรม
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดเลา 1. เด็กชายสุทธิ์ประเสริฐ  รัตนพันธ์
 
1. นางอทิยา  รักษารักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายจาฏุพัจน์  สู่คง
 
1. นางสาวสุพร  พละบุญ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยก 1. เด็กหญิงลักษมี  เอียดตรง
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ขาวดี
3. เด็กชายฮัยดัช  ชายทุ่ย
 
1. นางสมใจ  เสียมใหม
2. นางสุกัลยา  เวชสิทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทิพเศษ
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  เนาว์ไพร
3. เด็กหญิงผกามาศ  ผ่าพลู
 
1. นายธีรศานติ์  กาญจนศรีเมฆ
2. นางเจริญศรี  จิราโชติเดชากูร
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ปักษี
2. เด็กหญิงพิชยดา  มุ่งหมาย
3. เด็กหญิงอัญชิตา  ชูศาลา
 
1. นางจิราภรณ์  สงบดี
2. นายชัชชัย  ชัยริน
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงกัญจนพร  คงพัฒน์
2. เด็กหญิงพิชชา  สีสุข
3. เด็กหญิงสุภาพร  ครุประทีป
 
1. นางวัชรี  เหลืออ้น
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ลิบน้อย
2. เด็กหญิงสุนันทินี  กาญจนพรหม
 
1. นางเบญญารัต  นวลนิล
2. นางอุบล  คงสม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กชายธันยเทพ  สังข์ทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นพวงศ์
 
1. นางพรทิพย์์  สุภาพ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์
 
1. นายอาริยะ  ดำช่วย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 (วัดทุ่งหวัง) 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ไชยมนตรี
 
1. นางจุฑารัตน์  โสภณพลศาล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงพรลภัส  ไกรเทพ
 
1. นางเสริมสิริ  แดงนวล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชูจักร
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ชูปลอด
3. เด็กหญิงตรีชฎา  แก้วลาย
 
1. นางอุบลวรรณ  กัญจนโรจน์
2. นางสาวจิราวรรณ  เก่งกั้ว
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายคฑาวุธ  คงยิ้ม
2. เด็กหญิงจันทรา  เพชรฤทธิ์
3. เด็กชายชวัลวิทย์  สังแก้ว
 
1. นายวันชัย  เพชรรัตน์
2. นางบุษบา  เพชรรัตน์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กหญิงสโรชา  เมฆฉาย
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  โดยประสงค์
3. เด็กหญิงอนรรฆสุดา  แซ่พู่
 
1. นายบรรลือ  หนูสีคง
2. นางอภันตรี  รักษศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ชื่นบาน
2. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เชื้อชายเลิศ
3. เด็กหญิงภัทรวลัย  เชื้อชายเลิศ
 
1. นางอำนวย  เหมไพศาลพิพัฒน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายกฤษกร  มณีโชติ
2. เด็กชายพีรณัฐ  ช่วยแจ้ง
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  นันทขว้าง
 
1. นางสาวกมลรัตน์  นิ่มละมัย
2. นางสาวสุภาวรรณ  เพียรดี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  หอมหวล
2. นางสาวพรรณวลี  เสลา
3. นางสาวอติทยา  เจริญฤทธิ์
 
1. นางสาวสิรินันท์  เผือกละม้าย
2. นายพุฒิสรรค์  อนุกูลพันธ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในควน 1. เด็กหญิงซอฟีหย๊ะ  และตี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  เดชอารัญ
3. เด็กหญิงอุมาพร  ชูแก้ว
 
1. นางธนัชชา  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวศิริรัตน์  สังขาว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. นายธนัญธร  แก้วท่าแค
2. นางสาววิมลรัตน์  มุขศรี
3. นางสาวอภิญญา  ส่งช่วย
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เพชรแก้ว
2. นางสกาวเดือน  ประสาร
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิพย์รัตน์วิทยา 1. เด็กชายตนุเชษฐ์  พลอยเพชรงาม
2. เด็กชายธนากร  รอดสุด
 
1. นางสาวอรพร  จรอนันต์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายณฐพัฒน์  สุรกุล
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  เมืองสิ้น
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล 1. เด็กชายศักรินทร์  เกลี้ยงสงค์
2. เด็กชายหัตสนัย  สุขรัตน์
 
1. นายอนันต์  หมื่นอะเส็ม
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล 1. เด็กชายจิรภัทร  จ่าวิสูตร
2. เด็กชายวรินทร  ชุ่มชื่น
 
1. นายประภาศ  ฤทธิเดช
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากปรน 1. เด็กชายกิตตินันท์  หนูทอง
2. เด็กชายสิทธินนท์  รัตนะ
 
1. นายเกียรติศักดิ์  เอ้งฉ้วน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กชายธนัยชนก  กังแฮ
2. เด็กชายพานเพชร  เจริญฤทธิ์
 
1. นางสาวสิรินันท์  เผือกละม้าย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กชายจารุกิตต์  พรหมคล้าย
2. เด็กชายณัฐพล  นิลลออ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์   เสียมไหม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายจักริน  อินทองมาก
2. เด็กชายพชรพล  พงษา
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  เตี้ยนซี่
4. เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรหวน
5. เด็กหญิงโศรดา  ไข่รอด
 
1. นางสุภาวดี  แสงจันทร์
2. นางสาวอมรรัตน์  คเชนทร์ภักดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงญรินดา  พรรษาคร
2. เด็กหญิงทาริกา  จิตรเพชร
3. เด็กหญิงปิยาภัทร  เส้งขาว
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีจันทร์
5. เด็กหญิงโมนา  ปรังเจะ
 
1. นางชุลีภรณ์  นาคช่วย
2. นางอุไรวรรณ  จันทร์สว่าง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงปฏิมากร  น้ำแก้ว
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  น้ำแก้ว
3. เด็กหญิงอริสรา  กลางวัง
4. เด็กหญิงอัจฉราวดี  เดโชศาสตร์
5. เด็กหญิงเกตสรา  ทองโอ
 
1. นางสาวชนกานต์  อินทร์มาก
2. นางบุญแก้ว  เกิดความสุข
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงกฤติกา  อังเชย
2. เด็กหญิงกฤษณา  สังข์จันทร์
3. เด็กหญิงชนกนันท์  ทิ้งเหม
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เลี่ยนยงค์
5. เด็กหญิงศิโรรัตน์  บุญรัตน์
 
