เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องส่งก่อนวันแข่งขัน
- กิจกรรมการแข่งขันที่กำหนดให้ส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันฯ  ให้ส่งที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓ ชุด
- กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงทุกประเภท ให้นำแผ่นซีดี/เสียงดนตรี สำหรับประกอบการร้องเพลง โดยตัด Guide Melody ออกแล้ว ส่งที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ยะลา เขต ๑ ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙  โดยเขียนชื่อ - สกุล /โรงเรียน/และชื่อเพลงให้เรียบร้อย
วันอาทิตย์ ที่ 02 ตุลาคม 2559 เวลา 17:20 น.