หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกมลศรี 39 71 50
2 003 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 46 96 58
3 150 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง 5 30 12
4 006 โรงเรียนบ้านกันตังใต้ 4 8 5
5 015 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 30 48 38
6 016 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม 8 16 7
7 018 โรงเรียนบ้านคลองมวน 103 245 158
8 019 โรงเรียนบ้านคลองลุ 26 73 47
9 017 โรงเรียนบ้านคลองโตน 19 44 31
10 020 โรงเรียนบ้านควนตัง 11 15 14
11 021 โรงเรียนบ้านควนตุ้งกู 12 26 20
12 022 โรงเรียนบ้านควนพญา 43 96 64
13 024 โรงเรียนบ้านควนหนองกก 20 42 28
14 025 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง 10 17 11
15 026 โรงเรียนบ้านควนอารี 15 38 26
16 023 โรงเรียนบ้านควนเลียบ 15 43 16
17 028 โรงเรียนบ้านจิจิก 5 12 7
18 029 โรงเรียนบ้านจุปะ 8 14 9
19 030 โรงเรียนบ้านฉางหลาง 10 22 16
20 031 โรงเรียนบ้านช่องลม 15 28 20
21 032 โรงเรียนบ้านช่องหาร 12 19 13
22 034 โรงเรียนบ้านซา 24 58 39
23 035 โรงเรียนบ้านดุหุน 17 31 22
24 038 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า 12 20 15
25 037 โรงเรียนบ้านต้นปรง 38 81 61
26 036 โรงเรียนบ้านต้นไทร 33 88 46
27 041 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 27 72 44
28 046 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 7 18 11
29 047 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 20 50 30
30 048 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 6 19 9
31 049 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม 12 28 18
32 050 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 54 96 74
33 051 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ 3 3 3
34 052 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 14 32 19
35 043 โรงเรียนบ้านท่าปาบ 17 31 22
36 044 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 1 3 1
37 045 โรงเรียนบ้านท่าส้ม 34 70 47
38 042 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 21 36 29
39 054 โรงเรียนบ้านนาเกลือ 52 116 80
40 055 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร 23 44 26
41 056 โรงเรียนบ้านนาเหนือ 5 7 6
42 058 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา 5 13 9
43 059 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย 9 25 15
44 060 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ 7 15 10
45 062 โรงเรียนบ้านบางคราม 10 13 10
46 063 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว 18 29 21
47 066 โรงเรียนบ้านบางพระ 45 121 78
48 067 โรงเรียนบ้านบางสัก 32 66 46
49 069 โรงเรียนบ้านบางหมาก 25 47 32
50 068 โรงเรียนบ้านบางหมากน้อย 0 0 0
51 064 โรงเรียนบ้านบางเตา 29 59 43
52 065 โรงเรียนบ้านบางเป้า 22 33 25
53 070 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 11 24 18
54 061 โรงเรียนบ้านบ่อหิน 12 23 16
55 073 โรงเรียนบ้านปาเต 6 7 6
56 071 โรงเรียนบ้านป่ากอ 17 51 33
57 072 โรงเรียนบ้านป่าเตียว 7 13 8
58 074 โรงเรียนบ้านผมเด็น 7 9 9
59 075 โรงเรียนบ้านพระม่วง 14 25 18
60 076 โรงเรียนบ้านพรุจูด 13 24 17
61 077 โรงเรียนบ้านพรุเตย 25 40 35
62 078 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ 16 30 18
63 080 โรงเรียนบ้านมดตะนอย 27 58 39
64 081 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 7 14 7
65 085 โรงเรียนบ้านลำช้าง 28 54 42
66 087 โรงเรียนบ้านลำภูรา 26 96 45
67 086 โรงเรียนบ้านลำแพะ 5 10 8
68 088 โรงเรียนบ้านวังลำ 28 67 34
69 089 โรงเรียนบ้านวังหลาม 13 37 19
70 090 โรงเรียนบ้านสายควน 16 33 24
71 094 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 20 35 29
72 095 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 46 129 68
73 097 โรงเรียนบ้านหนองบัว 35 68 37
74 096 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 14 24 19
75 098 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 9 12 10
76 099 โรงเรียนบ้านหนองมวง 9 14 9
77 100 โรงเรียนบ้านหนองยูง 0 0 0
78 101 โรงเรียนบ้านหนองราโพ 13 30 22
79 102 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 20 40 23
80 103 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 25 70 40
81 105 โรงเรียนบ้านหนองหมอ 20 39 30