1. นางวรรณา  จันทร์สถาพร
2. นางศิริพรรณ  เกลี้ยงทอง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกชมน  พากเพียร
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ควนวิไล
3. เด็กหญิงพรรณวิภา  กล้างาม
4. เด็กหญิงสิรินทิพย์  ปานสิทธิ์
5. เด็กหญิงโสภิดา  จันสุข
 
1. นางพรเพ็ญ  ชูหลิน
2. นางสุรีย์  คำนวน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กชายธนพล  แก้วเล็ก
2. เด็กหญิงสิรารมย์  รอดถนน
3. เด็กชายสุวิชา  ไทยดี
4. เด็กหญิงอนงค์  ทองคำ
5. เด็กชายอิสมา   แส้ส้อง
 
1. นางสุภาภร  แสงผะกาย
2. นางสุพิศ  นิธิวรนันท์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เพียรมิตร
2. เด็กหญิงรินลณี  นกแก้ว
3. เด็กหญิงสุชาณี  สงไข
4. เด็กหญิงสุรัยญา  เจริญฤทธิ์
5. เด็กหญิงอรกมล  หมวดสังข์
 
1. นายบุญเหลือ  ชายภักตร์
2. นางสาวอาทิตยา  ชัยวิชิต
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  นุชม่วง
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ช่วยนวน
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเรือน
4. เด็กชายสายชล  ส่งแสง
5. เด็กชายเดชาวัสส์  กาญจนาสุวรรณ
 
1. นางสาวชนิตา  ดำปิน
2. นางสาวจิราณี  เป็นสุข
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูทองแก้ว
2. เด็กชายกานต์ชนะ  ทองบุญ
3. เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เกตุ
4. เด็กหญิงจิรัชญา  คู่วงศ์ไพศาล
5. เด็กหญิงณิชาดา  ตันติบรรพกุล
6. เด็กหญิงดากานดา  สิทธิชัย
7. เด็กหญิงธนัชญา  ทองเพิ่ม
8. เด็กชายธีรเทพ  สาเหล้
9. เด็กหญิงนภัทธิญา  รักษ์งาม
10. เด็กหญิงนาถินี  ล้วนเส่้ง
11. เด็กชายนิติภูมิ  พัฒน์ทอง
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  โฟฉิว
13. เด็กหญิงปวริศา  ตันติวรนิต
14. เด็กหญิงมนสิชา  ยั่งยืน
15. เด็กชายวราทิตย์  จันทราวรวิทย์
16. เด็กชายอัครกิตติ์  ธนโชคบุญญรัสมิ์
17. เด็กชายอัครวิชญ์  กัญกาญจนะ
18. เด็กหญิงอาริตา  จิโสะ
19. เด็กหญิงเปมิกา  เอี่ยนเหล็ง
20. เด็กหญิงเพ็ญสินี  สันติไชยกุล
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ม่วงแก้ว
2. นางกิติกานต์  พลรส
3. นางสาวสุภาภรณ์  สาวะดี
4. นางสาวจันทรัศม์  บุญมาศ
5. นางสุนทรี  ทับเที่ยง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายกนกศักดิ์  ทองเอียบ
2. เด็กหญิงกรวีร์  เสนาคำ
3. เด็กชายคณิศร  เพชรชู
4. เด็กหญิงฉัตรชฎา  นุ่นขาว
5. เด็กชายชนาธิป  อินทรอนันท์
6. เด็กชายชาญวิทย์  บัวบาน
7. เด็กหญิงต้องตา  พลพระ
8. เด็กหญิงปรุงชนัญ  ตุลาทอง
9. เด็กชายปัณณวรรธ  ชนาชน
10. เด็กชายปุญญพัฒน์  ขาวดี
11. เด็กหญิงพิชชานันท์  คงหยู
12. เด็กหญิงพิมรติ  นันทวงค์
13. เด็กชายพีรณัฐ  พลัดพริ่ง
14. เด็กชายภาณุวิชญ์  หล่อสุพรรณพร
15. เด็กชายสิรภพ  จันทร์ดี
16. เด็กหญิงสิริมา  หนูเอี่ยม
17. เด็กหญิงสิริยากร  จำปา
18. เด็กหญิงหทัยชนก  ศรีสมบัติ
19. เด็กชายอธิษฐ์  วงค์อำไพพิสิฐ
20. เด็กหญิงเกณิกา  จิตรละเอียด
 
1. นางสาวนิภาพร  เพ็งจิตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  สาวะดี
3. นางสาวจันทรัสม์  บุญมาศ
4. นางกิติกานต์  พลรส
5. นางสาวนิรนุช  กลิ่นเพชร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงชญาดา  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาวสุนทรี  ทับเที่ยง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงมิ่งฟ้า  เพทาย
 
1. นางสุนทรี  ทับเที่ยง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงปุณิกา  มหาธนิษกุล
2. เด็กชายพีรวัส  ช่วยแจ้ง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  สาวะดี
2. นางสาวนิภาพร  เพ็งจิตร
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กชายจืตกร  นพวงศ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญโยดม
 
1. นางวัลลิมา  สงสุวรรณ์
2. นางจิราพรรณ  เพ่งพิศ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  แก้วเพ็ง
2. เด็กชายวีรภัทร  ปานนิล
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  ร่มคำ
2. นางชฎาพร  ผลาญไกรเพชร
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   อภัยพงศ์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์   อภัยพงศ์
3. เด็กหญิงจินตนา   ละเอียดการ
4. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   แก้วเพ็ง
5. เด็กหญิงญาดา   พลผอม
6. เด็กหญิงนันท์นภัส   รอดรักษ์
7. เด็กหญิงนิตยา   ชัยภักดี
8. เด็กหญิงปัญญาศิริ   แป้นน้อย
9. เด็กหญิงสุดฤทัย   สุขคุ้ม
10. เด็กหญิงสุดารัตน์   พุทธรักษ์
 
1. นายบุญเลิศ   เพชรทองขาว
2. นางชนากานต์   เลิศพยัคฆรัตน์
3. นางสาวปิยวดี  อินทรโยธา
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงจริพรรณ์  กิ้มแก้ว
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปราบโรค
3. เด็กหญิงณิชกานต์  หนูบัณฑิต
4. เด็กหญิงปวริศา  ศรีประสิทธิ์
5. เด็กหญิงพรพิมล  พิพัฒน์
6. เด็กหญิงรัตติกาล  พุทธรักษ์
7. เด็กหญิงสุพัชชา  ชัยสงคราม
8. เด็กหญิงอนุธิดา  ขาวสังข์
9. เด็กหญิงเกศวรินทร์  แต้มเฒ่า
10. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ชัยเพชร
 
