หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-trg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวจริน ปักษีโรงเรียนวิวัฒน์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปริศนา จริงจิตรโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
3. นางสาวพรณพิชญ์สินี ไชยภักดีโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางจันทิรา ฤทธิ์ชูโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธกรรมการ
5. นางสุจินต์ บูก๋งโรงเรียนบ้านย่านซื่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นายฉลอง ศาสนาอภิชาติโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะภรณ์ สุจิตราภรณ์โรงเรียนบ้านพรุจูดกรรมการ
3. นางจินดา กลัวผิดโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ไชยภักดีโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
5. นางกันยา อาจชอบการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นางทติยา เกื้อเดชโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
3. นางอภิญญารัตน์ วีระสุขโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ เครือจันทร์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นางปิ่นมณี ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา ราชเพ็ชรโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ คงชูศรีโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา สายทองแท้โรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางตรีธาทิพย์ ย่องซื่อโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางฉวี ยอดทองโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
3. นางสาวพรนภัส คงรักษ์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ บุญขันธ์โรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายกำจัด จังเม่งโรงเรียนบ้างบางสักประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิศา ภักดิ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางจินตนา ไชยกุลโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางจารุณี ทองแดงโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางสาววิมลพรรณ สังข์สุวรรณโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นายธนนนท์ ลดารัตน์โรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา จันตุดโรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการ
3. นางวาสนา ทองรอดโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
4. นางประดับ สิงห์แก้วโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
5. นางสาววรรณษา มุกดาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ บรรจงการโรงเรียนกมลศรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณี วงศ์พินิจโรงเรียนกมลศรีกรรมการ
3. นางจารุนันท์ จันย่องโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการ
4. นางสาวอธิษฐาน จิตรหลังโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
5. นางพรรณวลี ปรางดำโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุดคนึง อาจชอบการโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางนงนภัส ทับเที่ยงโรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
3. นางอัมพร หลีซี่โรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวเอกฤทัย พรหมณะโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ยอดยิ่งโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาววราห์ ศันสนะวีรกุลโรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการ
3. นายสง จันทร์สุขศรีโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
4. นางสาวสงบ ห่วงจริงโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามกรรมการ
5. นางเรณู กลั้งเนียมโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย เกิดภิบาลโรงเรียนบ้านป่ากอประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชุลี กาพย์เกิด โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางสุภาวนีย์ เตี้ยซี้โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางสาวธัญชนก จิตราโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นางลัดดา นิ่มกาญจนาโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางทิพวรรณ จันดีโรงเรียนบ้านหนองมองประธานกรรมการ
2. นางปราณี คำแหงโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางรัชนี แก้วการโรงเรียนบ้านวังหลามกรรมการ
4. นางวิไล ธนพิสุทธิ์โรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ นกแก้วโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)ประธานกรรมการ
2. นางจินดา สุดสายโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
3. นางสาวปิย์ชญพร ยิ่งขจรโรงเรียนบ้านควนตังกรรมการ
4. นางสาววิศนา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
5. นางสาคร นิ่มนวลโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ประเสริฐกุลโรงเรียนบ้านบ่อหินประธานกรรมการ
2. นางวิภาวัลย์ รอดรินโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
3. นางเสาวภา สมาพงศ์โรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
4. นางนรินทิพย์ แก้วรุ่งโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
5. นายยงยุทธ์ แซ่ตั้นโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
6. นางสาวพจนา คงทองโรงเรียนบ้างวังหลามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นายพิทักษ์ จอมเมืองโรงเรียนบ้านไทรบ่วงประธานกรรมการ
2. นางอัมพิกา กาสุวรรณโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
3. นางสมฤวรรณ คันธมาทย์โรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการ
4. นายบุญส่ง หลีซี่โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)กรรมการ
5. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
6. นางจำลอง พิบูลย์โรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการ
7. นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาววิมาลา ทองหนูโรงเรียนบ้านบางค้างคาวประธานกรรมการ
2. นางภาวิณี ภักดีโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
3. นางอังสนา ชูงานโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางสาวบังอร ทองอ่อนโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
5. นางสาวจิราณี เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
6. นางอุมาพร ไชยจิตร์โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวสุริยาพร ฮ่องช่วนโรงเรียนบ้านมดตะนอยประธานกรรมการ
2. นางศิราณี เกร็ดกฤษโรงเรียนวัดน้ำฉ่ากรรมการ
3. นายสมยศ สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านทอนเหรียญกรรมการ
4. นางสาววรรณี วงศ์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
5. นางสาวจุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการ
6. นางหทัยกาญจน์ เสาะซิ้วโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
7. นางจิราภรณ์ ดีจุฑามณีโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฉวีวรรณ แสงหิรัญโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นประธานกรรมการ
2. นางฉลวย ศรีมุขโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสมใจ ระเบียบดีโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการ
4. นางนฤมล มากทองน้อยโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนุชนภา ใจห้าวโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
6. นางมยุรี อ่อนรู้ที่โรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางปิ่นประภา เลื่อนรามโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นางอรุณน้อย เย่าเฉื้องโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นางสาววรรณนิศา เกตพูนโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
4. นางดวงใจ พิธีการโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
5. นายนรุตม์ ยั่งยืนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายติณณ์ รักษามั่นโรงเรียนบ้านดุหุนประธานกรรมการ
2. นายวิชิต เหล่าตระกูลงามโรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการ
3. นางพรเพ็ญ ตันสุยโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
4. นางสุดใจ ตั้งคีรีโรงเรียนบ้านหัวหินกรรมการ
5. นางสาววรรณิศา วังบุญคงโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
6. นายฑิฆัมพร บุญญาโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญเกื้อ ถาวรอนุมาศโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
2. นางสุจินต์ สีใหมโรงเรียนบ้านท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางผ่องใส อั้นเต้งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
5. นางสาววิสุ ช่วยมณีโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการ
6. นางรัชราพร ทองรักศรีโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
7. นางสาวนัจญมีย์ ทะเลลึกโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายติณณ์ รักษามั่นโรงเรียนบ้านดุหุนประธานกรรมการ
2. นายวิชิต เหล่าตระกูลงามโรงเรียนบ้านมดตะนอยกรรมการ
3. นางสาวลดาพร สิทธิพันธุ์โรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นางสาววาสนา เหล็กเกิดผลโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
5. นางจินตนา ไชยมลโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
6. นางสาววรรณิศา วังบุญคงโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
7. นางฑิฆัมพร บุญญาโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรลี ไมหมาดโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นางปนัสยา ศุภศรีโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางสาวนรีรัตน์ กาญจนาสน์โรงเรียนกมลศรีกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรตราวดี เกิดไก่แก้วโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
5. นางสาวชุติมา คงสุวรรณ์โรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
6. นางนุชนาถ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
7. นายเวชพงศ์ หนูด้วงโรงเรียนบ้านบ่อหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะโรงเรียนบ้านฉางหลางรองประธานกรรมการ
2. นายชาประดิษฐ์ คำเสนโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
3. นางสุปราณี คงภักดีโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธากรรมการ
4. นางสาวพชรพร อรรถสงเคราะห์โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
5. นางรัชนีกร แก้วละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
6. นายสุระเชษฐ ศรีสงครามโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวจำเนียน นามวงศ์โรงเรียนวัดเขาวิเศษประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทินประภาโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการ
3. นางรัชนีกร แก้วละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางอรวรรณ ส่งแสงโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
5. นายสมบัติ เรืองรายโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
6. นางสาววรรณนิศา เกตพูนโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
