หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-yla2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางมัฮฟูเซาะห์ วามะโรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
2. นางสาวเฉลียวศาสตร์ หวันดินโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางรัตนา ทองคำโรงเรียนบ้านบาจุกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางมัฮฟูเซาะห์ วามะโรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
2. นางสาวเฉลียวศาสตร์ หวันดินโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางรัตนา ทองคำโรงเรียนบ้านบาจุกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางมัฮฟูเซาะห์ วามะโรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
2. นางสาวเฉลียวศาสตร์ หวันดินโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางรัตนา ทองคำโรงเรียนบ้านบาจุกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3
1. นางเจ๊ะไซตง หามะโรงเรียนบ้านกือลองกรรมการ
2. นางสาวรอฮานา ดือเร๊ะโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางสาวปานีดา เกษตกาลาโรงเรียนบ้านปาแดรูกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6
1. นางเจ๊ะไซตง หามะโรงเรียนบ้านกือลองกรรมการ
2. นางสาวรอฮานา ดือเร๊ะโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางสาวปานีดา เกษตกาลาโรงเรียนบ้านปาแดรูกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางเจ๊ะไซตง หามะโรงเรียนบ้านกือลองกรรมการ
2. นางสาวรอฮานา ดือเร๊ะโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางสาวปานีดา เกษตกาลาโรงเรียนบ้านปาแดรูกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6
1. นางยีด๊ะ นิแซโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นางวรรณฮานี หลังจิโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
3. นางยาวารี กาเดร์โรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางยีด๊ะ นิแซโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นางวรรณฮานี หลังจิโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
3. นางยาวารี กาเดร์โรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางมลิวัลย์ ขุนนิรงค์โรงเรียนบ้านกาโสดกรรมการ
2. นางฤดี คงช่วยโรงเรียนบ้านคชศิลากรรมการ
3. นางมนทิพย์ จินดาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางมลิวัลย์ ขุนนิรงค์โรงเรียนบ้านกาโสดกรรมการ
2. นางฤดี คงช่วยโรงเรียนบ้านคชศิลากรรมการ
3. นางมนทิพย์ จินดาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมลิวัลย์ ขุนนิรงค์โรงเรียนบ้านกาโสดกรรมการ
2. นางฤดี คงช่วยโรงเรียนบ้านคชศิลากรรมการ
3. นางมนทิพย์ จินดาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3
1. นางวันวิสาข์ โต๊ะหาดโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะกรรมการ
2. นายชิต ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางเสริมพร อุทัยวรรณโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6
1. นางวันวิสาข์ โต๊ะหาดโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะกรรมการ
2. นายชิต ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางเสริมพร อุทัยวรรณโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางเสริมพร อุทัยวรรณโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
2. นายชิต ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางวันวิสาข์ โต๊ะหาดโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางสาวนูรียะห์ ฮาแวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
2. นายธีระพล พงษ์พิมายโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางปิยนุช รัตน์ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านรัตนากรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางสาวนูรียะห์ ฮาแวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
2. นายธีระพล พงษ์พิมายโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางปิยนุช รัตน์ศรีจันทร์โรงเรียนบ้านรัตนากรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางฮายาตี มามะโรงเรียนบ้านป่าหวังกรรมการ
2. นางนูรีแยน ดอเลาะโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางอามีเน๊าะ อาแดโรงเรียนบ้านปาแดรูกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางฮายาตี มามะโรงเรียนบ้านป่าหวังกรรมการ
2. นางนูรีแยน ดอเลาะโรงเรียน้บานบาละกรรมการ
3. นางนางอามีเน๊าะ อาแดโรงเรียนบ้านปาแดรูกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางฮายาตี มามะโรงเรียนบ้านป่าหวังกรรมการ
2. นางนูรีแยน ดอเลาะโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางอามีเน๊าะ อาแดโรงเรียนบ้านปาแดรูกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางยามีละห์ บอเถาะโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นายฌาฎา อินทรสุวรรณโณโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางสาวบิสมี บุญมาศโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางยามีละห์ บอเถาะโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นายฌาฎา อินทรสุวรรณโณโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางสาวบิสมี บุญมาศโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางยามีละห์ บอเถาะโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นายฌาฎา อินทรสุวรรณโณโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางสาวบิสมี บุญมาศโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสุไฮลา แวจิโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
2. นางซูไบด๊ะ วาแมโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางฟาติมา จินตราโรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุไฮลา แวจิโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
