สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนบางลาง สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฟาฏอนะห์  นีระฮิง
 
1. นางวัญนี  เจ๊ะมะสาแล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคอดีเยาะ  ดีสะเอะ
2. เด็กหญิงซามีเราะห์  แอเสาะหะมะ
3. เด็กหญิงซุลมา  อาแว
4. เด็กหญิงนูปาติน  ลาเตะ
5. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แอเสาะหะมะ
 
1. นางสาวนูรอัยนี  ดอนิ
2. นางสาวสุรีย๊ะ  เจ๊ะแวกูนิง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงซัลมียะ  มอลอ
2. เด็กหญิงนาอีมะห์  ลาเตะ
3. เด็กหญิงนูรฟาติน  ยามา
4. เด็กหญิงนูรีดา  ฮาเกาะ
5. เด็กหญิงสุนีลา  เจะและ
 
1. นางสาวมูนีเราะ  ยีฮะ
2. นายไพโรจน์  ดอรอนา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายลุตฟี  สาและ
2. เด็กชายไพซอน  มูซอดี
 
1. นางบีสมีย์  เตะหมัดหมะ
2. นางสาวอาซีซะ  กาลอ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอันวา  สุไงบารู
2. เด็กชายอิฟฮาม  ดูมีแด
 
1. นายฮาเฟซ  อิสมาแอ
2. นางอามาล  กุเดร์ดาเก็ง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิดดิก  นีระฮิง
2. เด็กชายอนัส  สุไงบารู
 
1. นายฮาเฟซ  อิสมาแอ
2. นายลุกมาน  เซ็งสาอิ