ขอเชิญคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ประชุม
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะของนักเรียน งาน“ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้” ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ รายละเอียดปรากฏตามประกาศฯ ที่แนบ และขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านประชุมพร้อมกันดังนี้
๑. คณะกรรมการทุกกิจกรรม ยกเว้น คณะกรรมการกิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงและการขับขานประสานเสียง ประชุมในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 
๒. คณะกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงและการขับขานประสานเสียง ประชุมในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมดาหลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑

โปรดคลิก "ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ"

"ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ (เพิ่มเติม)"
วันจันทร์ ที่ 03 ตุลาคม 2559 เวลา 16:51 น.