สรุปเหรียญรางวัล สพป. ตรัง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านคลองมวน 43 19 15 5 77
2 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 37 18 12 9 67
3 ธาดาอนุสรณ์ 35 8 2 4 45
4 วิวัฒน์วิทยา 33 7 6 1 46
5 ท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 30 7 1 5 38
6 บ้านหนองชุมแสง 29 5 7 3 41
7 จุ๋งฮัวโซะเซียว 28 14 6 2 48
8 วัดควนเมา 26 19 10 11 55
9 บ้านบางพระ 24 11 5 3 40
10 วัดเจริญร่มเมือง 24 10 10 8 44
11 บ้านทุ่งศาลา 23 15 11 5 49
12 บ้านนาเกลือ 21 9 7 9 37
13 หาดปากเมง 20 9 4 2 33
14 กมลศรี 19 6 3 4 28
15 บ้านหนองเสม็ด 18 11 9 8 38
16 บ้านควนพญา 18 7 4 3 29
17 วัดเขาพระ 17 15 4 6 36
18 บ้านเขากอบ 16 7 7 5 30
19 บ้านโคกยาง 16 6 2 10 24
20 วัดเขา 15 6 7 2 28
21 บ้านลำช้าง 15 5 1 1 21
22 บ้านเกาะเคี่ยม 14 10 9 11 33
23 วัดโคกเลียบ 14 6 3 3 23
24 บ้านต้นไทร 13 12 5 3 30
25 วัดห้วยนาง(วันครู2501) 12 11 4 2 27
26 บ้านเกาะมุกด์ 12 6 2 1 20
27 วัดควนไทร 12 5 6 1 23
28 บ้านหนองบัว 12 4 8 4 24
29 บ้านแหลมมะขาม 11 13 7 1 31
30 วิเศษกาญจน์ 11 9 2 1 22
31 บ้านหนองสองพี่น้อง 11 3 6 3 20
32 ประชาวิทยา 11 1 3 2 15
33 วัดเขาวิเศษ 10 10 6 4 26
34 วัดบางดี 10 10 5 3 25
35 บ้านคลองคุ้ย 10 9 4 3 23
36 บ้านบางสัก 10 6 8 2 24
37 บ้านต้นปรง 9 8 4 3 21
38 วัดไตรสามัคคี 9 7 6 7 22
39 บ้านแหลมไทร 9 7 5 3 21
40 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 9 6 1 5 16
41 บ้านลำภูรา 9 4 4 3 17
42 บ้านหนองหมอ 9 3 3 4 15
43 บ้านหนองศรีจันทร์ 9 2 3 5 14
44 วัดวารีวง 8 8 6 5 22
45 บ้านพรุเตย 8 7 3 4 18
46 บ้านนาเมืองเพชร 8 5 5 3 18
47 วัดนาวง 8 5 2 1 15
48 บ้านบางหมาก 8 4 5 6 17
49 บ้านดุหุน 8 1 4 4 13
50 วัดถํ้าพระพุทธ 7 8 5 5 20
51 บ้านวังลำ 7 8 4 8 19
52 บ้านท่าส้ม 7 7 10 4 24
53 บ้านหลังเขา 7 4 4 5 15
54 บ้านพรุจูด 7 4 0 2 11
55 บ้านป่ากอ 7 3 5 2 15
56 บ้านบางเตา 6 6 7 5 19
57 วัดทุ่งใหญ่ 6 6 1 0 13
58 บ้านหนองคล้า 6 4 6 4 16
59 บ้านควนเลียบ 6 4 1 4 11
60 บ้านหนองบัวน้อย 6 4 1 3 11
61 บ้านในปง 6 3 2 1 11
62 บ้านควนตัง 6 3 1 1 10
63 บ้านห้วยไทร 6 1 3 0 10
64 บ้านซา 5 9 7 0 21
65 บ้านทอนเหรียน 5 7 7 5 19
66 บ้านทุ่งต่อ 5 7 2 4 14
67 บ้านมดตะนอย 5 6 6 9 17
68 บ้านไทรบ่วง 5 6 2 1 13
69 บ้านท่าปาบ 5 4 6 2 15
70 บ้านเกาะเต่า 5 4 2 4 11
71 บ้านห้วยต่อ 5 4 1 2 10
72 บ้านควนอารี 5 3 4 1 12
73 บ้านโพธิ์น้อย 5 3 1 1 9