1. นางชนากานต์  เลิศพยัคฆรัตน์
2. นายบุญเลิศ  เพชรทองขาว
3. นางสาวปิยวดี  อินทรโยธา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 1. เด็กชายชนมภูมิ  ทองหนัน
2. เด็กชายธนภัทร  ปิ่นใจ
3. เด็กชายธวัชชัย   สินไชย
4. เด็กชายปัญญาพล  พรามแผลง
5. เด็กชายพรรณกร  หมัดเจริญ
6. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  เพชรสุทธิ์
7. เด็กชายภาณุวัฒน์   เดชนุ้ย
8. เด็กชายภาณุเดช  ซุ่นกิจ
9. เด็กชายวรายุทธิ์  แน่นแผน
10. เด็กชายศิริวัฒน์   วู่นา
11. เด็กชายศิวกร  รัมนา
12. เด็กชายศุภกร  คำจร
13. เด็กชายสุทธิกานต์  บุญนวน
14. เด็กชายเจียระไน  ลุงคำ
15. เด็กชายเอกนรา   จันทร์ส่องแสง
 
1. นายชยังกูร  ศรีนันท์
2. นางสาวอารีย์  ชายเกตุ
3. นางสาวพัชริดา  ช่วยจำนงค์
4. นางสิริวรรณ  สัมประทาน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พลสิทธิ์
2. เด็กชายอัมรินทร์  แก้วบุญ
 
1. นายภิญโญ  ผิวเหลือง
2. นางสมเพียร  ผิวเหลือง
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายชาญณรงค์  จันทร์ด้วง
2. เด็กหญิงเกตุแก้ว  ชูแทน
 
1. นายวันชัย  เพชรรัตน์
2. นางบุษบา  เพชรรัตน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชวด 1. เด็กชายวงศพัทธ์  ขวัญนิมิตร
 
1. นายเอกทัศน์   เดชอรัญ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  ไกรเทพ
 
1. นางสาวดวงหทัย  อุทัยวรรณพร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  เจือกโว้น
 
1. นายเอกรินทร์  ถิ่นนา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงสิดารัศมิ์   คชวงค์
 
1. นายพรเทพ   ช่วยด้วง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายวุฒิชัย  สุดเดช
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงชุติมน  ช่วยชะนะ
 
1. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กชายชัยชนม์  จิตรา
 
1. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 1. เด็กหญิงกวินทรา  สุขลิ้ม
2. เด็กหญิงณิชกานต์  สมจริง
 
1. นางอัญชลี  ถิ่นนา
2. นางประณีต  อึ่งทอง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ควนวิไล
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทรัพย์อุปการ
 
1. นางอัญชลี  ถิ่นนา
2. นางประณีต  อึ่งทอง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายณัฐกร  หอยสังข์
2. นางสาวสุทธิดา  คงเอียด
 
1. นายอาคม  ดำปิน
2. นางผกามาศ  ดำปิน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายศิริเดช  บัวจันทร์
 
1. นางผกามาศ  ดำปิน
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ทองคำแทน
2. เด็กชายวุฒิภัทร  เกสโร
3. เด็กชายสรวิศ  ง่วนสน
 
1. นายธีรยุทธ  บริพันธ์
2. นางนันทพร  คีรีรัตน์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 1. เด็กชายกานต์ดนัย  แก้วเกิด
2. เด็กชายปุณยวีร์  สากียะเสถียร
3. เด็กชายศุภกร  แสงอาทิตย์
 
1. นายอภิษฐา  ทองพราว
2. นางสายใหม่  เพ็ชรสุทธิ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่พั่ง
2. เด็กชายขจรภพ  กั้นฉ่อง
3. เด็กชายมนัส  บัวเพ็ชร
 
1. นายธเนศ  จำเนียรกิจ
2. นางสาวศิราวรรณ  คงแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตรีรัตนพันธ์
 
1. นางสาวสุณิษา  พิชัยรัตน์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กชายณัฐกานต์  อุ่ยสุ่ย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลรัตน์  ปลอดขาว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงสิรีธร  ฤทธิ์เดชา
 
1. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงวริศรา  ชัยภักดี
 
1. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุกานดา  นาศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลรัตน์  ปลอดขาว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ
 
1. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กหญิงภัทราภา   รักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์   เสริมวิฑูรย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายชานน  พรมเพ็ชร
 
1. นายสมพล  มีพฤกษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กหญิงพิริษา  รอดถนน
2. เด็กหญิงวริศรา  ชัยภักดี
3. เด็กชายวัชรพล  รองเดช
4. เด็กหญิงศิรินาฏ  ยงกิจ
5. เด็กหญิงสิรีธร  ฤทธิ์เดชา
6. เด็กชายอติรุจ  ควนวิไล
7. เด็กหญิงอัญชิสา  กังแฮ
8. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีนิ่ม
9. เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ
 
1. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
2. นายคมกฤช  ทิพย์ศรี
3. นางศมลวรรณ  เชาว์ทวี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กชายกิตติธร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงพิริษา  รอดถนน
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะวัฒน์
4. เด็กชายวรศักดิ์  บุษบรรณ์
5. เด็กหญิงวริศรา  ชัยภักดี
6. เด็กชายวัชรพล  รองเดช
7. เด็กชายวุฒิพงศ์  บริรักษ์พัฒนกุล
8. เด็กหญิงศิรินาฏ  ยงกิจ
9. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณรัตน์
10. เด็กหญิงสิรีธร  ฤทธิ์เดชา
11. เด็กชายอติรุจ  ควนวิไล
12. เด็กหญิงอัญชิสา  กังแฮ
13. เด็กหญิงเจนสุดา  อ่อนหวาน
14. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีนิ่ม
15. เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ
 
1. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
2. นายคมกฤช  ทิพย์ศรี
3. นางศมลวรรณ  เชาว์ทวี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายกิติพงษ์  นวนเนื่อง
2. เด็กหญิงฐิตาภา  วิโสจสงคราม
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  ช่วยพันธ์
4. เด็กชายนัทธพงศ์  ดับพันธ์
5. เด็กชายพงศกร  เสือเอี่ยม
6. เด็กชายพงศกร  แก้งเพ็ง
7. เด็กชายวีรกร  อ่อนแก้ว
8. เด็กชายวุฒิพงศ์  นนทรักษ์
9. เด็กชายศรายุทธ  ชุมคง
10. เด็กชายสิปปกรณ์  ชุมพล
11. เด็กชายสุถาวร  ดิเส็ม
12. เด็กชายอัตตพล  พาราณะสี
13. เด็กชายอานนท์  ปานเม่ง
14. เด็กชายเจษฎา  นะวะกะ
15. เด็กชายเมธวิน  นางหลาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
2. นายมณฑล  คังฆะมโณ
3. นายชรินทร์  ณะสงค์
4. นางวรรณธิมา  ศรีรัตนพันธ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยวนโปะ 1. เด็กชายกิตติธร  ศรีสุข
2. เด็กหญิงพิริษา  รอดถนน
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  ปิยะวัฒน์
4. เด็กหญิงวริศรา  ชัยภักดี
5. เด็กชายวัชรพล  รองเดช
6. เด็กชายวุฒิพงศ์  บริรักษ์พัฒนกุล
7. เด็กหญิงศุภรัตน์  สุวรรณรัตน์
8. เด็กหญิงสิรีธร  ฤทธิ์เดชา
9. เด็กชายอติรุจ  ควนวิไล
10. เด็กหญิงเจนสุดา  อ่อนหวาน
11. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศรีนิ่ม
12. เด็กหญิงโยษิตา  วัฒนาสิริ
 
1. นางสาวสุพัตรา  หนูสุข
2. นายคมกฤช  ทิพย์ศรี
3. นางศมลวรรณ  เชาว์ทวี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  ชาตรีกุล
2. เด็กชายคฑาวุธ  หาสังข์
3. เด็กหญิงจันทวรรณ  เหมือนทอง
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  เสนี
5. เด็กหญิงตรีวิภา  เทพพิพิธ
6. เด็กชายทิวัตถ์  ซุ้นสั้น
7. เด็กชายธนาดล  ช่วยชู่
8. เด็กชายนนทกร  กลับเฒ่า
9. เด็กชายนนทการ  กลับเฒ่า
10. เด็กหญิงภัทรพิมพ์  ซุ้นสั้น
11. เด็กหญิงมลนภา  เขียดสุข
12. เด็กหญิงมาติกา  มะสุนี
13. เด็กชายวราวุฒิ  ซุ้มซ้อน
14. เด็กหญิงสลินทิพย์  เอียดจุ้ย
15. เด็กหญิงสุภัชฌา  แก้วสุทธิ์
16. เด็กชายอดิศักดิ์  พูลเกิด
17. เด็กชายอวิรุทธ์  เอียดจุ้ย
18. เด็กหญิงเกษมณี  จันแสง
19. เด็กชายเฉลิมพล  บุญช่วย
20. เด็กชายเทพฤทธิ์  สักภู่
 
1. นายโกเมศร์  อ่อนเกตุพล
2. นายประสิทธิ์  พลฤทธิ์
3. นางอารี  สุขมาก
4. นางสาวสุพรรณี  ชูคง
5. นางสาวพรพิมล  จางวาง
6. นางเยาวลักษณ์  ไชยมล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงชุลิตา  อิ่มเคียม
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นานอน
3. เด็กชายพีรวัฒน์  ลุนศรี
4. เด็กชายศุพรนุวัฒน์  ชูทอง
5. เด็กชายอินทัชปฑิต  บรรจงการ
 
1. นายอิสระ  หนูชู
2. นางมาลี  ราชภิรมย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงาม 1. เด็กชายบารมี  เอียดจุ้ย
 
1. นางณกมล  รอดคืน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายศรายุทธ  ชุมคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  จูห้อง
 
1. นายประยุกต์  เซ้งซ่องกุุ่น
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กหญิงศาวิตา  จันทร์ฝาก
 
1. นางปริชญา  ผลบุญ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายอลงกรณ์  พลอินทร์
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กชายธนภัทร  โพธิกุล
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 1. เด็กหญิงปวริศา  พ่วงพูล
 
1. นางสาวศรีจันทร์  เพชรดี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เดชนุ้ย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 1. เด็กชายคณิน  เพ็งเล็ง
 
1. นายบุญชัย  บุญญา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายศรายุทธ  ชุมคง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์  เสริมวิฑูรย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงเรียงร้อย  ราชบุรี
 
1. นางสาวบังอร  จิตรา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงพิริยาพร  แก้วกล้า
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   หย้งแก้ว
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรงาม 1. เด็กชายบารมี  เอียดจุ้ย
 
1. นางสุนีย์  พันธุ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายนนทกานต์  ทิพอักษร
 
1. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์วิเชียรชัย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สหกิต
 
1. นางสาวกรเกษ  หยงสตาร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กหญิงศาวิตา  จันทร์ฝาก
 
1. นางปริชญา  ผลบุญ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกมลชนก  คงแสง
2. เด็กหญิงกรกนก  คงแสง
3. เด็กชายกฤษณะ  ขันธ์ทอง
4. เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์
5. เด็กหญิงกุสุมา  หนูหวาน
6. เด็กหญิงจันทรวดี  เอียดชะตา
7. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวมาก
8. เด็กหญิงณัฐมน  หนูดำ
9. เด็กหญิงณิชกมล  กัณธสุวรรณ
10. เด็กหญิงตรีทิพย์  เกตดำ
11. เด็กชายทเมศรัช  ผลถาวรกุลชัย
12. เด็กหญิงธนัชชา  ศรีนคร
13. เด็กหญิงธนาพร  ขันตี
14. เด็กชายธนาวุฒิ  มงคุณ
15. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จันทร์เมือง
16. เด็กชายธีธัช  สิทธิเดช
17. เด็กหญิงนฤลดา  พุทธศิริ
18. เด็กหญิงนัทธมน  บุญเดช
19. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเดช
20. เด็กชายปฏิพัทธ์  ษัฏเสน
21. เด็กชายปัญญพนต์  แก้วเพ็ง
22. เด็กหญิงพชรพร  สมสงค์
23. เด็กหญิงพนิตนันท์  ฉิมเพชร
24. เด็กหญิงพรไพลิน  สงแก้ว
25. เด็กหญิงพัฒน์ศิรินทร์  อภัยรัตน์
26. เด็กชายพิชญูุตม์  ขำแก้ว
27. เด็กชายภูธนะ  นกศรีแก้ว
28. เด็กชายมหรรณพ  ศรีนารักษ์
29. เด็กชายรุ่งภพ  ทองคนทา
30. เด็กชายวชิรพงษ์  จันแย้ม
31. เด็กหญิงศิริปัญญา  ซื้อจ้าง
32. เด็กหญิงสุคนธา  กลับรักษ์
33. เด็กชายสุภกิณห์  กิ่งพะโยม
34. เด็กหญิงสุภนิดา  เสียมไหม
35. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ปานชู
36. เด็กชายอรรถพล  ขวัญแก้ว
37. เด็กหญิงอวิกา  เต็งรัง
38. เด็กหญิงเกษแก้ว  สราญชื่น
39. เด็กหญิงโชติกา  เริ่มอรุณรอง
40. เด็กหญิงไคริกา  หาญเชิงชัย
 
