สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 53 20 15 5 88
2 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 38 18 13 9 69
3 ธาดาอนุสรณ์ 35 8 2 4 45
4 วิวัฒน์วิทยา 33 7 6 1 46
5 วัดเจริญร่มเมือง 32 10 11 8 53
6 วัดควนเมา 30 19 11 11 60
7 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 30 7 2 5 39
8 บ้านหนองชุมแสง 29 5 7 3 41
9 จุ๋งฮัวโซะเซียว 28 14 6 2 48
10 บ้านบางพระ 24 11 5 3 40
11 บ้านควนพญา 24 9 4 3 37
12 บ้านทุ่งศาลา 23 15 11 5 49
13 บ้านนาเกลือ 23 11 7 9 41
14 วัดเขาพระ 21 15 4 6 40
15 หาดปากเมง 20 9 4 2 33
16 กมลศรี 20 6 3 4 29
17 บ้านหนองเสม็ด 18 11 9 8 38
18 บ้านต้นปรง 17 13 4 3 34
19 วัดโคกเลียบ 17 6 3 3 26
20 บ้านเขากอบ 16 7 7 5 30
21 บ้านโคกยาง 16 6 2 10 24
22 บ้านลำช้าง 16 6 1 2 23
23 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 15 12 4 2 31
24 วัดเขา 15 6 7 2 28
25 บ้านเกาะเคี่ยม 14 10 9 11 33
26 บ้านบางสัก 14 7 8 2 29
27 บ้านต้นไทร 13 12 5 3 30
28 วัดเขาวิเศษ 13 11 7 4 31
29 วัดควนไทร 13 5 6 1 24
30 วัดบางดี 12 10 6 3 28
31 บ้านเกาะมุกด์ 12 6 2 1 20
32 บ้านหนองบัว 12 4 8 4 24
33 บ้านแหลมมะขาม 11 13 7 1 31
34 วิเศษกาญจน์ 11 9 2 1 22
35 บ้านหนองสองพี่น้อง 11 3 6 3 20
36 ประชาวิทยา 11 1 3 2 15
37 บ้านคลองคุ้ย 10 9 4 3 23
38 บ้านลำภูรา 10 5 5 3 20
39 บ้านท่าส้ม 9 9 10 4 28
40 วัดไตรสามัคคี 9 7 6 7 22
41 บ้านแหลมไทร 9 7 5 3 21
42 วัดนาวง 9 7 4 1 20
43 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 9 6 1 5 16
44 บ้านหนองหมอ 9 3 3 4 15
45 บ้านในปง 9 3 2 1 14
46 บ้านหนองศรีจันทร์ 9 2 3 5 14
47 วัดวารีวง 8 9 6 5 23
48 บ้านพรุเตย 8 7 3 4 18
49 บ้านนาเมืองเพชร 8 5 5 3 18
50 บ้านบางหมาก 8 4 5 6 17
51 บ้านดุหุน 8 1 4 4 13
52 บ้านซา 7 9 8 0 24
53 วัดถํ้าพระพุทธ 7 8 5 5 20
54 บ้านวังลำ 7 8 4 8 19
55 บ้านทอนเหรียน 7 7 7 5 21
56 บ้านหลังเขา 7 4 4 5 15
57 บ้านพรุจูด 7 4 0 2 11
58 บ้านป่ากอ 7 3 5 2 15
59 บ้านโพธิ์น้อย 7 3 2 1 12
60 บ้านบางเตา 6 6 7 5 19
61 วัดทุ่งใหญ่ 6 6 1 0 13
62 บ้านหนองคล้า 6 4 6 4 16
63 บ้านควนอารี 6 4 4 1 14
64 บ้านควนเลียบ 6 4 1 4 11
65 บ้านหนองบัวน้อย 6 4 1 3 11
66 บ้านควนตัง 6 3 1 1 10
67 บ้านห้วยไทร 6 1 3 0 10
68 บ้านทุ่งต่อ 5 7 2 4 14
69 บ้านมดตะนอย 5 6 6 9 17
70 บ้านบางเป้า 5 6 2 3 13
71 บ้านไทรบ่วง 5 6 2 1 13
72 บ้านท่าปาบ 5 4 6 2 15
73 บ้านเกาะเต่า 5 4 2 4 11
