สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเตาปูน(ธนาคารกรุงเทพ16) สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแวซีตีฮายาร   ดูมีแด
 
1. นางสาวฟีรยา  อุเซ็ง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนินูรัซัน  ฮูลู
2. เด็กหญิงนุรฟาติน สาเมาะ  สาเมาะ
3. เด็กหญิงฟัดลีนา  ซะแม
 
1. นางฮัรตีนี   ซูเดง
2. นางสาวอามาล  เจ๊ะสนิ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูไวบะห์  ยายีสาและ
2. เด็กหญิงนูรมีซาน  วะวา
3. เด็กหญิงนูรอามานี  คาจะลากี
4. เด็กหญิงรุสนานี   ลาเต๊ะ
5. เด็กหญิงอาอีเสาะ  มีตียอง
 
1. นางสาวรอมือละ  สาหะ
2. นางสาวฮันซีนา  โต๊ะตาหยง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฟาตีฮ๊ะ  ยะโกะ
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์  แนลูแล
3. เด็กหญิงรุสนานี   อาลีมามะ
4. เด็กหญิงรูซมีลา  วานิ
5. เด็กหญิงวิรดา  มะหะแซ
 
1. นางสาวรอมือละ  สาหะ
2. นางรูสียะห์  สะอิ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกิสมัท  อารง
2. เด็กหญิงซูฟียานี   ละลาแป
3. เด็กหญิงนูรไอนี  ซะแม
4. เด็กหญิงมุสฟีเราะฮ์  มามะ
5. เด็กหญิงอาริซา  ตือรือแน
 
1. นางสาวรอมือละ   สาหะ
2. นางสุภาวดี  จินดารัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82.66 ทอง 6 1. เด็กหญิงนูรฟาติน   ยูโซะ
 
1. นางสาวรอมือละ   สาหะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงอาแอเสาะ  สาแม
 
1. นางสาวรอมือละ  สาหะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กชายนิมุสตากีม   โตะนา
 
1. นายมาหะมะ  โต๊ะตาหยง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฟิตตรี   สาแม
 
1. นายมาหะมะ  โต๊ะตาหยง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวันอามีน  กะลูแป
 
1. นางนูรฮาซ๊ณี  เจ๊ะโด
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68.6 ทองแดง 5 1. เด็กชายนิวาริซ   หะมะ
2. เด็กชายบาซอรี   เฮงดาดา
3. เด็กชายมะใฟซอล   เจ๊ะอาแว
4. เด็กชายมูฮำหมัดยุสหรั่ง   มะดาแซ
5. เด็กชายมูฮำหมัดฮานาฟี   อาลีมามะ
6. เด็กชายฮานาฟี   สามะแม
 
1. นางรอฮานา  บาเหะ
2. นายมาหะมะ  โต๊ะตาหยง
3. นางสาวปาตีเมาะห์  บาเหะ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคอดีเยาะห์   เป๊าะกา
2. เด็กหญิงซูฟียะห์  กจิ
 
1. นายอับดุลฮากำ   ดอคอ
2. นางสาวปาตีเมาะห์  บาเหะ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายมูฮัมหมัดไซฟู   บูงา
2. เด็กชายมูฮำหมัดฟิตรี   สาแอ
3. เด็กชายอานัส   วิชา
 
1. นายสุวิทย์  ไชยสวัสดิ์
2. นายอำนวย  จังโกฎิ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซอฟูร์  เด็ง
2. เด็กหญิงนิซูไฮนี   ลูโบะยาเซ็ง
3. เด็กหญิงฟาดีฮะห์   ดอเลาะ
 
1. นางสาวฟีรยา  อุเซ็ง
2. นางมากลือซง  วาแต
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนาซีเร๊าะ  บอเถาะ
2. เด็กหญิงนุฮาวาตี   ยะโกะ
3. เด็กหญิงไซนับ   ดือเร๊ะ
 
1. นางญานิกา  นวกิจพิพัฒน์
2. นางสุภาวดี  จินดารัตน์
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายซามี  กอและ
2. เด็กชายนัสรี  สะระยะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดคอยรี  บือแน
 
1. นายพารีดี  ลาบูอาปี
2. นายวันอับดุลเราะฮ์มาน  เจะเต๊ะ
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฮัม  อาแว
2. เด็กชายอับดุลรอมัง  ลาเก๊ะมา
3. เด็กชายอับดุลฮากีม  ฮะซา
 
1. นายพารีดี  ลาบูอาปี
2. นายวันอับดุลเราะฮ์มาน  เจะเต๊ะ