หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-yla1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางยาวารี สำเรโรงเรียนบ้านอูเป๊าะ กรรมการ
2. นางสาวนารีมาลย์ กือซาโรงเรียนบ้านไม้แก่นกรรมการ
3. นางสุธีรา กําธรเกียรติโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางปิยะนุช เสรีอภิวัฒน์โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่กรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ เอียดเหตุโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
3. นายสมัค ทองโรยโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญประภา เพชรโชติโรงเรียนบ้านพงยือไรกรรมการ
2. นางชมพูนุท เกษตรสุนทร โรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)กรรมการ
3. นางเกษเกล้า ขวัญหม้งโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางรูสีลาวาตี สาระนะโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
2. นางสาวอาอีเสาะ ดือราแมโรงเรียนบ้านจำปูนกรรมการ
3. นางสุมาลี เต๊ะหมะโรงเรียนบ้านแบหอกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางลาวัลย์ ศรีเจริญโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่กรรมการ
2. นางอารียา หะยีสาและโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง(สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
3. นางสาวรอกาเย๊าะ อะมิแซโรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางกชกร รุ่งสุขโรงเรียนบ้านตะโละซูแมกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ สุภัทรชัยวงศ์โรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
3. นางนฤมล ธนรงค์กุลโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางฐิติรัตน์ โกศลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ อาลีโรงเรียนบ้านตาโละกรรมการ
3. นางญามีล๊ะ อูมาโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางซารีปะ เจะแซ โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์) กรรมการ
2. นางนิสา เจ๊ะเลาะโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
3. นางสาวรอฮีม๊ะ กาซอโรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางละมัย ทองประดับโรงเรียนบ้านตาโละกรรมการ
2. นางวิรัตน์ สุธีรศักดิ์ โรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นางอรวรรณ ทองคํา โรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางผุสดี โล่ห์ชัยโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔กรรมการ
2. นางนิภาพร ปุโรงโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
3. นางสาวนารีมาลย์ กือซาโรงเรียนบ้านไม้แก่นกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางมาลี หนูเอี่ยมโรงเรียนบ้านท่าสาปกรรมการ
2. นางจรานัย หลุงชมโรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
3. นางนวรัตน์ ศรีธวัช ณ อยุธยาโรงเรียนบ้านโฉลงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางจรีย์ จันทศรีราชโรงเรียนบ้านพร่อนกรรมการ
2. นางฮันนาน แวบือซาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)กรรมการ
3. นางมูยาฮาดะ รอแมโรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางขวัญใจ ทองวิเชียรโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔กรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา โอ๊ะหลำโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
3. นางสาวแวมาเรียม มะแดเฮาะโรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
4. นายมุสลิม หะยีสามะโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรัญญา คงศรี โรงเรียนบ้านยะลา กรรมการ
2. นางสาวรอฮีมะ ยามาโรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการ
3. นางรูฮานี สุหลงโรงเรียนบ้านคูวอ กรรมการ
4. นายพัฒนศักดิ์ วาเด็ง โรงเรียนบ้านตะโละ กรรมการ
5. นางนวลอนันต์ พรหมสว่างโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพงษ์อัจฉรา จันทวิมลโรงเรียนบ้านท่าสาปกรรมการ
2. นางศิริพร อมรนรชัยโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
3. นางสาวผการัตน์ อนันทบริพงค์โรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสมฤดี ทองคุปต์โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางฮาซีซะ สนิทสกุลโรงเรียนบ้านปอเยาะกรรมการ
3. นางสุริวัลย์ หวันหวังโรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
4. นางสาวอำภา พลเพ็ชรโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
5. นางซูไฮนี แซะอาหลีโรงเรียนบ้านปุโรงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธิดาทิพย์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
2. นางสาวฮาดีบะห์ โตะลากอโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
3. นางสาวฮานูนี สมอดียอโรงเรียนคุรุชนพัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ อินทรสกุลโรงเรียนวังธราธิปวิทยากรรมการ
2. นายนพพร สโมสรโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
3. นางดารานี บินดือเร๊ะโรงเรียนบ้านตะโละซูแมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทปารีด กะลูแปโรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวไลลา สะมะแอโรงเรียนพัฒนาบาลอกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เจะหะโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
3. นางสาวรอซีดะห์ ลาโฮ๊ะยาโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะ กรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวไลลา สะมะแอโรงเรียนพัฒนาบาลอกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เจะหะโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
