สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะบิงติงงี สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงอิลมี  โต๊ะมิ๊
 
1. นางสุวัยบะห์  ปาแว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงอัสฟานี  เจะแว
 
1. นางซัมสียะฮ์  บินอะห์หมัด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 76.66 เงิน 4 1. เด็กชายอัฟฮัม  เจะอุมา
 
1. นางสาวสาลูมา  อุมา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงนูรอาพานี  โต๊ะมะ
 
1. นางสาวสาลูมา  อุมา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาเลีย  มูนะ
2. เด็กหญิงนูรไลลา  ปะดอ
3. เด็กหญิงปัทมาวาตี  มะสาแม
 
1. นางเจนกรานต์  บุญกาญจน์
2. นางสาวมัรฎียะฮ์  เตล็บ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายตอริก  ซามิ
2. เด็กชายอัซฮา  สมาแอ
 
1. นางสาวสาลูมา  อุมา
2. นางมารียา  หวังบือซา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายลุกมัน  ดีสะเอะ
 
1. นางสาวซาลีหะ  แวกาเดร์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกามีละห์  ดูลากอ
2. เด็กหญิงนูรซะห์  เรืองทิพย์
3. เด็กหญิงนูรมา  เจ๊ะแลกายู
 
1. นางสาวซาลีหะ  แวกาเดร์
2. นางมารียา  หวังบือซา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 51.33 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุสรี  สะมะแอ
2. เด็กชายอารอฟาต  มะแตฮะ
 
1. นางสาวซาลีหะ  แวกาเดร์
2. นางสาวนูรีดา  หามะ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายฮานาฟี  มูสอ
 
1. นางสาวนูรีดา  หามะ
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูเฟีย  เซ็งยี
2. เด็กหญิงบิสมี  เจะสอเหาะ
3. เด็กหญิงมูนาดา  สามะอาลี
 
1. นางมารียา  หวังบือซา
2. นางประไพ  อุ่นอก
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายซูลกีฟลี  เจ๊ะเตะ
2. เด็กหญิงตัสรีนา  มะแตหะ
3. เด็กหญิงฟิรดาว  บาเน็ง
4. เด็กชายวิชานนท์  กูเต๊ะ
5. เด็กชายอารีฟดี  สกุงสารี
 
1. นางสาวสุธาพร  เซ่งขุนทอง
2. นางสาวนูอาซียะห์  หะมิดง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซัยนุรดีน  ปูยุ
2. เด็กหญิงนูรอาเซี่ยน  อายุบ
3. เด็กชายฟัฎลี  มะละ
4. เด็กชายมูฮำหมัด  สาและ
5. เด็กชายวัณชรินทร์  อาบู
6. เด็กหญิงอริศา  มะสะแต
 
1. นายเอกวัฒน์  กูลูแว
2. นายซุปิยาน  เจะอุเซ็ง
3. นางศิริวรรณ  แก้วทอน
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67.9 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมูรัยมีน  คาเร็ง
2. เด็กชายมูหมัดปารูกี  สาลามะ
3. เด็กชายลุกมาน  สาและ
4. เด็กชายอานัส  อีแต
5. เด็กชายอามีร  อามีรุดดีน
6. เด็กชายอารีฟีน  หะยีบือราเฮง
 
1. นายเอกวัฒน์  กูลูแว
2. นายซูปิยาน  เจะอุเซ็ง
3. นางศิริวรรณ  แก้วทอน
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 79.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงคอดีเยาะ  สิเดะ
2. เด็กหญิงนาดียา  สมาเฮาะ
3. เด็กหญิงมินตัสนีม  มะแตหะ
 
1. นางกามีหละ  สะมะแอ
2. นางสาวพัทธนันท์  เพ็ชรจันทรโท
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดฟิตรี  แวนิซอ
2. เด็กชายลุกมาน  ยะโก๊ะ
 
1. นางสาวเกศรา  กามะ
2. นางสาวซาลีหะ  แวกาเดร์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัฟนาน  มัสปอ
2. เด็กหญิงแวบีเดาะ  มะแซ
 
1. นางสาวเกศรา  กามะ
2. นางสาวซาลีหะ  แวกาเดร์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.3 ทอง 4 1. เด็กหญิงซูวานา  จารง
2. เด็กหญิงนุรนาซีปะห์  สามะ
3. เด็กหญิงนุรฮารีซา  จารง
 
1. นางมารียา  หวังบือซา
2. นางสาวสุธาพร  เซ่งขุนทอง
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดตัจรี  มามะ
2. เด็กชายอามีน  เจ๊ะแย
 
1. นางสาวเกศรา  กามะ
2. นางอามีเนาะ  โร๊ะอีน