2. นางซูไบด๊ะ วาแมโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางฟาติมา จินตราโรงเรียนบ้านบูเก๊ะฆลูโฆกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางมารีแย มะแตหะโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะกรรมการ
2. นางมุทิตา ขาวหนูนาโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางสาวมีรฟะ กียะโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะในกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางมารีแย มะแตหะโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะกรรมการ
2. นางมุทิตา ขาวหนูนาโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางสาวมีรฟะ กียะโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะในกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางมารีแย มะแตหะโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะกรรมการ
2. นางมุทิตา ขาวหนูนาโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นางสาวมีรฟะ กียะโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะในกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวฟาอีซะ อาลีโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
2. นางสาวพาตีฮา กามาโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางสาวดาริณี มุสอดีโรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวฟาอีซะ อาลีโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
2. นางสาวพาตีฮา กามาโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางสาวดาริณี มุสอดีโรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวซาฮีดา สะอะโรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนากรรมการ
2. นางสาวซูราฮานี บาซอโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางสาวสุไรดา ดอสอลีโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวซาฮีดา สะอะโรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนากรรมการ
2. นางสาวซูราฮานี บาซอโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางสาวสุไรดา ดอสอลีโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวซาฮีดา สะอะโรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนากรรมการ
2. นางสาวซูราฮานี บาซอโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางสาวสุไรดา ดอสอลีโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวซาอีดา สะอะโรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนากรรมการ
2. นางสาวซูราฮานี บาซอโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางสาวสุไรดา ดอสอลีโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวซาฮีดา สะอะโรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนากรรมการ
2. นางสาวคอลีเยาะ มะหะแซโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางสาวอามาล เจ๊ะสนิโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวซาฮีดา สะอะโรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนากรรมการ
2. นางสาวคอตีเยาะ มะหะแซโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางสาวอามาล เจ๊ะสนิโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายนิมะ ปูเตะโรงเรียนบ้านกาโสดกรรมการ
2. นางสาวนาซีบ๊ะ เจ๊ะโกะโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
3. นางดวงใจ หมั่นดีโรงเรียนบ้านคชศิลากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิมะ ปูเตะโรงเรียนบ้านกาโสดกรรมการ
2. นางดวงใจ หมั่นดีโรงเรียนบ้านคชศิลากรรมการ
3. นางสาวนาซีบ๊ะ เจ๊ะโกะโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นายอาสมิง ปูลาโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ คงศรีวีรพันธ์โรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี เจริญผลโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายมะรอนิง อภิบาลแบโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นางสาวมินญาดา บือซาโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางมารีแย วาโซะโรงเรียนบ้านยะหากรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายปิยะ รัตนญาติโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1กรรมการ
2. นางวรรณี นฤนาทประการโรงเรียนบ้านคชศิลากรรมการ
3. นายรอสดี ดอเลาะฮีแตโรงเรียนบ้านบายอกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางประไพ อุ่นอกโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นายสมพร สมศักดิ์โรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นายสมชาย เด่นดวงหทัยโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางประไพ อุ่นอกโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นายสมพร สมศักดิ์โรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นายสมชาย เด่นดวงหทัยโรงเรียนสามัคคีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนัยนา จันทร์อินโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นางพรรณภา ไชยจรัสโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
3. นายอับดุลวอนี อาแดโรงเรียนบ้านบางลางกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางนัยนา จันทร์อินโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นางพรรณภา ไชยสวัสดิ์โรงเรียนสามัคคีกรรมการ
3. นายอับดุลวอนี อาแดโรงเรียนบ้านบางลางกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนัยนา จันทร์อินโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นางพรรณภา ไชยสวัสดิ์โรงเรียนสามัคคีกรรมการ
3. นายอับดุลวอนี อาแดโรงเรียนบ้านบางลางกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวฮูวัยณา สลาตาโซะโรงเรียนบา้นทรายแก้วกรรมการ
2. นางอัญชัญ หนูเพชรโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางกุลปริยา รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวฮูวัยณา สลาตาโซะโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
2. นางอัญชัญ หนูเพชรโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางกุลปริยา รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวฮูวัยณา สลาตาโซะโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
