หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
บทหลัก(จับฉลาก) 
1.สยามานุสสติ
2.วิชาเหมือนสินค้า
3.เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
บทเลือก
1.ปากเป็นเอก
2.ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
3.ผู้ชนะ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
บทหลัก(จับฉลาก) 
1.แมวเหมียว
2.กาดำ
3.เด็กน้อย
บทเลือก
1.ไก่แจ้
2.สักวา
3.รักเมืองไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
หัวข้อที่กำหนดในการแข่งขัน(จับฉลาก) 
1.จังหวัดของเรา
2.อาเซียน
3.เศรษฐกิจพอเพียง
วันพฤหัสบดี ที่ 06 ตุลาคม 2559 เวลา 17:26 น.