สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกือลอง สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 35.5 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกาสนียา  ดือระซอ
2. เด็กหญิงอัคลีมา  โตะจอ
3. เด็กหญิงฮากีมา  อุมะ
 
1. นางสาวมารินี  บิงยะพา
2. นางสาวยามีลา  ตาแกะ
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 5 1. เด็กชายบัดรี  มะสะแต
2. เด็กชายมุสลิม  หะยีเจะแม
3. เด็กชายอิสมาแอ  บือราเฮง
 
1. นายอดิลัน   มะสะแต
2. นายมุฮัมมัดฮุซัยนี  บือราเฮง
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.6 ทอง 4 1. เด็กชายมุสตากีม  เจะมิง
2. เด็กชายมูฮัมหมัดมุสลิม  สือมุ
3. เด็กชายฮานาฟี  สะมาแอ
 
1. นายอดิลัน   มะสะแต
2. นายมุฮัมมัดฮุซัยนี  บือราเฮง
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซัยฟุดดีน  ตะเย๊าะ
2. เด็กชายมุสตากีม  เจ๊ะมิง
3. เด็กชายฮัมดานี  หะยีหามะ
 
1. นายมุฮัมมัดฮุซัยนี  บือราเฮง
2. นายอดิลัน  มะสะแต
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  ดอเลาะ
2. เด็กชายอาดัม  แอเสาะ
3. เด็กชายอาหามัดมูบาร๊อก  เจ๊ะหมั่น
 
1. นายอดิลัน   มะสะแต
2. นายอับดุลกอเดร์  บินอูมาร์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัสวี  ดอหม๊ะ
2. เด็กชายรอมือลี  บินฮิน
3. เด็กชายอิมรอน  ศรจำนงค์
 
1. นายอดิลัน   มะสะแต
2. นายอับดุลกอเดร์  บินอูมาร์