หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสง่า พิรามวิทวัส ผอ.รร.วัดเขาวิเศษ ประธานกรรมการ
2 นายวิโรจน์ จับปรั่ง ผอ.รร.บ้านท่าส้ม ประธานกรรมการ
3 นายคำนึง พลเดช ผอ.รร.บ้านบางเป้า ประธานกรรมการ
4 นายพรชัย ดาบทอง ผอ.รร.บ้านโคกยาง ประธานกรรมการ
5 นายอุดม กลับขันธ์ ผอ.รร.บ้านวังลำ ประธานกรรมการ
6 นายดุสิต แก้วระยับ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านคลองมวน ประธานกรรมการ
7 นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดไตรสามัคคี ประธานกรรมการ
8 นายปริญญา เดชทองคำ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดคีรีวิหาร ประธานกรรมการ
9 นายสธร พรมชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากอบ ประธานกรรมการ
10 นายประพันธ์ พิสิฐบรรยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนพญา ประธานกรรมการ
11 ว่าที่ร้อยตรีวิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง ประธานกรรมการ
12 นายจำนง สุนทรเต็ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองลุ ประธานกรรมการ
13 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) ประธานกรรมการ
14 นายอนันต์ นกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) ประธานกรรมการ
15 นายจรรยา ส่งศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางดี ประธานกรรมการ
16 นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รอง ผอ.สพท.รก.ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ ประธานกรรมการ
17 นายวินิจ อัครสุวรรณกุล ผอ.รร.บ้านหนองคล้า รองประธานกรรมการ
18 น.ส.สุริยาพร ฮ่องช่วน ผอ.รร.บ้านมดตะนอย รองประธานกรรมการ
19 น.ส.ณัฐญาภรณ์ งามวิริยะรัตน์ ผอ.รร.บ้านแหลม รองประธานกรรมการ
20 นายพิทยา ทองย้อย ผอ.รร.บ้านนาเมืองเพชร รองประธานกรรมการ
21 นายสุพล กระสังข์ ผอ.รร.บ้านแหลมไทร รองประธานกรรมการ
22 น.ส.กนกวรรณ เขียวนุ้ย ผอ.รร.บ้านนาเกลือ รองประธานกรรมการ
23 นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล ผอ.รร.บ้านควนเลียบ รองประธานกรรมการ
24 นายประพันธ์ พิสิฐบรรยง ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านควนพญา รองประธานกรรมการ
25 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านลำภูรา รองประธานกรรมการ
26 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านเกาะเคี่ยม รองประธานกรรมการ
27 นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นปรง รองประธานกรรมการ
28 นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวน รองประธานกรรมการ
29 นายอัมพร หาขุน รองผู้อำนวยการ ร.ร.วัดไตรสามัคคี รองประธานกรรมการ
30 นายเคลือบ เผือกจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางพระ รองประธานกรรมการ
31 นายสุรินทร์ ส่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย รองประธานกรรมการ
32 นายเกรียงไกร ตันเจี่ย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสมะม่วง รองประธานกรรมการ
33 นายเคลือบ เผือกจีน ผู้อำนวยกาณโรงเรียนบ้านบางพระ รองประธานกรรมการ
34 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ รองประธานกรรมการ
35 นางชุลีกร ยิ้มสุด รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ รองประธานกรรมการ
36 นางวิภา สังขฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำช้าง รองประธานกรรมการ
37 นายภูวดล เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำแพะ รองประธานกรรมการ
38 นางวรรณ์ลี ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ รองประธานกรรมการ
39 นายอุดม กลับขันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ รองประธานกรรมการ
40 นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านลำภูรา รองประธานกรรมการ
41 นายเฉลิม วัดโคก ผอ.รร.บ้านจิจิก กรรมการ
42 นายศภุโชค สินกั้ง ผอ.รร.วัดทุ่งใหญ่ กรรมการ
43 นายสมพงษ์ เจือกโว้น ผอ.รร.บ้านคลองโตน กรรมการ
44 นางทัศณีย์ เทพเนียม ผอ.รร.บ้านทุ่งยาง กรรมการ
45 นายทรงวิทย์ อาจหาญ ผอ.รร.บ้านท่าปาบ กรรมการ
46 นายสุทัศน์ เสียงเลิศ รองผอ.รร.วัดเจริญร่มเมือง กรรมการ
47 น.ส.อรุณศรี เที่ยงธรรม รองผอ.รร.วัดควนเมา กรรมการ
48 นางสุพรรณี สีนา ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
49 นายประจบ เต็มสังข์ ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
50 นางวิมล เผือกจีน ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
51 นางอรุณศรี แซ่จิ้ว ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
52 นางปริมภาพร แกล้วกล้า ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
53 นางชุลีภรณ์ จำปา ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
