รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานสานฝันพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สนามโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงเณศรา  ยิ้มไตรพร
 
1. นางรัตติยา  เซ่งยี่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนภสร  ผอมแก้ว
 
1. นางพรพรรณ   เพชรจำรัส
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงภคนันท์  ช่วยจันทร์
 
1. นางสาวอัญชุลี  กาพย์เกิด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงพิชญาวี   พลเดช
 
1. นางสาวธัญลักษณ์   คงชูศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงชลดา   ขาวเชื้อ
 
1. นางสาวธัญลักษณ์    คงชูศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. นางสาวอริสรา   ขำตรี
 
1. นางสาวอุษา   รัตนพรรณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี   บุญอ่อน
 
1. นางสาวรุ่งนภา   อำพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนไทร 1. เด็กหญิงเมวดี   จิตร์แก้ว
 
1. นางจารุนันท์   จันย่อง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  คงแก้ว
 
1. นางสาวคันธมาศ  เตียวย่อง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธริณญา   จ้องโก้
 
1. นางสาวขนิษฐา   สายทองแท้
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงเสาวภา  แก่นเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชาย ศิวกร   ชัยเดช
2. เด็กหญิงปราณปริยา   สงคราม
3. เด็กหญิงสุชิราภรณ์   คีรีเดช
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   สู่คง
2. นางยาจิต   คำอุดม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิง อัญญาดา   เชื้อหมื่น
2. เด็กหญิงณิชาภัทร   สูคีรี
3. เด็กหญิงสาวิตรี   นิปุณชัย
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   สู่คง
2. นางสุภาพร   สังข์ขาว
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. นางสาวนัยนา  เทพจิตต์
2. เด็กหญิงสุประวีณ์  คงยงค์
3. เด็กหญิงอัครมณื   อันมาก
 
1. นางสาวอุษา   รัตนพรรณ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ขาวทอง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นไทร 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงนัทธมล  หนูทัด
 
1. นายเจษฎาภรณ์  แสงสุวรรณ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายชานนท์  ทองใบ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  พรหมบังเกิด
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายสุริยะ   ปั้นทอง
 
1. นางประนอม  พนมรักษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวริษา   สงพราหมณ์
 
1. นางสมจิตร   จงวิไลเกษม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  สมใจหมาย
 
1. นางสาวสุภัทตราวดี  เกิดไก่แก้ว
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยต่อ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  นาคสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยจักร
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ใหมสวัสดิ์
 
1. นางพรทิพย์  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวทศพร  พูลผล
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนอารี 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แบนเสมอ
2. เด็กชายสรวิศ  ยิ่งยง
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ภักดีบุตร
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีเพิ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอุไร  เพ็ชรสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ต้องชู
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  เพียรดี
3. เด็กหญิงรักตกานต์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายสุระเชษฐ  ศรีสงคราม
2. นางสาวสุภาพร  เพียรดี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภานรินทร์    รัมณะกัจจะ
2. เด็กหญิงวาสิตา   สงพราหมณ์
 
1. นายโชคชัย   ดวงเพ็ชร
2. นางสุภาภรณ์  วรรณบวร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เดชภักดี
2. เด็กชายนิพนธ์  ชัยลือเลิศ
 
1. นางรัชนีกร  แก้วละเอียด
2. นางอรวรรณ  ส่งแสง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายคณพศ   สุขคุ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงณิชาวีย์   วิวัฒนานุกูล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสมะม่วง 1. เด็กหญิงกรกมล   ปราบภัย
 
1. นายถาวร   กลีบแก้ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายกฤษฎา   ตะเหล็บ
 
1. นางสาวนัจญมีย์  ทะเลลึก
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูเจริญ
2. เด็กหญิงศศิธิดา  สมหมาย
3. เด็กชายอัครพล  พลเวล
 
1. นางหทัยวรรณ  อารีย์วงศ์
2. นางจริญญา  รอดบุตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายพศวัต  บรรจงการ
2. เด็กหญิงมธุรส  นันตพงศ์
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ทองสีนวล
 
1. นางอนงค์  ทวิสุวรรณ
2. นางสาวดวงพร  รักเกาะรุ้ง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ปานสิทธิ์
2. เด็กหญิงทัศนียา  สิทธิชัย
3. เด็กชายวีรภัทร  ชูพูล
 
1. นางปฎิญญา  วัฒนามัย
2. นางศิริวรรณญา  แก้วมณี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กหญิงณัฐนิช  กรีประเสริฐ
2. เด็กหญิงวลัยทิพย์  โพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงวลัยพร  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  เชาวลิต
2. นางรอมือละ  ทิพย์ร่วง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  สำนักช้าง
2. เด็กหญิงวาสนา  อินทร์เอียด
3. เด็กหญิงอนุธิดา  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  บัวยืน
2. นางสุวิญชา  หนองหัด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายนำชัย  คำอ้วน
2. เด็กชายวิทวัส  เทศบุตร
3. เด็กชายวีรยุทธ  คงสี
 
1. นางอุษา  สินกั้ง
2. นางนิภา  ศรีพะเนิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาพร   เรืองสงค์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   จันมีศรี
3. เด็กหญิงสัญลักษณ์   ศรีทอง
 
1. นางสาวชนกนาถ    เผือกผ่อง
2. นางพัณณ์ชิตา   นิธิกรอุดมวิทย์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงชนิกานต์   แจ้งจุน
2. เด็กชายปฏิพล   โทคง
3. เด็กหญิงลลิตา   ช่วยประคอง
 
1. นางสาวกมลทิพย์   บุญเสน
2. นายนิติพัฒน์  ณ นคร
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายชวิศ   บัวทอง
2. เด็กชายภาณุพงศ์   หมุนเวียน
 
1. นายชัยยศ   กันตังกุล
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพลอยทิพย์  หนูพลาย
2. เด็กชายอนิรุท  คงร่วง
 
1. นางอุษา  สินกั้ง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กชายนัทธพงศ์   ยังชุม
2. เด็กชายอดิศร  ยังชุม
 
1. นางสุจิรา   อินเรือง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าปาบ 1. เด็กชายนริฐ  ชิตชลธาร
2. เด็กชายปฏิพล  บุญทอง
 
1. นายประพันธ์  อุตตสุรดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   สุขขี
2. เด็กชายอนุเทพ   นกรักษ์
 
1. นายจำนงค์  เห้งสีป้อง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางหมาก 1. เด็กชายจิรยุทธ์   รอดแข็ง
2. เด็กชายสิรภพ   สิกขาจารย์
 
1. นางภาวิณี   ภักดี
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูเกลี้ยง
2. นางสาวสุธาธิณี  ปาระณะ
 
1. นายเอกสิทธิ์  ผลโสดา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงพรรภัสษา   ศรีทอง
2. เด็กหญิงพิริยากร   สุเหร็น
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  ศักดา
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์   สวนแก้ว
5. เด็กหญิงสานขวัญ   ประสานสงฆ์
 
1. นางนัยนา   ศรีโภคา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชาลิณี    ชูเรือง
2. เด็กหญิงธัญชนก   ปั้นทอง
3. เด็กหญิงธิดาทิพย์    แท่นด้วง
4. เด็กหญิงประภัสสร    พรมขวัญ
5. เด็กหญิงภัทราพร    นิ่มนวล
 