1. นายสนั่น  ลำยอง
2. นายประยูร  อุ้ยใจดี
3. นายพร  ศรีสุวรรณ
4. นายสรรเพชญ  พิธีการ
5. นางวิภา  มโนรา
6. นางดวงจันทร์  รัตนแคล้ว
7. นางวีรนุช  ธรรมวัฒน์
8. นางนิตยา  รำไพรุจิพงศ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล3 (บ้านนาตาล่วง) 1. เด็กชายจิรพนธ์  แซ่เจียม
2. เด็กหญิงณัฐฐา  นวลโข้ย
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทวีสุวรรณ์
4. เด็กชายณัฐพงศ์  คงดี
5. เด็กชายตันติกร  คงยิ้ม
6. เด็กชายธนกฤต  มงคล
7. เด็กหญิงพีรยา  เกื้อเมือง
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  แก้วกล้า
9. เด็กชายศตวรรษ  ลุ้งใหญ่
10. เด็กหญิงอจิรวดี  แก้วเซ่ง
 
1. นางณมน  กุลวริยากร
2. นางสาวธาริณี  เพชรขำ
3. นางอรพรรณ  บุญสุจริตกุล
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนยาง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลแสง
2. เด็กหญิงจันทกานต์   คงสิน
3. เด็กหญิงฉัตรสุดา  หมุนเวียน
4. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาวคง
5. เด็กหญิงนันทิตา  เต็งเฉี้ยง
6. เด็กหญิงปภานัน   หนูผัน
7. เด็กหญิงปัณฑิตา  เกลี้ยงเกลา
8. เด็กหญิงพีรยา  สุมะหิงพันธ์
9. เด็กหญิงอรพิมล   สังข์ทอง
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  รมย์ทอง
11. เด็กหญิงอินทิพร  แก้วเล็ก
12. เด็กหญิงแก้วตา  ไกรเทพ
 
1. นางกาญจนา  ชูเกิด
2. นางขนิษฐา  นาคพล
3. นายจตุพร  เนียมชู
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเป็ด 1. นางสาวฑุลิกา  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงตวงพร  นวนจันทร์
3. เด็กหญิงธราทิพย์  หนูพันธ์
4. เด็กหญิงนพมาศ  คะเชนทร์
5. นางสาวนุชนี  สังข์ขาว
6. เด็กหญิงปองกานต์  เพชรขัน
7. เด็กหญิงมนทิรา  ชิตจันทร์
8. เด็กหญิงรุธิรา  บุญเวช
9. เด็กหญิงวิภาวินี  หลังบุเตะ
10. เด็กหญิงวิยะดา  พลวัฒน์
11. นางสาวสุธิมา  ทองขวิด
12. เด็กหญิงเจนจิรา  คล่องดี
 
1. นางกาญจนา  พลสังข์
2. นางสาววิลาวัลย์  แก้ววิเชียร
3. นางสาวธัญญารัตน์  ทองมา
4. นางสาวผิวเดือน  หลงเส็ง
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโหละคล้า 1. เด็กหญิงนริศรา  แป้นไทย
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญโยดม
3. เด็กหญิงพิมนกานต์  สงสุวรรณ
4. เด็กหญิงมัณฑนา  เพ็งผอม
5. เด็กหญิงวราพร  จันทร์คง
6. เด็กหญิงสุกานดา  วงศ์ชู
7. เด็กหญิงสโรชา  นวลขำ
8. เด็กหญิงอลิษา  เพ็งผอม
 
1. นางลักขณา  นันทวงค์
2. นางสุนทรี  ศรีพล
3. นางพรรณนิภา  ไพรัตน์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  จันด้วง
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เอกวิลัย
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ทองคง
4. เด็กหญิงพิชชาพร  จำปา
5. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ใจบุญ
6. เด็กหญิงมัณฑนา  แสนเวียง
7. เด็กหญิงศิรดา  บุญโยดม
8. เด็กหญิงสุณัฏฐา  แดงเอียด
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวกีรติ  รามรังสฤษฎิ์
3. นางสาววิริยา  บุระคร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ใจชื้น
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ฉิมเพชร์
3. เด็กหญิงณัฐชา  ทองลิ้ม
4. เด็กหญิงณิชา  เพ็ชรขัน
5. เด็กหญิงทิชาพร  จันด้วง
6. เด็กหญิงพิชญาภัค  บุญมี
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาสลับ
8. เด็กหญิงลดาวัลย์  มนตรี
9. เด็กหญิงศุภิสรา  ชลศิริพงษ์
10. เด็กหญิงอริษา  พงศ์ทองเมือง
11. เด็กหญิงอันจิดา  ยิ้วเหี้ยง
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  แสงเวียง
 
1. นายกิติติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวกีรติ  รามรังสฤษฎิ์
3. นางสาววิริยา  บุระคร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กหญิงกิตติมา  ชูโชติ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เพ็ชรประสิทธิ์
3. เด็กหญิงชาลิสา  ช่วยพันธ์
4. เด็กหญิงบัวชมพู  เครือเตียว
5. เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วลาย
6. เด็กหญิงภูมริน  เขียดแก้ว
7. เด็กหญิงรัญชิดา  โรจน์ชัยนิธิ
8. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญมี
9. เด็กหญิงเนติมา  ด้วงสุข
 