54 นางปราณีต อมรวัฒน์ ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
55 น.ส.สิรินยา คงชูผล ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
56 นางนพวรรณ ศรีเมฆ พนักงานราชการ รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
57 น.ส.จิราภรณ์ คงอินทรแก้ว ครูจ้าง รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
58 นางสิริลักษณ์ ขวัญเมือง ครูจ้าง รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
59 น.ส.ฉวีวรรณ แสงหิรัญ ผอ.รร.บ้านห้วยน้ำเย็น กรรมการ
60 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการ
61 นางสุพรรณี สีนา ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
62 นายสถาพร อัมรัตน์ ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
63 นายพิชญะ ทองอ่อน ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
64 นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการ
65 นายสุรชัย ทองอ่อน ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
66 นางวิไลวรรณ ตรงมะตัง ครู รร.บ้านหลังเขา กรรมการ
67 นายพิสุทธิ์ กิ้มจ้อง ครู รร.บเ้านหลังเขา กรรมการ
68 นายสมบัติ เรืองราย ครู รร.บ้านบางเป้า กรรมการ
69 นางสุวีนา ทองอ่อน ครู รร.บ้านหนองชุมแสง กรรมการ
70 นางรสสุคนธ์ โยธา ครู รร.วัดเจริญร่มเมือง กรรมการ
71 นายศราวุธ ส่งแสง ครู รร.บ้านาเมืองเพชร กรรมการ
72 น.ส.พรทอพย์ เจนจริยานนท์ ครู รร.บ้านคลองคุ้ย กรรมการ
73 นางปราณี สุคติภูมิ ครู รร.บ้านเกาะเคี่ยม กรรมการ
74 นายสมเกียรติ ตั้นตระกูล ครู รร.บ้านคลองมวน กรรมการ
75 นางพรรณราย สว่างวัน ครู รร.บ้านบาตูปูเต๊ะ กรรมการ
76 นายคำรณ ทองช่วย ครู รร.บ้านไชยภักดี กรรมการ
77 นายจรัส ก้องเจริญกิจ ครู รร.วัดสีหราษฎ์ศรัทธา กรรมการ
78 น.ส.พนาวรรณ ทองด้วง ครู รร.บ้านวังลำ กรรมการ
79 นางเจิมขวัญ สิทธิชัย ครู รร.บ้านวังลำ กรรมการ
80 นางกุลทรัพย์ ทองปาน ครู รร.บ้านวังลำ กรรมการ
81 น.ส.สมจิตร์ ทับทอง ครู รร.บ้านวังลำ กรรมการ
82 น.ส.สุมลฑา รามเทพ ครู รร.บ้านวังลำ กรรมการ
83 นายวิโรจน์ จับปลั่ง ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านท่าส้ม กรรมการ
84 นางสำอาง ทรงกิตติพิศาล ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดสีหราษฎร์ศรัทธา กรรมการ
85 นายสุคนธ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดเขาพระ กรรมการ
86 นายสุนทร ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านบ่อหิน กรรมการ
87 ว่าที่ ร.ต.วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดเจริญร่มเมือง กรรมการ
88 นายสง่า พิรามวิทวัส ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
89 นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านต้นปรง กรรมการ
90 นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านคลองมวน กรรมการ
91 นางนฤมล มากทองน้อย ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ
92 นางสาวนิรมล มิ่งรัตนสิริกุล ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ
93 นางสาววิไลลักษณ์ รองพล ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ
94 นางสาวสุธาทิพย์ ส่งเสริม ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ
95 นางอมรรัตน์ พรหมทอง ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ
96 นายวีรจิตร ชนสูงเนิน ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหน้าเขา กรรมการ
97 นายประชุม บัวมาศ ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดน้ำฉ่า กรรมการ
98 นายปรีชา ยอดยิ่ง ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านทุ่งศาลา กรรมการ
99 นายสมหมาย สุนทรเต็ม ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านหนองเสม็ด กรรมการ
100 นายไพรัตน์ สามัคคี ผู้อำนวยการ ร.ร.วัดโคกเลียบ กรรมการ
101 นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านเกาะลิบง กรรมการ
102 นางสาวจริน ปักษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา กรรมการ
103 นางสุภาพร สังข์ขาว ครูโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา กรรมการ
104 นางชาลี วรรณบวร ครูโรงเรียนวิวัฒน์วิทยา กรรมการ
105 นายเอกสิทธิ์ ศรประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการ
106 นางสาวอรัญญา ชาวนา ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการ
107 นายกิตติศักดิ์ ไข่เขียว ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการ
108 นายวิมล ภักดีพล ช่างปูนชั้น 4 โรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการ
109 นางสุภาพร ยอแสง ครูโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู ๒๕๐๑) กรรมการ