1. นางสาวจิราวรรณ    วรรณบวร
2. นางสาวอุทัยวรรณ  จันทร์สว่าง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กหญิงจารีรัตน์  กวีพันธ์
2. เด็กหญิงญาณิศา  สงวนศักดิ์
3. เด็กหญิงสุธิดา  พันธุ์สนิท
4. เด็กหญิงหัสพรรณ์  เพ็งช่วย
5. เด็กหญิงอินทิรา  พราหมชูบัว
 
1. นางสาวคณิตศาสตร์  ขวัญดี
2. นางสนทยา  หัทยานนท์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ 1. เด็กหญิงสาลิศา  พยารัง
2. เด็กหญิงสุพิชญา  เต่าเพ็ชร์
3. เด็กหญิงอภิญญา  บัวเรือง
4. เด็กชายอภิรักษ์  เกิดดี
5. เด็กหญิงเขมจิรา  คงแก้ว
 
1. นางสาวพัชรา  ยอดชุม
2. นางสาวนุชนาถ  ขูทก
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากอบ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ตั้งเคี้ยน
2. เด็กหญิงปานคิ้ว  อินทรเอียด
3. เด็กหญิงมุกรินทร์  ชูแก้วร่วง
4. เด็กหญิงอนัดดา  ผกาแก้ว
5. เด็กหญิงอลิสรา  ทองศักดิ์
 
1. นางรัษฎา  คำทอง
2. นางสมปอง  ทินประภา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงชลิดา  เมฆเกิด
2. เด็กชายรุจิกร  จันทร์สว่างอรุณ
3. นางสาวสกุลรัตน์  ศรีปรางค์
4. เด็กหญิงเกศกนก  เหมือนทอง
5. เด็กหญิงเจตสุภา  แสงศรี
 
1. นางกนกกร   พงศ์ยี่ล่า
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กหญิงปริยภัทร  ช่วยทองสุข
2. เด็กชายมณฑล  สนมน้อย
3. เด็กหญิงศศิกานต์  รักษ์ขาว
4. เด็กชายสุเมธา  สิทธิโยธา
5. เด็กชายองศา  ฤทธิ์ชู
 
1. นายปกรณ์  นิ่มกาญจนา
2. นางสาวธนาภรณ์  จิตรเพ็ชร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นายธนธรณ์  พุฒทอง
2. เด็กชายภัทรกร  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์หอ
4. เด็กหญิงภัทราพร  สมบูรณ์
5. นายศักดิ์ชัย  แก้วละเอียด
 
1. นายพิศุทธา  ธรรมเมธากุล
2. นางสาววิศนา  ธรรมเมธากุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    สุขมี
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    ตาทอง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ   พวงพันธ์
4. เด็กชายธนภัทร    ยอดแก้ว
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์   รองวัง
6. เด็กชายธัญพิสิทฐ์   เจียวสกุลวัฒนา
7. เด็กหญิงธัญวรัตน์    ชูแก้วร่วง
8. เด็กหญิงนิษิตา    ทรัพยทักษิณ
9. เด็กชายปกรณ์ศักดิ์    ทับทิม
10. เด็กหญิงปณิดา    สัจกุล
11. เด็กหญิงปภานัน    จันทร์แจ่มศรี
12. เด็กหญิงพัทธนันท์   แก้วประชุม
13. เด็กชายพีรพัฒน์   คำนวล
14. เด็กหญิงภัททิยา    แก้วกูล
15. เด็กหญิงศุภัชญา   งามเรียบ
16. เด็กชายสรวิศ    เกลี้ยงโอวาท
17. เด็กหญิงหทัยรัตน์    เอียดใหญ่
18. เด็กชายอรุณชัย   ดำเลิศ
19. เด็กหญิงอัจจิมา    บรรจุสุวรรณ
20. เด็กหญิงโอฬาริศา    จุลพูน
 
1. นางสาวสุนิษา    ศรีสงค์
2. นางจิรพร  เจียวสกุลวัฒนา
3. นางกาญจนา  จุลพูน
4. นางสาวเบญจมาศ  ชดช้อย
5. นางสาวนันทวัน  แจ้งจิตร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายกฤตพร  กลิ่นเพชร
2. เด็กชายคเชนทร์  ชุมผล
3. เด็กหญิงจีรนันท์  รอดเมือง
4. เด็กชายธรรมวิสิทธิ์  จักรัส
5. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ช่วยทอง
6. เด็กหญิงนพวรรณ  เสนาพันธ์
7. เด็กหญิงนันทิตา  แสงลำปำ
8. เด็กหญิงนายิกา   นวลศรี
9. เด็กชายนิพล  สวัสดิสาร
10. เด็กชายปฏิพล  แดงขาว
11. เด็กชายรุ่งวิกรัย  พรหมดำ
12. เด็กชายวัชรพงศ์  บัวทอง
13. เด็กหญิงสุกัญญา  ขาวนิ่ม
14. เด็กหญิงสุพัตรา  หยูจีน
15. เด็กหญิงอติพร  บ่อม่วง
16. เด็กชายอนันทชัย  นวลศรี
17. เด็กชายอนุชา  กุลจิ
18. เด็กชายเจษฎา  ชตาฤกษ์
19. เด็กชายเอกราช  ห้าหยัง
20. เด็กหญิง่ทัศนีย์  นวลศรี
 
1. นางปัญญา  พรหมทอง
2. นางสาวณัฏฐริฌา  ศิริพันธ์
3. นางเรวดี  สงรักษ์
4. นายนิพิฐพนธ์  ตรวจขุนทด
5. นางสาวธัญภัส  ช่วยธานี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กหญิงอลิษา   ชูช่วย
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญถาวร
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงนลัทศวรรณ์   ขาวบาง
 
1. นางสาวปวีณา   คงเขียว
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กชายกิตติรัช   รัตนะ
 
1. นางสาวภัชชนก   ชูช่วยสุวรรณ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงวราภรณ์   ฉุ้นย่อง
2. เด็กชายอนุรักษ์   เดชภักดี
 
1. นางสาวปรีญาวดี   วัชรวีรเกษม
2. นายพสิษฐ์   บุญยอด
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ 1. เด็กหญิงปวีณ์นุช  คงแจ่ม
2. เด็กชายพรพล  นกแก้ว
 
1. นางสัจจานันท์  รองวัง
2. นางอำไพ  นุ่นเอียด
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกยาง 1. เด็กหญิงชุลีพร  ดาบทอง
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  บรรจงการ
 
1. นางกนกกร   พงศ์ยี่ล่า
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเลียบ 1. เด็กหญิงกาญจนมาศ   แก้วเอียด
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   ขาวเชื้อ
3. เด็กหญิงทิพยาภรณ์   ภัตศรี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   สมาธิ
5. เด็กหญิงปวีณา   มหาสุข
6. เด็กหญิงวริศรา   คงชิต
7. เด็กหญิงวัลภา    รอดกูล
8. เด็กหญิงศศิวรรณ   แสงจันทร์
9. เด็กหญิงสุทธิกานต์   เดโชศาสตร์
10. เด็กหญิงโสภิดา   โชติรัตน์
 
