รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันทักษะระดับเขตพื้นที่การศึกษา
งาน\"ยะลา ยาลัน มหัศจรรย์เด็กใต้\" ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงณัฐนรี   โปติบุตร
 
1. นางแจ๋ววรรณดี    เพชรศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   พิสิฐนฤดม
 
1. นางกัลปนา   เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงนูรีตา   ยือโร๊ะ
 
1. นางณภัทร  เบลเลอร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงศิรประภา   วิเศษโกสิน
 
1. นางรัตนาภรณ์   แก้วเขียว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอัมมาลีย์  อาบู
 
1. นางสินกรณ์อร  สุธาพงศ์อมร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงอัญพัชร์   พนากิจสวัสดิ์
 
1. นางสาวมะลิ   ธารานุวงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงเณศรา   คงพระบาท
 
1. นางลัญจนา   อาเซ็งมาแบ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   สว่างศรี
2. เด็กหญิงพิชชานันท์   เลิศวิลัย
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ดิษฐพงศ์ภักดี
 
1. นางเสาวนารถ  บุตรมาตา
2. นางศิราณี   พู่พันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงชนัญชิตา   ศิริรัตน์
2. เด็กหญิงณิชนันทร์    บุญลาภ
3. เด็กหญิงธัญสิริ   ศรีพงษ์
 
1. นางสมศิริ   แก้วเนื้ออ่อน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) 1. เด็กหญิงซูรีย์  ยะหริ่ง
2. เด็กหญิงอิบตีซาม  มะแซ
 
1. นางพรรณี  เรียนรมย์
2. นางนฤมล  สุวรรณรัตน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายภัทรพล   อัมพวา
 
1. นางสุภาณี    อะตะราใจ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร   สาธิตสิทธิพร
 
1. นางศิริพร   อมรนรชัย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงพิชญาภา   แซ่จือ
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์    ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอภิสรา   ศิริวรรณดี
 
1. นางกุหลาบ   พรหมศรี
2. นางพรพิมล   ณ พัทลุง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ขาวนวล
2. เด็กหญิงปิยาพัชร  สุขาเขิน
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญแสร์
 
1. นางสมฤดี  ทองคุปต์
2. นางเสาวณีย์  โชคจุฬางญ์กูร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ซาและ
2. เด็กหญิงอานันตยา  กระจ่างลิขิต
 
1. นางนุจรีย์  แกสมาน
2. นางสาวอัฐภรณ์  โอชาอัมพวัน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมดำ
 
1. นางบุศยรินทร์  ภู่ทับทิมธนพัฒน์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงรัยมีย์  ปาละมาณ
 
1. นางบุศยรินทร์  ภู่ทับทิมธนพัฒน์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงชัชชญา   เลิศไกร
2. เด็กหญิงธารทิพย์   กางพาพันธ์
3. เด็กหญิงปูชิตา   จังหวัดมุนี
 
1. นางกรกนก   บิลหมัน
2. นางสาวรอฮานา    บินเจะอูมา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนนทกร  กาญจโนภาศ
2. เด็กชายพร้อมรัก  ทองไชย
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  กูดือราแม
 
1. นางสาวณัฎพร  ธรรมไพบูลย์
2. นายฉัตรชัย  ประแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กหญิงพารีซา  สะแลแม
2. เด็กหญิงฟาตีฮัน   เจ๊ะดอมะ
3. เด็กหญิงวรรณา  เจ๊ะอาหลี
 
1. นางสาวตอยยีบะห์  มะเซ็ง
2. นางแคทลียา  โกตัน
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายชิติพัทธ์   สุขาเขิน
2. เด็กหญิงสิริภา   วรรณกวินโกมุท
3. เด็กหญิงฮัสวานี   แปเหาะอิเล
 
1. นางกรกนก   บิลหมัน
2. นางสาวรอฮานา    บินเจะอูมา
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงนาซูฟัต  บราเฮง
2. เด็กชายมะฮ์ดี   ตาตา
3. เด็กหญิงฮายามี  บินดอเล๊าะ
 
1. นางสาวรุซนานี  โดตะเซะ
2. นายถวัลย์  สุวรรณอินทร์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  ลิ่มเฮงฮะ
2. เด็กชายยุทธพงศ์  ศิริมานนท์
3. เด็กหญิงวริศรา  ศรีไชย
 
1. นางมุสลีมะฮ์  ดือมอ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรดี  บีมา
2. เด็กชายอัฮหมัด  สะแลแม
 
1. นายมาหะมะ  สะตี
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบันนังลูวา 1. เด็กชายฟะฮ์มี  สาแม
2. เด็กชายอนัส  ดอเล๊าะ
 
1. นางสาวลาวีย๊ะห์  สาร๊ะ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กชายต่วนลุตฟี  นิปูเต๊ะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดฟุรกอน  ดีสะเอะ
 