7. นางสาวสุภาพร เพียรดีโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประเจียด กิตตินนทิกรโรงเรียนบ้านพรุใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายประยูร นิ่มกาญจนาโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางนลินี ฉิมเพ็ชรโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
4. นายนิคม เลิศประสานโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
5. นายถาวร กลีบแก้วโรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการ
6. นางศิริลักษณา แก้วระยับโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการ
7. นางสมร ดาบทองโรงเรียนบ้านบางเตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางกานดา เหมือนพรรณรายโรงเรียนบ้านท่าส้มประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิต หนูนุ่มโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
3. นางสาวอดาภรณ์ ชุมอักษรโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นางวรรษา สุเหร็นโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
5. นางพรทิพย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการ
6. นางสาวฉัตรากร พลขัณฑ์โรงเรียนบ้านพรุจูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ เรืองรายโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณา แก้วระยับโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางเตือนใจ อั้นทองโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางสาวนุชรี อ่อนยิ่งโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
5. นางพรทิพย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการ
6. นางสมปอง ทินประภาโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
7. นางฐิติยา คงเอียดโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรีโรงเรียนบ้านพรุเตยประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภา สิทธิชัยโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
3. นางสาววิต้า หลงจิโรงเรียนบ้านเกาะลิบงกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ ไกรเทพโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
5. นายธีระยุทธ ปานสังข์โรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางวิภาภรณ์ ตาเดอินโรงเรียนบ้านกลิ้งกลองประธานกรรมการ
2. นางอนง ทวิสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางชนิกานต์ อรรณพโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
4. นางโสวารี ขำรอดโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
5. นางจริญญา รอดบุตรโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางภัทรานิษฐ์ บุญยวีย์โรงเรียนบ้านต้นไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดาวัลย์ นวลใยโรงเรียนบ้างวังหลามกรรมการ
3. นางรชฏนันท์ พระคงโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ บัวมีกลิ่นโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
5. นางสายพิณ มณีโชติโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมควร จันทร์เพ็ชรโรงเรียนหาดปากเมงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาพร มณีรัตนสุบรรณโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางปาณิสรา คงคาโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
4. นางสาวดวงพร รักเกาะรุ้งโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอมร ทองไสยโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ด้วงพร้าวโรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
3. นายวรวุธ ชูช่วยโรงเรียนวัดน้ำฉ่ากรรมการ
4. นางเสวณี ตุลยกุลโรงเรียนบ้านน้ำพรายกรรมการ
5. นางชฎาภรณ์ ชีวิตโสภณโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหินโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ เชาวลิตโรงเรียนบ้านแหลมมะขามกรรมการ
3. นางสุวภร คำเสนโรงเรียนกมลศรีกรรมการ
4. นายสาธิต สุโขวัฒนกิจโรงเรียนบ้านวังหลามกรรมการ
5. นางสาวศิราพร วังขุนพรหมโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายธนนนท์ ลดารัตน์โรงเรียนบ้านเกาะเต่าประธานกรรมการ
2. นางปฏิญญา วัฒนามัยโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
3. นางสุเทวี ลัคนาศิโรรัตน์โรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ฉินทรรศนันท์โรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
5. นางฉันทนา ทองสงโสมโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายปฐม วรตันติโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธประธานกรรมการ
2. นางราตรี คลายทุกข์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
3. นางมยุรี สงหนูโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางสุทธิรา ถิ่นชาญโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายจารุพันธ์ ยงประเดิมโรงเรียนไสต้นวาประธานกรรมการ
2. นางสาวนวภัทร เดชดวงจันทร์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
3. นางสาววีรินทร์ ไชยศรโรงเรียนบ้านทุ่งต่อกรรมการ
4. นายรักชาติ นาคช่วยโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
5. นางเยาวเรศ จันทร์ทิพย์โรงเรียนวัดนาวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค สินกั้งโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤทัย ตรีคงโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นางสาวเย็นฤดี แก้วพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
4. นางสุจิรา อินเรืองโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นางธัญญา นุ่นประดิษฐ์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาวกนกนุช โตสุขโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามประธานกรรมการ
2. นายณัฐะยาน์ ศรีเพชรโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
3. นางสาวรัตนาวดี จันทร์นุ่นโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
4. นางสาวสาริกา สีขนุนโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
5. นายประพันธ์ อุตตสุรดีโรงเรียนบ้านท่าปาบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายชลอ ลัคนาวิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองปรือประธานกรรมการ
2. นายสมยศ สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
3. นางสาวนูฤตา เส็นจิตโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
4. นางสาวนุชศรา หล๊ะหมูดโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
5. นายสุนันท์ เหมมันโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอำนวย สีไหมโรงเรียนบ้านน้ำพรายประธานกรรมการ
2. นายทำนูล จันทราวุฒิกรโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
3. นายจำนงค์ เห้งสีป้องโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นางศิริวรรณญา แก้วมณีโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
5. นางปณัฐศวรรณ์ ศรีทองชื่อนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายพิทยา สังยวนโรงเรียนบ้านไร่ออกประธานกรรมการ
2. นายวิโชค อินเรืองโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายพิษณู นาศรีโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
4. นางหนึ่งหทัย รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางอุษา สินกั้งโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม วัดโคกโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ผลโสดาโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ส่งแสงโรงเรียนวัดควนไทรกรรมการ
4. นายภูริภัทร หยงสตาร์โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
5. นางภาวิณี ภักดีโรงเรียนบ้านบางหมากกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายญาณพลธ์ เต็มสังข์โรงเรียนบ้านช่องลมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิษา ยิ้มย่องโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
3. นางนัยนา ศรีโภคาโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นางณัฏฐ์หทัย มากแก้วโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
5. นางยุพิน พลบุญโรงเรียนวัดบางดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุมลฑา เศรษฐการโรงเรียนบ้านาเกลือประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล หลัดตะหมีนโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา ทองพราวโรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
4. นางชุลีภรณ์ จำปาโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นางมลทิพย์ พลไกรโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ชูกระชั้นโรงเรียนบ้านห้วยไทรประธานกรรมการ
2. นายนิยม สังข์ขาวโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นางสาวพรทิพย์ เจนจริยานนท์โรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
4. นายจิรวิทย์ สุขเกษมโรงเรียนวัดวารีวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจินดา กลัวผิดโรงเรียนวัดบางดีประธานกรรมการ
2. นางจริยา กุลวานิชโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนี ไชยนนท์โรงเรียนวัดควรไทรกรรมการ
4. นางสาวอารยา อนุรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
5. นายสุพล กระสังข์โรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอรุณ ต้องเซ่งกี่โรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางจำเนียร แก้วเนินโรงเรียนวัดเขากรรมการ
3. นายพิศุทธา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางสาวเขมจิรา นวลแก้วโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านวังลำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณ์ลี ศรีชัยโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐประธานกรรมการ
2. นางกิจ ทวีศักดิ์โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ปุณญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
4. นางพรรณราย สว่างวันโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
5. นางหนึ่งฤทัย ปานทองโรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกิตติ บุญศรีโรงเรียนบ้านาเกลือประธานกรรมการ
2. นายชีวิน วัฒนสินโรงเรียนบ้านลำแพะกรรมการ
3. นายสมบัติ เรืองรายโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
4. นายปรีดา จิตรแก้วโรงเรียนบ้านเขากอบกรรมการ
5. นางสาวพรหมมล พรมการโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายติณณ์ รักษามั่นโรงเรียนบ้านดุหุนประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลลักษณ์ รองพลโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นายจรัส สีสายทองโรงเรียนบ้านกลิ้งกลองกรรมการ
4. นายศรารวุฒิ ส่งแสงโรงเรียนบ้านาเมืองเพชรกรรมการ
5. นางสุพัตรา ศรีปานโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสุนทร ประเสริฐกุลโรงเรียนบ้านบ่อหินประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรลดา อาจหาญโรงเรียนบ้านคลองโตนกรรมการ
3. นางโสภา เดชภักดีโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาวสุจินดา แซ่สุ้งโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย บุญถาวรโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางสาวอมรา การะนัดโรงเรียนบ้านนาเกลือประธานกรรมการ
2. นางกัญชพร ปิยดิลกโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาวสินีนุช วานิชโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
4. นางภาศิริ เสน่หาโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