1. นายวีระศักดิ์   กำธร
2. นางสุมาลี  รักการ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงษ์มณี
2. เด็กหญิงนฤมล  ไชยด้วง
3. เด็กหญิงบุศย์ระวีร์  หนูเขียว
4. เด็กหญิงปัทมพร  พรมการ
5. เด็กหญิงปัทมา  คีรีเดช
6. เด็กหญิงผกาพรรณ  ศรีรักษา
7. เด็กชายยศกร  บุญลือเลิศ
8. เด็กหญิงยอดขวัญ  อินทร์ดำ
9. เด็กหญิงวรรณะขวัญ  วรรณบวร
10. เด็กหญิงวรินทร  ศรสังข์
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์  นบน้ำรอบ
12. เด็กชายสิวพร  แซ่หลี
13. เด็กหญิงสุนิสา  อายุสุข
14. เด็กหญิงอภิญญา  จีนศรีคง
15. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมทิพย์
 
1. นางสาวพุชนาฎ  รัตนแก้ว
2. นายสมพงษ์  สงสังข์
3. นายธนาวัฒน์  ไชยมณี
4. นายอาฒยะ  บัวเพชร
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขมณฑล
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูบุญศรี
3. เด็กหญิงฐิติชญา  นมจันทร์
4. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  สามใหม่
5. เด็กหญิงธนัชพร  สมมี
6. เด็กหญิงนัทธินันท์  พุทธสวัสดิ์
7. เด็กหญิงนิตยา  รักกมล
8. เด็กหญิงยวิษฐา  หมื่นด้วง
9. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  วัดศรี
10. เด็กหญิงวรรณิดา  สมมิตร์
11. เด็กหญิงศุนิษา  วุฒิศักดิ์
12. เด็กหญิงสุมินตรา  หนูทอง
13. เด็กหญิงอชิรญา  ปานสิทธิ์
14. เด็กหญิงอริสา  พรามจร
15. เด็กหญิงเมธาวดี  ดำเนียร
 
1. นายภักดี  เดชศรี
2. นางภักดี  แทงทอง
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  เหมทานนท์
4. นางฉันทนา  หนูจันทร์
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายควน 1. เด็กหญิงชนกานต์  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายภานุวิชญ์  คนคล่อง
 
1. นางเยาวรัตน์  ศรีกระจ่าง
2. นางศุภกานต์  สัมฤทธิ์
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กชายณัฐพงศ์   ชุมแก้ว
2. เด็กชายทัศนัย   รอดรักษา
 
1. นายสมบัติ   เรืองราย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงชณัญชิตา   ศรีหมาน
 
1. นางชารี   วรรณบวร
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   ธนศุภบริบูรณ์
 
1. นางสาวสาริศา   เกียรติเมธา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กหญิงวรกาญจน์  กาหลำ
 
1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงสกุลภัทร  คีรินทร์
 
1. นางพูลศรี  อินทรวิเศษ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กชายคณิศร   ทองหอม
 
1. นางสาวสาริศา   เกียรติเมธา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงผกา  ติ้งสมชัยศิลป์
 
1. นางรสสุคนธ์  โยธา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ 1. เด็กชายปลายตะวัน   คงสมุทร
 
1. นางนาฎลดา  เดชอรัญ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงคนึงกาญจน์  ช่วยชูศรี
 
1. นางสาวสุชัชชญา  ตรีรัตนประเสริฐ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำช้าง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ทองฉิม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เศียรวงศ์
 
1. นางจิตตินาถ  ทองอ่อน
2. นางสุวนิตย์  หาญกล้า
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กหญิงณีรนุช   ยกกลิ่น
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์   สุดกิจ
 
1. นางอัจจิมา   สุจริต
2. นางชนิดา  มณีทับ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย 1. เด็กหญิงนลัทพร   คงเฝือ
2. เด็กหญิงปิยะรัตน์   คงอ่อน
 
1. นางอัจจิมา   สุจริต
2. นางชนิดา  มณีทับ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายศุภชัย  อ่อนอินทร์
 
1. นางสาวสุชัชชญา  ตรีรัตนประเสริฐ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ 1. เด็กชายณัฐพล   สุวรรณรักษ์
2. เด็กชายสิทธิพล   ขันแก้ว
3. เด็กหญิงสุภัสสรา    บุญเลิศ
 
1. นางปิยรัตน์   ศรีเทพ
2. นางสาวกุสุมา   เบญจวรางกูร
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา 1. เด็กหญิงมาติกา  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงอริสรา   ดวงเดือน
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  อักษรจิตร์
 
1. นางสุลาวัลย์   หนูทอง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กชายกันต์ธร  คีรินทร์
2. นายณัฐพล  สอวิหค
3. เด็กชายดนุเดช  ชูเวท
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  พรมสุวรรณ
2. นางสาวสุมนทิพย์  นุ่นชูผล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พุททอง
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายนนทภัทร  ไชยคีนี
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายสุทัศน์  เอียดชูทอง
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายณรงค์ชัย  โลหะกุล
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายธรรมรงค์  ขวัญช่วย
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายพัชรพล  กลับจิตร
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายณัฐพนธ์  บุญโชติ
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายภูวเดช  เขียดสุข
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงเนตรดาว   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์   ขุนอินทร์
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงจิราพร   คงศรีอ่อน
 
1. นางฉันทนา   ทองสงโสม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กหญิงนิลปัทม์   ปราบเขตต์
 
1. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กชายปิยพัทธ์   ทองสมทอง
 
1. นางวิภาวัลย์   รอดริน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวาฐยา   ปลื้มศรี
 
1. นายปิยะภัทร   อักษรชู
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอรนุช  เจ้ยงาน
 
1. นายสมชาย  คิดรอบ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายพีรพัฒน์    อินนุรักษ์
 
1. นายธีรพงศ์   จันทร์แสง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงพรญาณี   นุ่นทอง
 
1. นางราตรี   คลายทุกข์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายคุณากร   คงชูศรี
 
1. นางสาวจันทิรา  จันทร์เพชร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 1. เด็กหญิงปนัดดา   แก้วทอง
 
1. นางสาวสาริกา   สีขนุน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนพญา 1. เด็กชายคุณากร   คงชูศรี
2. เด็กชายจอมพล   หนูหวาน
3. เด็กชายธนภัทร   กลับใจ
4. เด็กชายธวัชชัย   คงชูศรี
5. เด็กหญิงนิลปัทม์   ปราบเขตต์
6. เด็กชายพงศ์เลิศ   แก้วสุนีย์กุลชา
7. เด็กหญิงสุธิกานต์   ขุนอินทร์
8. เด็กหญิงหทัยทิพย์   เมืองสุด
9. เด็กหญิงเนตรดาว  ศรีจันทร์
 
1. นางอุไรวรรณ   ทองในแก้ว
2. นางสาวจันทิรา   จันทร์เพชร
3. นางสาวเจนจิรา   ทองสาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายกัณตพล   ทองช่วย
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   สีสุข
3. เด็กชายจักรินทร์   ชูนุ่น
4. เด็กหญิงชุติมา   ดวงสังข์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ    บัวรักษ์
6. เด็กชายณัฐศักดิ์   สีสุข
7. เด็กชายนันทพงษ์   เจริญสุข
8. เด็กหญิงปิยะรัตน์   ทองรุ่ง
9. เด็กชายพุฒธิพงษ์   คำสุรินทร์
10. เด็กหญิงวริศรา   ศรีสวัสดิ์
11. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์คง
12. เด็กหญิงศุภกานต์   เย็นชุม
13. เด็กหญิงสิริพร   ประเสริฐ
14. เด็กหญิงอรอนงค์   สมบุญ
15. เด็กชายอัมรินทร์   บุญเรือง
 
