หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งาน\"ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้\" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ
2 นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ
3 นางภัทราพร ศิริโภคา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ
4 นายดุลยฤทธิ์ มาเส็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ
5 นายเอกรัฐ สมจิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ กรรมการอำนวยการ
6 นายสมคิด สมพงษ์ ประธานศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ กรรมการอำนวยการ
7 นายดุสิต ณ สุวรรณ ประธานศูนย์เครือข่ายคุรุมิตร กรรมการอำนวยการ
8 นายสุบรรณ พละพึง ประธานศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า กรรมการอำนวยการ
9 นายนพรัตน์ นอบแก้ว ประธานศูนย์เครือข่ายมิตรภาพ กรรมการอำนวยการ
10 นายโดมร สุวารักษ์ ประธานศูนย์เครือข่ายสามพญา กรรมการอำนวยการ
11 นายนันทเดช รามศรี ประธานศูนย์เครือข่ายไตรสัมพันธ์ กรรมการอำนวยการ
12 นายอาบัส สาเหล็ม ประธานศูนย์เครือข่ายรามัน กรรมการอำนวยการ
13 นายมูฮำมัดมาร์ซูกี ยีเฮง ประธานศูนย์เครือข่ายดงตาล กรรมการอำนวยการ
14 ว่าที่ ร.ต.อับดุลรอแม การีอูมา ประธานศูนย์เครือข่ายลุ่มน้ำสายบุรี กรรมการอำนวยการ
15 นางลั่น เทพรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายโกตาบารู กรรมการอำนวยการ
16 นายเดชน์ธรรมกร สุธาพงศ์อมร ประธานศูนย์เครือข่ายพญางาม กรรมการอำนวยการ
17 นายอนันต์ กะดะแซ ประธานศูนย์เครือข่ายสันกาลาคีรี กรรมการอำนวยการ
18 นายพลวัฒน์ บุญช่วย ประธานศูนย์เครือข่ายกรงปินัง กรรมการอำนวยการ
19 นางสุกันยา บำรุงหนูไหม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการดำเนินงาน
20 นางพัชรียา ปรีดางกูร ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการดำเนินงาน
21 นางวรรณี ปู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการดำเนินงาน
22 นางพวงนิตย์ วิชญรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการดำเนินงาน
23 นางวรรณฤดี สัตยาทิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการดำเนินงาน
24 นางอรเพ็ญ ทองช่วย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการดำเนินงาน
25 นางพรรณี ปานทอง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กรรมการดำเนินงาน
26 นายดลเหล๊าะ หมัดอะด้ำ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
27 นางศุภมาศ อาลี นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
28 นางวัฒนา ทิพย์ภักดี นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
29 นางรอยย๊ะ สะยะมิง นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
30 นางอุบลรัตน์ กิมาคม นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
31 นางสาวอนุสรา หะยีดอปอ นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
32 นางสุพัฒนา ชุมแสง เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
33 นางสาวนูรฮายาตี ยูโซะ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
34 นางสาวทิพย์ยามาศ รอดประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
35 นางสาวกัลยา กูดู พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
36 นางเพ็ญศรี พุฒยืน นักวิชาการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
37 นางปราณี อ่องหลี ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
38 นายกัมปนาท จูฑังคะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
39 นางอุษณีย์ ยาโกะ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
40 นางกชกร แท่นรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
41 นางสาวมานีซะห์ หะยีดือราอิง ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
42 นางสาวเนตรนพิชญ์ จำปาทองเทศ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
43 นางสาวจิราวรรณ ยืนยง ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
44 นางรัตนาศรี ศิริประภา ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
45 นายนิยม รักมาก ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
46 นางโซเฟีย คลานุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
47 นางสาวอรวรรณ ปล้องไหม ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
48 นางภรณี สุวารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
49 นางสมบูรณ์รัตน์ สุวรรณราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการดำเนินงาน
50 นายอรรถกานต์ อุศมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกือเม็ง กรรมการดำเนินงาน
51 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกตาบารู กรรมการดำเนินงาน
52 นางสาวอายีรีนา สะมะแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฉลง กรรมการดำเนินงาน
53 นางฉวีวรรณ อัตถะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์) กรรมการดำเนินงาน
54 นางอุบลรัตน์ เจ๊ะกายอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญญา (บุญชอบ สาครินทร์) กรรมการดำเนินงาน
55 นางเพ็ญศรี ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบหอ กรรมการดำเนินงาน