110 นางจันทรา แสงรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบางสัก กรรมการ
111 นางเขมรัตน์ เนียมชูชื่น ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง กรรมการ
112 นางจำปา ปุญญะเพ็ชร ครูโรงเรียนบ้านโตน กรรมการ
113 นางเนื้อทิพย์ ตั้งคำ ครูโรงเรียนบ้านไชยภักดี กรรมการ
114 นางอรพา กลับขัน ครูโรงเรียนวัดนาวง กรรมการ
115 นางตรีธาทิพย์ ย่องซื่อ ครูโรงเรียนบ้านซา กรรมการ
116 นางศุทธินาถ พิพิฐบรรยง ครูโรงเรียนบ้านไสบ่อ กรรมการ
117 นายศักรินทร์ แก้วการ ครูโรงเรียนห้วยนาง(วันครู 2501) กรรมการ
118 นายประเดิม สุรัติศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ
119 นายสุนันท์ คลายทุกข์ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ
120 นางสุนีย์ จันดี ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม กรรมการ
121 นางศุภรัตน์ แสงจง ครูโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ กรรมการ
122 นางสาวดาริญญา หาขุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา กรรมการ
123 นางสาวอรอุมา นิลละออ ครูโรงเรียนบ้านไสมะม่วง กรรมการ
124 นางสาวสุชัชชญา ตรีรัตนประเสริฐ ครูโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) กรรมการ
125 นางสาวดาริญญา หาขุน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา กรรมการ
126 นางละเวง พรมชู ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน กรรมการ
127 นางหทัยวรรณ อารีย์วงศ์ ครูโรงเรียนวัดควนเมา กรรมการ
128 นายสุเทพ ซุ้นอื้อ ครูโรงเรียนบ้านบางพระ กรรมการ
129 นางสาวจันทรา มณีนูน ครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด กรรมการ
130 นางปิยภา ศรีจันทร์อ่อน ครูโรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ กรรมการ
131 นางสาวนวลอนงค์ จีนฉิ้ม ครูโรงเรียนบ้านแหลมมะขาม กรรมการ
132 นายประสิทธิ์ เนียมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวารีวง กรรมการ
133 นายสง่า วรรณบวร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ กรรมการ
134 นายสมพงศ์ เจือกโว้น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตน กรรมการ
135 นายสาลัย เทวบิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากแจ่ม กรรมการ
136 นายภูวเนศ จันทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขา กรรมการ
137 นางอรุณศรี บัวขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ กรรมการ
138 นางสาวอาภรณ์ เมืองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหลาม กรรมการ
139 นายดุสิต รักดำ ผู้อำนวยกาณโรงเรียนบ้านหนองราโพ กรรมการ
140 นางสุดคะนึง อาจชอบการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาวง กรรมการ
141 นายวรัญญู ฉิมเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือคลอง กรรมการ
142 นายวินิจ อัครสุวรรณกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคล้า กรรมการ
143 นายสุธรรม หาขุน ผู้อำนวยกาณโรงเรียนบ้านไม้ฝาด กรรมการ
144 นายวัฒนชัย ภูมิทักษิณากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเลียบ กรรมการ
145 นางศุภรัตน์ แสงจง ครูโรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ กรรมการ
146 นายสมหมาย มณีทับ ครูโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย กรรมการ
147 นางแสงเดือน เจริญฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านจุปะ กรรมการ
148 นางราศรี วังขุนพรหม ครูดรงเรียนบ้านป่าเตียว กรรมการ
149 นายวุฒิชัย บุญขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกยาง กรรมการ
150 นางสาวชนลักษณ์ จักรัส ครูโรงเรียนบ้านผมเด็น กรรมการ
151 นางสุวรรณ อั้นเต็ง ครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กรรมการ
152 นางประภารัตน์ ณ สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน กรรมการ
153 นายประยูร ไชยสง ครูโรงเรียนวัดน้ำฉ่า กรรมการ
154 นางสาวรัชนีภร มากขาว ครูดรงเรียนบ้านหนองคล้า กรรมการ
155 นางชัชฎา บริพันธ์ ครูโรงเรียนวัดเขาพระ กรรมการ
156 นายเสริมศักดิ์ รักใหม่ ครูโรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ กรรมการ
157 นายสุนันท์ คลายทุกข์ ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการ
158 นายกรศิวัชร์ อินทร์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) กรรมการ
159 นายเฉลิม วัดโคก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจิจิก กรรมการ
160 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการ
161 นายสมคิด คำคง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ตรัง เขต2 กรรมการ
162 นางสาวศิมาฎา เพ็ญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย กรรมการ