1. นายกิตติ์ธเนศ  ล้ำเลิศอภิกิตติ์
2. นางสาวกีรติ  รามรังสฤษฎิ์
3. นางสาววิริยา  บุระคร
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายณัฏฐ์เดช  คืนตัก
2. เด็กชายธนกฤต  กองข้าวเรียม
3. เด็กชายพงศ์ภัค  จันทร์คง
4. เด็กชายวรวุฒิ  สุขลิ้ม
5. เด็กชายวรากร  จิตรหลัง
 
1. นายชาญณรงค์  คงปรือ
2. นายกมลภพ  น้ำแก้ว
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายปวีณวัช  นิ่มวุ่น
2. เด็กหญิงมานิตา  สายจิตรื่น
 
1. นายชาญณรงค์  คงปรือ
2. นางสาวสุณิษา  พิชัยรัตน์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงภวรัญชน์  โกวิททวิพัฒน์
 
1. นายพงศ์พัฒน์  ข่ายม่าน
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางยาง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  จำปา
2. เด็กชายชัยภัทร  ขวัญเมือง
3. เด็กชายดนุสรรค์  อ่อนสนิท
4. เด็กชายนนท์ธวัช  พรหมศักดิ์
5. เด็กชายมนัสวี  ฉุ้นย่อง
6. เด็กชายสิปปสิชญ์  หมวดใหม่
 
1. นายวิชัย  สัมพันธรัตน์
2. นางกรศิรัตน์  แต้มประสิทธิ์
3. นางกรศิรัตน์  แต้มประสิทธิ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยา 1. เด็กชายธนกฤติ  แก้วพิทักษ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กชายธีรเดช  ศรีเกตุ
4. เด็กชายพิชานันท์  รอดคงที่
5. เด็กชายรัชชานนท์  ด้วนราม
6. เด็กชายอธิชา  ซ่อนขำ
 
1. นายประพจน์  เสียมไหม
2. นายศราวุธ  ทองโอ
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กชายคลังบดินทร์  ซำฮกตั้น
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  ทองเหมือน
3. เด็กหญิงนันทิกานต์  ปิ่นทองพันธ์
4. เด็กชายนิพพิชฌน์  มาเง้า
5. เด็กหญิงบุษรา  แก้วชู
6. เด็กหญิงปทุมวดี  พัฒนาโคกเคียน
7. เด็กหญิงวนิศา  ธัญญาอุดมสิน
8. เด็กชายสิปปนันทร์  ยิ่งขจร
9. เด็กหญิงอรปรียา  ใจบุญ
10. เด็กชายเศรษฐวิชญ์  รักษารัก
 
1. นางสาวนฤมล  รอดสุด
2. นางสาวฐิติมา  มุสิกะพันธ์
3. นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนปริง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิ์จันทร์
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  แก้วประสม
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชิตชลธาร
4. เด็กชายณัฐพงศ์  อ้นชู
5. เด็กหญิงธนพร  เมืองแก้ว
6. เด็กหญิงธัญชนก   ชิตชลธาร
7. เด็กหญิงพรนิภา  ศรีพล
8. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  โพธิ์จันทร์
9. เด็กหญิงวันวิสาข์  ประกอบธรรม
10. เด็กหญิงสมใจ  ทองระหมาน
 
1. นางสุภาภร  แสงผะกาย
2. นางปราณี  จริงจิตร
3. นางสุพิศ  นิธิวรนันท์
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 1. เด็กหญิงมนัสชนันท์  รองเดช
2. เด็กหญิงสุนิสา  แก้วพิทักษ์
3. เด็กหญิงไอยลดา  ฤทธิ์หมุน
 
1. นางสาวชุษณา  นัครา
2. นางวิภาวรรณ  สมจริง
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งเรืองรัตน์
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  อภัยพงศ์
3. เด็กหญิงสาธิณี  กังแฮ
 
1. นางฉลวย  อ่อนคง
2. นายพรเทพ  ช่วยด้วง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  หลงกลาง
2. เด็กหญิงวิภาดา  จิโสะ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รอดสุด
 
1. นางวจีนุช  เพชรอาวุธ
2. นางสาลี  สง่า
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงกชนันท์  ชุมฤทธิ์
2. เด็กหญิงชญาดา  สวัสดิปาณี
 
1. นางธันย์ชนก  แอนโทรบัส
2. นางสาวสายพิณ  ศรีบุญคง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงมนต์ธิดา  ขาวสังข์
 
1. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
2. นายยุทธพล  น้ำเยื้อง
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายจตุพล  วิโสจสงคราม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  ผดุงศักดิ์
 
1. นางสิริพัชร์  บุญกราน
2. นางสาวกฤดารัตน์  อัษฎายุทธเมธี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงกมลชนก  บุญเลิศวรกุล
2. เด็กชายอังค์กร  เพชรอุบล
 
1. นายปวร  ทองบัว
2. นายไนยชน  ผลทอง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กหญิงมณีนุช   ชัยชนะ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองแสงแก้ว
 
1. นางสุภาณี  ไกรเทพ
2. นายสมพร  สุทธิยาภรณ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตรัง 1. เด็กหญิงวริศรา  จุ้ยเริก
2. เด็กหญิงสิตานัน  สุวรรณศรี
 
1. นางศศิวิมล  ดาวังปา
2. นางสาวสุดารัตน์  สมาธิ
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิพัง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ชัยศิริ
2. เด็กหญิงศิลินดา  หาบสา
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ณ พัทลุง
2. นางสาวจันทร์สุดา  ธีระกุลพิศุทธิ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานิน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ผอมเขียว
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ดำทับ
 
1. นางสาวสุลาวัลย์  ดำยศ
2. นายวิวัฒน์  ศรีไตรรัตน์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กหญิงกฤติธีรา  จิตรใจภักดิ์
2. เด็กหญิงสุรัตนทิพย์  พรมเพ็ชร์
 
1. นายเอกพงษ์  โสภณพลศาล
2. นายปรัชญา  อินทรักเดช
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. นายธนิน  เพชรบุญ
2. เด็กชายธีรภัทร  สมาธิ
 
1. นางสาวสุคนธา  เพชรศิริ
2. นางสาวสุภัสสร  เทพดี
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสีนวล 1. เด็กชายคงกฤษ  พิมสวัสดิ์
2. เด็กชายพัทธพงศ์  ชัยชนะ
3. เด็กชายวีรพันธ์  ทองนวล
 