3. นางสาวรอซีดะห์ ลาโฮ๊ะยาโรงเรียนบ้านกอตอตือร๊ะกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางนูรฮูดา หะยีสามะโรงเรียนบ้านกะตูปะกรรมการ
2. นางสาวรอสือน๊ะ มะเซ็งโรงเรียนบ้านตาโละกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ เจ๊ะตาโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)กรรมการ
4. นางสาวไรฮัน เสะบิงโรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
5. นางรอกีเยาะ จารุโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายพัฒนศักดิ์ วาเด็งโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ แก้วเขียวโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
3. นางสาวศรัญญา คงศรีโรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
4. นางฮาซีซะ สนิทสกุลโรงเรียนบ้านปอเยาะกรรมการ
5. นางซูไฮนี แซะอาหลีโรงเรียนบ้านปุโรงกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพงษ์อัจฉรา จันทพิมลโรงเรียนบ้านท่าสาปกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สุวรรณฤทธิ์โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)กรรมการ
3. นางนุจรีย์ แกสมานโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวโซเฟีย สือรีโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
5. นางเรณู วิชัยดิษฐโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวนีสีตา สืบศิริโรงเรียนบ้านไม้แก่นกรรมการ
2. นางมูรณี สามะโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
3. นางซูฮานา ปาทานโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสรีน่า ฤทธิ์โตโรงเรียนบ้านปาโจกรรมการ
2. นางสาวซันยา บินตะสอนโรงเรียนบ้านจาหนันกรรมการ
3. นางสาวจารุณี เวทมาหะโรงเรียนบ้านตาเซะกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ บัวอินทร์โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)กรรมการ
2. นางณัฐพัชร์ ลี้กุลเสฏฐ์โรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
3. นางสาวกิฟละห์ มาโซโรงเรียนบ้านบือยองกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางกรกนก บิลหมันโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
2. นางโรส เจ๊ะแฮโรงเรียนคุรุชนพัฒนากรรมการ
3. นางสาวดียานา มะลีโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายแวยูโซะ นาแวโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
2. นางสินีนารถ ยาฝาดโรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
3. นายราเชษฐ์ กุลามโรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายแวยูโซะ นาแวโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
2. นายราเชษฐ์ กุลามโรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
3. นางสินีนาถ ยาฝาดโรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายแวดาโอ๊ะ มะแดเฮาะโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
2. นางนาอีมะห์ บือราเฮงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
3. นางสาวนิรชา สะมะแอโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
4. นางนุรไลลา บือราเฮงโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
5. นางรอเม๊าะ นาแวโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายแวดาโอ๊ะ มะแดเฮาะโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
2. นางนาอีมะห์ บือราเฮงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
3. นางสาวนิรชา สะมะแอโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
4. นางนุรไลลา บือราเฮงโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
5. นางรอเม๊าะ นาแวโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายวิจิตร ยัญญางกูรโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
2. นายอิมรอน ขวัญคาวินโรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
3. นางสาวนุรฮูดา จารงโรงเรียนบ้านบึงน้ำใสกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสุวัยนาถ ตูปะโรงเรียนบ้านกะตูปะกรรมการ
2. นางวราภรณ์ วัฒนะโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)กรรมการ
3. นายทองใบ บุญคํากุลโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายมาหะมะ สะตีโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
2. นายศักดิ์ดา อยู่นุ่นโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
3. นางซาร่าห์ ปาแมม๊ะโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสปีน๊ะ ยีปาโละโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
2. นางซูไฮลา ขวัญคาวินโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
3. นางสาวมาศสุภา รัตนไทรงามโรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางมุสลีมะฮ์ ดือมอโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายมาหะมะ สะตีโรงเรียนสันติวิทยากรรมการ
3. นางสายใหม หนูดำโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางมาซีเต๊าะ เสมอภาพโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
2. นางนูรัยดา กาซอโรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดเมืองยะลา)กรรมการ
3. นางสาวมารีนา บินอับดุลลาโรงเรียนบ้านพอแม็งกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอารีรัตน์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
2. นางสาวมารยานี ดารีสอโรงเรียนบ้านปอเยาะกรรมการ
3. นางอุไร บุญเส้งโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอารีรัตน์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