163 นางสุวนิตย์ หาญกล้า ครูโรงเรียนบ้านลำช้าง กรรมการ
164 นางมณี เรืองขำ ครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) กรรมการ
165 น.ส.จำเนียน นามวงศ์ รองผอ.รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการ
166 นางอรัญญา ณถลาง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ
167 นายเอกคณิต รัตนบุรี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ
168 นายสมคิด ดำคง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมิณผล กรรมการ
169 นายชัยวัฒน์ ทองสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ
170 นายวิศิษฏ์ นิลบวร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
171 นายอดิศร แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
172 นางนันทิดา รักนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
173 นางจุเรียม ลัคนาศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรรมการ
174 นายรัชพล มณีบุตร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ
175 นายโชคดี กลับสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) กรรมการ
176 นายสง สุขศรีจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กรรมการ
177 นางวิภาวัลย์ รอดริน ครูโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา กรรมการ
178 นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านต้นไทร กรรมการ
179 นายสุวนิตย์ หาญกล้า ครู โรงเรียนบ้านลำช้าง กรรมการ
180 นางสุจิยา จริยาโสรรณ ครู โรงเรียนบ้านทอนเหรียน กรรมการ
181 นายสมยศ สังขฤทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านทอนเหรียน กรรมการ
182 นางชัชฎา บริพันธ์ ครู โรงเรียนวัดเขาพระ กรรมการ
183 นางวรรณา บูรณ์เจริญ ครู โรงเรียนวัดควนเมา กรรมการ
184 นางโสภา เดชภักดี ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) กรรมการ
185 นางจินตนา ไชยกุล ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) กรรมการ
186 นางสาวเกสร ศรีนวลขาว ครู โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) กรรมการ
187 นางสาวอภิญญา เชาวน์คุณกร เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน กรรมการ
188 นางนันทพร พลฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการ
189 นางอารมณ์ สายไหม แม่บ้าน สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ
190 นายชนะพงษ์ ภู่ชำนาญ พนักงานบริการ สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ
191 นายสมพงษ์ คำธร ช่างปูนระดับ ช ๔ กรรมการ
192 นายวิชัย จำปา พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ กรรมการ
193 นายวินิจ ธีรกุลพิศุทธิ์ พนักงานธุรการ ระดับ ส ๓ กรรมการ
194 นายขรรคชัย สงเหมือน พนักงานขับรถยนต์ กรรมการ
195 นายวิสูตร สินไชย พนักงานธุรการ ระดับ ส ๔ กรรมการ
196 นางยุพิน ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการ
197 นางสาวสุทธิดา สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย กรรมการ
198 นางณฐวรกร รักนาย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กรรมการ
199 นางจรรยา ใส้เพี้ย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ศิลปะ(สาระดนตรี,นาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กรรมการ
200 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กรรมการ
201 นายวศะพิชญ์ ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา กรรมการ
202 นายมนพันธ์ ตั้งคำ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา กรรมการ
203 นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (สาระเทคโนโลยีสาระสนเทศฯ) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา คณิตศาสตร์ ระดับ ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
204 นางชยุดา สานติชาติศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
205 นายประยม แก้วจุลศรี ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา กรรมการ
206 นายวาสนา สาราบรรณ์ ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนากิจกรรมนักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
207 นางสาวสุเมตตา คงสง ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา กรรมการ
208 นางสาวนาฏยา สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
209 นางสาวอนุสนธ์ บุญงามสม ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระดารเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
210 นายสมควร จันทร์เพ็ชร ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอสิเกา กรรมการ
211 นายสุคนธ์ กองแก้ว ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอรัษฎา กรรมการ
