สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทรายแก้ว สพป. ยะลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ณ โรงเรียนบันนังสตาอนิทรฉัตร มิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
ระหว่าง วันที่ 28-30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอาดีนันท์   สะอิ
 
1. นางฮาบีบะห์  สาแม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 76.3 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาอีซะห์  แวกานิง
 
1. นางคอตีเยาะ  กอและ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรูกอยยะห์  แวกือจิ
2. เด็กชายอัสลัน   กียะ
3. เด็กชายฮีลมี  ซาแล๊ะ
 
1. นางสาวมีนา  ชายมัน
2. นายสมชัย  สุดจินดา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซีตีรอกีเยาะ   ตายาลา
2. เด็กหญิงนาซีลา  สาและ
3. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  วาโด
 
1. นางสาวไลนา   เจ๊ะมะ
2. นางสาวฟาตีเมาะ   เจะแห
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอับดุลฮาฟิซ  วาจิ
2. เด็กชายอาลี  สาและ
 
1. นางซารีพ๊ะ  ยีปาโละ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัสรินทร์  กอเดร์
2. เด็กหญิงฟามีน  กาเดร์
3. เด็กหญิงอามีนะห์  เจะเสง
4. เด็กหญิงอาแอเสาะห์  กาโปง
5. เด็กหญิงฮุสนา  แวกะจิ
 
1. นายมูหมัดรอชดี  สะอะเซ็ง
2. นายมะยากี  ดือราแม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงตาสูบีเราะห์   แล๊ะ
2. เด็กหญิงรูกอยยะห์   แวกือจิ
3. เด็กหญิงอัสมาวาตี  สะเตาะ
4. เด็กหญิงอามีนะห์   ดอเล๊าะ
5. เด็กหญิงฮัสนีนา   สะอะเซ็ง
 
1. นายมะกอซี  สาและ
2. นางคอตีเยาะ  กอและ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายบูคอรี  ยือรา
2. เด็กชายฟากีห์  สะอะเซ็ง
3. เด็กชายอาซีซี  วาโด
 
1. นางสาวชนิษฐา  แซ่หง่วน
2. นายมัรวาน  ละตานา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.67 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซาอีดะห์  สาและ
2. เด็กหญิงนุรฟาติน   ยะผา
3. เด็กหญิงนุรมา   เจะโซะ
4. เด็กหญิงนูรมี   อาบู
5. เด็กหญิงสุไรดา   เถาะ
6. เด็กหญิงฮาซานะห์   อาซ่อง
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  เรืองนุ้ย
2. นางสาวชนิษฐา  แซ่หง่วน
3. นายอิมรัน  เจ๊ะมะ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85.16 ทอง 4 1. เด็กชายฆอวารุซมี   สะอะเซ็ง
2. เด็กชายซูเฟียน   สะเตาะ
3. เด็กชายอาบัส   แลแร
 
1. นายอัมรัม  เจ๊ะมะ
2. นายมัรวาน  ละตานา
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซูไรฮาน   สะอะเซ็ง
2. เด็กหญิงนูรีดา   สะอะเซ็ง
3. เด็กชายมุซัมมิล   แวกือจิ
 
1. นายมะกอซี  สาและ
2. นางนาซีเราะห์  มะนา
 
12 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซุลฟา   ยาลอ
2. เด็กหญิงนาบีละห์   ดือเร๊ะ
3. เด็กชายมุฮัมมัด   สะอิ
 
1. นายสมาย   สามะอาลี
2. นางสาวอารมณ์   ไชยศรีขวัญ
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูไฮฟะห์   เจ๊ะเย็ง
2. เด็กหญิงนูรอัยนีย์  เจะซอ
3. เด็กชายบูคอรีย์  มะหะแซ
 
1. นางสาวซารีปะห์   จารง
2. นางสาวมารียะห์   ยูโซะ
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงซูอัยลา  เจะแต
2. เด็กหญิงอามาณี  สะอะเซ็ง
3. เด็กหญิงอุสนา  สาแม
 
1. นางสาวไลนา   เจ๊ะมะ
2. นางสาวฟาตีเมาะ   เจะแห
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.23 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  สาแม
2. เด็กหญิงสีตีฟาตีเมาะ   มะจู
3. เด็กชายอาละอ์   ดือเร๊ะ
 
1. นางสาวปารีดะห์  สะอะเซ็ง
2. นางสาวฮูวัยณา  สลาตาโซะ