สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกล็ดแก้ว สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายมูฮำหมัดรุสลัน   รือแม
 
1. นางรุสณีย์   เบ็นอับดุลเล๊าะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงนูรฮูดา   แยนา
 
1. นางรัชณีวรรณ   ดำชู
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซูฟิยัน  ยะโก๊ะ
2. เด็กหญิงอัสมาวาตี   โต๊ะเฮง
3. เด็กหญิงอามานี   บากา
 
1. นางภาพร   อกนิษฐ์
2. นายมาหามะกอซี  คาเรง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายซูฟียัน  ยะโก๊ะ
2. เด็กชายอาลีฟ   คาเรง
 
1. นางภาพร   อกนิษฐ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30.11 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอับดุลฮากิม   จันพุ่ม
2. เด็กชายอับดุลฮากิม  เย็ง
 
1. นางภาพร   อกนิษฐ์
 
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายอัลฟารี   สะมะแอ
2. เด็กชายอัลยัส   มณีหิยา
3. เด็กชายอิสมาแอ   เจะเตะ
 
1. นางนูรียา   หะยีมะเซ๊าะ