1. นายสมชาย   คิดรอบ
2. นางจรรยา    รุณแสง
3. นางสุจินต์    สีใหม
4. นางอุมาพร  ไชยจืตร์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุตรช่วย
2. เด็กชายชวัลวิทย์  ฤทธิ์มา
3. เด็กชายธรรมรงค์  ขวัญช่วย
4. เด็กชายนราธิป  รักษาศรี
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขิกขำ
6. เด็กชายพีระชัย  ส่งเสริม
7. เด็กชายวรายุทธ  ตาแก้ว
8. เด็กชายสรวิทย์  อ่อนสง
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พุททอง
10. เด็กชายสุทัศน์  เอียดชูทอง
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
2. นายธีรสิทธิ์  คุปกุลกานท์
3. นางสาวสุนิศา  ภักดิ์จันทร์
4. นางสาวดวงพร  โปทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายกรินทร์  พันธา
2. เด็กชายณรงค์ชัย  โลหะกุล
3. เด็กชายธรรมรงค์  ขวัญช่วย
4. เด็กชายนนทภัทร  ไชยคีนี
5. เด็กชายนราธิป  รักษาศรี
6. เด็กชายพศวัต  เอียดชูทอง
7. เด็กชายพัชรพล  กลับจิตร
8. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ขิกขำ
9. เด็กชายวรายุทธ  เวชรังษี
10. เด็กชายวุฒิพงค์  พนมรักษ์
11. เด็กหญิงสิริลักษณ์  นุ่นทอง
 
1. นายณัฐนนท์  สงชู
2. นายธีรสิทธิ์  คุปกุลกานท์
3. นางสาวสุนิศา  ภักดิ์จันทร์
4. นางสาวดวงพร  โปทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กหญิงกฤติยา  รัตนศิริ
2. เด็กชายกฤษกร  ทองย้อย
3. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปราบรัตน์
4. เด็กหญิงฉัตรสุดา    เริ่มสมสุข
5. เด็กหญิงชญานิน  รักไทย
6. เด็กหญิงชลภัทร  พิกุลงาม
7. เด็กหญิงณัฐภัสสร   เอียดทวน
8. เด็กชายธนธรณ์  ดำล้วน
9. เด็กชายธีรศักดิ์  ดำคชรัตน์
10. เด็กชายนพดล  อินนุรักษ์
11. เด็กหญิงนัททิกา  วุ่นสั่งทำ
12. เด็กชายน้ำเพ็ชร์  กายเพ็ชร์
13. เด็กชายมาฆภัทร  ราชเดิม
14. เด็กชายศราวุฒิ  รักเกื้อ
15. เด็กหญิงศิริสุดา  คงเอียด
16. เด็กชายสศุภนนท์  แก้วแสงขวัญ
17. เด็กหญิงสิริวิมล  ดำล้วน
18. เด็กหญิงอภิชญา  สอนซ้าย
19. เด็กชายอมรเดช  คดรัตน์
20. เด็กหญิงเขมิกา  ทับทิม
 
1. นางสาวจำเนียน  นามวงศ์
2. นายสุรชัย  ทองอ่อน
3. นางทัศนีย์  เต็มแก้ว
4. นางปริมภาพร  แกล้วกล้า
5. นายศุภชัย  ปลอดเหล็ก
6. นางสุพรรณี  สีนา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. นายชัยชนะ    ปานสังข์
2. นายชัยศักดิ์ดา   เจ้ยงาน
3. เด็กชายวงศธร   จันทรมาศ
4. นายสรรพากร    ศรีเรือง
5. เด็กชายเจษฎา   แจ้งกระจ่าง
6. นางสาวเพ็ญนภา   ไชยคำ
 
1. นายชำนาญ   เดชภักดี
2. นายประทีป    แก้วเนิน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกนกพร  รัตนพันธ์
2. เด็กชายกิตติพงษ์  แสวงแก้ว
3. เด็กชายจตุพร  บุญเกื้อ
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ช่วยจันทร์
5. เด็กชายชญานนท์  รามอินทร์
6. เด็กหญิงชญานันท์  เด่นประเสริฐกุล
7. เด็กหญิงชฎาพร  มีสุข
8. เด็กหญิงชลิตา  เดชจินดา
9. เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสวัสดิ์
10. เด็กชายณัฐนัย  ส่งเสริม
11. เด็กชายณัฐพล  ชุมอักษร
12. เด็กชายปิติพงษ์  ขวัญช่วย
13. เด็กชายผดุงเกียรติ  จีนจูด
14. เด็กชายมงคลทิพย์  คงทอง
15. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
16. เด็กชายยุทธจักร  เมกศรี
17. เด็กชายรชานนท์  ชูเพ็ง
18. เด็กหญิงรัตนาพร  ชนะสุด
19. เด็กชายฤณธรรถ์  พ่มพวง
20. เด็กชายวรโชติ  สีดำ
21. เด็กหญิงวัลวิษา  มีสุข
22. เด็กชายวีรพงศ์  นุ้ยแก้ว
23. เด็กหญิงศิริพร  โพธิ์ทอง
24. เด็กชายศิวะ  ศรีโภคา
25. เด็กชายศุภวิชญ์  พลับแก้ว
26. เด็กหญิงสุชานันท์  สุขศรี
27. เด็กหญิงอธิฐา  หาญกล้า
28. เด็กหญิงอพัชรา  ขิกขำ
29. เด็กหญิงอภัสรา  หนูวัน
30. เด็กหญิงอรทัย  กลับจิตร
31. เด็กชายอรุณฤทธิ์  รอดเพ็ง
 
1. นายธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวาทิน
2. นายธีรสิทธิ์  คุปกุลกานท์
3. นางสาวสุนิศา  ภักดิ์จันทร์
4. นางสุดารัตน์  คำศรี
5. นางสาวสุภาพร  สมใจนึก
6. นายอภิรักษ์  นาวารี
7. นางสาวเนตร  แก้วเอื้อ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายจิรนันท์   นวนสง
 
1. นางสาวจันจิรา   หาดเด็น
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กชายสุวรรณกิจ   ใสญาติ
 
1. นางหทัยทิพย์   สันตะวา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านช่องลม 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองวล
 
1. นางนฤมล  ภิญโญ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงมีนา  สิงหาปัด
 
1. นายธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวาทิน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1. เด็กชายอัครชัย  ทะเลลึก
 
1. นางสุบิน  วงษ์มาก
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายพงศกร  เขียวเสน
 
1. นางอภิญญารัตน์  วีระสุข
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรุจูด 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  รำภา
 
1. นางอุไร  ชูชาติ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนไทร 1. นางสาวศุภรัตน์   ยอดทอง
 
1. นางสาวมะลิ   โภคาลัย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กชายธีรศิษณ์    ประมวลศิลป์
 
1. นายธีรพงศ์   จันทร์แสง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายณัฐดนัย  บัวดำ
 
1. นายธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวาทิน
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงจนิสตา   รุจิรสกุล
 
1. นายวีระยุทธ  กลันการ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงีมีนา  สิงหาปัด
 
1. นายธีระยุทธ์  วงศ์ทิพยวาทิน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กชายเลิศวุฒิ  โพชสาลี
 
1. นายวรวุฒิ  คงแก้ว
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  หนูบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปิยนันท์  รอดกูล
 
1. นางบุษราพร  พุทธานุ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนไทร 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ   ศรีสุข
 