1. นายอิมรอน  ขวัญคาวิน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กชายอับดุลฮาเล็ม  ดีสะเอะ
2. เด็กชายอาบีดีน  ลาเตะ
 
1. นายอิมรอน  ขวัญคาวิน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ขัดศรี
2. เด็กชายฮัมซี  ซาแม็ง
 
1. นางสาวมาศสุภา  รัตนไทรงาม
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. นายบาหะรี  หะยีสาเมาะ
2. เด็กชายอาหะหมัด  มามะเร
 
1. นางสาวตอยยีบะห์  มะเซ็ง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะโต 1. เด็กชายมะซูกี  พวง
2. เด็กชายอับดุลมูเซาวีร์  มะมุ
3. เด็กชายอับดุลมูไฮมีน  สะอิสะ
4. เด็กชายอับดุลวาริช  สะมะอุง
5. เด็กชายฮัมดี  มะสีละ
 
1. นางสาวรุสนีย์  การีอูมา
2. นางสัมซีย๊ะ  กะดะแซ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำปงบือแน 1. เด็กหญิงนัจจูวา  หะสีแม
2. เด็กหญิงนูรฟาติน  ลายามุง
3. เด็กหญิงนูรอิฮซาน  สุลง
4. เด็กหญิงฟาตีนา  มะสีละ
5. เด็กหญิงรุสณา  หามะ
 
1. นายเมธัส  มะสีละ
2. นางสาวบุศรอ  สะตี
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กหญิงคอรีเยาะ  สาและ
2. เด็กหญิงนุรฮานีซา  ยามี
3. เด็กหญิงนูรีซัน  กานา
4. เด็กหญิงอาซีซะ  ฮะซา
5. เด็กหญิงอิลฮาม  ยะยือริ
 
1. นางสาวมูณีย์รอฮ  มะลาเฮง
2. นางสาวตอฮีเร๊าะ  ยะแดแมะ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทรรศน  ทองชูใจ
2. เด็กหญิงทิพเนตร  แซ่อึ้ง
3. เด็กชายธนฤกต  ไชยสวัสดิ์
4. เด็กหญิงนิชาดา  ศรีเงินถม
5. เด็กหญิงปัลญานี  อักโขมี
 
1. นางวนิดา  อ้าสะกะละ
2. นางนฤมล  ธนรงค์กุล
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงกานต์สิรี   ลัดเลีย
2. เด็กชายพิพัฒน์    คงแก้ว
3. เด็กชายสริศ    ธรรมประพัทธ์
4. เด็กหญิงสุภญา   วิกรัยสกุล
5. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ   แก้วเนื้ออ่อน
 
1. นางพรประภา    รัตนกรัณฑ์
2. นางสาวนิภากร   เศษศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุชนพัฒนา 1. เด็กหญิงนูซีลา  ยามา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดคอยรูล  ดอเล๊าะ
3. เด็กชายรุสลัน  กุโมะ
4. เด็กหญิงอัสนีดา  มามุ
5. เด็กหญิงโซรัยญา  สาแม
 
1. นางจิตตรา  ช่วยดำ
2. นางสาวสุภาภรณ์  ไม้เรียง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กชายซูฮัยมี  เจะหะ
2. เด็กหญิงนาศูฮา  หะมะซอ
3. เด็กหญิงนูรูฮุซนา  สาคอ
4. เด็กหญิงมารีนา  เจ๊ะนะ
5. เด็กชายอามีน  กูโน
 
1. นางนภสร  ศรีหาวงศ์
2. นางสาวริฟฮาน  หะยีอาแว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุโรง 1. เด็กชายซอฟวัน  ซินา
2. เด็กหญิงซูกรีนา  ตาเละ
3. เด็กชายซูลกิฟลี  มีซะ
4. เด็กหญิงตัสนีม  มะณีหิยา
5. เด็กหญิงต่วนยุสรีนา  ตูแวมูดอ
6. เด็กหญิงนาเดียร์  ดือราแม
7. เด็กหญิงฟาติน  ดือเร๊ะ
8. เด็กหญิงฟิตรี  ดือราแม
9. เด็กหญิงมัสนี  ดือราแม
10. เด็กชายมูฮำหมัดรีดี  เตะแต
11. เด็กหญิงรอกีเยาะ  เปาะอิแตดาโอะ
12. เด็กหญิงรอซีดะห์  สามะ
13. เด็กชายรีซูวัน  ยูนุ
14. เด็กชายอับดุลเล๊าะ  อาเยาะแซ
15. เด็กหญิงอัสม๊ะ  เหมแท
16. เด็กหญิงอัสลีนา  ดือราแม
17. เด็กชายอาลีฟ  กาเตะ
18. เด็กหญิงอาอีซะห์  มีซะ
19. เด็กชายอุสมาน  สะเตาะ
20. เด็กหญิงโซเฟียณีย์  ดือราแม
 