74 บ้านห้วยต่อ 5 4 1 2 10
75 บ้านควนหนองกก 5 2 5 4 12
76 บ้านไสต้นวา 5 2 0 0 7
77 บ้านช่องลม 5 0 3 3 8
78 บ้านคลองลุ 4 8 11 2 23
79 บ้านไชยภักดี 4 8 3 2 15
80 วัดคีรีวิหาร 4 7 4 4 15
81 วัดศรีรัตนาราม 4 6 3 2 13
82 บ้านสายควน 4 5 5 2 14
83 บ้านแหลม 4 4 3 5 11
84 บ้านทุ่งอิฐ 4 4 3 2 11
85 บ้านโตน 4 3 0 0 7
86 บ้านหนองราโพ 4 2 5 2 11
87 บ้านทุ่งยาง 4 2 0 0 6
88 บ้านบาตูปูเต๊ะ 4 1 4 2 9
89 บ้านทุ่งยางงาม 4 1 2 5 7
90 บ้านควนหนองยาง 4 1 2 3 7
91 บ้านไร่ใหญ่ 4 0 2 1 6
92 วัดกาญจนบริรักษ์ 4 0 1 1 5
93 บ้านคลองโตน 3 9 5 2 17
94 วัดปากแจ่ม 3 6 6 1 15
95 บ้านหัวหิน 3 6 4 2 13
96 บ้านเหนือคลอง 3 5 3 0 11
97 บ้านบ่อหิน 3 4 3 2 10
98 บ้านควนตุ้งกู 3 4 2 3 9
99 บ้านผมเด็น 3 4 0 0 7
100 บ้านวังหลาม 3 3 3 3 9
101 วัดไม้ฝาด 3 2 5 3 10
102 บ้านเขาพรุเสม็ด 3 2 1 5 6
103 บ้านไสบ่อ 3 2 0 2 5
104 บ้านหน้าเขา 3 1 5 3 9
105 บ้านไร่ออก 3 1 5 0 9
106 บ้านบางคราม 3 1 1 4 5
107 บ้านกลิ้งกลอง 3 1 1 0 5
108 วัดนํ้าฉ่า 3 1 0 1 4
109 อนุบาลกันตังศึกษา 3 0 1 0 4
110 บ้านพรุใหญ่ 2 7 5 1 14
111 บ้านไสมะม่วง 2 6 6 0 14
112 บ้านบางค้างคาว 2 4 6 6 12
113 บ้านฉางหลาง 2 3 4 1 9
114 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 2 3 2 2 7
115 อนุบาลรัษฎา 2 3 1 0 6
116 บ้านย่านซื่อ 2 2 3 0 7
117 บ้านปาเต 2 2 2 0 6
118 บ้านเขาไม้แก้ว 2 2 1 0 5
119 บ้านนํ้าราบ 2 2 1 0 5
120 บ้านลำแพะ 2 2 1 0 5
121 วัดสิทธิโชค 2 1 4 5 7
122 บ้านพระม่วง 2 1 3 8 6
123 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 2 1 3 0 6
124 บ้านเกาะลิบง 2 1 2 5 5
125 บ้านนํ้าพราย 2 1 2 4 5
126 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 2 1 1 2 4
127 บ้านจิจิก 2 1 0 1 3
128 บ้านหาดยาว 2 0 1 0 3
129 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองมวง 1 5 2 1 8
131 บ้านหนองปรือ 1 3 1 4 5
132 วัดควนธานี 1 2 0 2 3
133 บ้านเขาโอน 1 1 5 0 7
134 บ้านคลองชีล้อม 1 1 2 3 4
135 บ้านจุปะ 1 1 1 5 3
136 บ้านนาเหนือ 1 1 1 2 3
137 บ้านห้วยนํ้าเย็น 1 1 0 2 2
138 บ้านช่องหาร 0 6 3 2 9
139 บ้านป่าเตียว 0 3 1 2 4
140 บ้านนํ้าฉา 0 3 1 0 4
141 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 1 4 8 5
142 บ้านกันตังใต้ 0 1 2 1 3
143 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี 0 1 1 0 2
144 บ้านท่ามะปราง 0 1 0 0 1
145 บ้านแตะหรำ 0 0 2 3 2
146 บ้านทุ่งสมอ 0 0 1 0 1
รวม 1,185 723 539 421 2,868