การขอเปลี่ยนตัว/เปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน สามารถทำได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้
๑. การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 
    ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวโดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม และนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน(วันรายงานตัว)
- ประเภทเดี่ยว ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
- ประเภททีม   ๒ – ๓  คน  เปลี่ยนตัวได้  ๑ คน
                    ๔ – ๖  คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  ๒ คน
                    ๗ – ๑๐ คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  ๓ คน
                    ๑๑ – ๒๐ คน  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  ๔ คน
                    ๒๐ คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  ๕  คน
๒. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
ต้องมีหนังสือยินยอมจากครูผู้สอนคนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต โดยนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน(วันรายงานตัว)
๓. การเปลี่ยนแปลงข้อมูล (กรณีชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง)
ให้ยื่นขอแก้ไขข้อมูล ตามแบบที่กำหนด
คลิกเพื่อดาวน์โหลด "แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัว/เปลี่ยนแปลงข้อมูล"
วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 17:33 น.