1. นายอภิรักษ์  สำเร
2. นางสาวอารีนี  ปูมูลูกือจิ
3. นางสาวรูซียะห์  แวสอเฮาะ
4. นางสาวนารีซัม  วาหะ
5. นางอาสียา  เจ๊ะอุบง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กหญิงซอบารียะห์  มะนอ
2. เด็กชายซัมซูดิน  สาและ
3. เด็กชายซุฟเฟียน  วานิ
4. เด็กชายซูลกิฟลี  ยูโซ๊ะ
5. เด็กหญิงซูวียะห์  ปะจู
6. เด็กหญิงซูไรยา  บาโง๊ะ
7. เด็กชายตัรมีซี  อาแว
8. เด็กชายต่วนอิลฮัม  สาแม
9. เด็กหญิงนูรมี  มะลี
10. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  หะยีเปาะจิ
11. เด็กหญิงนูรไฮนี  กือจิ
12. เด็กหญิงปัทมา  สะแต
13. เด็กหญิงฟัตมี  หะมิมะดิง
14. เด็กชายมูฮัมหมัดฟูรกอน  ดีสะเอะ
15. เด็กชายมูฮำหมัดซาวาล  สาเฮาะ
16. เด็กชายลุตฟี  กาซอ
17. เด็กหญิงอัมนียะห์  ลาเตะ
18. เด็กชายอัมรี  สาแล
19. เด็กชายเฟาสาน  กานา
20. เด็กหญิงแวฮาซานะห์  ยูโซ๊ะ
 
1. นายอับดุลอาซิ  ดูมีแด
2. นางสาวอาซียะห์  ดือราเซะ
3. นางสาวพาดีละ  ดีสะเอะ
4. นางมูยาฮาดะ  รอแม
5. นางสาวผการัตน์  อนันทบริพงค์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงธัญชนก    ทัศนา
 
1. นางสาวมลฤดี   มหัศนียนนท์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรงปินัง 1. เด็กหญิงพาตีเมาะ   สะแต
 
1. นางสาวสารีฟะห์  เจะโซะ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กหญิงสุนิสา  เซ็งสะ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ภูผาภักดี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงฐิติพร   เต็มคงแก้ว
2. เด็กชายสฤษฏ์พงศ์   เชื้อทอง
 
1. นางรัชฎาภรณ์   เพชรมณี
2. นางพรประภา   รัตนกรัณฑ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพาขวัญ  รัศมีอักษรสกุล
2. เด็กชายหรรศรันย์  สองแก้ว
 
1. นายอนุพล  ส่งสกุล
2. นางจิตรดาวรรณ์  ประดับเพชรรัตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรังสิตาวาส 1. เด็กชายศรเทพ  ศรีแสงนวล
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ทองคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  สุ่มทรัพย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรัฐกาล  ชิณวุฒิ
2. เด็กหญิงชญานิศ  ฐานานุกรม
3. เด็กชายณฐพร  จันทร์นวล
4. เด็กชายธนชาติ  แย้มสระโส
5. เด็กชายธนพล  เพ็ญจำรัส
6. เด็กชายปฏิภาณ  ไชยศรี
7. เด็กหญิงพนิดา  ด่านนคเรศ
8. เด็กชายมฤคพล  นกเกตุ
9. เด็กหญิงสุนันทา  สมบูรณ์พืช
10. เด็กหญิงเกษราภรณ์  วรธรรม
 
1. นางปราณี  ลิขิตสาธรสกุล
2. นางสาวอัฐภรณ์  โอชาอัมพวัน
3. นางกาญจนา  สุขกาย
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลง 1. เด็กหญิงคอยรียะห์   แลเจาะ
2. เด็กหญิงซูไรนี   สาและ
3. เด็กหญิงนัจวา   วาอายีตา
4. เด็กหญิงนูรมี   แวบือซา
5. เด็กหญิงนูรูลฟิฏรีย์   สานิ
6. เด็กหญิงนูร์ฟาราณีย์   ปุโรง
7. เด็กหญิงบัดรีนา   หะยีสามะ
8. เด็กหญิงฟิรดาว   อาเระ
9. เด็กหญิงมูรนี   ดือราแม
10. เด็กหญิงยัสมี   สาเมาะ
11. เด็กหญิงรัสมี   สาเลง
12. เด็กหญิงอัสมะ   ยูโซ๊ะ
13. เด็กหญิงอัสมะ   วาโด
14. เด็กหญิงอาฟีฟะห์   มาปะ
15. เด็กหญิงอามีเน๊าะ   หะมะซอ
 
1. นายธวัชชัย  นวลละออง
2. นายกฤษณพงศ์   มหาทอง
3. นางจุไร  ศรีสมัย
4. นางสุภวัญญ์  แสงสุวรรณโณ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล) 1. เด็กหญิงซารีนา  มามุ
2. เด็กหญิงนาซีบะห์  สาแม
 
1. นายอธิการ  สุวรรณ
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ 1. เด็กชายซอฟวาน  ยูโซะ
2. เด็กชายมารูวัน  ซาเราะ
 