5. นางอัจจิมา สุจริตโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวจำเนียน นามวงศ์โรงเรียนวัดเขาวิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ รอดกูลโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ ด้วงชูโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
4. นางสาวอัญญรัตน์ ศักดิรัตน์โรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
5. นางอารี ตุลยกุลโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางปาณิสรา คงคาโรงเรียนบ้านพระม่วงประธานกรรมการ
2. นางนฤมล หนูอินทร์แก้วโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ ขาวทองโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นางสาวสุภาวนา คงด้วงโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุชาดา เดชภักดีโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย จันทโทโรงเรียนบ้านย่านซื่อประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ โยธาโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางปราณี สุคติภูมิโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
4. นางจรรยา รุณแสงโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางธณิกา ฝาดซิ้นโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ ธานีรัตน์โรงเรียนบ้านพรุเขาเสม็ดประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
3. นางสาวนิตยา วรรณแสงทองโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
4. นางสาวปรีญาวดี วัชรีเกษมโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู ๒๕๐๑)กรรมการ
5. นางนันทิดา รัตน์แก้วโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายอัมพร หาขุนโรงเรียนวัดไตรสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา จริยาโสวรรณโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
3. นางยุวภา เพชรสีช่วงโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางจันทิรา ฤทธิ์ชูโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธกรรมการ
5. นางสาวธิราทิพย์ ตังตกาญจนาโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายพิทยา ทองย้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรประธานกรรมการ
2. นางสาวนฐกร พรหมสังข์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
3. นายสมเกียรติ์ ตั้นตระกูลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางสุวีนา ทองอ่อนโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นางกนกกร พงศ์ยี่ล่าโรงเรียนโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายพงศกร ไพทูลย์โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยประธานกรรมการ
2. นายประพืช จันทร์เขียวโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
3. นายประวิทย์ กาสุวรรณโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
4. นางสาวเสาวลี เกิดทองโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
5. นายประทีบ แก้วเนินโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายประสิทธิ์ เนียมแก้วโรงเรียนวัดวารีวงประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม หนูแป้นโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
3. นางสาวฐิติมา สงขำโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ ศรีกระจ่างโรงเรียนบ้านควนเลียบกรรมการ
5. นางสุวิญชา หนองหัดโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
6. นางสาวณิชาพัชร เดชภักดีโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
7. นางเกษร ขวัญนิมิตรโรงเรียนบ้านคลองชีล้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสาลัย เทวบินโรงเรียนวัดปากแจ่มประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เรืองรายโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นายบรรจง แปลงดีโรงเรียนวัดไม้ฝาดกรรมการ
4. นางสาวสเก็ดดาว เกตทองโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
5. นางบังอร รองวังโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมพงศ์ เจือกโว้นโรงเรียนบ้านคลองโตนประธานกรรมการ
2. นางสาววีรินทร์ ไชยคงโรงเรียนบ้านทุ่งต่อกรรมการ
3. นายนิยม สังข์ขาวโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
4. นางอุบลทิพย์ คชกูลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
5. นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ อุยสุยโรงเรียนบ้านคลองลุกรรมการ
7. นางนิษฐา อุ๋ยเล๋งจ๋วนโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสง่า วรรณบวรโรงเรียนบ้านทุ่งต่อประธานกรรมการ
2. นายสุธี ชูกระชั้นโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นายวิโชติ รักงามโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ เจนจริยนนท์โรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
5. นางอัจจิมา สุจริตโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการ
6. นายวัชธวุธ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางนางเยาวรัตน์ ศรีกระจ่างโรงเรียนบ้านสายควนประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ศุกรกาญจน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
3. นางสาวนิรมล มิ่งรัตนสิริกุลโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เจียวก๊กโรงเรียนบ้านควนหนองกกกรรมการ
5. นายสุเทพ ซุ่นอื้อโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
6. นายประวิทย์ บุญถาวรโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
7. นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาศรีโรงเรียนบ้านลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
8. นายธีรยุทธ จีนประชาศิลปินสาขาทัศนศิลป์กรรมการ
9. นายสัมฤทธิ์ เพชรคงกรรมการและเลขานุการสมาคมทัศนศิลป์แห่งประเทศไทยกรรมการ
10. นางนุชรี ตั้งเคี้ยนโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการและเลขานุการ
11. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกังตังรัษฏาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางเยาวรัตน์ ศรีกระจ่างโรงเรียนบ้านสายควนประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ศุกรกาญจน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลทรัพย์ ทองปานโรงเรียนบ้างวังลำกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ อวนข้องโรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
5. นางวันแรม พิลึกโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาศรีโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
7. นายธีรยุทธ จีนประชาศิลปินสาขาทัศนศิลป์กรรมการ
8. นายสัมฤทธิ์ เพชรคงกรรมการและเลขานุการสมาคมทัศนศิลป์แห่งประเทศไทยกรรมการ
9. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษากรรมการ
10. นางพัชรี ชูเนื่องโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครูฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายอมร ทองไสยโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วประธานกรรมการ
2. นางนาฎลดา เดชอรัญโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
3. นางสาวดาริญญา หาขุนโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
4. นางสาวกุลทรัพย์ ทองปานโรงเรียนบ้านวังลำกรรมการ
5. นางวิมลรัตน์ วีระโสโรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิศิษฐ์ พรเดชอนันต์โรงเรียนวัดไม้ฝาดประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ศุกรกาญจน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
3. นายอำนวย เหล่หมุดโรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
4. นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาศรีโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
5. นายธีรยุทธ จีนประชาศิลปินสาขาทัศนศิลป์กรรมการ
6. นายสัมฤทธิ์ เพชรคงกรรมการและเลขานุการสมาคมทัศนศิลป์แห่งประเทศไทยกรรมการ
7. นางสาวอรอุมา นิลละออโรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
8. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิศิษฐ์ พรเดชอนันต์โรงเรียนวัดไม้ฝาดประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ศุกรกาญจน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
3. นางสาวบุหงา หมาดเส็นโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
4. นางสาววิภา บานจะโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
5. นางสาวณัฐนรี ไหมทองโรงเรียนบ้านควนตังกรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาศรีโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
7. นายธีรยุทธ จีนประชาศิลปินสาขาทัศนศิลป์กรรมการ
8. นายสัมฤทธิ์ เพชรคงกรรมการและเลขานุการสมาคมทัศนศิลป์แห่งประเทศไทยกรรมการ
9. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
10. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพีรภัทร ซุ่นสั้้นโรงเรียนบ้านสายควนประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นางเรณู กลั้งเนียมโรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการ
4. นายอำนวย เหล่หมุดโรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
5. นางสาวณัฐนรี ไหมทองโรงเรียนบ้านควนตังกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ชูกระชั้นโรงเรียนบ้านห้วยไทรประธานกรรมการ
2. นายชรินทร ทักษิณประภาโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
3. นางสาวจันทรา มณีนูนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
4. นางสาววิศนา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางฤทัย ช่วยหนูโรงเรียนบ้านหัวหินประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ซุ่นอื้อโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ สุจิชาติโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เจียวก๊กโรงเรียนบ้านควนหนองกกกรรมการ
5. นางบุญศรี เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวรัญญู ฉิมเพชรโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ศุกรกาญจน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
3. นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาศรีโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
4. นายธีรยุทธ จีนประชาศิลปินสาขาทัศนศิลป์กรรมการ
5. นายสัมฤทธิ์ เพชรคงกรรมการและเลขานุการสมาคมทัศนศิลป์แห่งประเทศไทยกรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ สุจิชาติโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
7. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวรัญญู ฉิมเพชรโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ศุกรกาญจน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
3. นางบุษราพร พุทธานุโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางสาววิศนา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
5. นางหวันสะ ยาประจันโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาศรีโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
7. นายธีรยุทธ จีนประชาศิลปินสาขาทัศนศิลป์กรรมการ
8. นายสัมฤทธิ์ เพชรคงกรรมการและเลขานุการสมาคมทัศนศิลป์แห่งประเทศไทยกรรมการ
9. นางสาวอังคนันท์ เนียมชูชื่นโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการและเลขานุการ
10. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะโรงเรียนบ้านฉางหลางประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา บานจะโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
3. นางปรีดาพร เกตุพจน์โรงเรียนบ้านแหลมกรรมการ