2. นางสาวมารยานี ดารีสอโรงเรียนบ้านปอเยาะกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ทองธรรมชาติโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
4. นางสาวสรียานี อาบูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
5. นางอุไร บุญเส้งโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอารีรัตน์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
2. นางสาวมารยานี ดารีสอโรงเรียนบ้านปอเยาะกรรมการ
3. นางสาวสรียานี อาบูโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ทองธรรมชาติโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกิติยาภรณ์ ชุมคงโรงเรียนบ้านเบอเส้งกรรมการ
2. นางสาวอัสมะ มามะโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา สุ่มทรัพย์โรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
4. นางบงกช ผาหอมสุขโรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวแน่งน้อย ธรรมมาโรงเรียนบ้านท่าสาปกรรมการ
2. นางทรายสุวรรณ มะยีดีโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
3. นายแสนสุข สะนีโรงเรียนบ้านปาโจกรรมการ
4. นางกิติยาภรณ์ ชุมคงโรงเรียนบ้านเบอเส้งกรรมการ
5. นางสาวอัสมะ มามะโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา สุ่มทรัพย์โรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
7. นางบงกช ผาหอมสุขโรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวแน่งน้อย ธรรมมาโรงเรียนบ้านท่าสาปกรรมการ
2. นายแสนสุข สะนีโรงเรียนบ้านปาโจกรรมการ
3. นางทรายสุวรรณ มะยีดีโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิวัฒน์ มาศหิรัญโรงเรียนคุรุประชาสรรค์กรรมการ
2. นางอุไร บุญเส้งโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
3. นายมูฮัมมัดสอบรี เจ๊ะดอเล๊าะพนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายอดินันท์ ตุรงค์โกวิทโรงเรียนบ้านสะเอะในกรรมการ
2. นางจินดา วรรณเพ็ชรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
3. นางอุษณีย์ พรมคงโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายอดินันท์ ตุรงค์โกวิทโรงเรียนบ้านสะเอะในกรรมการ
2. นางจินดา วรรณเพ็ชรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
3. นางอุษณีย์ พรมคงโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางโรฮานา วัฒนะโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
2. นางสาวรอมล๊ะ สมาดโรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
3. นางรอหิเม๊าะ บุกยะลาโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นายนีซาร์ ลามะทาโรงเรียนบ้านพรุกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณา ศรีคงโรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา)กรรมการ
6. นางกิติมา รุจิศรัณย์โรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกิติมา รุจิศรัณย์โรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
2. นางสาวอรุณี หะมะโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)กรรมการ
3. นายอุสมาลี กือจิโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกิติมา รุจิศรัณย์โรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
2. นางสาวรอมล๊ะ สมาดโรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณา ศรีคงโรงเรียนบ้านยุโป (รุ่งวิทยา)กรรมการ
4. นางสาววาทิณี สุระพงค์โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายอุสมาลี กือจิโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่กรรมการ
6. นายนีซาร์ ลามะทาโรงเรียนบ้านพรุกรรมการ
7. นางโรฮานา วัฒนะโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
8. นางรอหิเม๊าะ บุกยะลาโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจันทร์ทิพย์ อัชฌารัศมิ์โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ไชยลำยาโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
3. นางจงใจ เจิมผ่องพงศ์โรงเรียนบ้านป่าพ้อกรรมการ
4. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
2. นางจงใจ เจิมผ่องพงศ์โรงเรียนบ้านป่าพ้อกรรมการ
3. นางจันทร์ทิพย์ อัชฌารัศมิ์โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิพย์ อัชฌารัศมิ์โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ ไชยลำยาโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
3. นางจงใจ เจิมผ่องพงศ์โรงเรียนบ้านป่าพ้อกรรมการ
4. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางพรประภา รัตนกรัณฑ์โรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
2. นางสุมนา สองแก้วโรงเรียนวัดชมพูสถิตกรรมการ
3. นางสาวกวินทิพย์ เจนธนวิจิตรโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายอลงกรณ์ ทองนุ่นโรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
2. นายชนินทร์ พุ่มแก้วโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)กรรมการ
3. นางสาวอุทัยวรรณ สระศรีโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพุฒิพล สุวรรณมณีโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
5. นายอฐิฎสฏาณิส จันทร์ประสิทธิ์พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุจินตน์ มณีจันทร์โรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
2. นางสาวนวภรณ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
3. นายเทิดพงศ์ ธรรมประเสริฐโรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