56 นายสุจิน บุญลิ่มเต็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร่อน กรรมการดำเนินงาน
57 นายประทีป ยาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๑๓๔ กรรมการดำเนินงาน
58 นางสาวสุดารัตน์ แซ่ลิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
59 นายอาหะมะ สะอะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
60 นางจันทรัช พรหมรูปสวย นักจัดการงานทั่วไป สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
61 นางวัลลภา นัคราเรือง นักจัดการงานทั่วไป สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
62 นางอรอนงค์ เมืองฝ้าย นักจัดการงานทั่วไป สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
63 นางกุลธิดา จรัสเกื้อกูลพงศ์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
64 นางอาริสา ดวงเนตร์ ครู ช่วยราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
65 นายอภิสิทธิ์ สัตยมาศ นิติกร สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
66 นายธีรศักดิ์ ภัททิยากุล นิติกร สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
67 นายมนัช ฤทธิ์โต นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
68 นายลุตฟีย์ สะดียามู นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
69 นางสุมาลี พลรักษ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
70 นางธนภร พิมเสนศรี นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
71 นายนิกร แซ่ฟุ้ง นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
72 นางอำนวยพร โรจนรวีวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
73 นางสุมณฑา อินทกาญจน์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
74 นางชิดสุดา วงศ์ประชา นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
75 นางอธิภรณ์ แววสง่า นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
76 นางสาวมะลิ แก้วขาว นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
77 นางสาวเนตรนภา ยอดสนิท นักทรัพยากรบุคคล สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
78 นางสาวฟารีซา สามะ ครูอัตราจ้าง สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
79 นางสาวพรทิพย์ ชายสงค์ พนักงานพิมพ์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
80 นางสมถวิล ทองตะเภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
81 นางอังคณา เด่นปรีชาวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
82 นางสาวสุนันทา ยี่สุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
83 นางระวิวรรณ ธรรมสะโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
84 นางวราภรณ์ วัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
85 นางสุกัญญา นาชัยเวียง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
86 นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมมัด เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
87 นางสมประสงค์ หาญณรงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
88 นางวิลาวัณย์ ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการเงินและพัสดุ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
89 นางอารีรัตน์ กฤษฎาวัตร นักวิชาการเงินและพัสดุ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
90 นางวนิษฐา อกนิษฐ์ นักวิชาการเงินและพัสดุ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
91 นางอัจฉรา แก้วงาม เจ้าพนักงานพัสุด สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
92 นางสาวการะตี ศรีสุวรรณ์ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
93 นางสาวรอฮานี กาจิ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
94 นางสาวสารีป๊ะ โต๊ะแว พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
95 นายมูฮัมมัดสอบรี เจ๊ะดอเล๊าะ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
96 นางสาวอาตีกะ เจ๊ะแม พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
97 นางสาวยูรีดา แซะนุง พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
98 นางสาวสุนิตรา อะแซ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
99 นางสาวรอสนี กามาเซ๊ะ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
100 นายภาคภูมิ อินทรสกุล พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
101 นายธนันต์ทัศน์ มุขยวัฒน์ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
102 นางสาวโนรียา ยูโซะ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
103 นายพีระพงษ์ ลาเตะ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
104 นายฮาซัน มอลีลอ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
105 นายอฐิฎสฎาณิส จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
106 นายอาลียะห์ เฮ็งปิยา พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านแบหอ กรรมการดำเนินงาน
107 นายประนอม หลักทองคำ ช่างปูน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
108 นายสนธยา ดำแก้ว ช่างปูน สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