212 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอกันตัง กรรมการ
213 นายวรัญญู เนียมชูชื่น ผู้ประสานงาน ระดับอำเภอวังวิเศษ กรรมการ
214 นางสาวละมัย แป้นจุลสี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทะเลสองห้อง กรรมการ
215 นายปรีชา ยอดยิ่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเสมาสามัคคี กรรมการ
216 นายธนนนท์ ลดารัตน์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอุดรวิทย์ กรรมการ
217 นายสุรินทร์ ส่งแสง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาศรีตรัง กรรมการ
218 นายสะอ้าน กุมุดา ประธานเครือข่ายสถานศึกษากันตัง กรรมการ
219 นายสมหมาย สุนทรเต็ม ประธานเครือข่ายสถานศึกษาบูรพาศึกษา กรรมการ
220 นายกำจัด จังเม่ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอันดามัน กรรมการ
221 นายสาคร แสงสี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาสายน้ำตรัง กรรมการ
222 นางสาววิมาลา ทองหนู ประธานเครือข่ายสถานศึกษาอันดามันเจริญวิทย์ กรรมการ
223 นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวิจิตรอันดามัน กรรมการ
224 นายวินิจ อัครสุวรรณกุล ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวิเศษวิทย์ กรรมการ
225 นายสวาส เจ้ยทองศรี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาวังวิเศษ กรรมการ
226 นายไพรัตน์ สามัคคี ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัษฎาผดุงวิทย์ กรรมการ
227 นายสุธี ธุระ ประธานเครือข่ายสถานศึกษารัษฎาเรืองวิทย์ กรรมการ
228 นางสาวจริน ปักษี ประธานเครือข่ายสถานศึกษาเอกชน กรรมการ
229 นางสาวสุกัญญา กตัญญู ศึกษานิเทศก์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยม กรรมการ
230 นายดุสิต แก้วระยับ ประธานกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย กรรมการ
231 นางพูนศรี ช่วยธานี กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการปฐมวัย กรรมการ
232 นายสธร พรมชู ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา กรรมการ
233 นางละออง ล่องแก้ว กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา กรรมการ
234 นางนิสา บรรจงการ ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
235 นางสาวอุษา รัตนพรรณ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
236 นายวิโรจน์ จับปรั่ง ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา กรรมการ
237 นางกานดา เหมือนพรรณราย กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา กรรมการ
238 นายคำนึง พลเดช ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
239 นางฐิติยา คงเอียด กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
240 นายจรรยา ส่งศรีจันทร์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา กรรมการ
241 นางสาวจีรนันท์ ขาวเชื้อ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา กรรมการ
242 นายเคลือบ เผือกจีน ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
243 นางสาวสิริขวัญ ขวัญเมือง กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
244 นายอุดม กลับขันธ์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา กรรมการ
245 นางสาวจันทรา อ่อนหวาน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา กรรมการ
246 นายพรชัย ดาบทอง ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรฒ ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
247 นางกนกกร พงศ์ยี่ล่า กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
248 นายเอกสิทธิ์ สิทธิชัย ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา กรรมการ
249 นายสมควร จันทร์เพชร ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
250 นางพลอยนิดา ศรีรัตนโชติ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
251 นายจำนง สุนทรเต็ม ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับประถมศึกษา กรรมการ
252 นายพงษ์ศักดิ์ อุยสุย กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
253 นายสุรินทร์ ส่งแสง ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
254 นางนิษฐา อุ๋ยเล่งจ๋วน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
255 นายอนันต์ นกแก้ว ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานการอาชีพฯ(สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว) ระดับประถมศึกษา กรรมการ
256 นางศิริลาวัลย์ แก้วระยับ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว) ระดับประถมศึกษา กรรมการ
257 นางสาวเกสร ศรีนวลขาว กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระการดำรงชีวิตและครอบครัว) ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