4. นางพัชรี ชูเนื่องโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)กรรมการ
5. นางสุนีย์ จันดีโรงเรียนบ้านทุ่งยางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายติณณ์ รักษามั่นโรงเรียนบ้านดุหุนประธานกรรมการ
2. นายทนงศักดิ์ คงประสมโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นายอรุณรัตน์ ฝาดซิ้นโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
4. นายโยสาน ชัยณรงค์โรงเรียนบ้านบางหมากน้อยกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา นิลลออโรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวดาริญญา หาขุนโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ ศุกรกาญจน์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
3. นางอุมาพร ไชยจิตร์โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.ฯ)กรรมการ
4. นางสาวกุสุมา เบญจวรางกูลโรงเรียนบ้านทุ่งต่อกรรมการ
5. นางชารี วรรณบวรโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาศรีโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
7. นายธีรยุทธ จีนประชาศิลปินสาขาทัศนศิลป์กรรมการ
8. นายสัมฤทธิ์ เพชรคงกรรมการและเลขานุการสมาคมทัศนศิลป์แห่งประเทศไทยกรรมการ
9. นางสาวโสภิดา เต่าหิมโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการและเลขานุการ
10. นายรามริน เกื้อกูลโรงเรียนกันตังรัษฏาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวดาริญญา หาขุนโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางสมจิตต์ เขตตะเคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
3. นายสำเนียง ส่งนาวาโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
4. นางวิมลรัตน์ วีระโสโรงเรียนบ้านพรุใหญ่กรรมการ
5. นางนาฏลดา เดชอรัญโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหินโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวกุสุมา เบญจวรางกูรโรงเรียนบ้านทุ่งต่อกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ พญารังโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
4. นายปลื้ม แจงจงโรงเรียนวัดเขากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นายศุภชัย ปลอดเหล็กโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงประธานกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ปลอดเหล็กโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
3. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นายศุภชัย ปลอดเหล็กโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงประธานกรรมการ
2. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วยโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายศุภชัย ปลอดเหล็กโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นางสาวกุุลทรัพย์ ทองปานโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายศุภชัย ปลอดเหล็กโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นางสาวกุลทรัพย์ ทองปานโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางสาวจันจิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายศุภชัย ปลอดเหล็กโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้าประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางสาวจันจิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ตชด.อุปถัมภฺ์)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด คิดรอบโรงเรียนท่างิ้ว(ตชด.อุปถัมภฺ์)ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ แพงสอนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่าง้ว(ตชด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่าง้ว(ตชด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ แพงสอนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่าง้ว(ตชด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
3. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่าง้ว(ตชด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
3. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่าง้ว(ตชด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายปราโมทย์ โยธาโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางพัชรี หาดสุดโรงเรียนบ้านบางเป้ากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายสมชาย คิดรอบโรงเรียนท่าง้ว(ตชด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย สงด้วงโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นางสาวจันทิรา จันทร์เพชรโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นายณัฐนนท์ สงชูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
5. นายสุทธิพงษ์ แพงสอนโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมโชค คงสงโรงเรียนบ้างหลังเขาประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสฤษฎ์ เดโชศาสตร์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางอุเทน ซุ่นยโมโรงเรียนวัดเขากรรมการ
5. นายธีรพงศ์ จันทร์แสงโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
6. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นายสมโชค คงสงโรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสฤษฎ์ เดโชศาสตร์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางอุเทน ซุ่นยโมโรงเรียนวัดเขากรรมการ
5. นายธีระพงศ์ จันทร์แสงโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
6. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายสมโชค คงสงโรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสฤษฎ์ เดโชศาสตร์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางอุเทน ซุ่นยโมโรงเรียนวัดเขากรรมการ
5. นายธีรพงศ์ จันทร์แสงโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
6. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางนิสา บรรจงการโรงเรียนท่าง้ว(ตชด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย เกิดภิบาลโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นายสุริยัน ดำแก้วโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นายวรวุฒิ คงแก้วโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางนิสา บรรจงการโรงเรียนท่าง้ว(ตชด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย เกิดภิบาลโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นายสุริยัน ดำแก้วโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางอรุณศรี บัวขวัญโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์กรรมการ
5. นายกิติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางนิสา บรรจงการโรงเรียนท่าง้ว(ตชด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ภิญโญโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ คงแก้วโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนิสา บรรจงการโรงเรียนท่าง้ว(ตชด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางอรทัย เกิดภิบาลโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางนฤมล ภิญโญโรงเรียนบ้านช่องลมกรรมการ
4. นายวรวุฒิ คงแก้วโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสฤษฎ์ เดโชศาสตร์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ หนูช่วยโรงเรียนกมลศรีกรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ งานสมโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสฤษฎ์ เดโชศาสตร์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ หนูช่วยโรงเรียนวัดกมลศรีกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ งานสมโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสฤษฎ์ เดโชศาสตร์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ หนูช่วยโรงเรียนกมลศรีกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะประธานกรรมการ
2. นายเรืองยศ งานสมโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสฤษฎ์ เดโชศาสตร์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางสาววิไลลักษณ์ หนูช่วยโรงเรียนกมลศรีกรรมการ
5. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นายพิงศพันธ์ แพงพุทธโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
3. นายคุณากร ดำนิลโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางกนกพร กิจวิจิตรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางสาวกันทิมา ศรีเกตุโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นายพิงค์พันธ์ุ แพงพุทธโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
3. นายคุณากร ดำนิลโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางกนกพร กิจวิจิตรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางสาวกันทิมา ศรีเกตุโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายคุณากร ดำนิลโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางกนกพร กิจวิจิตรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางสาวกันทิมา ศรีเกตุโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางบุรินทร์ นุ่นขาวโรงเรียนบ้านควนอารีประธานกรรมการ
2. นายกิติศักดิ์ ชุมใหม่โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นายคุณากร ดำนิลโรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
4. นางกนกพร กิจวิจิตรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
5. นางสาวกันทิมา ศรีเกตุโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
5. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
5. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
5. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการ
4. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
5. นายพรเทพ ธรรมจักรโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
1. นายสมโชค คงสงโรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นายนิติพัฒน์ ณ นครโรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสฤษฎ์ เดโชศาสตร์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางอุเทน ซุ่นยโมโรงเรียนวัดเขากรรมการ
5. นายธีรพงศ์ จันทร์แสงโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
6. นายสิทธิศักดิ์ เด่นสุวรรณรังษีโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายจิระวุฒิ ส่งศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนเกาะเคี่ยมกรรมการ
3. นางสุมาลี เดชะโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นายนัฎกร เปาะทองโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายจิระวุฒิ ส่งศรีจันทร์โรงเรียนบ้านหลังเขาประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
3. นางสุมาลี เดชะโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการ
4. นายนัฎกร เปาะทองโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวารุณี สัตยากูลโรงเรียนบ้านควนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางนุชรินทร์ วุ่นคงโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
3. นางปริมภาพร แกล้วกล้าโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ หาญณรงค์โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางปรีดา เจือกโว้นโรงเรียนบ้านทุ่งยางกรรมการ
3. นางพลอยปภัส แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการ
