สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขื่อนบางลาง สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 77.33 เงิน 10 1. เด็กชายเด็กชายซากีรีน  นีระฮิง
 
1. นางอามาล  กุเดร์ดาเก็ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงมุมีนะห์  มะแซ
 
1. นางสาวยามีลา  ดือราแม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฟาฏอนะห์  นีระฮิง
 
1. นางวัญนี  เจ๊ะมะสาแล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 41.66 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงซูไฮลา  หะยีแวนิ
2. เด็กหญิงตอยยีบะห์  มามะ
3. เด็กหญิงนูรซูฮัยดา  ลงซอ
 
1. นางสาวยามีลา  ดือราแม
2. นางวัญนี  เจ๊ะมะสาแล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนูรีมา  มูซอดี
2. เด็กหญิงฟาตีมะห์  ลาเต๊ะ
 
1. นางวัญนี  เจ๊ะมะสาแล
2. นางสาวยามีลา  ดือราแม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงคอดีเยาะ  ดีสะเอะ
2. เด็กหญิงซามีเราะห์  แอเสาะหะมะ
3. เด็กหญิงซุลมา  อาแว
4. เด็กหญิงนูปาติน  ลาเตะ
5. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  แอเสาะหะมะ
 
1. นางสาวนูรอัยนี  ดอนิ
2. นางสาวสุรีย๊ะ  เจ๊ะแวกูนิง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงซัลมียะ  มอลอ
2. เด็กหญิงนาอีมะห์  ลาเตะ
3. เด็กหญิงนูรฟาติน  ยามา
4. เด็กหญิงนูรีดา  ฮาเกาะ
5. เด็กหญิงสุนีลา  เจะและ
 
1. นางสาวมูนีเราะ  ยีฮะ
2. นายไพโรจน์  ดอรอนา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดีสะเอะ
 
1. นางสาวกามีละห์  หะมะ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฟารีดาร์  บาเหะ
 
1. นางสาวนาอีมะห์  ปาเสเล๊าะ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายลุตฟี  สาและ
2. เด็กชายไพซอน  มูซอดี
 
1. นางบีสมีย์  เตะหมัดหมะ
2. นางสาวอาซีซะ  กาลอ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอันวา  สุไงบารู
2. เด็กชายอิฟฮาม  ดูมีแด
 
1. นายฮาเฟซ  อิสมาแอ
2. นางอามาล  กุเดร์ดาเก็ง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิดดิก  นีระฮิง
2. เด็กชายอนัส  สุไงบารู
 
1. นายฮาเฟซ  อิสมาแอ
2. นายลุกมาน  เซ็งสาอิ