4. นายมาหามะ ไดนาดะโรงเรียนบ้านบูเกะบือราแงกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายยุทธนา เท่งประกิจโรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ ราชชํารองโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)กรรมการ
3. นายอับดุลเลาะ มะนุงโรงเรียนคุรุชนพัฒนากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางสาวอามีเน๊าะ สาแมโรงเรียนบ้านจะกว๊ะกรรมการ
2. นายวิรัช จันทสะโรโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
3. นางอาสารอ เกษธิมาโรงเรียนบ้านป่าพ้อกรรมการ
4. นางมยุรี หะยีแวจิโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. นางนารีมาลย์ หงะหงอโรงเรียนบ้านโฉลงกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นายวิรัช จันทสะโรโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
2. นางมยุรี หะยีแวจิโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นางสาวอามีเน๊าะ สาแมโรงเรียนบ้านจะกว๊ะกรรมการ
4. นางนารีมาลย์ หงะหงอโรงเรียนบ้านโฉลงกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัช จันทสะโรโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ ชูมณีโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔ กรรมการ
3. นางมยุรี หะยีแวจิโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
4. นางอาสารอ เกษธิมาโรงเรียนบ้านป่าพ้อกรรมการ
5. นางสาวอามีเน๊าะ สาแมโรงเรียนบ้านจะกว๊ะกรรมการ
6. นางนารีมาลย์ หงะหงอโรงเรียนบ้านโฉลงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพรศิลป์ ทองตราชูโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)กรรมการ
2. นางวทันยา อักษรถึงโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
3. นางสาวคอรีเยาะ อูเซ็งโรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายอับดุล เบ็ญลาเซ็งโรงเรียนบ้านบันนังลูวากรรมการ
2. นายอับดุลรอเส็ด เจ๊ะเล๊าะโรงเรียนบ้านตาสากรรมการ
3. นายวิรัช จันทสะโรโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ แสงอรพินท์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวตอยีบ๊ะ สะมะลีโรงเรียนบ้านจําปูนกรรมการ
2. นางซัลมี ตันหยงมัสโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
3. นายดานียา โดะมะแซโรงเรียนบ้านสะโตกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอับดุลรอเส็ด เจ๊ะเล๊าะโรงเรียนบ้านตาสากรรมการ
2. นางสาวอัญญารัตน์ สุหลงโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
3. นายบุญพา พลอาษาโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญารัตน์ สุหลงโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
2. นายบุญพา พลอาษาโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
3. นายอับดุลรอเส็ด เจ๊ะเล๊าะโรงเรียนบ้านตาสากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสมบูรณ์ จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
2. นางสาวจิราพันธ์ จันทองสุกโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
3. นางวรพรรณ ศรีน้อยโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ พงศ์กระพันธุ์โรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายโสภณ ณ สงขลาโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)กรรมการ
2. นางสาวรอกีเย๊าะ สุหลงโรงเรียนบ้านตาโละกรรมการ
3. นางรูฮันนี อีแมดอสะโรงเรียนบ้านปาโจกรรมการ
4. นายวิรัช จันทสะโรโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
5. นายมะรอยาลี บือฮะโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายดานียา โตะมาแซโรงเรียนบ้านสะโตกรรมการ
2. นายอำดุลเลาะ อีแตโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
3. นายสมใจ เศษขาวโรงเรียนบ้านบาโดกรรมการ
4. นายอับดุลรอเส็ด เจ๊ะเล๊าะโรงเรียนบ้านตาสากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอับดุลรอเส็ด เจ๊ะเล๊าะโรงเรียนบ้านตาสากรรมการ
2. นายบุญพา พลอาษาโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
3. นางสาวอัญญารัตน์ สุหลงโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอนุสรณ์ ทองธรรมชาติโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
2. นางโนรอาซะห์ ดือรานิงโรงเรียนบ้านบือเล็งกรรมการ
3. นางสูฮัยนี แมกาจิโรงเรียนบ้านกาดือแปกรรมการ
4. นายวิรัช จันทสะโรโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายอนุสรณ์ ทองธรรมชาติโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
2. นายปริญญา สุขศรีใสโรงเรียนบ้านกะตูปะกรรมการ
3. นายสะอูดี บาโงโรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
4. นายวิจิตร ยัญญางกูรโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสะอูดี บาโงโรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทองธรรมชาติโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
3. นายปริญญา สุขศรีใสโรงเรียนบ้านกะตูปะกรรมการ
4. นางโนรอาซะห์ ดือรานิง โรงเรียนบ้านบือเล็งกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร พรหมรูปสวยผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนภัทรรักษ์ดนตรี ยะลากรรมการ
2. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ เนื้อน้อยโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร พรหมรูปสวยผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนภัทรรักษ์ดนตรี ยะลากรรมการ
2. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ เนื้อน้อยโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวิเเชียร พรหมรูปสวยผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนภัทรรักษ์ดนตรี ยะลากรรมการ
2. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ เนื้อน้อยโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร พรหมรูปสวยผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนภัทรรักษ์ดนตรี ยะลากรรมการ
2. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลา กรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ เนื้อน้อยโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวิเชียร พรหมรูปสวยผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนภัทรรักษ์ดนตรี ยะลากรรมการ
2. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
3. นายภาณุวัฒน์ เนื้อน้อยโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางประไพพร ช่วยสกุลโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ สะอาดโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ อินทสูตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางประไพพร ช่วยสกุลโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ สะอาดโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ อินทสุตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางประไพพร ช่วยสกุลโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ สะอาดโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ อินทสูตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพรินทร์ วรานันตกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางประไพพร ช่วยสกุลโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
3. นายจักรพงศ์ สะอาดโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒)กรรมการ
4. นายสัมฤทธิ์ อินทสูตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธมาศ นวลละอองโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
3. นางเกษร พรหมแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเกษร พรหมแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธมาศ นวลละอองโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางเกษร พรหมแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธมาศ นวลละอองโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธีรฑิต นิลเขียวผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นางเกษร พรหมแก้วผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายธมาศ นวลละอองโรงเรียนวัดลำพะยา "มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายปกรณ์ ทิพาพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายอติเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
3. นายมะรอนิง บาราเฮงโรงเรียนบ้านตาโละกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ ทิพาพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายอติเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
3. นายมะรอนิง บาราเฮงโรงเรียนบ้านตาโละกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายปกรณ์ ทิพาพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายมะรอนิง บาราเฮงโรงเรียนบ้านตาโละกรรมการ
3. นายอติเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ ทิพาพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายอติเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
3. นายมะรอนิง บาราเฮงโรงเรียนบ้านตาโละกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายชัยพัฒน์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านปอเยาะกรรมการ
2. นายอติเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
3. นายนเรศ หะมิโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยพัฒน์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านปอเยาะกรรมการ
2. นายนเรศ หะมิโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
3. นายอติเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายชัยพัฒน์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านปอเยาะกรรมการ
2. นายนเรศ หะมิโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
3. นายอติเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนเรศ หะมิโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
2. นายชัยพัฒน์ บุญช่วยโรงเรียนบ้านปอเยาะกรรมการ
3. นายอติเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางวรรณิศา ศรีคุ้มวงศ์โรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
2. นายอติเรก วาวงศ์มูลโรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
3. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเอมอร แกล้วสงครามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลากรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
3. นางสาวพิยภรณ์ จันทร์เกษโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)กรรมการ
4. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเอมอร แกล้วสงครามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลากรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
3. นางสาวพิยภรณ์ จันทร์เกษโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)กรรมการ
4. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางเอมอร แกล้วสงครามโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลากรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ นวลนิลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลากรรมการ
3. นางสาวพิยภรณ์ จันทร์เกษโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)กรรมการ
4. นางสาวภ.ภัทรศรี พรหมรูปสวยโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