1. นางวรรณี   บุณยเกียรติ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำภูรา 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   ทองงาม
2. เด็กหญิงกมลเนตร    เทพแสน
3. เด็กหญิงกรกมล    หนูเซ่ง
4. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำเนียม
5. เด็กหญิงจุรีรัตน์   หนูเซ่ง
6. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขาวสุข
7. เด็กหญิงญาณิศา  ชูด้วง
8. เด็กหญิงณปภา   คงเรือง
9. เด็กหญิงณัชภรณ์    บุญชูช่วย
10. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    หนูพุ่ม
11. เด็กหญิงถนอมวรรณ   เก่งกั่ว
12. เด็กหญิงนลินญา   แก้วอร่าม
13. เด็กหญิงนันท์นลิน  จริงการ
14. เด็กหญิงนุชนาถ   เที่ยงธรรม
15. เด็กหญิงปนัดดา    ศรีช่วย
16. เด็กหญิงปภาวรินทร์   ทับนิล
17. เด็กหญิงพิยดา   นวลโข้ย
18. เด็กหญิงพุทธิดา   พุทธศิลป์ศิลา
19. เด็กหญิงภัคนันท์   ภูมิประดิษฐ์
20. เด็กหญิงมณฑการณ์   จริงการ
21. เด็กหญิงมธุรดา  รักษายศ
22. เด็กหญิงมนัสนันท์  เมธาสิทธิ์วรกุล
23. เด็กหญิงมินตราวดี   สุขสง
24. เด็กหญิงลลิตา   ยงยวด
25. เด็กหญิงวรรธนกร   สุกกรม
26. เด็กหญิงวริศรา   รักงาม
27. เด็กหญิงศุลีพร   บุญฤทธิ์
28. เด็กหญิงสุญาดา   สีอ่อน
29. เด็กหญิงสุธาสิณี   วิรุลศรี
30. เด็กหญิงสุนิษา   สมทรง
31. เด็กหญิงสุภิสรา   จีนเดิม
32. เด็กหญิงอรทัย   สุคนธรัตนสิทธิ์
33. เด็กหญิงอรัญลดา   พุฒนวน
34. เด็กหญิงอลิษา   คงเพ็ง
35. เด็กหญิงอารีรัตน์   รักชูศรี
36. เด็กหญิงเกวลิน   หนูช่วย
37. เด็กหญิงเกวลิน   สีอ่อน
38. เด็กหญิงเกศแก้ว   ขวัญเมือง
39. เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์ผ่อง
40. เด็กหญิงเปมิกา   กอเจริญรัตน์
 
1. นายสมใจ   ชูแก้ว
2. นางวัลดา   แก้วกังวาล
3. นางสุเทวี   ลัคนาศิโรรัตน์
4. นายปกรณ์   อาจสมโภช
5. นางสาวพรศิริ   พงษ์อร่าม
6. นางรัชนีวรรณ   อัครธราดล
7. นางณิชมน  มีแก้ว
8. นางสุพรรณี   เส้งตุ้ง
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีวิหาร 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เกิดไกรแก้ว
2. เด็กหญิงกรกมล  แต้มเพ็ชร
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทองแก้ว
4. เด็กชายกิตตินันท์  คงทอง
5. เด็กชายกิตติพงศ์  หมื่นละม้าย
6. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุขขะ
7. เด็กชายจักริน  พิกุล
8. เด็กหญิงจารวี  แสงโชติ
9. เด็กชายจิณณวัตร  แก้วระยับ
10. เด็กหญิงจิรากานต์  เกตุแก้ว
11. เด็กหญิงญาณิศา  ยังช่วย
12. เด็กหญิงณิชกานต์  หนูพันธ์
13. เด็กชายธีรภัทร  หาผล
14. เด็กหญิงนริศรา  จำเริญ
15. เด็กหญิงปริณดา  บุญคง
16. เด็กหญิงพรรณรสา  เศวตดุลย์
17. เด็กชายพลธิวัต  คงฤทธิ์
18. เด็กหญิงพลอยชมพู  บัวอ่อน
19. เด็กชายพีรพล  หาลินไสล
20. เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์คง
21. เด็กชายภูริศักดิ์  ชัยชนะ
22. เด็กชายยงวิสุทธิ์  รามเทพ
23. เด็กชายรัตนบุรุษ  ไชยแก้ว
24. เด็กชายวัชรพล  วิวาสุข
25. เด็กชายวายุ  บุญชู
26. เด็กชายวีระศักดิ์  วรรณบวร
27. เด็กชายศักดิ์ชัย  สุจินพรัหม
28. เด็กชายศิริวัฒน์  วสะยสิทร
29. เด็กชายศิวกร  มิ่งมิตร
30. เด็กชายสิทธิกร   ฉิมพงษ์
31. เด็กหญิงสุธาทิพย์  อิ่มจิตร
32. เด็กหญิงสโรชา  จันสักรา
33. เด็กหญิงอรวรรณ  จงเจริญ
34. เด็กหญิงอริตา  นุ่นทองหอม
35. เด็กหญิงอาริสา  ไชยวิเศษ
36. เด็กหญิงเกร็ดมณี  ชูเมือง
37. เด็กชายเจษฎา  วรรณบวร
38. เด็กชายเทพพิทักษ์  แก้วเกตุ
39. เด็กหญิงเนตรชนก  ยังช่วย
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงเกื้อ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ชุมใหม่
2. นายสิทธิศักดิ์  เด่นสุวรรณรังษี
3. นายเสริม  คชกูล
4. นางอุบลทิพย์  คชกูล
5. นางสาวชุ่มชื่น  สีสุข
6. นางสาวณัฐธิดา  นำนาผล
7. นางสาวสฤษดิ์มาศ  เรืองขำ
8. นายธีรพงศ์  จันทร์แสง
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คีรีรักษ์
2. เด็กหญิงจิรัชยา  รอดศรี
3. เด็กชายดรัณภพ  ศรีประสิทธิ์
4. เด็กหญิงประวีณา  ศรีวิเศษ
5. เด็กชายภานุวิชญ์  สิทธิกฤษ์
6. เด็กชายรุจิกรณ์  ทองใบ
7. เด็กหญิงวชิราวรรณ  เต็มสังข์
8. เด็กชายโภคิน  ทองใบ
 
1. นางสาวพรพิมล  คนตรง
2. นางสุดใจ  คงชูศรี
3. นางพรรณี  สิทธิชัย
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองผอม
2. เด็กหญิงจริยา  แก้วเกิดศรี
3. เด็กหญิงชัญญา  คงสิน
4. เด็กชายธนกร  สิงหวงค์
5. เด็กชายพรหมพิสิฐ  กิจชล
6. เด็กหญิงพัชรภรณ์  ศรีนอง
7. เด็กชายสัทพงศ์  คงบำรุง
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ศรีสวัสดิ์
9. เด็กหญิงสุจิตรา  รอดคืน
10. เด็กชายอนุวัฒน์  รักษาสังข์
 
1. นางกรศิวรรณ์  สุคนธ์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) 1. เด็กหญิงกาญจนาพร   เกตุประกอบ
2. เด็กหญิงชนาภัทร   เมืองราช
3. เด็กหญิงนฤภร   ชายะพันธุ์
4. เด็กหญิงอมลธีรา    สร้อยสังหวาน
5. เด็กหญิงอลิษา   จันผุด
6. เด็กหญิงเขมิกา   ชายะพันธุ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์   หาญณรงค์
2. นางสุภาพร   ยอแสง
3. นางศิริลาวัลย์   แก้วระยับ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงนุชนาถ  ศิริมงคล
2. เด็กหญิงบุญสิตา  สิทธิโรจน์
3. เด็กหญิงปรางทิพย์  วุ่นพันธ์
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วละเอียด
5. เด็กหญิงสุชาดา  มิ่งวัน
6. เด็กหญิงสุชานาถ  นนทะแก้ว
 