109 นายดาเลง ลาเตะ ช่างไฟฟ้า สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
110 นายสมบูรณ์ จันทน์ผลิน ช่างสี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
111 นายสมนึก สุวรรณ์ ช่างสี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
112 นายอุทัย ทิพย์ภักดี ช่างสี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
113 นายสมศักดิ์ ไชยชนะ ช่างสี สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
114 นายวราวุธ สามะ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
115 นายวิเชษฐ์ บายอ พนักงานขับรถยนต์ สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
116 นางมารีแย หะยีลาเต๊ะ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
117 นายศักดิ์สิทธิ์ สีสวัสดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
118 นางแยนะ อายะมะโซ ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ยะลา เขต ๑ กรรมการดำเนินงาน
119 นายหามิ เละหนิ นักการฯ โรงเรียนบ้านวังพญา กรรมการดำเนินงาน
120 นางจารุวรรณ เกตุแก้ว ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
121 นางกาญจนา พรหมรัตน์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
122 นายรุจน์ โกมลตรี ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
123 นางอรพิน วงศ์ชูวรรณ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
124 นางปิยะวดี ยาวาหาบ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
125 นายสัมฤทธิ์ หะยีลาเต๊ะ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
126 นายวีระชัย ศิลานนท์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
127 นางเสริมศรี ดีบุญธรรม ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
128 นายสุรศักดิ์ โต๊ะยูโซ๊ะ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
129 นายจารึก ทองโรย ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
130 นายยู่สบ ดีนทอง ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
131 นางสินกรณ์อร พงศ์สุธาอมร ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
132 นางสมฤทัย จิระโรจนกุล ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
133 นางจริดา เรืองสงค์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
134 นางสาวอวยพร ศรีจันบาล ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
135 นางประทุม อยู่ศิลป ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
136 นางเสาวณิต วัฒนกุล ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
137 นางบุปผา ชิณนะพงศ์ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
138 นางนิศากร อุดมเพ็ชร ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
139 นางสุภรณ์ อินทสุวรรณ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
140 นางวราภรณ์ ธานีมาศ ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
141 นางยุพิน บัวทอง ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
142 นางอัจฉรา พงศ์เลขา ครู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
143 นายพีรชัย โชคอำนวย พนักงานราชการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
144 นางสาวสุทธิภัทร ดีสะเอะ พนักงานราชการ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
145 นางดรุณี กาเจ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
146 นายอำนวย จุลบุตร นักการฯ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
147 นายประเวช ชาญแกล้ว นักการฯ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
148 นางวัลลี ทิพย์ประไพ หัวหน้าคนงานโรงอาหารโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
149 นางรัตนาภรณ์ สุขขี ลูกจ้าง โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ กรรมการดำเนินงาน
150 นายเกียรติ มันนะรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านกาลูปัง กรรมการดำเนินงาน
151 นางรัตน์ติยา เกปัน ครู โรงเรียนบ้านโกตาบารู กรรมการดำเนินงาน
152 นายฟาร์โรเด็ม จุไรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านตะโละซูแม กรรมการดำเนินงาน
153 นายอับดุลรอเส็ด เจ๊ะเล๊าะ ครู โรงเรียนบ้านตาสา กรรมการดำเนินงาน
154 ส.ต.อ.ชอบ ทองคำศรี ครู โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา กรรมการดำเนินงาน
155 นายหุสนัน เจ๊ะเตะ ครู โรงเรียนบ้านปงตา กรรมการดำเนินงาน
156 นายอัสฮาร์ บาฮอ ครู โรงเรียนบ้านยะลา กรรมการดำเนินงาน
157 นางสุขุมา อนันตเสถ ครู โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ กรรมการดำเนินงาน
158 นายสมศักดิ์ พงศ์กระพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านรามัน กรรมการดำเนินงาน
159 นายอลงกรณ์ ทองนุ่น ครู โรงเรียนบ้านสะเอะ กรรมการดำเนินงาน
160 นายฟุรกรณ์ ดาราแม ครู โรงเรียนบ้านสาคอ กรรมการดำเนินงาน
161 ส.ต.ท.สมศักดิ์ นิสอน ครู โรงเรียนบ้านเหนือ (วัดลำพะยา ๒) กรรมการดำเนินงาน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางศุภมาศ อาลี กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต 1 โทร. 08 7285 2582
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]