4. นางปริมภาพร แกล้วกล้าโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวารุณี สัตยากูลโรงเรียนบ้านควนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางสมถวิล นาพอโรงเรียนบ้านห้วยต่อกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ศรีอ่อนโรงเรียนบ้านในปงกรรมการ
4. นางกรศิวรรณ์ สุคนธ์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา รัตนะโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางกรศิวรรณ์ สุคนธ์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
3. นางถิรดา ถานีโกฐโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
4. นางพรทิพย์ สัมฤทธิ์โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางทัศณีย์ เทพเนียมโรงเรียนบ้านทุ่งยางประธานกรรมการ
2. นางจันทรา แสงรัตน์โรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
3. นางจิตรา กาลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นางปรีดา เจือกโว้นโรงเรียนบ้านทุ่งยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางทัศณีย์ เทพเนียมโรงเรียนบ้านทุ่งยางประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราภรณ์ หาญณรงค์โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)กรรมการ
3. นางกรศิวรรณ์ สุคนธ์โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางเบญจวรรณ ศรีอ่อนโรงเรียนบ้านในปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางศรีสุดา รัตนะโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สัมฤทธิ์โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
3. นางสาววนิดา จิตต์บุญโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางสาวรัตนาภรณ์ สีมาโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางศรีสุดา รัตนะโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงประธานกรรมการ
2. นางพลอยปภัส แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ หาญณรงค์โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู2501)กรรมการ
4. นางปริมภาพร แกล้วกล้าโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยต่อประธานกรรมการ
2. นางไพริน วรตันติโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นางนุชรินทร์ วุ่นคงโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
4. นางจิตรา กาลสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3
1. นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตรโรงเรียนบ้านห้วยต่อประธานกรรมการ
2. นางปรีดา เจือกโว้นโรงเรียนบ้านทุ่งยางกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ สีมาโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
4. นางจันทรา แสงรัตน์โรงเรียนบ้านบางสักกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายสมควร จันทร์เพ็ชรโรงเรียนหาดปากเมงประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา เหลียวพัฒนพงศ์โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.ฯ)กรรมการ
3. นางสาวมลุลี สำนุตโตโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกัลยา ยอดยิ่งโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
5. นางพลอยนิดา ศรีรัตนโชติโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ ชนะกุลโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา รักราวีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซเซียวกรรมการ
8. นายพรชัย จันณรงค์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา รักราวีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซเซียวกรรมการ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมควร จันทร์เพ็ชรโรงเรียนหาดปากเมงประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรา เหลียวพัฒนพงศ์โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.ฯ)กรรมการ
3. นางสาวมลุลี สำนุตโตโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกัลยา ยอดยิ่งโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
5. นางพลอยนิดา ศรีรัตนโชติโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
6. นางสาวเกศรินทร์ ชนะกุลโรงเรียนหาดปากเมงกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา รักราวีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซเซียวกรรมการ
8. นายพรชัย จันณรงค์โรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายปริญญา เดชทองคำโรงเรียนวัดคีรีวิหารประธานกรรมการ
2. นายนายวีรจิตร ชนสูงเนินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าเขารองประธานกรรมการ
3. นายนายประชุม บัวมาศโรงเรียนวัดน้ำฉ่ากรรมการ
4. นางนางบุษราภรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านเกาะลิบงกรรมการ
5. นายบรรจงรักษ์ บุญตามช่วยโรงเรียนวัดควนธนีกรรมการ
6. นายบุญรอด ผนึกทรัพย์สกุลโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
7. นายภาณุวัฒน์ รักราวีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
8. นายรพินทร์ ไชยสงครามโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
9. นายสมเกียรติ กาลสุวรรณโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
10. นายสุวิชา คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
11. นางอุบล พัฒนโกโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
12. นางเพลินพิศ บุญตามช่วยโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
13. นางสาวนาถยา สินไชยโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
14. นายพงศ์พันธ์ กิตติเวชวรกุลโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
15. นายรัฐพล อนันต์เจริญวงศ์โรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
16. นายคมสันต์ หนองตรุดโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
17. นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
18. นางสาวลลิตา อุดรพันธ์โรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
19. นายชลอ แซ่เล้าโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
20. นายอมรศักดิ์ แก้วรามโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
21. นายชาตรี คีรีรัฐโรงเรียนบ้านคลองโตนกรรมการ
22. นายประยงค์ คงปลอดโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
23. นายวิวัฒน์ วุ่นคงโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
24. นายสมัย สายบัวทองโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
25. นายเสริม คชกูลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
26. นางสาวณัฐธิดา นำนาผลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายปริญญา เดชทองคำโรงเรียนวัดคีรีวิหารประธานกรรมการ
2. นายวีรจิตร ชนสูงเนินโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
3. นายประชุม บัวมาศโรงเรียนวัดน้ำฉ่ากรรมการ
4. นางบุษราภรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านเกาะลิบงกรรมการ
5. นายบรรจงรักษ์ บุญตามช่วยโรงเรียนวัดควนธานีกรรมการ
6. นายบุญรอด ผนึกทรัพย์สกุลโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ รักราวีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
8. นายรพินทร์ ไชยสงครามโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
9. นายสมเกียรติ กาลสุวรรณโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
10. นายสุวิชา คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
11. นางอุบล พัฒนโกโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
12. นางเพลินพิศ บุญตามช่วยโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
13. นางสาวนาถยา สินไชยโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
14. นายพงศ์พันธ์ กิตติเวชวรกุลโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
15. นายรัฐพล อนันต์เจริญวงศ์โรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
16. นายคมสันต์ หนองตรุดโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
17. นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
18. นางสาวลลิตา อุดรพันธ์โรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
19. นายชลอ แซ่เล้าโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
20. นายอมรศักดิ์ แก้วรามโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
21. นายชาตรี คีรีรัฐโรงเรียนบ้านคลองโตนกรรมการ
22. นายประยงค์ คงปลอดโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
23. นายวิวัฒน์ วุ่นคงโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
24. นายสมัย สายบัวทองโรงเรียนบ้านทอนเหรียญกรรมการ
25. นางสาวณัฐธิดา นำนาผลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
26. นายเสริม คชกูลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา เดชทองคำโรงเรียนวัดคีรีวิหารประธานกรรมการ
2. นายวีรจิตร ชนสูงเนินโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
3. นายประชุม บัวมาศโรงเรียนวัดน้ำฉ่ากรรมการ
4. นางบุษราภรณ์ ศรีรักษาโรงเรียนบ้านเกาะลิบงกรรมการ
5. นายบรรจงรักษ์ บุญตามช่วยโรงเรียนวัดควนธานีกรรมการ
6. นายบุญรอด ผนึกทรัพย์สกุลโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
7. นายภานุวัฒน์ รักราวีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
8. นายรพินทร์ ไชยสงครามโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
9. นายสมเกียรติ กาลสุวรรณโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
10. นายสุวิชา คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
11. นางอุบล พัฒนโกโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
12. นางเพลินพิศ บุญตามช่วยโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
13. นางสาวนาถยา สินไชยโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
14. นายพงศ์พันธ์ กิตติเวชวรกุลโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
15. นายรัฐพล อนันต์เจริญวงศ์โรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
16. นายคมสันต์ หนองตรุดโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการ
17. นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
18. นางสาวลลิตา อุดรพันธ์โรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
19. นายชลอ แซ่เล้าโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
20. นายอมรศักดิ์ แก้วรามโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
21. นายประยงค์ คงปลอดโรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
22. นายวิวัฒน์ วุ่นคงโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
23. นายสมัย สายบัวทองโรงเรียนบ้านทอนเหรียญกรรมการ
24. นางสาวณัฐธิดา นำนาผลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
25. นายชาตรี คีรีรัฐโรงเรียนบ้านคลองโตนกรรมการ
26. นายเสริม คชกูลโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ยอดยิ่งโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นายพิทยา หวานขันโรงเรียนบ้านทุ่งต่อกรรมการ
3. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางวินิตย์ มากมาโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นายวรวุฒิ ทองย้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรประธานกรรมการ
2. นายวิทยา คงหมุนโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
3. นางสาวชุ่มชื่น สีสุขโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
4. นายไชยภัทร สวัสดีโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