1. นางสาวลลิตา  อุดรพันธ์
2. นางสาววนิดา  จิตต์บุญ
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงจิตรลดา   ทองชนะ
2. เด็กหญิงชาลิสา   หนูเลี่ยง
3. เด็กหญิงดลยา   พงษ์วันนา
4. เด็กหญิงธณัฐชา    เลิศคำหวาน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศดานนท์
6. เด็กหญิงปรียาลักษณ์   ฉิมดำ
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์   หนูวงศ์
8. เด็กหญิงภัชราภา   ชิตชลธาร
9. เด็กหญิงภาสิตา   พูนภิรมย์
10. เด็กหญิงสิรินาถ   โชติกมาศ
11. เด็กหญิงอรณิชา   ศรีสวัสดิ์
12. เด็กหญิงแพรวา   ปัญญายง
 
1. นางกิตติญา   อนันต์เจริญวงศ์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงกมนนุช  ทองดียิ่ง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปราบเขตต์
3. เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ตั๋น
4. เด็กหญิงชลธิชา  คงศรีอ่อน
5. เด็กหญิงประภานิช  สรรพจักร
6. เด็กหญิงรัตติกาญจน์  คงขำ
7. เด็กหญิงสุชาดา  เพชรศิริ
8. เด็กหญิงเบญธิตา  คงศรีอ่อน
 
1. นางสาวระพีพรรณ  หลงชู
2. นางสาวสุนิษา  ยิ้มย่อง
3. นางวรรณบุณ  โพชสาลี
4. นางสาวเบญจมาศ  เครือจันทร์
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงจิตรลดา   ทองชนะ
2. เด็กหญิงชาลิสา   หนูเลี่ยง
3. เด็กหญิงดลยา   พงษ์วันนา
4. เด็กหญิงธณัฐชา   เลิศคำหวาน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์   ศดานนท์
6. เด็กหญิงปรียาลักษณ์   ฉิมดำ
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์   หนูวงศ์
8. เด็กหญิงภัชราภา   ชิตชลธาร
9. เด็กหญิงภาสิตา   พูนภิรมย์
10. เด็กหญิงสิรินาถ    โชติกมาศ
11. เด็กหญิงอรณิชา   ศรีสวัสดิ์
12. เด็กหญิงแพรวา   ปัญญายง
 
1. นางกิตติญา   อนันต์เจริญวงศ์
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายกฤตวิทย์   หุ้ยเล็ก
2. เด็กชายจิรพันธ์   นุมาศ
3. เด็กชายชลธาร   แซ่ด้าน
4. เด็กชายธนพงษ์   หลีศาลา
5. เด็กชายนพรัตน์  เกาะสมัน
 
1. นายภาคภูมิ   ชมช่วยธานี
2. นายธีระพงษ์   ปานทอง
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม 1. เด็กชายติณภพ  หัสสาคร
2. เด็กชายอันดามัน  จันตะยอด
 
1. นางสาวรัชฎา  จิรธรรมกูล
2. นางสาวนวลอนงค์  จีนฉิ้ม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    สุขดำ
 
1. นางสาวมลุลี   สำนุตโต
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงปิยวรรณ    ศรีคง
 
1. นางสาวภัทรา   เหลียวพัฒนพงศ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนภัสสร   โพธิกุล
 
1. นางสาวภัทรา   เหลียวพัฒนพงศ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลุ 1. เด็กชายธีรภัทร  เกิดดี
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  นาทุ่งนุ้ย
3. เด็กชายพีรณัฐ  นาคแท้
4. เด็กชายวุฒิชัย  ปูขาว
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ศิริโชติ
6. เด็กชายเสริมกิจ  สมุทรวงศ์วิริยะ
 
1. นายสมพาน  พัฒนา
2. นางจรรยา  สุนทรเต็ม
3. นางกนกกาญจน์   ทองเหมือน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายชิษณุชา  เชาว์เอนก
2. เด็กชายณภัทร   ไชยฤทธิ์
3. เด็กชายธนโชติ   ราชภิรมย์
4. เด็กชายประกาศิต  แก้วพิทักษ์
5. เด็กชายศรายุทธ   จันทร์ทองสุข
6. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองชนะ
 
1. นางสาวพรทิพย์   บุญรักษ์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 1. เด็กชายจีรวัฒน์   เลิศอมรรัตน์
2. เด็กชายณัฐพล   เกาะสมัน
3. นายยุทธกาญ   อวนข้อง
4. เด็กชายวัชรินทร์   เสียมไหม
5. เด็กชายศุภวัฒน์   สุวรรณวัฒน์
6. เด็กชายสุรดิษ  เม่งเอียด
7. เด็กชายอรินทร์   หุ้ยเล็ก
8. เด็กชายเจษฎา   เด็นหลี
 
1. นายสมควร   สม่าพงษ์
2. นายณัฐพงศ์   หุ้ยเล็ก
3. นายสุวิชา   คีรีรัตน์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหลาม 1. เด็กหญิงจิตสุภา   เพชรสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิราพร    เพ็ชรมีศรี
3. เด็กหญิงจิราวรรณ   พลายทอง
4. เด็กหญิงนลินทิพย์   วิมลเมือง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์   สุขการ
6. เด็กหญิงพัชรี   พุ่มพวง
7. เด็กหญิงพัทธ์ธิรา    ประเภท
8. เด็กหญิงภัทรวดี   เสวาฤทธิ์
9. เด็กหญิงเกษณี    แก้วทอง
10. เด็กชายเอกวัฒน์   อมรวัฒน์
 
1. นางรัชนี   แก้วการ
2. นางสาวจินดาวัลย์   นวลใย
3. นางสำอาง   ศรีหมอก
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กหญิงกัลยกร  เกษศิริ
2. เด็กชายณัฐนันท์  ใมหมาด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์สอน
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองโอ
5. เด็กหญิงวาสนา  เทพแก้ว
6. เด็กหญิงศรัณย์พร  แหมะหวัง
7. เด็กหญิงสุธิตา  ทองอินทร์
8. นางสาวสุนีย์  แก้วสุวรรณ
9. นางสาวสุพัตรา  จิตรหลัง
10. เด็กหญิงอลิสา  รักแก้ว
 
1. นายไชยตรี  รักไทรทอง
2. นายขจรศักดิ์  รามศิริ
3. นายวิโชค   อินเรือง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กหญิงนงนภัส  ดำจุติ
2. เด็กหญิงนิธิวดี  สีดำ
3. เด็กหญิงปัทวี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางณัฐศรี  ชูช่วย
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดปากเมง 1. เด็กหญิงณัฐศรินทร์  ผ่านบุตร
2. เด็กหญิงพรนภัส  คงเกลี้ยง
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  จันแดง
 
1. นางทติยา  เกื้อเดช
2. นางสาวรุจิรา  รัตนตรัง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงธนาวดี  ชูเจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงบุญญิศา  แสงผึ้ง
3. เด็กหญิงวรัญญา  อ่อนน้อม
 
1. นางนุชนาฎ  ภักดีชน
2. นางสาววิศนา  ธรรมเมธากุล
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ไวยกิจการณ์
2. เด็กหญิงณิชกานต์   จันทร์ส่งแสง
3. เด็กหญิงอทิตยา   ขุนทอง
 
