สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนืคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3 สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายมูฮามัดนาซอรี  ดอเล๊าะ
2. เด็กชายอามีรูล  อาเกะ
 
1. นายมะสอแล๊ะ  เจ๊ะยะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงลดารัตน์  เลขมาศ
 
1. นางรอสะนะห์  มูเซะ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนัจวา  สาและ
2. เด็กหญิงนาดียา  สาและ
3. เด็กหญิงนุรอาดีลา  อาเกะ
 
1. นางรอสะนะห์  มูเซะ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กชายอามาน  เจ๊ะยอ
2. เด็กชายอิมรอน  อาเกะ
3. เด็กชายอิมรอน  สุรพงษ์
 
1. นายมะสอแล๊ะ  เจ๊ะยะ
2. นายสมพงศ์  สุขมล
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายสุไลมาน  อาเกะ
 
1. นายมะสอแล๊ะ  เจ๊ะยะ