1. นางศิริรัตน์  เจ๊ะอาลี
2. นางซีตีรอยานา  ลามะทา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงสีตีอาอีซะห์  สาเม๊าะ
 
1. นางซัลมี  ตันหยงมัส
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามัน 1. เด็กชายนาธาร  เอามิง
 
1. นายสมศักดิ์  พงศ์กระพันธ์ุ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงซุลฟา  หะสีแม
 
1. นายมะรอยาลี  บือฮะ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละ 1. เด็กหญิงซูไบด๊ะ  สะรีสะแม
 
1. นางสาวอาซีย๊ะ  มือลี
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิตตกวี  แก้วบัวสา
 
1. นางสาวสุฑารัตน์  นิลรัตน์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๕ (บ้านตลาดเก่า) 1. เด็กชายอิรฟาน  สาแล
 
1. นายอนัน  เจ๊ะแว
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงฮาเดีย  ดือรามะ
 
1. นายมะรอยาลี  บือฮะ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงอิลมีย์  เจะอิ
 
1. นายมะรอยาลี  บือฮะ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงซัมซียะ  กาเดร์
2. เด็กหญิงนูรมี  ดือราสอ
 
1. นางสารีพ๊ะ  สาและฮอ
2. นางสาวคูสีย๊ะ  ตีเย๊าะ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แดเมาะ
2. เด็กหญิงอาตีซะห์  การะมีแน
 
1. นางรอฮานี  ดือราแม
2. นางสาวนิรียานา  ลาฮัมนีกะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กหญิงกอนีตัฮ  แซบากา
2. เด็กชายเฟาสาน  กานา
 
1. นางสาวไรฮัน  เสะบิง
2. นางสาวอามีเน๊าะ  ยูโซ๊ะ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายอูฟิร  อิหะโละ
 
1. นายมะรอยาลี  บือฮะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือมัง 1. เด็กชายนาวาวี  ยะมิง
2. เด็กชายฟัจรี  ยะเละซู
3. เด็กหญิงอัลวานี  กาจิ
 
1. นางซาวดะห์  ดอรอแมง
2. นางสารีนา  โมงสะอะ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละซูแม 1. เด็กชายมะฮานาฟี  มูเน๊าะ
2. เด็กชายลุตฟี  มูซอ
3. เด็กชายไพศาล  หะยีลาเต๊ะ
 
1. นายกอเบตร  สะมะแอ
2. นายสุชาติ  สมพงค์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายอารีฟ  อิหะโละ
2. เด็กชายอิรฟาน  สะนิ
3. นายอิลฟาน  บินตาเยะ
 
1. นายมะซุกรี  นิระ
2. นายมะรอยาลี  บือฮะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายทองทัต   ยานุทัย
 
1. นายเธียรธวัช   คณะทอง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายฐปนวัฒน์   หิรัญณารักษ์
 
1. นายเธียรธวัช   คณะทอง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    ขุนศรี
 
1. นายเธียรธวัช   คณะทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) 1. เด็กชายศุภกิจ  โพธิ็หมื่นไวย
 
1. นายอติเรก  วาวงศ์มูล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมาแฮ 1. เด็กชายอาลิฟ  ขำอนันต์
 
1. นายอารีฟ  สาเมาะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) 1. เด็กหญิงศวิตา  สุบรรณน้อย
 
1. นายวุฒินันท์  เภรีพล
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเซะ 1. เด็กหญิงนูรีตา   บือแน
 
1. นางบุษยา  มณีนิยม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายธนภัทร   พรหมสว่าง
 
1. นางสุภาพร   หงอสกุล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรั้วตะวัน 1. เด็กหญิงนูรุลฟิรดาวส์  เปาะซา
 
1. นางจงกล  หนูเหลือง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงอามีนี   เจะตีรอกี
 
1. นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะใน 1. เด็กชายซุลมาน  ดีสธรรม
 
1. นายมะสอและ  ดอเลาะอาลี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงนูรุลฮูดา   มะยิดี
 
1. นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายธนภัทร   พรหมสว่าง
 
1. นางสุภาพร   หงอสกุล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. นายอาบีดิง  กระตาก
 
1. นายถวัลย์  สุวรรณอินทร์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามัน 1. เด็กหญิงอาฮาดา  เด็งจิ
 
1. นางนฤมล  ยิงทา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงอามีนี   เจะตีรอกี
 