5. นายปรีชา ยอดยิ่งโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
6. นายวินิตย์ มากมาโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ยอดยิ่งโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางสาวชุ่มชื่น สีสุขโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นางวินิตย์ มากมาโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย สุนทรเต็มโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ เนียมแก้วโรงเรียนวัดวารีวงรองประธานกรรมการ
3. นายยุวรัตน์ อรรถฉายะกุลโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
4. นางสุคนธ์ คีรีรัตน์โรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
5. นางศิราณี รองพลโรงเรียนบ้านคลองโตนกรรมการ
6. นางดวงใจ หนุนพลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
7. นางสุวิชญา หนองหัดโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
8. นางพรพิทย์ อุยสุยโรงเรียนบ้านน้ำราบกรรมการ
9. นางกนกอร ช่วยพิชัยโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
10. นางสาวสงบ พุทธสิทธิ์โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นกรรมการ
11. นางสาวพรนภัส คงรักษ์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
12. นางจุฑามณี ทองพูลเอียดโรงเรียนบ้านในปงกรรมการ
13. นางสาวจันทรา มณีนูนโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนายกฤตพล พงศ์ยี่ล่าโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ สามัคคีโรงเรียนวัดโคกเลียบรองประธานกรรมการ
3. นางลัดดา นิ่มกาญจนาโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
4. นางจารุณี ทองแดงโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางวรรณี วงศ์พินิจโรงเรียนกมลศรีกรรมการ
6. นางสาววิศนา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
7. นางวิภาวัลย์ รอดรินโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
8. นางอภิญญารัตน์ วีระสุขโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
9. นางบุญรักษ์ สุทธิเลิศโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาศ เครือจันทร์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
11. นางปิ่นมณี ชัยวงศ์โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสณีโรงเรียนบ้านจุปะประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณลิณี เภอรักษ์โรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
3. นางศุภัชญา วินสนโรงเรียนบ้านซากรรมการ
4. นางเมตตา ทินประภาโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางอารีย์ สวัสดิ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายอารักษ์ สวัสดิ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวณีย์ เตี้ยซี้โรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางนุชนาฎ ภักดีชนโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางสาวจิราณี เรืองอินทร์โรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
5. นางนรินทิพย์ แก้วรุ่งโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเฉลิม วัดโคกโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ พงษ์แพทย์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
3. นางสาวเปรมกมล พรมมาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ คงอินทร์แก้วโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นางสาวรสรินทร์ นวลปานโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค สินกั้งโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิศุทธา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางเยาวพา วิลิยสัจจกุลโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
4. นางสาวกชบรรณ ด้วงดำโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางสาวมัทณา โพธิ์ถาวรโรงเรียนกมลศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวินิจ อัครสุวรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย บุญขันโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายอธิวรรธก์ ช่วยเมืองโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
4. นางอนุรดี ชูชื่นโรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
5. นางวิจิตตรา เพ็ชรสวัสดิ์โรงเรียนบ้านในปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวจำเนียน นามาวงศ์โรงเรียนวัดเขาวิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ ยังตันโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นายสุรเชษฐ ศรีสงครามโรงเรียนบ้านควนเมากรรมการ
4. นายเกียรติศักดิ์ บัญฑิตโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
5. นายวัชระ เจนภักดีกูลโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นางภูริยา อารีย์วงศ์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นายพิศุทธา ธรรมเมธากุลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางสาวสุริษา คงสถิตโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู ๒๕๐๑)กรรมการ
5. นางสาวกุลลัดดา จิตรอักษรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายฉัตรชัย จันโทโรงเรียนบ้านย่านซื่อประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สีนาโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
3. นายวีรวิชช์ ชูช่วยโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
4. นายศุภชัย พิทักษ์วงศ์โรงเรียนบ้านพระม่วงกรรมการ
5. นางสาวอาภรณ์ หมื่นละม้ายโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางทัศณีย์ เทพเนียมโรงเรียนบ้านทุ่งยางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา รามแก้วโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นางนุชรี แสวงชอบโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางณัฎฐธิดา โอทองโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นายธีรวิทย์ สีสุขโรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
3. นางสาววาสนา เหล็กเกิดผลโรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
4. นางสุวรรณี เกื้อเส้งโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธกรรมการ
5. นางสาวกุลลัดดา จิตรอักษรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายทรงวิทย์ อาจหาญโรงเรียนบ้านท่าปาบประธานกรรมการ
2. นางภีรดา มานันตพงศ์โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
3. นายอนุชิต สังรักษ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นางสาวรวงทอง ใจกระจ่างโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
5. นางสาวขวัญตา วิพลชัยโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ เจือกโว้นโรงเรียนบ้านคลองโตนประธานกรรมการ
2. นางสาวณชกนก ศรีทองโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นายพิชญะ ทองอ่อนโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ทองสามโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายเอกราช รัณศรีโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ เจือกโว้นโรงเรียนบ้านคลองโตนประธานกรรมการ
2. นายอาคม คงไพทูรย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
3. นายอธิวรรธก์ ช่วยเมืองโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
4. นางภูริยา อารีย์วงศ์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
5. นางสาวรวงทอง ใจกระจ่างโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ยอดยิ่งโรงเรียนบ้านทุ่งศาลาประธานกรรมการ
2. นางประวิง จินดากูลโรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นายอาคม คงไพทูรณ์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา เรืองพุฒโรงเรียนบ้านหนองบัวกรรมการ
5. นางเยาวพา วัลลิยสัจจกุลโรงเรียนบ้านาเมืองเพชรกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางศศิกานต์ ส่งแสงโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวสฤษดิ์มาศ เรืองขำโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
3. นางนุชรี แสวงชอบโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
4. นางสุพรรณี สีนาโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นายวุฒิชัย บุญขันโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดควนเมาประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เจนภักดีกูลโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางณัฎฐธิดา โอทองโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นายพิชญะ ทองอ่อนโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นางสาวสุริษา คงสถิตโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู ๒๕๐๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรมโรงเรียนวัดควนเมาประธานกรรมการ
2. นายวัชระ เจนภักดีกูลโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
3. นางณัฎฐธิดา โอทองโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นายพิชญะ ทองอ่อนโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
5. นางสาวสุริษา คงสถิตโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู ๒๕๐๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายภูวเนศ จันทรมาศโรงเรียนวัดเขาประธานกรรมการ
2. นายศรีสุวรรณ เปาะทองโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์กรรมการ
3. นายวุฒิชัย บุญขันธ์โรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางสาวยุภาพิศ ดอกรักษ์โรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
5. นายถวิล ซ่องเจี้ยงโรงเรียนบ้านแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายภูวเนศ จันทมาศโรงเรียนวัดเขาประธานกรรมการ
2. นายสุนันท์ คลายทุกข์โรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
3. นายนายประยูร ไชยสงโรงเรียนวัดน้ำฉ่ากรรมการ
4. นางธัญวรัตน์ ตั้งคีรีโรงเรียนบ้านดุหุนกรรมการ
5. นางศิริลักษณา แก้วระยับโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุลโรงเรียนบ้านควนเลียบประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านควนเลียบกรรมการ
3. นายอัฐพล หอวิชยกุลโรงเรียนบ้านแหลมไทรกรรมการ
4. นายเสริมศักดิ์ รักใหม่ครูโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆกรรมการ
5. นางสาวธนพร ศรีวรกุลวัฒน์โรงเรียนบ้านแตะหร่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุลโรงเรียนบ้านควนเลียบประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ทองช่วยโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
3. นายบุญเหิม ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
4. นายสมหมาย มณีทับโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวินิจ อัครสุวรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นางศุภรัตน์ แสงจงโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์กรรมการ
3. นางสาวอนัญญา ทิ้งหลีโรงเรียนบ้านน้ำราบกรรมการ
4. นางนุชนาฎ ภักดีชนโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
5. นางสาวรัชนีพร มากขาวโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวินิจ อัครสุวรรณกุลโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวอนัญญา ทิ้งหลีโรงเรียนบ้านน้ำราบกรรมการ
3. นางนุชนาฎ ภักดีชนโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
4. นางศิริลาวัลย์ แก้วระยับโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการ
5. นางจินตนา ไชยกุลโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสวาท เจ้ยทองศรีโรงเรียนบ้านในปงประธานกรรมการ