5. นางรัตนาศรี ศิริประภาศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นางวลัยลักษณ์ สังข์กิจโรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
2. นางเบญจณี โลหะปณิธานโรงเรียนบ้านบูเกะคละ (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
3. นายศวิษฐ์ แก้วปลอดโรงเรียนบ้านจะรังตาดงมิตรภาพที่ ๑๗๕กรรมการ
4. นายสิทธิชัย นวลใยโรงเรียนบ้านบันนังลูวากรรมการ
5. นายรุสดี ดือราแมโรงเรียนบ้านตาโละกรรมการ
6. นายแวอุสมาน มะแดเฮาะโรงเรียนบ้านสะโตกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีเอกพนธ์ ศรีใหมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
8. ส.ต.ท.มะปอซี อาแวโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
9. นางบุษบามินตรา สลักคำโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
10. นายพีรภัทรณ์ นวภัทรวงศ์โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
11. นายสุนันท์ โกตันโรงเรียนคีรีบูรวัฒนา (ตีบุ)กรรมการ
12. นายอารอพัทธ์ มะละวาโรงเรียนบ้านปาดาฮันกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายอัมรินทร์ แก้วระงับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)กรรมการ
2. นางวรรณพร ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
3. ส.ต.อ.ชอบ ทองคำศรีโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
4. นายบุญส่ง แววทองคำโรงเรียนบ้านบันนังบูโยกรรมการ
5. นายพรรภิพงษ์ ชนะสงครามโรงเรียนบ้านสะเอะกรรมการ
6. นายอับดุลเลาะ แวหะโละโรงเรียนบ้านไม้แก่นกรรมการ
7. นายพิชัย เจ๊ะเล็มโรงเรียนบ้านบาตัน (ฟลอยด์รอสอนุสรณ์)กรรมการ
8. นายเกียรติ มันนะรัตน์โรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
9. นายอาลียะห์ เฮ็งปียาโรงเรียนบ้านแบหอกรรมการ
10. นายมะสุกรี มะระเปะโรงเรียนบ้านพะปูเงาะกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายการุณย์ แก้วประดับโรงเรียนบ้านเบอเส้งกรรมการ
2. นายเด่นชัย แววสง่าโรงเรียนบ้านจือนือแรกรรมการ
3. นางวัฒนา ทิพย์ภักดีนักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางชมพูนุท เกษตรสุนทรโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)กรรมการ
2. นางสรัญญา พจนเดชาวงศ์โรงเรียนบ้านท่าสาปกรรมการ
3. นายชาญฤทธิ์ ลีมอปาแลโรงเรียนพัฒนาวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
1. นางชมพูนุท เกษตรสุนทรโรงเรียนวัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)กรรมการ
2. นายชาญฤทธิ์ ลีมอปาแลโรงเรียนพัฒนาวิทยากรรมการ
3. นางสรัญญา พจนเดชาวงศ์โรงเรียนบ้านท่าสาปกรรมการ
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
1. นางสาวรวิภา จันทรัศมีโรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
2. นางสาวทิฆัมพร สมพงษ์โรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
3. นางสุชาวดี ทรงแก้วโรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)กรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสุนิตา ระแมโรงเรียนบ้านละแอกรรมการ
2. นายอารุณ ปังหลีเส็นโรงเรียนบ้านโต๊ะพรานกรรมการ
3. นางซูไรนา ยานยาโรงเรียนบ้านพงยือไรกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ทองเนียมโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางนงเยาว์ แซ่ว่องโรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่กรรมการ
3. นางกาญจนา คงเหล่โรงเรียนบ้านพร่อนกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายมาหะมุด สมอดียอโรงเรียนบ้านปูลัยกรรมการ
2. นางสาวสาฟีเย๊าะ เต็งมาซาโรงเรียนบ้านกาดือแปกรรมการ
3. นางสุนิตา ระแมโรงเรียนบ้านละแอกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายมาหะมุด สมอดียอโรงเรียนนบ้านปูลัยกรรมการ
2. นางสาวสาฟีเย๊าะ เต็งมาซาโรงเรียนบ้านกาดือแปกรรมการ
3. นางสุนิตา ระแมโรงเรียนบ้านละแอกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายมูฮํามัดสุกรี แวอุมาโรงเรียนบ้านยะต๊ะกรรมการ
2. นายอิสเรศ บูหาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)กรรมการ
3. นางอามาล นิและโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายมะรอมือลี แวหามะโรงเรียนบ้านบือมังกรรมการ
2. นางสุนีย์ นิลรัตน์โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔กรรมการ
3. นายรอมฎอน อุทายเจ้าหน้าที่ศูนย์ ITE สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายหุสนัน เจ๊ะเตะโรงเรียนบ้านปงตากรรมการ
2. นายดอรอแม ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านจือนือแรกรรมการ
3. นายอับดุลรอพา ยามาสาเร๊ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ ITE สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายหุสนัน เจ๊ะเตะโรงเรียนบ้านปงตากรรมการ
2. นายอับดุลรอพา ยามาสาเร๊ะ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ITE สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
3. นายดอรอแม ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านจือนือแรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวพลอยไพลิน ลิ้มพงศ์พันธ์โรงเรียนบ้านตะโละซูแมกรรมการ
2. นางกรรณิกา จิตกุลโรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)กรรมการ
3. นางปวันรัตน์ อาจหาญโรงเรียนบ้านรามันกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอาหมัด บิลลาเต๊ะโรงเรียนบ้านตาเซะกรรมการ
2. นางบัลกิส บิณอูมาร์โรงเรียนบ้านโฉลงกรรมการ
3. นางสาวชฎาธาร หมานสะยะโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวฮาสน๊ะ หะยียูโซ๊ะโรงเรียนบ้านบึงน้ำใสกรรมการ