1. นายอนุสรณ์  จิตบุญ
2. นายยุทธพล  น้ำเยื้อง
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 80.76 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1. เด็กชายกฤตเมธ  หนูฉ้ง
2. เด็กชายพิทยา  ดำสี
3. เด็กชายศรุต  ศักดิ์วรรณศิริ
 
1. นายปรัชญา  อินทรักเดช
2. นายเอกพงษ์  โสภณพลศาล
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายชนกนันท์  ธรรมประดิษฐ์
2. เด็กชายธันวา  เชื้อสูงเนิน
3. เด็กชายสาธิน  แสงสินฉาย
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพญา 1. เด็กชายกรวิชญ์  คงผลาญ
2. เด็กชายณัฐธัญ  ประหายะ
3. เด็กชายธนภัทร  สินกัง
 
1. นางนงลักษณ์  ลิ้มสันติธรรม
2. นางกัญจน์กมล  เกาะกลาง
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายศรัณยู  เพ็งรัตนา
2. เด็กชายศิวกร  วิเชียรนรา
3. เด็กชายเดชณรงค์  สมาธิ
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน 1. เด็กชายธันวา  สมาธิ
2. เด็กชายนราวิชญ์  อินวัน
3. เด็กชายโรจกร  ง่วนสน
 
1. นายปัญญาโรจน์  เฮ่าฮู่เที่ยน
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล1 (สังขวิทย์) 1. เด็กชายจิรการ  ใจศิริ
2. เด็กชายมงคลชัย  ณ นคร
3. เด็กชายหัตชัย  สงประสม
 
1. นางนฤมล  เม่งช่วย
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 1. เด็กหญิงจิราพร   บัวแก้ว
2. เด็กหญิงพิมพิศา  เพ็งพิศ
3. เด็กหญิงโชติกา   เอียดเหล็น
 
1. นายธวัช   เปาะทอง
2. นางสมปอง   ดำเกาะ
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กชายนนทชัย  มัคคินทร
2. เด็กชายวิทวัฒน์  ชุมดี
3. นายสถาพร  ปัตตานี
 
1. นายบรรลือ  หนูสีคง
2. นางอภันตรี  รักษศรี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายปิยะกร  นาคบรรพ์
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ชำนาญเหนาะ
3. เด็กหญิงอาทิตติยา  วันชะเอม
 
1. นางกรรณิกา  คงเพ็ชร
2. นางนาตยา  ภัทราดูลย์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 1. นายจิรเมธ  เรืองรม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  หมุนเวียน
3. นายศุภกฤต  ชูสิงห์
 
1. นางสาวเพียงตะวัน  วิคบำเพิง
2. นางสาวสุภัสสร  เทพดี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   จิงภักดี
2. เด็กหญิงกานติมา   ข่ายม่าน
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา   อินทร์ทอง
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   บุญทิศ
5. เด็กหญิงพิมลนาฏ   รักษศรี
6. เด็กหญิงมานิดา   คงทองสังข์
 
1. นางสาวสิริพร   สุนทรนนท์
2. นางวนิดา   ฤทธิเดช
3. นางนงนุช    ช่วยเรือง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ทองดียิ่ง
2. เด็กชายชาติมงคล  เดชอารัน
3. เด็กหญิงตรีรัตน์  อินทกาล
4. เด็กหญิงนิรัชพร  สายนุ้ย
5. เด็กหญิงปฐมพร  สุทธิ
6. เด็กหญิงเนตรนภา  รัตนะ
 
1. นางสาวศิริภรณ์  เพชรแก้ว
2. นางรื่นฤดี  ตันประดิษฐ์
3. นางสาวอมรรัตน์  มงชู
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าบันได 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  หนูวงค์
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  สองพัง
3. เด็กหญิงอารียา  สว่างวัน
 
1. นางสาวเกตนิกา  ยาพันธ์
2. นายฐิติวัฒน์  ศรีวะบุตร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนานอน 1. เด็กชายกาวินทร์  นาคพันธ์
2. เด็กหญิงมัญชรี  ชูสังข์
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  แก่นจันทร์
 
1. นายสมโชค  ซุ่นอื้อ
2. นางมาลี  ราชภิรมย์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 1. เด็กชายวัชรพงศ์  รัตนะ
2. เด็กชายวิทธวัฒน์  รัตนะ
3. เด็กชายเนติวุฒิ  รัตนะ
 
1. นางวาสนา  ทองเหมือน
2. นายวิรุจ  ยิ่งกิจ
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 1. นางสาวชนินาถ  ทองดียิ่ง
2. นางสาววราภรณ์  ส่งช่วย
3. นางสาวสุภารัตน์  ธรรมสุทธิไพศาล
 
1. นายบรรลือ  หนูสีคง
2. นางอภันตรี  รักษศรี
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 1. เด็กหญิงณัฏฐิกานต์  นิลสะอาด
2. เด็กหญิงอารียา  เศรษฐสุข
3. เด็กหญิงเพชรดา  สิงห์อินทร์
 
1. นางวาสนา  ทองเหมือน
2. นางสาวดารณี  ตาแหลม
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 1. เด็กชายธนาธิป  นาแจ้ง
2. เด็กหญิงสุนันทา  ชูแก้ว
3. เด็กหญิงอัมพวัน   แก้วศรี
 
1. นางสุวดี  สุดรักษ์
2. นางสาวเนสินี  หยงสตาร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาป้อ 1. เด็กหญิงธาราภรณ์  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงธิดาภรณ์  พุฒเจริญ
3. เด็กหญิงประวีณา  หมันแหละ
 
1. นางนงลักษณ์  เกปัน
2. นางสาวฐิติพร  คงแย้ม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 1. เด็กหญิงพรอุมา  ช่วยเกลี้ยง
2. เด็กหญิงอรนุช  แซ่หลี
3. เด็กหญิงเนตรชนก  ชายภักตร์
 
1. นางสุวัลลี  วิญญัตติกุล
2. นางสาวปฐมรัตน์  ปักษี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางยาง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เยาว์ดำ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จำนงค์
3. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  พรหมศักดิ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ไทยกลาง
2. นางสุดารัตน์  อิดทิ้ง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทะเล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงปิลันธน์  สมชื่อ
3. เด็กหญิงย่ารอน๊ะ  หอยเขียว
 