82 104 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 48 85 63
83 106 โรงเรียนบ้านหน้าเขา 12 25 19
84 107 โรงเรียนบ้านหลังเขา 24 54 37
85 111 โรงเรียนบ้านหัวหิน 15 49 25
86 112 โรงเรียนบ้านหาดยาว 5 6 5
87 108 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 12 38 16
88 110 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น 4 8 4
89 109 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 10 29 16
90 009 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 25 40 29
91 010 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง 10 20 13
92 007 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 45 112 71
93 008 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 17 32 19
94 011 โรงเรียนบ้านเขากอบ 38 112 55
95 012 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 11 32 15
96 014 โรงเรียนบ้านเขาโอน 7 11 9
97 013 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 5 11 8
98 113 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 11 26 20
99 039 โรงเรียนบ้านแตะหรำ 6 8 6
100 116 โรงเรียนบ้านแหลม 20 33 26
101 115 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 34 73 52
102 114 โรงเรียนบ้านแหลมไทร 25 55 35
103 027 โรงเรียนบ้านโคกยาง 38 73 49
104 040 โรงเรียนบ้านโตน 8 19 13
105 079 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย 13 19 16
106 057 โรงเรียนบ้านในปง 16 44 28
107 033 โรงเรียนบ้านไชยภักดี 19 36 24
108 053 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง 14 28 19
109 084 โรงเรียนบ้านไร่ออก 10 23 16
110 083 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 8 19 13
111 082 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 17 26 17
112 091 โรงเรียนบ้านไสต้นวา 7 14 9
113 092 โรงเรียนบ้านไสบ่อ 7 8 8
114 093 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 14 23 17
115 118 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 6 14 11
116 123 โรงเรียนวัดควนธานี 5 16 8
117 124 โรงเรียนวัดควนเมา 76 151 112
118 122 โรงเรียนวัดควนไทร 27 40 34
119 125 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 21 83 32
120 129 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ 25 56 40
121 130 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 13 26 13
122 131 โรงเรียนวัดนาวง 21 30 25
123 132 โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า 5 17 10
124 133 โรงเรียนวัดบางดี 33 78 53
125 134 โรงเรียนวัดปากแจ่ม 19 39 28
126 136 โรงเรียนวัดวารีวง 28 56 30
127 137 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม 15 26 20
128 138 โรงเรียนวัดสิทธิโชค 12 26 17
129 139 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา 7 19 8
130 140 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 35 139 60
131 119 โรงเรียนวัดเขา 30 81 43
132 120 โรงเรียนวัดเขาพระ 47 96 68
133 121 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 36 109 64
134 127 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 64 109 85
135 126 โรงเรียนวัดโคกเลียบ 29 65 47
136 128 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 29 60 39
137 135 โรงเรียนวัดไม้ฝาด 13 21 16
138 143 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 2 10 5
139 145 โรงเรียนหาดปากเมง 39 108 62
140 144 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 78 201 129
141 002 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 50 167 58
142 148 โรงเรียนทรินิธิวิทยพัฒน์ 0 0 0
143 004 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 50 140 80
144 117 โรงเรียนประชาวิทยา 17 45 26
145 141 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 47 99 64
146 142 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ 23 92 43
147 149 โรงเรียนสายธารวิทยา 0 0 0
148 146 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 4 6 4
149 147 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา 6 12 9
150 151 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี 2 6 2
รวม 3036 6837 4341
11178

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-233378
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]