2. นางศิริลาวัลย์ แก้วระยับโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันคร2501)กรรมการ
3. นางปราณี พงศ์อินทร์โรงเรียนวัดศรีรัตนารามกรรมการ
4. นางอาาภรณ์ จิ้วล้อโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
5. นางมณี เรืองขำโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ นกแก้วโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)ประธานกรรมการ
2. นางปรีดา จริงจิตรโรงเรียนวัดเขากรรมการ
3. นางสุวรรณา อั้นเต้งโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
4. นางศดานัน จันทรมาศโรงเรียนบ้านไทรบ่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ เดชภักดีโรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ทองย้อยโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
4. นายจรัส ก้องเจริญกิจโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธากรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ บุญคงแก้วโรงเรียนวัดทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุธรรม หาขุนโรงเรียนวัดไม้ฝาดประธานกรรมการ
2. นายยุคุณ มัคสิงห์โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์กรรมการ
3. นายศุภกิจ แก้วหมุนโรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
4. นายสมบูรณ์ สังวระโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
5. นายพสิษฐ์ บุญยอดโรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้วโรงเรียนบ้านวังหลามประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ จิตรเพชรโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
3. นางสุนันทา สงด้วงโรงเรียนบ้านน้ำราบกรรมการ
4. นายวุฒิชัย บุญขันโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นางพรเพ็ญ ตันสุยโรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้วโรงเรียนบ้านวังหลามประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตร ตูลเพ็งโรงเรียนบ้านพรุจูดกรรมการ
3. นางสาวปาลิตา หมาดเด็นโรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษากรรมการ
4. นางจงกล เกิดรักษ์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศลโรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอรุณศรี บัวขวัญโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชยาน์ เพ็ชรสุขโรงเรียนควนหนองกกกรรมการ
3. นางสาวชนลักษณ์ จักรัสโรงเรียนบ้านผมเด็นกรรมการ
4. นายภูริภัทร์ หมาดนุ้ยโรงเรียนบ้านน้ำราบกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี ทองดียิ่งโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอรุณศรี บัวขวัญโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ประธานกรรมการ
2. นายภูริภัทร์ หมาดนุ้ยโรงเรียนบ้านน้ำราบกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี ทองดียิ่งโรงเรียนบ้านควนตุ้งกูกรรมการ
4. นางสาวธัญวรรณ เส่งกี่โรงเรียนบาตูปูเต๊ะกรรมการ
5. นางณัฐชยาน์ เพ็ชรสุขโรงเรียนบ้านควนหนองกกกรรมการ
6. นางสุวนิตย์ หาญกล้าโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุดคนึง อาจชอบการโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญวรรณ เล่งกี่โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะกรรมการ
3. นางวิมลพรรณ สังข์สุวรรณโรงเรียนบ้านซากรรมการ
4. นางอำไพ นุ่นละเอียดโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่กรรมการ
5. นางรุ่งญาดา ตันธนาวุฒิโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุดคนึง อาจชอบการโรงเรียนวัดนาวงประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ จันทร์ดีโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
3. นางบรรณสิรินธ์ ชูเกิดโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธกรรมการ
4. นางติยาภรณ์ อุดมดีโรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
5. นางสาวธัญสรณ์ พลรักษ์โรงเรียนวัดบางดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายดุสิต รักดำโรงเรียนบ้านหนองราโพประธานกรรมการ
2. นางหวานใจ จันทร์ฝากโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการ
3. นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
4. นางวรรณา บูรณ์เจริญโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายดุสิต รักดำโรงเรียนบ้านหนองราโพประธานกรรมการ
2. นางกิ่งกาญจน์ อักษรกาญจน์โรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
3. นางสาวภัสวรรณ ลั่นเต้งโรงเรียนบ้านในปงกรรมการ
4. นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์โรงเรียนบ้านจุปะกรรมการ
5. นางหวานใจ จันทร์ฝากโรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายประพันธ์ พิสิฐบรรยงโรงเรียนบ้านควนพญาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมจิตร สะดีโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการ
4. นางดาวเรือง พุฒนวลโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
5. นางสมฤวรรณ คันธมาทน์โรงเรียนบ้านไสมะม่วงกรรมการ
6. นางสาวลดาวรรณ ช่วยเรืองโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองกรรมการ
7. นางสาวอรตา ตรงมาตังโรงเรียนบ้านฉางหลางกรรมการ
8. นางสาวอุษณีย์ ตันวโรภาสโรงเรียนวิวัฒน์วิทยากรรมการ
9. นางปัญจา อำนักมณีโรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์กรรมการ
10. นางสาวสุภาณีย์ แสงไพฑูรย์โรงเรียนวัดควนเมากรรมการ
11. นางนพวรรณ แต่นสุ่ยโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการ
12. นางสุพัตรา เหล็มหวังโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธากรรมการ
13. นางสีดา สุวรรณพัฒน์โรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
14. นางสมจิตร ปิ่นทองโรงเรียนบ้านต้นไทรกรรมการ
15. นางสาวดาว กะตะโทโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
16. นางสุมล จุลนันโทโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
17. นางสุภาภรณ์ ราชแป้นโรงเรียนบ้านนาเมืองกรรมการ
18. นางสาวธารารัตน์ ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
19. นางอภิสรา เสนีโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
20. นางพูนศรี ช่วยธานีโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการและเลขานุการ
21. นางนิตยา พลเดชโรงเรียนบ้านคลองคุ้ยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายสมใจ ชูแก้วโรงเรียนบ้านลำภูราประธานกรรมการ
2. นางสำอาง ทรงกิติพิศาลโรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิชานันท์ นกทวีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซ๊ะเซียวกรรมการ
4. นางวรรณา หนูแดงโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
5. นางสาววันดี ภิรมย์โรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
6. นางสาวรัชนี ถั่วเจริญโรงเรียนวิเศษกาญจน์กรรมการ
7. นางสาวชุติมา คงแทนโรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
8. นางวรรณภา เอียดเสนโรงเรียนบ้านน้ำฉากรรมการ
9. นางจิรายุ วิมลเมืองโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)กรรมการ
10. นางพัชรินทร์ ชุมอินทร์โรงเรียนบ้านไร่ออกกรรมการ
11. นางวาสนา ธนพัฒน์ศิริโรงเรียนธาดาอนุสรณ์กรรมการ
12. นางจิตตินาถ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
13. นางสาวจรวย ท่อแก้วโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
14. นางปฐมาพร เบ็ดเสร็จโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกรรมการ
15. นางสาวกิติญาดา มัสแหละโรงเรียนบ้านหลังเขากรรมการ
16. นางอนงค์ กระสังข์โรงเรียนบ้านสายควนกรรมการ
17. นางสาวจุฑาภรณ์ เชื้อเพชรโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
18. นางจินทนา เหมะรักษ์โรงเรียนกมลศรีกรรมการและเลขานุการ
19. นางนิจศีล ชอบธรรมโรงเรียนวัดปากแจ่มกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสุจริต ทองสามโรงเรียนบ้านไสบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุกูล เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา วังจำนงค์โรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางสาวอุบล ศรีทองโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุจริต ทองสามโรงเรียนบ้านไสบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุกูล เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางสุพรรษา วังจำนงค์โรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางสาวอุบล ศรีทองโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุจริต ทองสามโรงเรียนบ้านไสบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุกูล เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา วังจำนงค์โรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางสาวอุบล ศรีทองโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุจริต ทองสามโรงเรียนบ้านไสบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุกูล เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา วังจำนงค์โรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางสาวอุบล ศรีทองโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุจริต ทองสามโรงเรียนบ้านไสบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุกูล เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา วังจำนงค์โรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางสาวอุบล ศรีทองโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุจริต ทองสามโรงเรียนบ้านไสบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุกูล เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา วังจำนงค์โรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางสาวอุบล ศรีทองโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุจริต ทองสามโรงเรียนบ้านไสบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุกูล เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา วังจำนงค์โรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางสาวอุบล ศรีทองโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุจริต ทองสามโรงเรียนบ้านไสบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุกูล เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา วังจำนงค์โรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางสาวอุบล ศรีทองโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุจริต ทองสามโรงเรียนบ้านไสบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุกูล เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา วังจำนงค์โรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางสาวอุบล ศรีทองโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุจริต ทองสามโรงเรียนบ้านไสบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอนุกูล เพชรรักษ์โรงเรียนบ้านป่ากอกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา วังจำนงค์โรงเรียนบ้านโตนกรรมการ
4. นางปทุมภรณ์ จิตรแก้วโรงเรียนวัดนาวงกรรมการ
5. นางสาวอุบล ศรีทองโรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายวรัญญู ฉิมเพ็ชรโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา อนุรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