1. นางสาวภัชชนก    ชูช่วยสุวรรณ
2. นางโสพิศ  เหม่นแก้ว
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายธีรศักดิ์    หวังจิ
2. เด็กหญิงวลัยรัชช์    สีดาว
 
1. นางจันทิมา   ทองพราว
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กชายธนวิชญ์   คงชิต
2. เด็กชายนิติกรณ์   ชูจิตร
 
1. นายภาณุพันธุ์   ขาวสังข์
2. นายธรรมรัตน์  สงศรี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กชายพฤติพงศ์  พูดเพราะ
2. เด็กชายเอกภพ  ชูสิทธิ์
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ 1. เด็กชายนาธาน  สุอะหลำ
2. เด็กชายอารัส  สุเหร็น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ด่านอุดม
2. นายเสริมศักดิ์  รักใหม่
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงนัฐมล  หมื่นโพธิ์
2. เด็กหญิงนันทิดา  สุ่นจันทร์
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงมาลินี  บูก้ง
2. เด็กชายศิทภรณ์  แซ่ฮ่อง
 
1. นางสาวมัทณา  โพธิ์ถาวร
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เข็มทอง
2. เด็กหญิงอังคณา  แจ่มใส
 
1. นางณัฎฐธิดา  โอทอง
2. นางสาวศุภลักษณ์  พรมสุวรรณ
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโตน 1. เด็กชายณัฐดนัย  นกรู้รัก
2. เด็กชายรัฐพล  ขาวนิ่ม
 
1. นางสาวปิยะลักษณ์  ผักจีน
2. นางสาวณัฐติยา  เรืองฤทธิ์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมอ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ไชยคช
2. เด็กชายธีรพัฒน์   คงชิต
 
1. นายภาณุพันธุ์   ขาวสังข์
2. นางธิดา  นิรันเรือง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กชายพงษ์วิชย์  คงสมุทร
2. เด็กชายอติชาติ  ไชยกาล
 
1. นายชาญชัย  เสาร์แก้ว
2. นายสุริยัน  ดำแก้ว
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กชายกรณรงค์  คงเหมือน
2. เด็กชายณิชาภัทร  ไหมสุวรรณ
3. นายพีระณัฐ  อภัยพงศ์
 
1. นางภูริยา  อารีย์วงศ์
2. นางโสวารี  ขำรอด
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กชายภีรพศ    นะรม
2. เด็กชายศุภโชติ   จุฬาวิทยานุกุล
3. เด็กชายสุทธิกันต์   ตะหริ
 
1. นายสิริเชษฐ์   จันทร์ศักดิ์รา
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กชายปฏิภาณ  จันทร์ส่องแสง
2. เด็กชายยุทธชัย  เพียรดี
3. เด็กชายอภิสร  ยี่สิบ
 
1. นายปกรณ์  นิ่มกาญจนา
2. นางสาวธนาภรณ์  จิตรเพ็ชร
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กชายนรวิชญ์  ชิตกุล
2. เด็กชายสรณัฐ  รุ่งเรือง
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ไกรสิน
 
1. นายปกรณ์  นิ่มกาญจนา
2. นางชลนิชา  ทองคำ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนอารี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่อุ้ย
2. เด็กชายสรวิชญ์  ประมวลศิลป์
3. เด็กชายอณน  ชนะพล
 
1. นายธรรมนุญ  ศรีเพ็ญ
2. นางสาวอรอุมา  ทิพรัตน์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 1. เด็กชายยุทธพงษ์  เพชรแดง
2. เด็กชายวิษณุ  หนูเซ่ง
3. เด็กชายสัทพงศ์  เซ็งซ่องกุ่น
 
1. นายวรุฒ  เกื้อสา
2. นางสาวสุนิดา  นิลวงษ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นไทร 1. เด็กหญิงพรลภัส  เกิดเทศ
2. เด็กชายสรยุทธ  บัวเพชร
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  หมวดพุด
 
1. นางสิริกร  อ่อนสนิท
2. นายเจษฎาภรณ์  แสงสุวรรณ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เคียมพันธ์
2. เด็กชายพัชรพล  ถิ่นพันธ์
3. เด็กหญิงศศินา  จันทร์ด้วง
 
1. นางวรรณา  บูรณ์เจริญ
2. นางสาวปรัศนีย์  มุกแก้ว
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หนูวัน
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์ทิวานนท์
3. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ตันกาบ
4. เด็กหญิงธนวรรณ  ทองย้อย
5. เด็กหญิงนุชนาถ  แก้วยัง
6. เด็กหญิงวรรณพร  ดำแข็ง
 
1. นางรัชนี  ขวัญศรีสุทธิ์
2. นางสาวทิพวรรณ   สิทธิชัย
3. นางกิติญาดา  มณีฉาย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกฤติกา  ปรีชา
2. เด็กชายพิทยาธร  เอียดสง
3. เด็กหญิงวิภาวี  แทนพ่อ
4. เด็กหญิงสุปราณี  พึ่งสระน้อย
5. เด็กหญิงสุวรรณา  บุญเพชร
6. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ศรวิชัย
 
1. นางจินตนา  ไชยกุล
2. นางพนมวัลย์  ศรีโภคา
3. นางสาวจำปี  จิตรอักษร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงญาณิศา  แดงเอียด
2. เด็กหญิงดิยานา  ปิยดิลก
3. เด็กหญิงอังคณา  เปรมดี
 
1. นางมณี  เรืองขำ
2. นางสาวนาถยา  สินไชย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกมลศรี 1. เด็กหญิงจิราพร  ล่องตี้
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองฤทธิ์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ชูทอง
 
1. นางสาวอภิญญา  ขุนแผน
2. นางสาวนรีรัตน์  กาญจนาสน์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดวงใจ
2. เด็กชายทิวทัศน์  ลำเฟือย
3. เด็กหญิงนิศาชล  หัวหิน
 
1. นายยุคุณ  มัคสิงห์
2. นางสาวเจนจิรา  สมกำลัง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 1. นางสาวปัณฑิตา   จันทร์คง
2. เด็กหญิงเจนจิรา   ศรีทิพย์
3. นายเรียว   ดำวรรณ์
 
1. นายชำนาญ    เดชภักดี
2. นายประทีป   แก้วเนิน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายภูวกร    ศรีอมรกุล
2. เด็กหญิงอังคณา    ตรังคิณีนาถ
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา    หมุนนุ้ย
 
1. นางสาววรารัตน์   พุ่มพวง
2. นางสาวอัมมิกา   เสียงเลิศ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญจันทร์
2. เด็กชายธนากร  ยอดสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปานธิดา  ดิษฐะ
 
1. นางประภารัตน์  ณ สุวรรณ
2. นางจีราพร  ตะลุ่มพุก
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ทองขาวเผือก
2. เด็กหญิงอลิสา  หัสสุวรรณ
3. เด็กหญิงอัจฉราพร  แดงเวชงาม
 
1. นางอังสนา  ชูงาน
2. นางพิมพ์จิต  แก้วทอง
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายธนวัฒน์   แด่หวา
2. เด็กหญิงภาวิณี   อาจหาญ
3. เด็กหญิงสิรินทรา   เพาะผล
 
1. นางสาวปาริชาติ   ทองเรือง
2. นางวรรษา   สุเหร็น
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวาท
2. เด็กหญิงศรีวพา  ทองช่วย
3. เด็กหญิงอริสา  ชูวงศ์
 