1. นางสุมาลี  แซ่ฟุ้ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติวิทยา 1. เด็กหญิงกามารียะห์  โต๊ะปานา
2. เด็กหญิงซอฟียะห์  หะมะซอ
3. เด็กหญิงซอฟีเราะห์  ยูโซ๊ะ
4. เด็กหญิงซารีนา  อภิบาลแบ
5. เด็กหญิงณัลวา  สาและ
6. เด็กหญิงตัสนีม  สะแลแม
7. เด็กหญิงนาซียะห์  ซาซู
8. เด็กหญิงนิฮุสนี  มูโยะ
9. เด็กหญิงนูรดีนา  วะวา
10. เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะอาลี
11. เด็กหญิงนูรฟาติน  มะยูโซะ
12. เด็กหญิงนูรฟาติน  มามะ
13. เด็กหญิงนูรีฮัน  บีมา
14. เด็กหญิงบุลลีญาร์มีย์  กาซา
15. เด็กหญิงปัทมา  ปูลา
16. เด็กหญิงพาตีมา  ลอเด็ง
17. เด็กหญิงฟาซีหย๊ะ  เปาะโนะ
18. เด็กหญิงฟาดียา  ดือราแม
19. เด็กหญิงฟาตอนะห์์  สะอิ
20. เด็กหญิงภัทตู  มูซอ
21. เด็กหญิงมาลินี  หะยีดอเล๊าะ
22. เด็กหญิงรอกีเยาะ  แวกือจิ
23. เด็กหญิงลาตีพะห์  กูโน
24. เด็กหญิงสีตีนูฮาลีซา  มูซอดี
25. เด็กหญิงอัสมะ  เลาะยะผา
26. เด็กหญิงอัสมะห์  มะลี
27. เด็กหญิงอามานี  กูโน
28. เด็กหญิงอามีลา  คอเต๊ะ
29. เด็กหญิงอามีเนาะ  ดะเลง
30. เด็กหญิงอิบตีซาม  เจ๊ะแต
31. เด็กหญิงอิลอัม  ดอเลาะ
32. เด็กหญิงฮานีฟะห์  สะแลแม
33. เด็กหญิงฮุสนา  มะเก
34. เด็กหญิงแวอาซียะ  แวเตะ
35. เด็กหญิงไมซูรีย์  ดอเลาะ
 
1. นางสาวฟารีด๊ะ  ดอเลาะ
2. นางสาวฟารีซัน  ยะยือริ
3. นางสาวอพินยา  กรดดำ
4. นางสาวอรรนูร์  เจ๊ะหะ
5. นางสาวโซเฟีย  สือรี
6. นางฮีดายาตีย์  เซ็งมีดี
7. นางอาซีซะห์  สหะวัน
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   พัฒนโชติ
2. เด็กหญิงณาดา   กีละ
3. เด็กหญิงธญัชชา   ใสยผุด
4. เด็กชายธีร์ธวัช   ศุกรวรรณ
5. เด็กหญิงนริศรา   บุญเพ็ง
6. เด็กชายปฏิพล    ปิ่นทองพันธุ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ดีเลิศไพบูลย์
8. เด็กชายพุทธพัทธ์   พรหมเกิด
9. เด็กหญิงภัทรวดี   ยอดทอง
10. เด็กชายอธิป   ลุ่มสวย
 
1. นางสาวปทิตตา    เกลี้ยงทอง
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   แซ่ฟุ้ง
2. เด็กหญิงทรายแก้ว    ชิณวงศ์
3. เด็กหญิงปุญญิศา   พรหมเต็ม
4. เด็กหญิงพิชญาภัค   จดจำ
5. เด็กหญิงพิรญาณ์   ประดับเพชรรัตน์
6. เด็กหญิงรุสไมรา    สะมะแอ
7. เด็กหญิงอิสริยา   ธรรมเจริญ
8. เด็กหญิงเงินตรา   พรหมประสิทธิ์
 
1. นายป้อมเพชร    นาควิจิตร
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลง 1. เด็กหญิงคอยรียะห์   แลเจาะ
2. เด็กหญิงซูไรนี   สาและ
3. เด็กหญิงนัจวา   วาอายีตา
4. เด็กหญิงนูรมี   แวบือซา
5. เด็กหญิงนูรูลฟิฏรีย์   สานิ
6. เด็กหญิงนูร์ฟาราณีย์   ปุโรง
7. เด็กหญิงบัดรีนา   หะยีสามะ
8. เด็กหญิงฟิรดาว   อาเระ
9. เด็กหญิงมูรนี   ดือราแม
10. เด็กชายมูฮัมหมัด  ซามะ
11. เด็กหญิงยัสมี   สาเมาะ
12. เด็กหญิงรัสมี   สาเลง
13. เด็กหญิงอัสมะ   ยูโซ๊ะ
14. เด็กชายอามีน  ยูโซะ
15. เด็กหญิงอามีเน๊าะ   หะมะซอ
16. เด็กชายฮาซัน  แวหามะ
 
1. นายกฤษณพงศ์   มหาทอง
2. นายธวัชชัย  นวลละออง
3. นางจุไร  ศรีสมัย
4. นางสุภวัญญ์  แสงสุวรรณโณ
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสาป 1. เด็กชายฟาอีฟ  เด็งสะแม
2. เด็กชายอดุลย์  ดือรามะ
3. เด็กชายอับดุลรอฟัต  ปาตง
4. เด็กชายอาฟันดี  ดะเสะ
5. เด็กชายอาลีฟ  กาซง
6. เด็กชายอิลหาม  ยายอ
 