258 นางวิษรวรรณ์ กรีชาฤทธิ์ นักการภารโรง สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการ
259 นายสง่า พิรามวิทวัส ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานการอาชีพฯ(สาระเทคโนโลยีสานสนเทศฯ) ระดับประถมศึกษา กรรมการ
260 นายสุรชัย ทองอ่อน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ระดับประถมศึกษา กรรมการ
261 นายประภาส นวลจันทร์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานการอาชีพฯ(สาระเทคโนโลยีสานสนเทศฯ) ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
262 นายเอกราช รันศรี กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(สาระเทคโนโลยีสารสนเทศฯ) ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
263 นายสมโชค คงสง ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระศิลปะ (สาระดนตรี) ระดับประถมศึกษา กรรมการ
264 นายประสาร ทองปรวน กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี) ระดับประถมศึกษา กรรมการ
265 นายธีรสิทธิ์ คุปกุลกานท์ ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี , สาระนาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
266 นายณัฐนนท์ สงชู กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สาระศิลปะ (สาระดนตรี) ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
267 นายบุญฤทธิ์ ไชยบุตร ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ( สาระนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา กรรมการ
268 นางปรีดา เจือกโว้น กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ระดับประถมศึกษา กรรมการ
269 นางกรศิวรรณ์ สุคนธ์ กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฏศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
270 นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา กรรมการ
271 นางสาวสาริศา เกียรติเมธา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับประถมศึกษา กรรมการ
272 ว่าที่ ร.ต.วิเชษฐ์ เพ็ชรหิน ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาพัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
273 นายทนงศักดิ์ คงประสม กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
274 นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน ระดับประถมศึกษา กรรมการ
275 นายวินิจ มากมา กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน ระดับประถมศึกษา กรรมการ
276 นายปริญญา เดชทองคำ ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน ระดับประถมศึกษา กรรมการ
277 นายเสริม คชกูล กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนากิจกรรมผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา กรรมการ
278 นายประพันธ์ พิสิฐบรรยง ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กรรมการ
279 นางอุไรวรรณ ทองในแก้ว กรรมการและเลขานุการศูนย์พัฒนาวิชาการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม กรรมการ
280 นางปาณิสรา อนันต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
281 นางปรีดิ์ฐนันท์ แซ่โค้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการ
282 นายประภาส ขำแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ
283 นางสาวบุษบา สมาธิ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลูกเสือ กรรมการ
284 นางสาวสุมล นาคบรรพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ
285 นางสาวกัญณภิษฐ์ ทองเนื้อห้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กรรมการ
286 นางเรณู ชูสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
287 นางมยุรี รอดราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ
288 นางกรศิริ วงศ์มณีทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
289 นางสาวจิราพร ชาติกระพันธ์ุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซา,บ้านทุ่งยางงาม กรรมการ
290 นางสุพรรณี เส้งตุ้ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำภูรา,วัดสิทธิโชค กรรมการ
291 นางสาวแสงตะวัน เพียรดี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนเมา,บ้านหนองมวง กรรมการ
292 นางสาวศุภลักษณ์ เพชรสุก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งศาลา,บ้านควนพญา กรรมการ
293 นางประกายดาว นิ่มกาญจนา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสมะม่วง,ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์),บ้านหนองบัวน้อย กรรมการ
294 นางกสกมล กลิ่นทิพย์ขจร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเขา,บ้านควนตัง กรรมการ