2. นางสาววิภาวดี มีเลิศโรงเรียนบ้านอาเหอูโต๊ะกรรมการ
3. นางสาวฮานีบะห์ เจ๊ะเล๊าะโรงเรียนบ้านตะโละหะลอกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอิฟฟาน สมอดียอโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
2. นายซาร์ภูดี ตาเฮโรงเรียนบ้านตาสากรรมการ
3. นายมูหัมมัด สามะโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอิฟฟาน สมอดียอโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
2. นายซาร์ภูดี ตาเฮโรงเรียนบ้านตาสากรรมการ
3. นายมูหัมมัด สามะโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอัมรินทร์ แก้วระงับโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายราชันย์ เทพหล้าโรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
2. นางกมลรัตน์ ถวิลรมย์โรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
3. นายอับดุลรอสะ สาเร๊ะโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
4. นายสะรี สาแล๊ะโรงเรียนบ้านบันนังลูวากรรมการ
5. นายอาแซ บาโละโรงเรียนบ้านปอเยาะกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ เทพหล้าโรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
2. นายสะรี สาแล๊ะโรงเรียนบ้านบันนังลูวากรรมการ
3. นายอับดุลรอสะ สาเร๊ะโรงเรียนบ้านกือแลกรรมการ
4. นางกมลรัตน์ ถวิลรมย์โรงเรียนประชาอุทิศกรรมการ
5. นายอาแซ บาโละโรงเรียนบ้านปอเยาะกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอับดุลเลาะห์ อาบูเล๊ะโรงเรียนบ้านกาดือแปกรรมการ
2. นายอับดุลอายิ สามะโรงเรียนบ้านจะกว๊ะกรรมการ
3. นางวิลาวัลย์ ไชยลํายาโรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลําพะยา ๒)กรรมการ
4. นายสุริยา เฉียงตะวันโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุริยา เฉียงตะวันโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนากรรมการ
2. นางสาวนูร์ไลลา มูเน๊าะโรงเรียนบ้านกรงปินังกรรมการ
3. นางบุตรธิกรณ์ จุลพลโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลากรรมการ
4. นายขจร ชอบทำเหมือนโรงเรียนบ้านพร่อนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางตอยบ๊ะ โซะยุโรงเรียนบ้านปาดาฮันกรรมการ
2. นางอัจฉรา บุญมากช่วยโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)กรรมการ
3. นางนูรียะห์ ตงนุใยโรงเรียนบ้านปงตากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสุรีย์ ทับทิมศรีโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
2. นางปราณี ทองคำศรีโรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
3. นายมะยูโซ๊ะ หะมะโรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)กรรมการ
4. นางวรรณา หีมโตะเตะโรงเรียนบ้านโฉลงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ฉัตรชูตระกูลโรงเรียนบ้านแบหอกรรมการ
2. นางรอเม๊าะ นาแวโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
3. นางนูรูลฮัซน่ะห์ ทิพยานนท์โรงเรียนบือดองพัฒนากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเรืองยศนิติ พูลภิญโญโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
2. นายอุดร สายสิงห์โรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
3. นายอิสมาน อีบูหะมะโรงเรียนบ้านกาลอกรรมการ
4. นายบุญส่ง แก้วช่วยโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)กรรมการ
5. นางโรสมิน สาดาราโรงเรียนบ้านวังพญากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเรืองยศนิติ พูลภิญโญโรงเรียนอนุบาลยะลากรรมการ
2. นายอุดร สายสิงห์โรงเรียนบ้านโกตาบารูกรรมการ
3. นายอิสมาน อีบูหะมะโรงเรียนบ้านกาลอกรรมการ
4. นายบุญส่ง แก้วช่วยโรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านมลายูบางกอก)กรรมการ
5. นางโรสมิน สาดาราโรงเรียนบ้านวังพญากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางอําไพวรรณ สุวรรณชาตรีโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางธีราวดี ศิริกุลโรงเรียนวัดชมพูสถิตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลีฮะห์ การียาโรงเรียนบ้านจะกว๊ะ กรรมการ
4. นางโนรีซัม เจะปอโรงเรียนบ้านปงตา กรรมการ
5. นางอามีเน๊าะ ตะยูนาโรงเรียนบ้านป่าพ้อกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอำไพวรรณ สุวรรณชาตรีโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางธีราวดี ศิริกุลโรงเรียนวัดชมพูสถิตกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงลีฮะห์ การียาโรงเรียนบ้านจะกว๊ะกรรมการ
4. นางโนรีซัม เจะปอโรงเรียนบ้านปงตากรรมการ
5. นางอามีเน๊าะ ตะยูนาโรงเรียนบ้านป่าพ้อกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรุจิรา เรียบเจริญโรงเรียนบ้านบันนังบูโยกรรมการ
2. นางดุษฎี พวงมาลาโรงเรียนบ้านต้นหยีกรรมการ
3. นางบรือกิ๊ส ปะจิโรงเรียนบ้านบือเล็งกรรมการ
4. นางอำภรณ์ บุญทัศน์โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
5. นางมาเรียม สาและโรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา เรียบเจริญโรงเรียนบ้านบันนังบูโยกรรมการ
2. นางดุุษฎี พวงมาลาโรงเรียนบ้านต้นหยีกรรมการ
3. นางบรือกิ๊ส ปะจิโรงเรียนบ้านบือเล็งกรรมการ
4. นางอำภรณ์ บุญทัศน์โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)กรรมการ
5. นางมาเรียม สาและโรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางยูวารีเยาะ กือซาโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
2. นางปราณี สังฆรักษ์โรงเรียนวังธราธิปวิทยากรรมการ
3. นางอัษณา ยอดธงชัยโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
4. นางสปีเยาะ ชายเชื้อโรงเรียนบ้านพอแม็งกรรมการ
