สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคชศิลา สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 88.33 ทอง 4 1. เด็กชายพิธิวัฒน์  มณีบริรัตน์
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์เอี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิณา  สมนึก
 
1. นางอัจฉรา  วงศ์เอี่ยม