295 นางสาวสุนิสา รุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสบ่อ,วัดนาวง,บ้านเขาพรุเสม็ด กรรมการ
296 นางสาวจุฑารัตน์ คงสง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโตน,บ้านพรุเตย กรรมการ
297 นางสาวสุณิสา สุขคุ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองคล้า,บ้านเขาโอน กรรมการ
298 นางสาวขนิษฐา แสงพรหม พนักงานพิมพ์ดีด กรรมการ
299 นางชัชฎาวรรณ หลีสู พนักงานธุการ กรรมการ
300 นางชฎาภรณ์ ชีวิตโสภณ ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) กรรมการ
301 นายอำนวย สีใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพราย กรรมการ
302 นายฉลอง ศาสนาอภิชาติ ผู้อำนวยกานโรงเรียนวีดไตรสามัคคี กรรมการ
303 นายสง่า วรรณบวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งต่อ กรรมการ
304 นายจารุพันธ์ ยงประเดิม ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านไสต้นหว้า กรรมการ
305 นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ ผู้อำนวนการโรงเรียนบ้านฉางหลาง กรรมการ
306 นายพิเศษ คงวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนไทร กรรมการ
307 นายกรีธศักดิ์ รอดรัตน์ ครู โรงเรียนวัดเขาพระ กรรมการ
308 นางทิพวรรณ จันดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมอ กรรมการ
309 นางบุษราภรณ์ ศรีรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลิบง กรรมการ
310 นายวิเเชียร สุลิคง ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านวังลำ กรรมการ
311 นายวิมล ภักดีพล ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการ
312 นายประจวบ รอดรัก ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านต้นปรง กรรมการ
313 นายเจษฎาพร จันเกื้อ ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านต้นปรง กรรมการ
314 นายธีระ เพ็ชรอินทร์ ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านหลังเขา กรรมการ
315 นายชาตรี คีรีรักษ์ ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านคลองโตน กรรมการ
316 นายชะลอ แซ่เล้า ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการ
317 นายวิวัฒน์ วุ่นคง ช่างปูน ระดับ ช ๔ โรงเรียนบ้านคลองมวน กรรมการ
318 นายเฉลิมพล ชัยเสนะ นักการภารโรง โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) กรรมการ
319 นางทัศนีย์ เทพเนียม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาง กรรมการ
320 นางสาวจำเนียน นามวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ กรรมการ
321 นางสาวอรุณศรี เที่ยงธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเมา กรรมการ
322 นางศรีสุดา รัตนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง กรรมการ
323 นางสาวจินดาวัลย์ นวลใย ครู โรงเรียนบ้านวังหลาม กรรมการ
324 นางจำเรียง ทองสุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ
325 นางสีฟ้า ช่วยชู นักทรัพยกรบุคคลชำนาญการพิเศษ กรรมการ
326 นางสาวกชสมน นกแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
327 นางราตรี หมื่นละม้าย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
328 นางสุดใจ ฉูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
329 นางจรรยา พรหมทอง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ
330 นางพรทิพย์ สมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ
331 นายปริวัติ รัตนบุรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ
332 นางสาวอมรรัตน์ จิตละเอียด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ
333 นางรพิพรรณ มณีรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ กรรมการ
334 นายนิวัติ สุขไชยะ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการ
335 นางสาวรติวรรณ ศิริรังษี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
336 นางสมพร จันดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการ
337 นางปรัชญานี อนุรักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรรมการ
338 นางสาวปิยะวรรณ เทพกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหมอ,ป่ากอ กรรมการ
339 นายสุรชัย ทองอ่อน ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการและเลขานุการ
340 นางกานดา เหมือนพรรณราย รองผอ.รร.บ้านท่าส้ม กรรมการและเลขานุการ
341 นางฐิติยา คงเอียด ครู รร.บ้านบางเป้า กรรมการและเลขานุการ
342 นางกนกกร พงศ์ยี่ล่า ครู รร.บ้านโคกยาง กรรมการและเลขานุการ
343 น.ส.จันทรา อ่อนหวาน ครู รร.บ้านวังลำ กรรมการและเลขานุการ
344 นางพูนศรี ช่วยธานี ครูโรงเรียนบ้านลำภูรา กรรมการและเลขานุการ