2. นางอัญชัญ หนูเพชรโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางกุลปริยา รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางเสาวนี บุญพิพัฒน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11กรรมการ
2. นางสุปราณี คงทองโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1กรรมการ
3. นางวิลาวรรณ แสงสีเงินโรงเรียนบ้านยะหากรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศิริวรรณ แก้วทอนโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นางซากียะห์ เลาะสุโลงโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
3. นางสาวนิยานีลา มะแซโรงเรียนท่าละมัยกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางศิริวรรณ แก้วทอนโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นางซากียะห์ เลาะสุโลงโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
3. นางสาวนิยานีลา มะแซโรงเรียนท่าละมัยกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ แก้วทอนโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นางซากียะห์ เลาะสุโลงโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
3. นางสาวนิยานีลา มะแซโรงเรียนท่าละมัยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวัธนีพร นิยมพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง จริยา สุ่มทรัพย์โรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
3. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวัธนีพร นิยมพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง จริยา สุ่มทรัพย์โรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
3. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวัธนีพร นิยมพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง จริยา สุ่มทรัพย์โรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
3. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยากรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นางวนิดา ศิริสวัสดิ์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นางนัยนา จันทร์อินโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
3. นางสาวรุ่งรัตน์ เรืองนุ้ยโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางลัดดา ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเจาะปันตังกรรมการ
2. นายอับดุลเลาะ สาและโรงเรียนบ้านฉลองชัยกรรมการ
3. นายมักตา มะแงสะแตโรงเรียนบ้านกาตองกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายภาณุพงศ์ นิธิวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ เหย็บหมัดโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางสาวอภิรดี เสภาปลอดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงศ์ นิธิวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ เหย็บหมัดโรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางสาวอภิรดี เสภาปลอดโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นางนาซีเราะห์ มะนาโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
2. นายฮัสบูเล๊าะ หิเลโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะในกรรมการ
3. นายอับดุลรอนี ไชยมิกันโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังกรรมการ
4. นางสาวนูรีเสาะ ยะโกะโรงเรียนบ้านลือเน็งกรรมการ
5. นางอมฤตา อูเซ็งโรงเรียนบ้านบายอกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางนาซีเราะห์ มะนาโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
2. นายฮัสบูเล๊าะ หิเลโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะในกรรมการ
3. นายอับดุลรอนี ไชยมิกันโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังกรรมการ
4. นางสาวนูรีเสาะ ยะโกะโรงเรียนบ้านลือเน็งกรรมการ
5. นางอมฤตา อูเซ็งโรงเรียนบ้านบายอกรรมการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนาซีเราะห์ มะนาโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
2. นายฮัสบูเล๊าะ หิเลโรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะในกรรมการ
3. นายอับดุลรอนี ไชยมิกันโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังกรรมการ
4. นางสาวนูรีเสาะ ยะโกะโรงเรียนบ้านลือเน็งกรรมการ
5. นางอมฤตา อูเซ็งโรงเรียนบ้านบายอกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายนพดล ไชยมิกันโรงเรียนบ้านเจาะปันตังกรรมการ
2. นางอัสมะห์ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านสาคูกรรมการ
3. นางกูรอยฮา ยามิรูเด็งโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
4. นางมารีแย วาโซะโรงเรียนบ้านยะหากรรมการ
5. นายอนันต์ ปุรัชการโรงเรียนบ้านรัตนากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนพดล ไชยมิกันโรงเรียนบ้านเจาะปันตังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนพดล ไชยมิกันโรงเรียนบ้านเจาะปันตังกรรมการ
2. นางอัสมะห์ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านสาคูกรรมการ
3. นางกูรอยฮา ยามิรูเด็งโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
4. นางมารีแย วาโซะโรงเรียนบ้านยะหากรรมการ
5. นายอนันต์ ปุรัชการโรงเรียนบ้านรัตนากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบรรยงค์ สุทธิพงศธรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1กรรมการ
2. นายดอรอแม ดอเลาะโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นายบาราเฮ็ง เย็งโรงเรียนบ้านเกล็ดแก้วกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบรรยงค์ สุทธิพงศธรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1กรรมการ
2. นายดอรอแม ดอเลาะโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นายบาราเฮ็ง เย็งโรงเรียนบ้านเกล็ดแก้วกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายอัมรัน เจะมโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สุขทิพย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