5. นางสาวสุกุลรัตน์ เอียดทองโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายวรัญญู ฉิมเพ็ชรโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา อนุรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสาวสุกุลรัตน์ เอียดทองโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวรัญญู ฉิมเพ็ชรโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา อนุรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
5. นางสาวสุกุลรัตน์ เอียดทองโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวรัญญู ฉิมเพ็ชรโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา อนุรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชรโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
4. นางสาวสุกุลรัตน์ เอียดทองโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายวรัญญู ฉิมเพ็ชรโรงเรียนบ้านเหนือคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวอารยา อนุรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บัวเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำช้างกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ไชยแก้วโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
5. นางสาวสุกุลรัตน์ เอียดทองโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายประยงค์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลิกา รายาโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
3. นางพันธ์ทิพย์ สุขศรีนวลโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นางสุวิญชา หนองหัดโรงเรียนบ้านทอนเหรียญกรรมการ
5. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประยงค์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริกา รายาโรงเรียนบ้านนาเกลือกรรมการ
3. นางพันธ์ทิพย์ สุขศรีนวลโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นางสุวิญชา หนองหัดโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
5. นางจำปา ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านโตนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวจำเนียน นามวงศ์โรงเรียนวัดเขาวิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ สุทธิ์มีโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางพิกุลวรรณ อินทร์วิเศษโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางอุบล วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านควนเมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจำเนียน นามวงศ์โรงเรียนวัดเขาวิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ สุทธิ์มีโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางพิกุลวรรณ อินทร์วิเศษโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางอุบล วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านควนเมากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจำเนียน นามวงศ์โรงเรียนวัดเขาวิเศษประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ สุทธิ์มีโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางพิกุลวรรณ อินทร์วิเศษโรงเรียนวัดบางดีกรรมการ
4. นางอุบล วุ้นกิ้มโรงเรียนบ้านควนเมากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุคนธ์ กองแก้วโรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ สันติรักษ์โรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ ขำทิพย์โรงเรียนบ้านบางค้างคาวกรรมการ
4. นางสาวสาริศา เกียรติเมธาโรงเรียนวัดไตรสามัคคีกรรมการ
5. นางสุภาพร ยอแสงโรงเรียนวัดห้วยนางฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา สุขแสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เขตตะคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา สุขแสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เขตตะคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา สุขแสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เขตตะคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เขตตะคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา สุขแสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เขตตะคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
2. นางสาวสุจินดา สุขแสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
3. นายวิรัตน์ เขตตะคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา สุขแสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เขตตะคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา สุขแสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เขตตะคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา สุขแสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เขตตะคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวิภา สังขฤทธิ์โรงเรียนบ้านลำช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมาตย์ สนิทปู่โรงเรียนบ้านจิจิกกรรมการ
3. นางสาวสุจินดา สุขแสนโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เขตตะคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นายสุหัชชา สมจริงโรงเรียนบ้านซากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเฉลิม วัดโคกโรงเรียนบ้านจิจิกประธานกรรมการ
2. นางวันแรม พิลึกโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการ
3. นางสาวดาว กะตะโทโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการ
4. นางจันทรา แสงรัตน์โรงเรียนบ้านบางสักกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวารุณี สัตยากูลโรงเรียนบ้านควนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ บุญทองขาวโรงเรียนบ้านทุ่งต่อกรรมการ
3. นางสาวสุดาวรรณ ราชกิจชอบโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
4. นางสาววิชุตา รักช่วยโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ศรีเพิ่มโรงเรียนบ้านควนอารีกรรมการ
6. นางเขมรัตน์ เนียมชูชื่นโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวารุณี สัตยากูลโรงเรียนบ้านควนหนองยางประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ บุญทองขาวโรงเรียนบ้านทุ่งต่อกรรมการ
3. นางสาวสุดาวรรณ ราชกิจชอบโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการ
4. นางสาววิชุตา รักช่วยโรงเรียนบ้านลำภูรากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ศรีเพิ่มโรงเรียนบ้านควนอารีกรรมการ
6. นางเขมรัตน์ เนียมชูชื่นโรงเรียนบ้านต้นปรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอรุณศรี บัวขวัญโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งญาดา ตันธนาวุฒิโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางชะอ้อน สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านควนหนองกกกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ อักษรกาญจน์โรงเรียนบ้านควนหนอยางกรรมการ
5. นางวรรณา บุญเจริญโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณศรี บัวขวัญโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ประธานกรรมการ
2. นางรุ่งญาดา ตันธนาวุฒิโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางชะอ้อน สุวรรณโชติโรงเรียนบ้านควนหนองกกกรรมการ
4. นางกิ่งกาญจน์ อักษรกาญจน์โรงเรียนบ้านควนหนองยางกรรมการ
5. นางวรรณา บุญเจริญโรงเรียนวัดควนเมากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศรชัย สุขเจริญโรงเรียนบ้านไชยภักดีประธานกรรมการ
2. นางบุญร่วม เหล่าตระกลูงามโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นางบุญมา ฉุ้นย่องโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นางศุทธินาถ พิสิฐบรรยงโรงเรียนบ้านไสบ่อกรรมการ
5. นายชอบ อ่อนจงโรงเรียนบ้านในปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศรชัย สุขเจริญโรงเรียนบ้านไชยภักดีประธานกรรมการ
2. นางบุญร่วม เหล่าตระกลูงามโรงเรียนบ้านท่าส้มกรรมการ
3. นางบุญมา ฉุ้นย่องโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
4. นายชอบ อ่อนจงโรงเรียนบ้านในปงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิสา บรรจงการโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี สงสังข์โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสาวปราณี มณีสิงห์โรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
4. นางวิไลวัลย์ สุกใสโรงเรียนบ้านเกาะเต่ากรรมการ
5. นางสาวรวงทอง ใจกระจ่างโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิสา บรรจงการโรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี สงสังข์โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องกรรมการ
3. นางสาวปราณี มณีสิงห์โรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
4. นางสาวรวงทอง ใจกระจ่างโรงเรียนบ้านทอนเหรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นางพัชรา เกลี้ยงเกิดโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
3. นางศศิธร ขวัญเพชรโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางสมจิตต์ เขตตะเคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นางเนื้อทิพยื ตั้งคำโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวละมัย แป้นจุลสีโรงเรียนบ้านซาประธานกรรมการ
2. นางพัชรา เกลี้ยงเกิดโรงเรียนวัดโคกเลียบกรรมการ
3. นางศศิธร ขวัญเพชรโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางสมจิตต์ เขตตะเคียนโรงเรียนบ้านควนพญากรรมการ
5. นางเนื้อทิพยื ตั้งคำโรงเรียนบ้านไชยภักดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นายภานุพันธุ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ปานทองโรงเรียนบ้านเกาะเคียมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นายภานุพันธุ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ปานทองโรงเรียนบ้านเกาะเคียมกรรมการ
4. นางสาวนภัสญาภรน์ ธัชสิงห์มณีโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นายภานุพันธุ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ปานทองโรงเรียนบ้านเกาะเคียมกรรมการ
4. นางสาวนภัสญาภรน์ ธัชสิงห์มณีโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นายภานุพันธุ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ปานทองโรงเรียนบ้านเกาะเคียมกรรมการ
4. นางสาวนภัสญาภรน์ ธัชสิงห์มณีโรงเรียนบ้านซากรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นายภานุพันธุ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ปานทองโรงเรียนบ้านเกาะเคียมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุทัศน์ เสียงเลิศโรงเรียนวัดเจริญร่มเมืองประธานกรรมการ
2. นายภานุพันธุ์ ขาวสังข์โรงเรียนบ้านหนองหมอกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ปานทองโรงเรียนบ้านเกาะเคียมกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ ชัยชนะโรงเรียนบ้านบางสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายดุสิต แก้วระยับโรงเรียนบ้านคลองมวนประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ตันตระกูลโรงเรียนบ้านคลองมวนกรรมการ
3. นางสาวเบญจพร ปุญญะเพ็ชรโรงเรียนบ้านทุ่งศาลากรรมการ
4. นางอรพา กลับขันโรงเรียนวัดนาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมืองโรงเรียนบ้านคลองมวนประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ เอียดชะตาโรงเรียนบ้านในปงกรรมการ
3. นางชุลีพร บัวมาศโรงเรียนบ้านช่องหารกรรมการ
4. นางอรุณศรี แซ่จิ้วโรงเรียนวัดเขาวิเศษกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-233378
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]