345 นางสาวสาริศา เกียรติเมธา ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี กรรมการและเลขานุการ
346 นายเสริม คชกูล ครูโรงเรียนวัดคีรีวิหาร กรรมการและเลขานุการ
347 นางละออง ล่องแก้ว ครูโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการและเลขานุการ
348 นางอุไรวรรณ ทองในแก้ว ครูโรงเรียนบ้านควนพญา กรรมการและเลขานุการ
349 นางสาวสุชัชชญา ตรีรัตนประเสริฐ ครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) กรรมการและเลขานุการ
350 นายบัณฑิต ชิดงาน ครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กรรมการและเลขานุการ
351 นางสาวฐิติมา สงขำ ครูโรงเรียนบ้านคลองคุ้ย กรรมการและเลขานุการ
352 นาวศิริลาวัลย์ แก้วระยับ ครูโรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) กรรมการและเลขานุการ
353 นางสิริขวัญ ขวัญเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมวน กรรมการและเลขานุการ
354 นายสันติภัทร โคจีจุล รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ
355 นางกชกร เถรว่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
356 นางกานดา จิตมาต นักวิชาการชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
357 นางสาวถนัดศรี เจริญสุข นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
358 นางนณี สุขไชยะ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ
359 นายสมเกียรติ กาลสุวรรณ์ ครู รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
360 นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
361 นางสุชาดา ผลชอบ ธุรการ รร.วัดเขาวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
362 นางสกาวรัตน์ ศรีพรหมทัศน์ ครู รร.บ้านโคกยาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
363 น.ส.บังอร ทองอ่อน ครู รร.บ้านวังลำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
364 นางสาววันดี ภิรมย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองมวน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
365 นางสาววันเพ็ญ สุขรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเขากอบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
366 นางสาวสายชล สิกขาจารย์ ครูโรงเรียนบ้านควนพญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
367 นายทนงศักดิ์ คงประสม ครูโรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
368 นางสาวเกสร ศรีนวลขาว ครูโรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
369 นางสาวจีรนันท์ ขาวเชื้อ ครูโรงเรียนวัดบางดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
370 นายแสวง ศรีพะเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
371 นางวัลภา จันทร์มีศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
372 นายสัมพันธ์ เซ่งหลี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
373 นางสำอาง ยอดทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
374 นางปทิตญา อายุสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
375 นางสาลี ชีประวัติชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
376 นางภาวินันท์ ศรีรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
377 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
378 นางผอูน วงศ์ปริยากร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
379 นางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
380 นางสาวสาริณี ไทยแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
381 นางวิภาพร รัตนวรรณ เจ้าที่การเงินและบัญชี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
382 นางสาวชญานิศา เข็มทอง พนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
383 นายจรินทร์ รักษ์นุ้ย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๒ ที่ปรึกษา
384 นายศะภิชญ์ ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 ที่ปรึกษา
385 นางอรัญญา ณ ถลาง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ที่ปรึกษา
386 นางสาวสุทธิดา สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 ที่ปรึกษา
387 นายดุสิต ลัคนาศิโรรัตน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ตรัง เขต ๒ ที่ปรึกษา
388 ดร.สุเมตตา คงสง ศึกษานิเทศน์ สพป.ตรัง เขต ๒ ที่ปรึกษา
389 นายเอกคณิต รัตนบุรี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต2 ที่ปรึกษา
390 นายเจริญ เกลาเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 ที่ปรึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 นางสาวกชกร เถรว่อง และนางสาวเบญจมาศ เอียดใหญ่ เบอร์โทร 075-233378
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]