1. นางสาวแน่งน้อย  ธรรมมา
2. นางสาวชุติกาญจน์  บูก๋ง
3. นางชื่นสวาท  นวลละออง
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบอเส้ง 1. เด็กชายชารีฟ   คิดสง่า
2. เด็กชายนัสรี   ดือราแม
3. เด็กชายฟุรกอน  สาอะ
4. เด็กชายสุไลมาน  แลมะ
5. เด็กชายอภิรักษ์  บาเก็ง
6. เด็กชายไฟศอล  มูซอ
 
1. นายการุณย์   แก้วประดับ
2. นางกิติยาภรณ์  ชุมคง
3. นางอารีย์  แม
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายกาตีบี  โย๊ะ
2. เด็กชายฟะห์ดือรี  แดเบาะ
3. นายอรุวะฮ์  สะมาแอ
4. เด็กชายอับดุลเลาะ  กือจิ
5. เด็กชายอาลูวัง  หะสีแม
6. นายอิบรอเฮง  ลามุง
7. เด็กชายอิลฟัน  สาแม
8. เด็กชายไฟซอล  มะสีละ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประสาร  อุดมผล
2. นายมูหามัดไซดี  มะปีเยาะ
3. นายมะรอยี  อดุลยศาสน์
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลง 1. เด็กชายซูรฟาน   แนหะ
2. เด็กหญิงซูไรนี   สาและ
3. เด็กหญิงนัจวา   วาอายีตา
4. เด็กหญิงนูรมี   แวบือซา
5. เด็กหญิงนูรอานีส  เซ็งโซ๊ะ
6. เด็กหญิงนูร์ฟาราณีย์   ปุโรง
7. เด็กหญิงบัดรีนา   หะยีสามะ
8. เด็กหญิงยัสมี  สาเมาะ
9. เด็กหญิงสุไรนี   ดือราแม
10. เด็กหญิงอามีเน๊าะห์  หะมะซอ
 
1. นางรอฮานี  สามะ
2. นายนิรันด์  บิณหาซัน
3. นางอัฉรีย์   คูหามุข
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายซอลาฮุดดีน  หายีดือแน
2. เด็กหญิงซูราญา  นิเฮ็ง
3. เด็กหญิงนุรฮาฟีกิน  สุหลง
4. เด็กหญิงนูรฮายาตี  มะแด
5. เด็กหญิงนูรฮูดาร์  มะแล
6. เด็กชายมุสลิม  มะเล๊าะ
7. เด็กหญิงยาวาเฮ  ยะโกะ
8. เด็กชายอิมรอน  บินตาเยะ
9. เด็กหญิงโซฟีย๊ะ  มะแซ
 
1. นายมูหามัดไซดี  มะปีเยาะ
2. นายอัสดี  ยิงทา
3. นางสาวฮาลีเม๊าะ  สนิ
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะรังตาดง มิตรภาพที่ ๑๗๕ 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  สะแลแม
2. เด็กหญิงนาตาสา  ดอแม็ง
3. เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  นาแว
4. เด็กหญิงสีตีฮายา  มามะบาดอ
5. เด็กหญิงโซเฟีย  สาและ
 
1. นายวุฒินันท์  โพหะดา
2. นายอุสมาน  สะมะ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทรลาภ
2. เด็กหญิงนดา  เจ๊ะอุบง
3. เด็กหญิงรุ้งแก้ว  อินทมิน
 
1. นางดวงแข  วาสนาสมศักดิ์
2. นางเอื้องคำ  สัตย์ซือ
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กหญิงคอรีเยาะ  มาแจ
2. เด็กหญิงมิสบะห์  ซาแม
3. เด็กหญิงไซนับ  มาแจ
 
1. นางมูยาฮาดะ  รอแม
2. นางเยาวลักษณ์  สุภัทรชัยวงศ์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลง 1. เด็กหญิงซูไรดา   บือราเฮง
2. เด็กหญิงนูรอานีส  เซ็งโซะ
3. เด็กหญิงสุไรนี   ดือราแม
 
1. นางอานีซะ  แวนะไล
2. นางรุสนานี  หะซั้น
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กหญิงซูวัยบ๊ะ  อูเซ็ง
2. เด็กหญิงรานา  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงฮีดายาตี  ยะโตะ
 
1. นางสาวมัซรา  ละสูสามา
2. นางสาวอาซีเยาะ  สะมะแต
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือเล็ง 1. เด็กหญิงอานีฟา  มะลี
2. เด็กหญิงไฮฟ๊ะ  สุหลง
 
1. นางสาวณัฎฐกันย์  หนูเกิด
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายธัชพันธุ์   บุญช่วย
2. เด็กชายเตชินท์    แพงป้อง
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ทองเป็นเพ็ชร
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปัณณพร  สุวรรณพฤกษ์
2. เด็กหญิงพรหมพร  อำนวยศักดิ์
 