74 บ้านไสต้นวา 5 2 0 0 7
75 บ้านช่องลม 5 0 3 3 8
76 บ้านคลองลุ 4 8 11 2 23
77 วัดคีรีวิหาร 4 7 4 4 15
78 วัดศรีรัตนาราม 4 6 3 2 13
79 บ้านสายควน 4 5 5 2 14
80 บ้านแหลม 4 4 3 5 11
81 บ้านทุ่งอิฐ 4 4 3 2 11
82 บ้านควนหนองกก 4 2 5 4 11
83 บ้านหนองราโพ 4 2 5 2 11
84 บ้านทุ่งยาง 4 2 0 0 6
85 บ้านบาตูปูเต๊ะ 4 1 4 2 9
86 บ้านทุ่งยางงาม 4 1 2 5 7
87 วัดกาญจนบริรักษ์ 4 0 1 1 5
88 บ้านคลองโตน 3 9 5 2 17
89 บ้านไชยภักดี 3 8 3 2 14
90 วัดปากแจ่ม 3 6 6 1 15
91 บ้านหัวหิน 3 6 4 2 13
92 บ้านบางเป้า 3 6 2 3 11
93 บ้านเหนือคลอง 3 5 3 0 11
94 บ้านบ่อหิน 3 4 3 2 10
95 บ้านผมเด็น 3 4 0 0 7
96 บ้านวังหลาม 3 3 3 3 9
97 บ้านควนตุ้งกู 3 3 2 3 8
98 วัดไม้ฝาด 3 2 5 3 10
99 บ้านไสบ่อ 3 2 0 2 5
100 บ้านไร่ออก 3 1 5 0 9
101 บ้านบางคราม 3 1 1 4 5
102 บ้านกลิ้งกลอง 3 1 1 0 5
103 วัดนํ้าฉ่า 3 1 0 1 4
104 บ้านควนหนองยาง 3 0 2 3 5
105 บ้านไร่ใหญ่ 3 0 2 1 5
106 อนุบาลกันตังศึกษา 3 0 1 0 4
107 บ้านพรุใหญ่ 2 7 5 1 14
108 บ้านไสมะม่วง 2 6 6 0 14
109 บ้านบางค้างคาว 2 4 5 6 11
110 บ้านฉางหลาง 2 3 4 1 9
111 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 2 3 1 2 6
112 อนุบาลรัษฎา 2 3 1 0 6
113 บ้านย่านซื่อ 2 2 3 0 7
114 บ้านปาเต 2 2 2 0 6
115 บ้านเขาพรุเสม็ด 2 2 1 5 5
116 บ้านเขาไม้แก้ว 2 2 1 0 5
117 บ้านนํ้าราบ 2 2 1 0 5
118 บ้านลำแพะ 2 2 1 0 5
119 บ้านหน้าเขา 2 1 5 3 8
120 วัดสิทธิโชค 2 1 4 5 7
121 บ้านพระม่วง 2 1 3 8 6
122 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 2 1 3 0 6
123 บ้านเกาะลิบง 2 1 2 5 5
124 บ้านนํ้าพราย 2 1 2 4 5
125 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 2 1 1 2 4
126 บ้านจิจิก 2 1 0 1 3
127 บ้านหาดยาว 2 0 1 0 3
128 สวนป่าประชาอุปถัมภ์ 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองมวง 1 5 2 1 8
130 วัดควนธานี 1 2 0 2 3
131 บ้านเขาโอน 1 1 5 0 7
132 บ้านคลองชีล้อม 1 1 2 3 4
133 บ้านจุปะ 1 1 1 5 3
134 บ้านนาเหนือ 1 1 1 2 3
135 บ้านห้วยนํ้าเย็น 1 1 0 2 2
136 บ้านโตน 1 1 0 0 2
137 บ้านช่องหาร 0 5 2 2 7
138 บ้านป่าเตียว 0 3 1 2 4
139 บ้านนํ้าฉา 0 3 1 0 4
140 บ้านหนองปรือ 0 2 1 4 3
141 บ้านไร่ใหญ่(กันตัง) 0 1 4 8 5
142 บ้านกันตังใต้ 0 1 2 1 3
143 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางดี 0 1 1 0 2
144 บ้านท่ามะปราง 0 1 0 0 1
145 บ้านแตะหรำ 0 0 2 3 2
146 บ้านทุ่งสมอ 0 0 1 0 1
รวม 1,098 696 525 420 2,739