1. นางสมจิตร  รงค์รัตน์
2. นางสาวนูรีต้า  ดนอารี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล5 (วัดควนขัน) 1. เด็กหญิงกัฐญารัตน์  เซ็นซูลี
2. เด็กหญิงจันทิรา  ง่วนสน
3. เด็กหญิงอริศรา  ศรีนคร
 
1. นางสาวอรุณศรี  สัมพันธรัตน์
2. นางสุภร  ทองขาว
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 1. เด็กหญิงพิมผกา  ขวัญเพชร
2. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ควนใต้
3. เด็กหญิงอภิชญา  หนูคราม
 
1. นางทัศนวรรณ  มักอาน
2. นางสาววิลาวัลย์  กันตังกุล
 
160 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงจันทรัช  แท่นมาก
2. เด็กหญิงจิดาภา   ฤทธิ์หมุน
3. เด็กหญิงฌีมากร  สุรชาติ
 
1. นางสาวขวัญหทัย  พัฒนโก
2. นางอุบลรัตน์  ชูทิพย์
 
161 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  พลผอม
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใจสมุทร
3. เด็กหญิงสิรินภา  ชำนาญเหนาะ
 
1. นางพัชรา  ชุติเดโช
2. นางสาวณัฐกานต์  โพชสาลี
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยก 1. เด็กชายพลฤทธิ์  สรรประเสริฐ
 
1. นางสาวมานิสา  สมหวัง
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กหญิงนัดดา  กลับวุ่น
 
1. นางสุมณฑา  หอยบาง
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยก 1. เด็กหญิงเปรมมิกา  เต้งเฉี้ยง
 
1. นางสุพรรษา  แข็งแรง
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 1. เด็กชายรัฐภูมิ  แก้วพิทักษ์
 
1. นางศิริพร  มัยรัตน์
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานิน 1. เด็กชายณัฐนันท์  เสนจันทร์
2. เด็กชายธีรเดช  โสะหาบ
3. เด็กชายสิทธา  เอ็มบุตร
 
1. นางสาวปิยะนุช  พวงทอง
2. นางสาวปุณยนุช  แก้วคอทอง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมาราม 1. เด็กชายนันทกร  อินวัง
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  กลับเฒ่า
3. เด็กชายอัณณพ  คงบัน
 
1. นางสุมณฑา  หอยบาง
2. นางจิรา  โจ้งจาบ
 
168 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กชายทนงศักดิ์  ทองย้อย
2. เด็กหญิงวัชรี  ประดิษฐ์
 
1. นายเอกรินทร์  พลวัฒน์
2. นายวิทยา  พรมสังข์
 
169 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายธีรพัฒน์   ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงปพิชญา    เพ้งหล้ง
 
1. นางทิพพสุคนธ์   กิติโกฬะ
2. นางสาวตรีสุธา    ตัญจะโร
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายนันร์ปวัน  เจะสา
 
1. นางสาวอโนชา  เจะสา
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 1. นายธนภัทร  ศิริพันธ์
 
1. นางศิริพร  มัยรัตน์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทรทอง 1. เด็กชายทิวานนท์  สุขอินทร์
 
1. นางประไพ  พรหมมี
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิพัง 1. เด็กชายปวริศร์  ปรังเจะ
 
1. นางเตือนใจ  หะหมาน
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนานิน 1. เด็กชายปิยพงศ์  ผอมเขียว
 
1. นางสาวสุวรรณา  สุวรรณเวช
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนหาน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางนพพร  กาญจนาทิพย์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 1. เด็กหญิงวัชรี  ประดิษฐ์
 
1. นางจันทรา  รักคำ
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 1. เด็กชายตะวัน  เกื้อเดช
 
1. นายเอกชัย  บูลการณ์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กหญิงดวงพร  สดวิไล
 
1. นางสาวอิงดาว  สาเหล้
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ขาวดี
 
1. นางชณิตา   คงด้วง
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดทรายทอง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  โวหาร
 
1. นางสาวอิงดาว  สาเหล้
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 1. เด็กชายภานุเดช  ณ สงคราม
 
1. นางจุติมา  จันทร์เกษ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าข้าม 1. เด็กหญิงกตาธิการ   เพ้งหล้ง
2. เด็กหญิงกาญจวีย์    จิตรเที่ยง
3. เด็กชายธรเทพณ์   ชูแสง
4. เด็กหญิงพราวรวี   ลักษณาวงศ์
5. เด็กหญิงอมิตา    แกสมาน
6. เด็กหญิงอารยา   จิตรเที่ยง
7. เด็กหญิงอาริยา    จิตรเที่ยง
 
1. นางสาวตรีสุธา    ตัญจะโร
2. นางสาวอรพรรณ  สารบัน
3. นางสาวปาริชาติ  คงสามารถวัฒนา
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กชายพรชัย  ยิ้มย่อง
2. เด็กชายสุรเดช  ลักษณะพริ้ม
3. เด็กชายไกรสร  ไชยมล
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองโรจน์
2. นายวิศณุ  ไชยแก้ว
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสมาน 1. เด็กชายณัฐพล  เพชรพรม
2. เด็กชายบัญญพนต์  ณ สม
3. เด็กชายสุรยุทธ  ไชยแก้ว
 
1. นางสาวนฤมล  รอดสุด
2. นางสาวฐิติมา  มุสิกะพันธ์
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  รักทอง
2. เด็กชายพรพิพัฒน์  แซ่หลี
3. เด็กชายวรเมธ  รังษี
 
1. นางอัมพา  ไชยหมาน
2. นายเวชยันต์  สรรพเศียร
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายศักรินทร์  รอดรัก
2. เด็กหญิงสุชาดา  นางแก้ว
 
1. นางอมรรัตน์  ชัยเพชร
2. นายสายันร์  สัตถาภรณ์
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลิพัง 1. เด็กชายศุภชัย  สุเหร็น
2. เด็กชายสิงหนาท  หลงขาว
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ณ พัทลุง
2. นางรวิกานต์  จิตเที่ยง
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง 1. เด็กชายชานนท์  เพชรขำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เรืองกิจชู
3. เด็กชายภูมินันท์  สำลีวงศ์
 
1. นายคมธัช  เสรีรักษ์
2. นางบัณฑิกา  สองสัญ
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 1. เด็กชายกรฤทธิ์  ภิรมย์
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เอียดตรง
3. เด็กชายอนวัช  โออินทร์
 
1. นางวาสนา  ทองเหมือน
2. นางสุรินทา  ช่วยชู