5. นางสาวคอรีเย๊าะ มะมิงโรงเรียนบ้านโต๊ะพรานกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางยูวารีเย๊าะ กือซาโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
2. นางปราณี สังฆรักษ์โรงเรียนวังธราธิปวิทยากรรมการ
3. นางอัษณา ยอดธงชัยโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
4. นางสปีเยาะ ชายเชื้อโรงเรียนบ้านพอแม็งกรรมการ
5. นางสาวคอรีเย๊าะ มะมิงโรงเรียนบ้านโต๊ะพรานกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจุรีย์ ศิริสุวรรณ์โรงเรียนบ้านพร่อนกรรมการ
2. นางพอสีหย๊ะ กือจิโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
3. นางยาวารี สําเรโรงเรียนบ้านอูเป๊าะกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจุรีย์ ศิริสุวรรณ์โรงเรียนบ้านพร่อนกรรมการ
2. นางพอสีหย๊ะ กือจิโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
3. นางยาวารี สำเรโรงเรียนบ้านอูเป๊าะกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางพรรณี จูฑังคะโรงเรียนบ้านพงยือไรกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ พรหมดำโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
3. นางเรณู คลังจันทร์โรงเรียนวัดลำพะยา"มิ่งชูชาติ ขวัญราษฎร์นารี"กรรมการ
4. นางสาวแวซัลมา อับดุลฮานุงโรงเรียนบ้านกือเม็งกรรมการ
5. นางกรจุรี วรรณวงศ์โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ)กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางศุภรัตน์ ชุมกุลโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้ง กรรมการ
2. นางนิอามีเนาะห์ อิสาเฮาะโรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า)กรรมการ
3. นางรัชนีพร หะนิมะโรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกรรมการ
4. นางสาวภาวิตา อุไรกุลโรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
5. นางกัญญารัตน์ หะยีปิยะวงศ์โรงเรียนบ้านนาเตย กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
3. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
4. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
6. นางสุกัญญา จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
7. นายอุสมาน ยามาโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
8. นางสาวอาซีซ๊ะ ยะดิงโรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
4. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
5. นางสาวอาซีซ๊ะ ยะดิงโรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
6. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
7. นางสุกัญญา จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
8. นายอุสมาน ยามาโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
3. นางราศรี มันนะรัตน์ โรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
2. นางราศรี มันนะรัตน์โรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวนวภรณ์ ปัญญา โรงเรียนบ้านคูวอ กรรมการ
2. นางสุกัญญา จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
4. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา จันทร์แจ้ง โรงเรียนบ้านนาเตย กรรมการ
2. นางสาวนวภรณ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
3. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
4. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
2. นางสุกัญญา จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
3. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
4. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงศ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
5. นางสาวนวภรณ์ ปัญญาโรงเรียนบ้านคูวอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
4. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
5. นายอุสมาน ยามาโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
6. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
7. นางสุกัญญา จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
8. นางสาวอาซีซ๊ะ ยะดิงโรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
3. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
4. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
6. นางสุกัญญา จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
7. นางสาวอาซีซ๊ะ มะดิงโรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
8. นายอุสมาน ยามาโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
2. นางราศรี มันนะรัตน์โรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
3. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา อนันตเสถโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
2. นางสุกัญญา จันทร์แจ้งโรงเรียนบ้านนาเตยกรรมการ
3. นางราศรี มันนะรัตน์โรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมเจริญโรงเรียนบ้านธารน้ำผึ้งกรรมการ
2. นางสาวอาซีซ๊ะ ยะดิงโรงเรียนบ้านกาลูปังกรรมการ
3. นายอุสมาน ยามาโรงเรียนบ้านยือโร๊ะกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์ศึกษนิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภรณี สุวารักษ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑กรรมการ
2. นางสาวรอมียะห์ นิมุโรงเรียนบ้านสาคอกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา ปฐมนุพงษ์โรงเรียนบ้านยะลากรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางศุภมาศ อาลี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต 1 โทร. 08 7285 2582
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]