3. นางสาวสูรีย๊ะ อุมาโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
4. นางสาวซอลลัย อาหวังโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
5. นางนิซัลมา อาแดโรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอัมรัน เจะมะโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สุขทิพย์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
3. นางสาวสูรีย๊ะ อุมาโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
4. นางสาวซอลลัย อาหวังโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
5. นางนิซัลมา อาแดโรงเรียนบ้านเจาะตาแมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบรรยงค์ สุทธิพงศธรโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1กรรมการ
2. นายดอรอแม ดอเลาะโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นายบาราเฮ็ง เย็งโรงเรียนบ้านเกล็ดแก้วกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายมนูญ อุ่นอกโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการ
2. นางนูรีย๊ะ กรียอโรงเรียนบ้านกือลองกรรมการ
3. นายสุไลมาน นิยมเจริญโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางสาวมารืณี บาราหาแมโรงเรียนบ้านบายอกรรมการ
5. นางสาวอาพีย๊ะ บาฮีโรงเรียนท่าละมัยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายมนูญ อุ่นอกโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการ
2. นางนูรีย๊ะ กรียอโรงเรียนบ้านกือลองกรรมการ
3. นายสุไลมาน นิยมเจริญโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางมาริณี บาราหาแมโรงเรียนบ้านบายอกรรมการ
5. นางสาวอาพีย๊ะ บาฮีโรงเรียนท่าละมัยกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุดมพันธ์ มณีรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
3. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
4. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
5. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุดมพันธ์ มณีรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
3. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
4. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
5. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุดมพันธ์ มณีรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
3. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
4. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
5. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุดมพันธ์ มณีรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
3. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
4. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
5. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอุดมพันธ์ มณีรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
3. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
4. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
5. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอุดมพันธ์ มณีรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
3. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
4. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
5. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอุดมพันธ์ มณีรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
3. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
4. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
5. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอุดมพันธ์ มณีรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
3. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
4. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
5. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา จารงค์โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นางอรวรรณ แพทยาโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นายมูฮัมมัดฮัมดี ทากือแนโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา จารงค์โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นางอรวรรณ แพทยาโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นายมูฮัมมัดฮัมดี ทากือแนโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางสุชาดา จารงค์โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นางอรวรรณ แพทยาโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นายมูฮัมมัดฮัมดี ทากือแนโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา จารงค์โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นางอรวรรณ แพทยาโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
3. นายมูฮัมมัดฮัมดี ทากือแนโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายอำนวย จังโกฏิโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการ
2. นางสาวรอฮานา ใจสุภาพโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
3. นายมะรอยี บากาสะแตโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางศุภวรรณ แก้วไชยโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอำนวย จังโกฏิโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการ
2. นางสาวรอฮานา ใจสุภาพโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
3. นายมะรอยี บากาสะแตโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางศุภวรรณ แก้วไชยโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายอำนวย จังโกฏิโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการ
2. นางสาวรอฮานา ใจสุภาพโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
3. นายมะรอยี บากาสะแตโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางศุภวรรณ แก้วไชยโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนวย จังโกฏิโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการ
2. นางสาวรอฮานา ใจสุภาพโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
3. นายมะรอยี บากาสะแตโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางศุภวรรณ แก้วไชยโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายอำนวย จังโกฏิโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการ
2. นางสาวรอฮานา ใจสุภาพโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
3. นายมะรอยี บากาสะแตโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
4. นางศุภวรรณ แก้วไชยโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเสาวนี บุญพิพัฒน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11กรรมการ
2. นางปฐมพร ล่องเซ่งโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
3. นางละออง อินทรประดิษฐ์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเสาวนี บุญพิพัฒน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11กรรมการ
2. นางปฐมพร ล่องเซ่งโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
3. นางละออง อินทรประดิษฐ์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอนุกูล ทักษิณารักข์โรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
2. นายนิวรวัฒน์ สาเมาะโรงเรียนบ้านกาโสดกรรมการ
3. นายอารีสันต์ แมลาเต๊ะโรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
4. นายณรงค์ เทพรัตน์โรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
5. นายเสรี ยอดพุฒโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
6. นายศักดิ์ชาย สาหีมโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
7. นายเดมะ มางันโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการ
8. นายตอเละ รือแมโรงเรียนบ้านเกล็ดแก้วกรรมการ
9. นายมะซอเร ปูลาโรงเรียนบ้านสันติกรรมการ
10. นายมุคตาร์ มามะโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
11. นายไซนูนอาบีดีน อาลีโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
12. นายซานาวี สะมะแอโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
13. นายดลรอนี เบ็ญหมัดโรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนากรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายศักดิ์ชาย สาหีมโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
2. นายเดมะ มางันโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการ
3. นายตอเละ รือแมโรงเรียนบ้านเกล็ดแก้วกรรมการ
4. นายดลรอนี เบ็ญหมัดโรงเรียนบ้านคีรีลาดพัฒนากรรมการ
5. นายอารีสันต์ แมลาเต๊ะโรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
6. นายเจ๊ะสุกรี จารงโรงเรียนบ้านบางลางกรรมการ
7. นายไซนูนอาบีดีน อาลีโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
8. นายซานาวี สะมะแอโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
9. นายลุกมาน เซ็งสาอิโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการ
10. นายมูฮัมหมัดรามิน อุเซ็งบือราแฮโรงเรียนบ้านลากอกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเอกวัฒน์ กูลูแวโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นายดำรง แหทองโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
3. นายมะซอเร ปูลาโรงเรียนบ้านสันติกรรมการ
4. นายเจ๊ะสุกรี จารงโรงเรียนบ้านบางลางกรรมการ
5. นายมุคตาร์ มามะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
6. นายไซนูนอาบีดีน อาลีโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
7. นายซานาวี สะมะแอโรงเรียนบ้านวังสำราญกรรมการ
8. นายฉัตรชัย บุญมากช่วยโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
9. นายนิวรวัฒน์ สาเมาะโรงเรียนบ้านกาโสดกรรมการ
10. นายเสรี ยอดพุฒโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
11. นายบูหมัด สลำโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางศิริวรรณ แก้วทอนโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นางสุชาดา จารงค์โรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
3. นางมารีญา หวังบือซาโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมากลือซง วาแตโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการ
2. นางยูนีซ๊ะ กาโบะโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
3. นางจินตนา คารีโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังกรรมการ
4. นางอาซีซะห์ มะแซโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
5. นางสมัยภรณ์ เหตุหากโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมากลือซง วาแตโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการ
2. นางยูนีซ๊ะ กาโบะโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
3. นางจินตนา คารีโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังกรรมการ
4. นางอาซีซะห์ มะแซโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
5. นางสมัยภรณ์ เหตุหากโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางมากลือซง วาแตโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการ
2. นางยูนีซ๊ะ กาโบะโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
3. นางจินตนา คารีโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังกรรมการ
4. นางอาซีซะห์ มะแซโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
5. นางสมัยภรณ์ เหตุหากโรงเรียนสามัคคีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางรอตีปะห์ อาแวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
2. นางสาวสุภัค สุมาลีโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางนูรไอนี โต๊ะหลงโรงเรียนบ้านลือเน็งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวคอดีเย๊าะ เจ๊ะเมาะโรงเรียนบ้านกาโสดกรรมการ
2. นางสาวซูไบด๊ะ สาร๊ะโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)กรรมการ