1. นางสาวสุวิมล  เสนประภารัตน์
2. นางวาสนา  จันทวาศ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. นายซัฟวัน  อาแซบากา
2. เด็กหญิงอานีซา  มานิ๊
 
1. นางรัตน์ติยา  เกปัน
2. นางคอมสีย๊ะ  ดาหะซี
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือมัง 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  ดาหะมิ
2. เด็กชายอัซมี  อูมา
 
1. นายมะรอมือลี  แวหามะ
2. นางซาวดะห์  ดอรอแมง
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกวี  แตรพันธ์
2. เด็กชายฮัยดัร  ดีแม
 
1. นางสาวสุวิมล  เสนประภารัตน์
2. นายสัมฤทธิ์  หะยีลาเต๊ะ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กชายมุสตากีม  แมะยะ
2. เด็กชายฮิลมาน  แนหะยอ
 
1. นางรัตน์ติยา  เกปัน
2. นางคอมสีย๊ะ  ดาหะซี
 
101 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะลา 1. เด็กชายกอฟฟารี่  แวอาแซ
2. เด็กชายวุฒิภัทร  หุ้นเอียด
3. เด็กชายสุทธิภาสน์  เหลืองภัทรวงศ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทองเป็นเพ็ชร
2. นางสุปราณี  หุ้นเอียด
 
102 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านสะเตง) 1. เด็กชายอับดุลเราะฮ์มาน  สะมะอิ
2. เด็กชายอามีน  มามะ
3. เด็กชายเตารน  อาบู
 
1. นายธีระศักดิ์  อินตัน
2. นายอภิรักษ์  แสงอรพินท์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจำปูน 1. เด็กชายซัมซูดิง  ดายามา
2. เด็กชายนัสรอน  มะบูเก๊ะ
3. เด็กชายอัสสาฟีอี  แกซิ
 
1. นายไซฟูดดิน  ปุโรง
2. นางอุมาพร  รัตนานิกรกาญจน์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาบาลอ 1. เด็กชายซอฟรูดี  สุหลง
2. เด็กชายบูรฮัน  สาแม
3. เด็กชายอัสนาวี  กามา
 
1. นายสมาน  ดอละ
2. นายมูฮัมมัดซัยนูดิน  หะยีมะ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุโรง 1. เด็กหญิงฟาร์เดียร์  ปรีชัย
2. เด็กหญิงอัสรีนี  มะลาเฮ็ง
3. เด็กหญิงฮาบีบะห์  บือราเฮง
 
1. นางสาวมลธิชา  กันหาพาลา
2. นายสุรศักดิ์  กันหาพาลา
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะเอะ 1. เด็กหญิงนูรฮาซานะห์  ดีสะเอะ
2. เด็กชายอัลอามีน  หมันหลี
3. เด็กชายฮาซัน  จูซอ
 
1. นางสาวผการัตน์  อนันทบริพงค์
2. นางสาวรอฮานี  กูโน
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 96.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาดา  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงธิญาดา  แซ่ฮ่อ
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อักโขมี
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไชยนาพงษ์
5. เด็กหญิงสุชัญญา  บุญรอด
6. เด็กหญิงสุชานาถ  บุญรอด
 
1. นางจันทร์ฉาย  ขุนทอง
2. นางสมฤทัย  จิระโรจนกุล
3. นางสินกรณ์อร  สุธาพงศ์อมร
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายชากิร  อูมา
2. เด็กหญิงดลยา  อีบูหะมะ
3. เด็กหญิงรักษิตา  สะมะพันธ์
 
1. นายฉัตรชัย  ประแก้ว
2. นางวาสนา  จันทวาศ
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงนูนรีฮา  หมามะ
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สาแลแม
3. เด็กหญิงอิลมิลฎา  หะระตี
 
1. นางปราณี  ทองคำศรี
2. นางอัมพลิกา  สายสิงห์
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโฉลง 1. เด็กหญิงซุฟยาณี   ซามะเฮง
2. เด็กหญิงมาเรียนี   คาเร็ง
3. เด็กหญิงอารีนา   สมาเฮาะ
 
1. นางวรรณา   หีมโตะเตะ
2. นางสาวอุไรวรรณ   เท่งประกิจ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายลุกมาน  มะเด็ง
2. เด็กชายอับดุลฮากีม  มะสีละ
3. เด็กชายอัลบาซอรี  ลิสิ
 
1. นายลุกมานุลฮากิม  มะสาพา
2. นายบุรฮัน  อาแด
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะตูปะ 1. เด็กหญิงกัสดารียา  แวนะไล
2. เด็กหญิงบุสรอ  ดือเร๊ะ
3. เด็กหญิงวรรณิศา  เจ๊ะมิง
 