1. นางพิมพ์จิต  แก้วทอง
2. นางอังสนา  ชูงาน
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. นางสาวบุญญิสา  บุญมาก
2. นางสาวมรุกัญญา  ขุนทอง
3. นางสาวสุรภา  นิลรัตน์
 
1. นางรุ่งญาดา  ตันธนาวุฒิ
2. นางอนงค์  ทวิสุวรรณ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ 1. เด็กชายสรวิศ    หมื่นสนิท
2. เด็กชายสุพิชฌาย์   วารีรัตน์
3. เด็กหญิงอรวรรณยา  นุ่นเกตุ
 
1. นางสาวจินดารัตน์   ประภัย
2. นางสาวนันทภัส  ตูแวหมะ
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงภาวินี   สิทธิการ
2. เด็กหญิงวิยะดา   พั่นเที้ย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์   แก้วประชุม
 
1. นางสุทธิรา   ถิ่นชาญ
2. นายสมศักดิ์   บัวพรรณ
 
176 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกวิสรา  คงวัน
2. เด็กหญิงชนกนาถ  พูดเพราะ
3. เด็กชายณัฐกรณ์   สุคนธ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. นางสาวสุชาฎา  เครือเพ็ง
 
177 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลังเขา 1. เด็กหญิงกัญกมล  ชมชื่น
2. เด็กหญิงสุภัชชา  ษัฎเสน
3. เด็กหญิงอุษมา  จันทร์คง
 
1. นางสาวศรีสุดา  เกื้อเมฆ
2. นางสาวลัดดา  หนูเซ่ง
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กหญิงสุณิศา   คีรีรักษ์
 
1. นางอรพา   กลับขัน
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กหญิงดวงจันทร์  จันทรสวัสดิ์
 
1. นางสาวชุติมา  คงสุวรรณ์
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนเหรียน 1. เด็กหญิงหทัยชนก  แป้นสุข
 
1. นางสุวิญชา  หนองหัด
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นวลศรี
2. เด็กชายชัชวาลย์  เมืองสุข
3. เด็กหญิงนันทิพร  นวลศรี
 
1. นางณัฐศรี  ชูช่วย
2. นายไพศาล  พรหมจันทร์
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายจักรภัทร  ภิรมย์
2. เด็กหญิงภัทรมน  กองแก้ว
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  คตนาเคน
 
1. นางกนกพร  ช่วยเกิด
2. นายทนงศักดิ์  คงประสม
 
183 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสัก 1. เด็กชายอรรถพล   บุญเกื้อ
2. เด็กหญิงอังคณา   บุญเกื้อ
 
1. นายพิเชษฐ์  ชัยชนะ
2. นางจันทรา  แสงรัตน์
 
184 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงกีรติยา  ชนะพาล
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  นานอน
 
1. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
2. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
 
185 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเมา 1. เด็กหญิงธันยพร  อินทรฤทธิ์
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ถิ่นพันธ์
 
1. นางอุบล  วุ้นกิ้ม
2. นางศศิธร  เดชภักดี
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายสิทธิพันธ์  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 1. เด็กหญิงนภัสสร   อินทร์พรม
 
1. นางสาวอุบล   ศรีทอง
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงวิชญาพร  จุลละเอียด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ราชเพ็ชร
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองร่วง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ราชเพ็ชร
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  กอบกิจ
 
1. นายพิศุทธา  ธรรมเมธากุล
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพฤกษา  เที่ยงธรรม
 
1. นางนิภา  ศรีพะเนิน
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในปง 1. เด็กหญิงสายฝน  จีนเดิม
 
1. นางจุฑามณี  ทองพูนเอียด
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนไทร 1. เด็กชายสิทธิพงษ์   สังข์เมือง
 
1. นางมะลิ  โภคาลัย
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายธัญเทพ  สิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพันธ์  ทองเอียด
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงณัฐชา  คลายทุกข์
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายอัฐษฎาวุฒิ   เมืองราช
 
1. นางปริมภาพร   แกล้วกล้า
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ติ้งสมชัยศิลป์
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซา 1. เด็กชายกิตติ  อินทร์ฤทธิ์
 
1. นางวิมลพรรณ  สังข์สุวรรณ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง 1. เด็กชายฐาปนินทร์  พงษ์ทรัพย์
 
1. นางสุภาวนีย์  เตี้ยซี้
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กหญิงชญานี  อินทโร
2. เด็กหญิงภาวดี  คงเกิด
3. เด็กหญิงวิภาดา  หีบเพ็ชร
4. เด็กหญิงศิรภัสสร  พรหมศร
5. เด็กหญิงอมลิน  ขุ้ยด้วง
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรืองวร
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เขาเหม้น
 
1. นางสาวสุจินดา  สุขเสน
2. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
3. นางสาวดาว  กะตะโท
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  หอยแก้ว
2. เด็กหญิงนาฏตยา  คงอินทร์
3. เด็กชายวัศพล  เมืองทรัพย์
 
1. นางชลนิชา  ทองคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนราทิพย์  เยาว์สนิท
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นปรง 1. เด็กชายภัทรดนัย  บัวทอง
2. เด็กชายอนุชา  ไชยต้นเทือก
3. เด็กชายอิทธิเดช  รัตนพาหุ
 
1. นางเรณู  จันทร์แย้ม
2. นางเขมรัตน์  เนียมชูชื่น
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในปง 1. เด็กชายขวัญชัย  สามีพันธ์
2. เด็กชายเกียรติพงษ์  น้อย
3. เด็กชายเจณุวัตร  เมืองหมิ้น
 
1. นายชอบ  อ่อนจง
2. นายเอกกริช  ศรีเพชร์
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวิเศษ 1. เด็กชายจิรายุ   ชุมสุด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   อัตฮาด
3. เด็กชายประกาศิต   หนูโมระ
 
1. นางบุญรักษ์   สุทธิเลิศ
2. นางอรุณศรี   แซ่จิ้ว
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโตน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองเอี้ยว
2. เด็กชายธีรชัย  สงนาค
3. เด็กชายเกษมสิทธิ์  นาคราช
 
1. นางสาวมารี  จิตบรรจง
2. นางสาวสุพรรษา  วังจำนงค์
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเป้า 1. เด็กชายธนาวุฒิ   ห้องนครบุรี
2. เด็กชายวุฒิพงษ์   ห้องนครบุรี
 
1. นางจินดา   ทิพย์จันทา
2. นายสมบัติ   เรืองราย
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเกลือ 1. เด็กชายพีระพล   พิทักษ์กาญจน์
2. เด็กหญิงสุพัตรา   ลิ้มเจริญชัยชนะ
 
1. นางสาวขัตติยา  ฮ่องช่วน
2. นางสาวสาลิกา  รายา
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมวน 1. เด็กหญิงกัณธิฌา  เพชรสุข
2. เด็กชายธนกร  นิลรัตน์
 
1. นางศิริวรรณ  สุทธิ์มี
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกเลียบ 1. เด็กชายณัฐภัทร  นาคแก้ว
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เทพส่ง
3. เด็กชายอติชาติ  สายสิญจน์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จิตรเพ็ชร
2. นางสาวปราณี  มณีสิงห์
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนหนองกก 1. เด็กชายชัชพงษ์  วงศ์ใหญ่
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยเอียด
3. เด็กหญิงมนทการ  น้ำแก้ว
 
1. นางเบญจมาภรณ์  อัศวชโนดม
2. นางณัฐชยาน์  เพ็ชรสุข