3. นางสาวธิษารัตน์ คิดถูกโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวคอดีเย๊าะ เจ๊ะเมาะโรงเรียนบ้านกาโสดกรรมการ
2. นางสาวซุไบด๊ะ สาร๊ะโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)กรรมการ
3. นางสาวธิษารัตน์ คิดถูกโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางรอตีปะห์ อาแวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
2. นางสาวสุภัค สุมาลีโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางนูรไอนี โต๊ะหลงโรงเรียนบ้านลือเน็งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางรอตีปะห์ อาแวโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3กรรมการ
2. นางสาวสุภัค สุมาลีโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางนูรไอนี โต๊ะหลงโรงเรียนบ้านลือเน็งกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาววราภรณ์ จัวนานโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นางสุภารัตน์ ณ สงขลาโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังกรรมการ
3. นางสาวสิรภัทร บุซาโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ จัวนานโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นางสุภารัตน์ ณ สงขลาโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังกรรมการ
3. นางสาวสิรภัทร บุซาโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวคอดีเย๊าะ เจ๊ะเมาะโรงเรียนบ้านกาโสดกรรมการ
2. นางสาวซูไบด๊ะ สาร๊ะโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)กรรมการ
3. นางสาวธิษารัตน์ คิดถูกโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทรชรี หนูแพโรงเรียนบ้านเจาะปันตังกรรมการ
2. นางวรรณมูรนี การอเดร์โรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางสาวธิษารัตน์ คิดถูกโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรชรี หนูแพโรงเรียนบ้านเจาะปันตังกรรมการ
2. นางวรรณมูรนี ดารอเดร์โรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางสาวธิษารัตน์ คิดถูกโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุรสีห์ สัจจาพันธุ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
2. นางสาวมีนา ชายมันโรงเรียนบ้านทรายแก้วกรรมการ
3. นางสาวฟิตรา สาเล็งโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอดิลัน มะสะแตโรงเรียนบ้านกือลองกรรมการ
2. นางวรรณพร หนูแก้วโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางสาวสุรัยดา สูหลงโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอดิลัน มะสะแตโรงเรียนบ้านกือลองกรรมการ
2. นางสาวสุรัยดา สูหลงโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
3. นางวรรณพร หนูแก้วโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมะเซ็ง ดอคาโรงเรียนบ้านป่าหวังกรรมการ
2. นายมูฮามัดซากี อาลีมามะโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการ
3. นางสาวซาปีนะ สุหลงโรงเรียนบ้านปะแตกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมะเซ็ง ดอคาโรงเรียนบ้านป่าหวังกรรมการ
2. นายมูฮามัดซากี อาลีมามะโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการ
3. นางสาวซาปีนะ สุหลงโรงเรียนบ้านปะแตกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ มีแสงโรงเรียนบ้านตังกาเด็งกรรมการ
2. นางสาวพาอีซ๊ะ อภิบาลแบโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ อุทัยรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ มีแสงโรงเรียนบ้านตังกาเด็งกรรมการ
2. นางสาวพาอีซ๊ะ อภิบาลแบโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
3. นางสาวจุฬารัตน์ อุทัยรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายแวดอเลาะ แวโดยีโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
2. นายพนม สังข์เพ็ชรโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นายอับดุลฮาเล็ม จินตราโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายแวดอเลาะ แวโดยีโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
2. นายสนม สังข์เพ็ชรโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นายอับดุลฮาเล็ม จินตราโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอดุลย์ ติงกูแวโรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
2. นายชูชาติ ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นายมะกือตา สาและโรงเรียนท่าละมัยกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอดุลย์ ติงกูแวโรงเรียนบ้านบันนังกูแวกรรมการ
2. นายชูชาติ ไชยสวัสดิ์โรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นายมะกือตา สาและโรงเรียนท่าละมัยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางชลชล ลิ่มสุวรรณโรงเรียนบ้านตังกาเด็งกรรมการ
2. นางซัมสียะห์ บินอะห์มัดโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
3. นางสุไบด๊ะ บัวขาวโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางชลรส ลิ่มสุวรรณโรงเรียนบ้านตังกาเด็งกรรมการ
2. นางซัมสียะห์ บินอะห์มัดโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
3. นางสาอีด๊ะ บัวขาวโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางดวงหทัย ทองไหมโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นางประไพ อักษรกูลโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางสาวนูรีซัน สะมะแอโรงเรียนบ้านยะหากรรมการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางดวงหทัย ทองไหมโรงเรียนบ้านตะบิงติงงีกรรมการ
2. นางประไพ อักษรกูลโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางสาวนูรีซัน สะมะแอโรงเรียนบ้านยะหากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวจำเรียง ถมทองโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
2. นางสาวชลทิภัทย์ ศรีส่งโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการ
3. นางสาวนูรซาฮีดา สะอะสาฆอร์โรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวจำเรียง ถมทองโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