1. นางจิราวรรณ  หิรัญวงศ์
2. นางอนัญญา  จันทรการนต์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐชนน  จันทร์อิน
2. เด็กหญิงสถิตาภรณ์  สุขภักดิ์
3. เด็กหญิงเบญจพร  พันแสน
 
1. นายฉัตรชัย  ประแก้ว
2. นายอนุพล  ส่งสกุล
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กหญิงพาอีซา  มะสีละ
2. เด็กหญิงรุสนา  มะสีละ
3. เด็กหญิงฮายาตี  สือแม
 
1. นางสาวการ์มี  กอระ
2. นางอาซีย๊ะ  เจ๊ะอาแดร์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือยอง 1. เด็กหญิงซากีฟา  สนิ
2. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  แนระฮิง
3. เด็กหญิงฟาดีล๊ะ  เลาะหะมะ
 
1. นางสาวกษมา  มาสนิท
2. นางญัดวาร์  ยามู
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ 1. เด็กชายฟารุก  แวลง
2. นางสาวอานีซา  ดอละ
3. เด็กหญิงอามีนา  อีแม็ง
 
1. นางซูไบด๊ะ  ดาโอะมารียอ
2. นางสาวการ์มี  กอระ
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบหอ 1. เด็กหญิงนูรีดา    มะเซ็ง
2. เด็กหญิงยามีละห์   กูโน
3. เด็กหญิงฮาดีบะห์   ดอเลาะ
 
1. นางอัมพร   ฉัตรชูตระกูล
2. นางมัยมูเนาะ  สะอา
 
118 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 1. เด็กหญิงนูรอัยมี  ลาเต๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอาซีกีน   อาลี
3. เด็กหญิงฟารีฮาน   ดาแซ
 
1. นางสาวคอตีย๊ะ   ดือรามอ
 
119 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกียรติ 1. เด็กหญิงนูรเอาว์ฟา  ซูละ
2. เด็กหญิงมุมีหน๊ะ  มือแยบาสอ
3. เด็กชายอัรฟาน  ยะมา
 
1. นางจินตนา  วาจาเพชร
2. นางกมลทิพย์  หนูพล
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา 1. เด็กชายอาลีฟ   ยูซารี
 
1. นางสาวรุสนา   แวยูโซ๊ะ
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรบงกช  เชื้อเจ็ดตน
 
1. นางพรรณนี  ธรรมประเสริฐ
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายจิรภัทร  โคกขำ
2. เด็กชายสามารถ  อินธิพันธ์
3. เด็กชายอิรฟาน  แจกอมะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเอื้องคำ  สัตย์ซื่อ
2. นางกาญจนา  สุขกาย
 
123 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมีนา  สารถ้อย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เรืองนุ่น
 
1. นางนฤมล  ธนรงค์กุล
2. นางวนิดา  อ้าสะกะละ
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 1. เด็กหญิงนูฮา  ซาบู
 
1. นางสาวอารีนี  หาสีแมง
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กชายญิอาด  มามะ
 
1. นางสาวรอมือล๊ะ  กาเร็ง
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามัน 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  มะแตหะ
 
1. นางซากีย๊ะ  อาบูเล๊ะ
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามัน 1. เด็กหญิงตัสนีม  อูเซ็ง
2. เด็กหญิงนาเดีย  พฤทุ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วอุดร
4. เด็กชายมูอัลลีฟ  การียา
5. เด็กชายอิดเรส  สะเหง
6. เด็กหญิงไซตง  ยามานิ
 
1. นายอัสพันดี  บาสอลอ
2. นางอุษณีย์   อุเซ็ง
3. นางซากีย๊ะ  อาบูเล๊ะ
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโกตาบารู 1. เด็กหญิงฟิรดาว  ปาซู
2. เด็กหญิงรุสมา  นิยาแม
3. เด็กหญิงฮายาตี  หนิเซ็ง
 
1. นางสาวรอมือล๊ะ   กาเร็ง
2. นางนุชนาต    บุญประคม
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 1. เด็กชายมัสลัน  ดีหะมะ
2. เด็กชายอนัส  ลาฮัมนีกะ
3. เด็กชายอานัส  สาแลแม
 
1. นายอับดุลอายิ  สามะ
2. นางรอฮานี  ดือราแม
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามัน 1. เด็กชายอาฎีฟัน  มะ
2. เด็กชายไฟซอล  มีนา
 
1. นางสาวฮานาญจ์  ศรีอัญมณี
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติภพ  ดาวกระจาย
2. เด็กชายอานัส  สังข์เวทย์
3. เด็กชายอีรฟาน  กาซา
 
1. นายจารึก  ทองโรย
2. นางสาวสุวิมล  เสนประภารัตน์
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจะกว๊ะ 1. เด็กชายรุสดี  กือจิ
2. เด็กชายอนัส  ยาแม
3. เด็กชายอามีรู  ดะสิ
 
1. นางสาวอามีเน๊าะ  สาแม
2. นางสาวซารตีกา  หะสาเมาะ