2. นางสาวชลทิภัทย์ ศรีส่งโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการ
3. นางสาวนูรซาฮีดา สะอะสาฆอร์โรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวนารีซะห์ สะแตโรงเรียนบ้านสันติกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ เพชรภักดีโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
3. นางสมจิตร ศรีตุลาการโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนารีซะห์ สะแตโรงเรียนบ้านสันติกรรมการ
2. นางสาวจุไรรัตน์ เพชรภักดีโรงเรียนบ้านยือนังกรรมการ
3. นางสมจิตร ศรีตุลาการโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางอิชยา วีรเสนโรงเรียนบ้านกาโสดกรรมการ
2. นางสาวนูรีซัน ปาโง้วโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังกรรมการ
3. นางสาวิตรี สมประสงค์โรงเรียนบ้านยะหากรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสาวสุภาภรณ์ พรหมแก้วโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1กรรมการ
2. นางสาวอัสลียา ยะผาโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสกรรมการ
3. นางไอนี ตือโละสะโตโรงเรียนบ้านเตรียมปัญญากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายซุกรี กาเต๊ะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
2. นายรอมลี บือโตโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางสุภาพร จิตรประสิทธิ์พรโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายซุกรี กาเต๊ะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
2. นายรอมลี บือโตโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางสุภาพร จิตรประสิทธิ์พรโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายซุกรี กาเต๊ะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
2. นายรอมลี บือโตโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางสุภาพร จิตรประสิทธิ์พรโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวมากลือซง วาแตโรงเรียนบ้านเตาปูนฯกรรมการ
2. นางยูนีซ๊ะ กาโบะโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
3. นางจินตนา การีโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังกรรมการ
4. นางอาซีซะห์ มะแซโรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
5. นางสมัยภรณ์ เหตุหากโรงเรียนสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัธนีพร นิยมพานิชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิง จริยา สุ่มทรัพย์โรงเรียนวัดรังสิตาวาสกรรมการ
3. นางพงษ์ลดา สารัสโรงเรียนวัดลำพะยากรรมการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสิญจนา ชูขาวโรงเรียนบ้านเจาะปันตังกรรมการ
2. นายมูหำหมัดอาเดร์ ดือรามะโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางจุฑามาศ แอบไธสงโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสิญจนา ชูขาวโรงเรียนบ้านเจาะปันตังกรรมการ
2. นายมูหำหมัดอาเดร์ ดือรามะโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางจุฑามาศ แอบไธสงโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสิญจนา ชูขาวโรงเรียนบ้านเจาะปันตังกรรมการ
2. นายมูหำมัดอาเดร์ ดือรามะโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางจุฑามาศ แอบไธสงโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสิญจนา ชูขาวโรงเรียนบ้านเจาะปันตังกรรมการ
2. นายมูหำหมัดอาเดร์ ดือรามะโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางจุฑามาศ แอบไธสงโรงเรียนราษฎร์อุทิศ (ปูแล)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุดมพันธ์ มณีรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นายสำเริง ดิษฐวิชัยโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6กรรมการ
3. นายปรีชา สุกใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2กรรมการ
4. นายไสว แกนพินโรงเรียนบ้านซีเยาะกรรมการ
5. นางชลรส บุญสมานโรงเรียนบ้านนิบงกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชลทิภัทย์ ศรีส่งโรงเรียนเขื่อนบางลางกรรมการ
2. นางสาวนูรซาฮีดา สะอะสาฆอร์โรงเรียนบ้านบันนังดามากรรมการ
3. นางสาวจำเรียง ถมทองโรงเรียนอาสินศึกษากรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ มีแสงโรงเรียนบ้านตังกาเด็งกรรมการ
2. นางสาวจุฬาภรณ์ อุทัยรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
3. นางสาวพาอีซ๊ะ อภิบาลแบโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมูฮำมัดซากี อาลีมามะโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการ
2. นางฤดี คงช่วยโรงเรียนบ้านคชศิลากรรมการ
3. นายมะมีอิง คาเดร์โรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมูฮามัดซากี อาลีมามะโรงเรียนบ้านบาเจาะกรรมการ
2. นางฤดี คงช่วยโรงเรียนบ้านคชศิลากรรมการ
3. นายมะมีอิง คาเดร์โรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกรรณิการ์ มีแสงโรงเรียนบ้านตังกาเด็งกรรมการ
2. นางสาวจุฬาภรณ์ อุทัยรัตน์โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
3. นางสาวพาอีซ๊ะ อภิบาลแบโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุจารี คำศิริโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
2. นางปนัดดา สุวรรณราชโรงเรียนบ้านบาละกรรมการ
3. นางกุญจนาฏ ยุบลวัฒน์โรงเรียนบ้านบาโงยซิแนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธัญญา ทองเจริญโรงเรียนบ้านป่าหวังกรรมการ
2. นายมะรอนิง อภิบาลแบโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
3. นางสาวซากียะห์ ปูตะโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธัญญา ทองเจริญโรงเรียนบ้านป่าหวังกรรมการ
2. นายมะรอนิง อภิบาลแบโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ ๒๐๐ ที่ระลึก ส.ร.อ.กรรมการ
3. นางสาวซากียะห์ ปูตะโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวนัสรียา ยามา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทรศัพท์ 089-5952958
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]